universiti sains malaysia· laporan akhir

of 7 /7
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA· Laporan Akhir Projek Penyelidikan Jangka Pendek . Nama Penyelidik: ROSY TEH CHOOI GIM Pusat Pengajian:. SAINS FIZIK Tajuk Projek: No. Akaun: J angka Masa: A STUDY OF THE SOLUTIONS OF -. THE YANG-MILLS-HIGGS THEORY 304/PFIZIK/634039 APRIL 15,2002 - April 14, 2005

Upload: others

Post on 07-Jan-2022

15 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pusat Pengajian:. SAINS FIZIK
304/PFIZIK/634039
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA .
Pusat Pengajian: SAINS FIZIK
Tajuk Projek: A STUDY OF THE SOLUTIONS OF THE YANG-MILLS-HIGGS THEORY
No. Akaun: 304/PFIZIKl634039
\ ..
CANSELORI . UNNERSITI SAINS MALAYSIA
1) Nama Penyelidik: ROSY TEH CHOOI GIM
2) Nama Penyelidik-Penyelidik Lain: Tiada
3) .Pusat Pengajian: Sains Fizik
'4) TajukProjek: A STUDY OF THE SOLUTIONS OF THE YANG-:MILLS- . HIGGS THEORY
. 5) ~o.)(kaun:304IPFtlIKJ634039
7) Arnaun grant yang diluluskan: RM 20000.00
8) , Baki grantRM 1 800.84 (Pernyataan bertarikh Disember 31, 2004)
9) Penemuan Projek/Abstrak: (perlu disediakan makluman di antara 100-200 perkataan di da/am Bahasa ·Malaysia dan Bahasa Inggeris. Ini kemudiannya akan dimuatkan ke da/am Laporan Tahunan Bahagian Penyelidikan &: Pembangunan sebagai satu cara
.untuk menyampaikan dapatan projek tuan/puan kepada Universiti).
In our project, we have constructed exact static multimonopole-antimonopole
solutions and their anti-configurations of the SU(2) Yang-Mills-Higgs (YMH)
field theory. By using the static magnetic ansatz of Ref. [1] and [2], we are able to
find the following'solutiOilS:
(i) The multimonopole at the origin, which are A2 solutions.
(ii) The finitely separated I-monopoles, w~ch are the B2 solutions.
(iii) The screening solutions of the multimonopole by unit charge
antimonopoles, which are the Al and BI solutions.
1
(iv) The axially symmetric A-M-A monopoles and vortex rings solutions, .
which includes the Wu-Yang type monopole.
(v) The half-integer topological magnetic charge multimonopoles which are
the C solutions and the A type multimonopole, and
(vi) The isolated half-monopole which is theC solution and axially symmetric
solution when m=1/2 and -112 respectively.
All these solutions possess a parameter m and are a different kind of BPS
solutions. They satisfy the first order Bogomol'nyi equation but possess infinite
energy. They can have radial, axial, or rotational symmetry about the z-axis.
[1] Rosy Teb, Int. J. Mod. Phys. A 16 (2001) 3479.
[2] Rosy Teh, 1. Fiz. Mal. 23 (2002) 196.
Dalam projek kami, kami telah mendapat penyelesaian-penyelesaian statik dan
analitik multi-kutubtunggal- anti-kutubtunggal dan anti-konfigurasi mereka
daripada teon medan SU(2) Yang-Mills-Higgs. Dengan menggunakan 'ansatz'
statik dan magnetik daripada Ref.[l] dan [2], kami berupaya mendapat
penyelesaian-penyelesaian yang berikut:
penyelesaian A2.
penyelesaian B2.
kutubtunggal hereas uniti, yang merupakan penyelesaian Al dan BI.
(iv) Kutubtunggal A-M-A secara simetri paksi dan penyelesaian gegelung
vorteks, yang tetmasuk kutubnmggal jenis Wu-Yaug.
(v) Multi-kutubtunggal dengan cas magnetik setengah-integer, yang
inerupakan penyelesaian C dan multi-kutubtunggal jenis A dan,
·2
.(vi) Setengah-kutubtunggal yang bersendiriant yang merupakan penyeiesaian
C dan juga penyelesaian simetri secara paksi apabila m=1/2 and.-1 /2.
Semua penyelesaian mempunyai satu parameter m dan mereka merupakan
penyelesaianBPS yang berlainan. Mereka memenuhiPersamaan Bogomol'nyi
peringkat pertama tetapi mempunyai tenaga tak.-terhingga. Mereka boleh
mempuilyai simetri secarajejari, simetri secara paksi dan juga simetri secara
putaran disekitar paksi-z.
[1] Rosy Teh, Int. J. Mod. Phys. A 16 (2001) 3479.
[2] Rosy Teh, 1. Fiz. Mal. 23 (2002) 196.
10) Senarai Kata Kunci yang digunakan di dalam abstrak::
Bahasa Malaysia
11) Output Dan Faedah Projek:
Bahasa Inggeris
SU(2) GAUGE FIELD THEORY MONOPOLES· ANTIMONOPOLES HALF-MONOPOLES ANTI-CONFIGURATIONS
(a) Penerbitan (termasuk.laporanlkertas seminar) (Sila nyatakanjenis, tajuk, pengarang, tahun terbitan dan di mana telah diterbitldibentangkan) .
1. Rosy Teh and K.M. Wong, "Exact Multimonopole Solutions of the Yang-Mills­ Higgs Theory", paper presented in "Persidangan Fizik Kebangsaan", PERFIK. 2003, August 15-17,2003, Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang Darul Makmur. ';) ~'1h ,
2. Rosy Teh and K.M. Wong, "Multimonopole-Antimonopole Solutions of the SU(2) Yang-Mills-Higgs Field Theory", Int. J. Mod. Phys. A, Vol. 19, No. 03, 371-391 (.\ (2004). d~f:,)-
3. RosyTeh and K.M. Wong,"Static Magnetic Monopoles Configurations"., invited .paper presented in "Persidangan Fizik Kebangsaan", PERFIK. 04, October 5-7, 2004, Palace of the Golden Horses, Kuala Lumpur. d g··tf63 _
3
4. Rosy Teh and K.M. Wong, "Screening Solutions ofa Multimonopole by Unit Charge Antimonopoles", contributed paper presented in "Persidangan Fizik Kebangsaan", PERFIK 2004, October 5-7, 2004, Palace ofthe Golden Horses, Kuala Lumpur.
5. Rosy Teh and K..M. Wong, "Static Monopoles and their Anti-Configurations", HEP-THl0406094, June 2004; accepted for publication in the International Journal of Modem Physics A.
6. Rosy Teh and K.M. Wong, "Monopole-antimonopole and their Vortex Rings", HEP..THl0406075, June 2004.
7. Rosy Teh and K.M. Wong, "Half-Monopole and Multimonopole", HEP­ THl0406059, June 2004, accepted for publication in the International Journal of Modem Physics A. .
8. RosyTeh andK.M. Wong, "Multi-Antimonopole Solutions of the SU(2) Yang­ Mills-Higgs Theory", invited paper.presented in the 9th Asia Pacific Physics
. Conference (9th APPC), Hanoi, October 25-31, 2004.· .
(b) Faedah-Faedah Lain Seperti Perkembangan Produk, Prospek Komersialisasi Dan Pendaftaran Paten: Tiada
(c) Latihan Gunatenaga Manusia:
i. Pelajar Siswazah: WONG KHAI :MING (pelajar Ijazah Sarjana Sains; No. Matriks: P-ZM0206 - TELAH· LULUS) ,
ii. Pelajar Prasiswazah: Tiada
iii. Lain-Lain: Tiada
12)Peralatan yang telah dibeli: 1. DESK TOP COMPUTER CQ PRESARIO 6022 AP 2. HP COLOUR PRINTER-:-HP PSC 2210
4
TANDATANGAN PENGERUSI JAWATANKUASA PENYELIDIKAN PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK
5