universiti sains malaysia peperiksaansemesterpertama ...universiti sains malaysia...

of 2 /2
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 1996/97 Oktober !November 1996 HKT 405 Teori Dan Kaedah Dalam Kesusasteraan Bandingan Masa: [3 jam] KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM DUA [2] HALAMAN. Jawab TIGA [3] soalan. Semua soalan membawa markah yang sarna. 1. Dengan rnerujuk kepada sekurang-kurangnya dua contoh yang jelas, bincangkan secara kritis pola pemikiran dan kegiatan dalarn disiplin Kesusasteraan Bandingan di Afrika dan Asia masa kini. lelaskan juga kaitanantara pola tersebut dengan pola pernikiran dan amalan di Perancis/Eropah pada zaman awal perkembangan disiplin tersebut. 2. Dengan merujuk kepada karya-karya tertentu, jelaskan pendekatan konsentrik dalam Kesusasteraan Bandingan seperti yang dikernukakan oleh Hosillos. Bincangkan juga kelebihan dan kekurangan pendekatan ini berbanding dengan pendekatan-pendekatan tematik, genetik dan generik. 3. Bincangkan kesan-kesan ke atas disiplin Kesusasteraan Bandingan masa kini dengan rujukan khas kepada: [i] teori dan amalan penulisan kreatif, dan [ ii] teori dan amalan kritikan. Perbincangan anda mestilah dilengkapkan dengan rnerujuk kepada para pemikir/ penulis feminis dan tulisan/karya mereka. .. .. 2/

Upload: others

Post on 08-Mar-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PeperiksaanSemesterPertama ...UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PeperiksaanSemesterPertama SidangAkademik1996/97 Oktober!November1996 HKT405 TeoriDanKaedah DalamKesusasteraanBandingan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama

Sidang Akademik 1996/97

Oktober !November 1996

HKT 405 Teori Dan Kaedah Dalam Kesusasteraan Bandingan

Masa: [3 jam]

KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAMDUA [2] HALAMAN.

Jawab TIGA [3] soalan. Semua soalan membawa markah yang sarna.

1. Dengan rnerujuk kepada sekurang-kurangnya dua contoh yang jelas, bincangkansecara kritis pola pemikiran dan kegiatan dalarn disiplin Kesusasteraan Bandingandi Afrika dan Asia masa kini. lelaskan juga kaitanantara pola tersebut denganpola pernikiran dan amalan di Perancis/Eropah pada zaman awal perkembangandisiplin tersebut.

2. Dengan merujuk kepada karya-karya tertentu, jelaskan pendekatan konsentrikdalam Kesusasteraan Bandingan seperti yang dikernukakan oleh Hosillos.Bincangkan juga kelebihan dan kekurangan pendekatan ini berbanding denganpendekatan-pendekatan tematik, genetik dan generik.

3. Bincangkan kesan-kesan femil1i~111e ke atas disiplin Kesusasteraan Bandinganmasa kini dengan rujukan khas kepada:

[i] teori dan amalan penulisan kreatif, dan

[ ii] teori dan amalan kritikan.

Perbincangan anda mestilah dilengkapkan dengan rnerujuk kepada para pemikir/penulis feminis dan tulisan/karya mereka.

.. ..2/

Page 2: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PeperiksaanSemesterPertama ...UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PeperiksaanSemesterPertama SidangAkademik1996/97 Oktober!November1996 HKT405 TeoriDanKaedah DalamKesusasteraanBandingan

'.:.2 .. [HKT 405]

4. Dengan mengemukakan contoh-contoh yang bersesuaian, bincangkan beberapaimplikasi konstruksi'disiplin pengajian 'kesusasteraan yang berbentuk sferakonsentrik dalam mana "kesusasteraan besar dari Barat" diletak di pusatsementara kesusasteraan-kesusasteraan lain diletak dalam lingkaran-lingkaran dipinggir. Perbincangan anda mestilah meliputi:

[ i] isu di sekitar konsep kesusasteraan dunia,

[ ii] isu kesusasteraan besar/kesusasteraan kecil,

[iii] isu karya besar/karya kecil dalanl sesebuah tradisi kesusasteraan.

5. lelaskan pengertian kesusasteraan pasca-kolonial, dan teori kesusasteraan pasca­kolonial. Dengan mengemukakan contoh-contoh yang jelas, bincangkan modelkajian kesusasteraanpasca::Okolonial yang menonjolkan sifat kacokan (hybridity)dan satu lagi model yang anda tahu.

6.' Bandingkan secara umum apresiasi karya kesusasteraan dengan apresiasi karyafilem. ,Kemudian,bincangkansecara kritis aspek-aspek dan masalah-masalahya'ng ketara di dalam proses' adaptasi karya kesusasteraan kepada karya filem.Perbincangan anda mestilah ber"asaskan sekurang-kurangnya satu kes adaptasiyang sehenar yang telah anda pelajari.

--0000000--