Ty Hafan 10th Birthday magazine

Download Ty Hafan 10th Birthday magazine

Post on 24-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

To celebrate our 10th birthday we have produced a special newsletter to highlight the amazing work carried out at T Hafan and to say a big thank you to all our supporters! T Hafan would like to especially thank everyone who has contributed to this magazine, including our children and families who have given their permission for their stories and photographs to be reproduced. Thank you also to all the many advertisers whose generous support has enabled us to publish this magazine at no cost to the hospice.

TRANSCRIPT

inside... y tu mewn...the dream / y freuddwydtjacobs story / stori jacobtthe future / y dyfodolthappy birthday ty hafan!pen-blwydd hapus ty hafan!yppahb-nepyadhtriy bad hdywlbanafa hyy y tah hyyy s tupa!!n!nnaaffaa..s ediseniy tu mtme aere dohtta ts sbocae jtt rrutue fhttbd.....nwed ywdddbuerm / y fo oolcai jrottsy / slro/ y oodof/ y dyy ycomplimentarycopyStudy for a better paid,higher status jobStop dreaming,start learning today!Our courses include:> Medical Secretary> Legal Secretary> Touch Typing> Shorthand> Book-keeping> Microsoft> SageStudy when you want,at times to suit you.Its so easy to get started!Call 029 2034 2020 to ask how.029 2034 2020 www.pitmancardiff.comTy Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.orgproviding care being theredarparu gofal bod yno 3thank you diolchA big thank you to everyone who has contributed to thismagazine, including our children and families who havegiven their permission for their stories and photographsto be reproduced.Thank you also to all the many advertisers whose generoussupport has enabled us to publish this magazine at no cost tothe hospice. When responding to an advertisement, please dosay that you read it here!And most of all the biggest thank you of all to the people ofWales, and beyond, who helped Ty Hafan become more thanjust a dream.Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu at y cylchgrawnhwn, gan gynnwys ein plant a theuluoedd a roddodd eucaniatd i atgynhyrchu eu storau au lluniau.Diolch hefyd ir holl hysbysebwyr am eu cefnogaeth haelsydd wedi ein galluogi i gyhoeddir cylchgrawn hwnheb unrhyw gost ir hosbis. Os byddwch ynymateb i hysbyseb, dywedwch eich bodwedii gweld yma!Ac yn bwysicaf oll, diolch yn fawr ibawb yng Nghymru, ar tu hwnt,sydd wedi helpu Ty Hafan i fod ynfwy na breuddwyd yn unig. Can we provide a better mail service and reduce your postage costs?Sure we can.Thats why so many organisations in Wales are using TNT Post.Call your local TNT Post team now on 0800 876 6985 to nd out how you can benet from a better mail service at lower postal rates.www.tntpost.co.ukDelivering mail. Delivering more.%OXH6WUHHW&DUPDUWKHQQH[WWRWKHEXVVWDWLRQ7HOHSKRQHZZZJUH\IULDUVVKRSSLQJFHQWUHFRXN6HHZKDWVLQVWRUH*UH\IULDUV6KRSSLQJ&HQWUH*OVPJL]HS\LHUKHNYLH[KLHSTVYL2SHQGD\VDZHHN%OXH6WUHHW&DUPDUWKHQQH[WWRWKHEXVVWDWLRQZZZJUH\IULDUVVKRSSLQJFHQWUHFRXN.YLH[JOVPJLZOVWZ.YLH[]HS\LJVTWL[P[P]LWYPJLZ6KRSIRUDOOWKHIDPLO\2SHQ0RQ6DWDPWRSP6XQGD\DPWRSP*UH\IULDUV6KRSSLQJ&HQWUHWelcome to this special Ty Hafan newsletter, commemoratingour 10 years of providing palliative care for the children ofWales. Our childrens hospice has been described as one ofthe jewels in the crown of Wales and rightly so because it wasbuilt by the people of Wales and for the people of Wales. The highlight of the last 10 years has to be that we havehad the privilege of meeting 300 children and their families,all with differing needs. The vision of our founder, SuzanneGoodall, and the purpose for which my predecessors workedso hard to achieve, has not only materialised but hasflourished and is growing stronger than ever, reaching out tomore and more children.Our aim for the next ten years, and beyond, is tobuild on our sound foundations to ensure thatthe children, young people and familieswho need our services and supportalways have somewhere to turn to. Ty Hafan providing care,being there.Croeso ir rhifyn arbennig hwn o gylchlythyr Ty Hafan syndathlu ein 10 mlynedd o ddarparu gofal lliniarol i blantCymru. Mae ein hosbis i blant wedii disgrifio fel un oberlau ein gwlad, syn addas iawn o gofio ei bod wedi eihadeiladu gan bobl Cymru ar gyfer pobl Cymru. Heb os nac oni bai, cael y pleser o gwrdd 300 o blantau teuluoedd au hanghenion unigryw fu uchafbwynt y 10mlynedd diwethaf. Mae gweledigaeth ein sylfaenydd,Suzanne Goodall, wedii gyflawni yn ogystal r nod ygweithiodd fy rhagflaenwyr mor ddiflino tuag ato. Erbynhyn, maer nod hwn nid yn unig wedii wireddu, maendatblygun gryfach nag erioed ac yn cyrraedd nifercynyddol o blant.Adeiladu ar ein sylfeini cadarn fydd ein nod argyfer y deng mlynedd nesaf fel bod rhywlear gael bob amser ar gyfer plant, poblifanc a theuluoedd sydd angen eingwasanaethau an cefnogaeth. Ty Hafan darparu gofal,bod yno.Ty Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.orgproviding care being theredarparu gofal bod yno 5welcome croesoRay Hurcombe, Chief Executive, Ty Hafan Prif Weithredwr, Ty Hafan.Suzanne Goodall, Ty Hafans founder, is a very special lady.If it wasnt for her, and her dream, Ty Hafan would not exist today.And all the families in Wales who have passed through its doorssince it opened in 1999 would not have experienced the love, careand support that are at the very core of the charity. Suzannes dream began back in 1988 when she had just retiredand was looking for a way to fill her time. A friend told her abouther own experiences volunteering at a childrens hospice inYorkshire. At the time, there were just two such establishments inEngland and no provision at all in Wales. Suzanne discoveredthat there were many families in Wales whose children hadlife-limiting conditions. These special families were coping withthis devastating and heartbreaking situation alone, havingnowhere to turn to for real help. Everyone has had defining moments in their lives when they feelthey have experienced an emotional earthquake that hastransformed their familiar landscape tosomething strange and forbidding with no signposts to follow. Thisexperience is obviouslyone that our specialfamilies know verywell indeed. The dream had begun and Suzanne made it her mission to raisethe money to build the first childrens hospice in Wales. With theenthusiastic support of the people of Wales, she achieved herdream when Ty Hafan opened in 1999. The hospice has hadsome notable support along the way. Special thanks must go to:Arfon Haines-DaviesDiana, Princess of WalesJulian Hodge BankLord Lieutentant Norman Lloyd EdwardsLord TonypandyLlandough NHS TrustNigel Arnold ArchitectGeldards SolicitorsSouth Wales EchoBut most of all we thank all the donors, supporters, FriendsGroups and volunteers who have worked so hard to make thisdream come true. They continue to ensure that Ty Hafan isthere for its children, young people and their families.Suzanne received the MBE from Her Majesty theQueen in 2003. But her biggest reward comeswhen she meets the familiesat Ty Hafan: Mostly they are overwhelmingly warm,congratulatory and thankful. I could notask for anything more than that. Lets befair I had the dream, but so many, manypeople have delivered the goods.6the dreamMae Suzanne Goodall, sylfaenydd Ty Hafan, yn fenywarbennig iawn.Hebddi hi ai breuddwyd, ni fyddai Ty Hafan yn bodoli heddiw, acni fyddair holl deuluoedd sydd wedi dod drwy ei ddrysau ers eiagor ym 1999 wedi derbyn y cariad, y gofal ar gefnogaeth syddwrth wraidd yr elusen. Dechreuodd breuddwyd Suzanne yn l ym 1988. Roedd hinewydd ymddeol ac yn chwilio am rywbeth iw wneud i lenwi eihamser. Soniodd ei ffrind wrthi am ei phrofiadaun gwirfoddolimewn hosbis i blant yn Swydd Efrog. Bryd hynny, dim ond dausefydliad or fath oedd ar gael yn Lloegr, ac nid oedd darpariaetho gwbl yng Nghymru. Sylweddolodd Suzanne fod gan nifer odeuluoedd yng Nghymru blant salwch a oedd yn cyfyngu ar eubywydau. Roedd y teuluoedd arbennig hyn yn ymdopi r sefyllfaofnadwy a thorcalonnus hon ar eu pennau eu hunain heb unmani droi am gymorth go iawn.Mae pawb wedi bod drwy adegau tyngedfennol yn eu bywydaupan maent yn teimlo eu bod wedi dioddef daeargryn emosiynolsydd wedi trawsnewid eu bywydau arferol yn rhywbeth rhyfeddac annymunol - heb wybod at bwy i droi. Yn amlwg, mae hwn ynbrofiad syn hynod gyfarwydd in teuluoedd arbennig.Roedd y freuddwyd wedi dechrau ac fe benderfynodd Suzanne ybyddai hin casglur arian i adeiladur hosbis gyntaf i blant yngNghymru. Gyda chymorth brwdfrydig pobl Cymru, fe wireddodd eibreuddwyd pan agorwyd Ty Hafan ym 1999.Maer hosbis wedi derbyn cryn gefnogaeth ar hyd y daith a rhaiddiolch yn arbennig i:Arfon Haines-DaviesDiana, Tywysoges CymruBanc Julian HodgeArglwydd Raglaw Norman Lloyd EdwardsArglwydd TonypandyYmddiriedolaeth GIG LlandochauNigel Arnold PensaerCyfreithwyr GeldardsSouth Wales EchoOnd yn bennaf oll, rydym yn ddiolchgar ir holl noddwyr,cefnogwyr, Grwpiau Cyfeillion a gwirfoddolwyr am weithio morgaled i wireddur freuddwyd hon. Maent yn parhau i ofalu bodTy Hafan yno ar gyfer ei blant, ei bobl ifanc au teuluoedd.Derbyniodd Suzanne MBE oddi wrth Ei Mawrhydir Frenhinesyn 2003, ond iddi hi, does dim byd gwell na chwrdd rteuluoedd yn Nhy Hafan: Ar y cyfan, maent yn hynod dwymgalon a diolchgar ac yn einllongyfarch o waelod calon. Ni allwn ofyn am fwy na hynny. I fodyn deg, er mai fi gafodd y freuddwyd, mae cymaint o bobl eraillwedi ei gwireddu.Ty Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.orgproviding care being theredarparu gofal bod yno 7y freuddwyd81990 Ty Hafan Appeal launched at Cardiff Castle1991 15,000 grant from HTV Telethon to open first Appealoffice in Church Village1992 Ty Hafan adopted by South Wales Echo1993 Site obtained in Sully1994 Princess of Wales becomes patron of Ty Hafan1995 Pavarotti concert in Cardiff attended by the Princessof Wales1996 Building commences1997 Handover of the building to Ty Hafan for fitting andequipping1999 Ty Hafan opens its doors to the first familieson 25th January2001 HRH The Prince of Wales became patron of Ty Hafanand makes first inaugural visit to TyHafan2004 Suzanne Goodall awarded the MBE in the QueensNew Years Honours2005 Ty Hafan awarded record for the Worlds LongestScarf (fundraising campaign)2006 Children and families first visit Highgrove2008 Ty Hafan launch the first childrens hospiceScout Group2009 Happy 10th Birthday Ty Hafanthe journeyTy Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.orgproviding care being theredarparu gofal bod yno 91990 Lansio Apl Ty Hafan yng Nghastell Caerdydd1991 Grant o 15,000 gan HTV Telethon i agor y swyddfaApl gyntaf yng Ngartholwg1992 Y South Wales Echo yn mabwysiadu Ty Hafan1993 Sicrhau safle yn Sili1994 Tywysoges Cymru yn dod yn noddwr Ty Hafan1995 Cyngerdd Pavarotti yng Nghaerdydd a ThywysogesCymru yn bresennol1996 Cychwyn y gwaith adeiladu1997 Trosglwyddor adeilad i Dy Hafan ar gyfer gosodcyfleusterau ac offer1999 Ty Hafan yn agor ei ddrysau ir teuluoedd cyntafar 25 Ionawr2001 Ei Fawrhydi Tywysog Cymru yn dod yn noddwr TyHafan ac yn ymweld am y tro cyntaf2004 Y Frenhines yn dyfarnu MBE i Suzanne Goodall ynRhestr Anrhydeddaur Flwyddyn Newydd2005 Ty Hafan yn cyflawnir record am greur Sgarff Hirafyn y Byd (ymgyrch codi arian)2006 Plant a theuluoedd yn ymweld Highgrove amy tro cyntaf2008 Ty Hafan yn lansio Grwp Sgowtiaid cyntaf yr hosbis i blant2009 Pen-Blwydd Hapus Ty Hafan yn 10 mlwydd oedy daith10Jacob Farriday has been coming to Ty Hafan since it opened tenyears ago. One of seven children, Jacob was born affected by theherpes simplex virus and also suffers from the conditionencephalopathy which is a brain disorder and means that he hasprofound learning difficulties, development delay and is epileptic. Although Jacob cannot talk, he communicates with Ty Hafan staffwith smiles, groans and grumbles. He uses a wheelchair to getaround and, because hes growing so fast and has spinal rods, heneeds to be hoisted from place to place. Jacob loves the companyof people. He loves hustle and bustle. He loves noise (not suddennoises though) and he loves music. He loves his Ty Hafan link nurseTony singing to him (well, he laughs!). At the hospice, Jacob enjoysthe multi-sensory room and toys which he can play with by operatingswitches. Hes also a water baby, he loves a bath and spending timein our Jacuzzi. Because Jacob has been coming to Ty Hafan regularly since hewas little, he has got to know hospice staff very well and hasmade friends with everyone. He has come for holiday stays andto recover after major surgery. Ty Hafan always keeps a roomfree for emergency cases once Jacob came to stay foremergency respite care when his Mum had broken herankle and couldnt look after him without this help. Jacob loves his family and his siblings dote on him.However his six brothers and sisters have their ownfriends, their own schoolwork, their own hobbies,so Jacob, though never excluded, cannotalways be the centre of attention. When hestays at Ty Hafan he has one-to-oneattention and care from the staff, thefocus is directly on him. He gets tochoose exactly what he wants todo be it going bowling, tothe cinema or hangingout with the otherkids. He loves it!Jacobs Mums StoryNeedless to say,Jacobs Mum, Sally,had many pre-conceptions of whata childrens hospicewould be like. Butnow she refers to itas a godsend! With seven kids, a job anda home to juggle, Sallysdaily life is hectic to say theleast. Most of the time Jacobscondition is stable but he is prone toepisodes of acute illness requiringhospitalization, and these episodes inevitably take their toll on Jacob,Sally and the rest of his family. He also has regular appointments forhis various health needs (sometimes up to seven in a week) andneeds an awful lot of daily care, which she gladly gives him. But shesays she hadnt realized just how tired she was or quite how muchshe was doing until Ty Hafan gave her respite from it!It was difficult for Sally to leave Jacob at the hospice the first time hecame to stay. He was very young and Sally was not used to beingapart from him. Often extended families stay in the hospice too but,with six young children including a brand new baby, at their homenearby, it made sense to stay at home. However, Sally came in tothe hospice every day to explain Jacobs care to the care team. Shecontinued to spend each day at the hospice until the staff gentlyreminded her that she was entitled to a break and that, if shewanted, she could hand responsibility over completely to Ty Hafanfor a few days. It didnt stop her phoning the hospice a number oftimes a day, every day for his first few visits, but these days Sally canleave Jacob at Ty Hafan assured he is safe, happy and cared for!Sally has made friends with a number of other families who use thehospice, all of whom share similar experiences. Sally also getssupport at home from the Ty Hafan family support team. She saysshe really benefits from having someone to talk to. With such ahectic life, she really values having someone to run ideas past,someone to ask for advice and someone to reassure her.Ty Hafan is now a part of family life. From initial reluctance torefer him, then doubts over leaving him, Sally now knowshow much she, Jacob and the whole familybenefit from the service.jacobs storyTy Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.orgproviding care being theredarparu gofal bod yno 11Mae Jacob Farriday wedi bod yn dod i D y Hafan ers iddo agorddeng mlynedd yn l. Mae Jacob yn un o saith o blant, ac fei ganedyn dioddef or feirws herpes simplecs yn ogystal r cyflwrenceffelopathi, sef anhwylder ar yr ymennydd syn golygu bodganddo anawsterau dysgu dwys, oedi datblygiadol ac epilepsi. Er nad yw Jacob yn gallu siarad, maen cyfathrebu staff Ty Hafantrwy wenu, griddfan a murmur. Maen defnyddio cadair olwyn i symudo gwmpas ac am ei fod yn tyfu mor gyflym a bod ganddo rodenni ynei gefn, mae angen defnyddio teclyn iw godi o un lle ir llall. MaeJacob wrth ei fodd yng nghwmni pobl. Maen dwlu ar ffair a ffwndwr.Maen hoffi swn (ond nid synau sydyn) ac maen dwlu ar gerddoriaeth.Mae wrth ei fodd pan fydd ei nyrs gyswllt yn Nhy Hafan, Tony, yn canuiddo (wel, maen chwerthin!). Yn yr hosbis, mae Jacob yn mwynhaurystafell amlsynhwyraidd a theganau y gall chwarae hwy drwyweithredu switshis. Mae hefyd yn hoffi dwr, ac maen dwlu cael bath athreulio amser yn ein Jacuzzi.Gan fod Jacob wedi bod yn dod i Dy Hafan yn rheolaidd ers ei fod ynblentyn bach, mae wedi dod i adnabod staff yr hosbis yn dda iawnac wedi gwneud ffrindiau gyda phawb. Mae wedi bod yn dod i arosam wyliau ac i wella ar l llawdriniaeth fawr. Mae Ty Hafan bobamser yn cadw ystafell yn wag ar gyfer achosion brys daeth Jacobi aros ar gyfer gofal seibiant brys unwaith pan dorrodd ei Fam eimigwrn ac ni allai ofalu amdano heb y cymorth hwn. Mae Jacob yn caru ei deulu ac mae ei frodyr ai chwiorydd yngwirioni arno. Fodd bynnag, mae gan ei chwe brawd a chwaer euffrindiau eu hunain, eu gwaith ysgol au hobau, ac felly nid yw Jacobyn gallu cael yr holl sylw bob amser, er na chaiff ei eithrio fyth. Panfydd yn aros yn Nhy Hafan maen cael sylw a gofal un i un gan ystaff, syn golygu bod yr holl sylw arno ef. Maen cael dewis yn unionyr hyn y maen dymuno ei wneud boed hynnyn mynd i fowlio,mynd ir sinema neu gymdeithasu r plant eraill. Mae e wrth ei fodd!Stori Mam JacobYn amlwg, roedd gan Sally, Mam Jacob, syniadau ymlaen llawynglyn sut le fyddai hosbis i blant. Ond bendith yw ei syniadohono erbyn hyn! Gyda saith o blant, swydd a chartref i ymdopi hwy, maebywyd bob dydd Sally yn brysur iawn a dweud y lleiaf. Maecyflwr Jacob yn sefydlog y rhan fwyaf or amser, ond maentueddu i gael pyliau o salwch difrifol syn golygu bod angeniddo aros yn yr ysbyty, ac maen anochel bod y pyliau hynyn effeithio ar Jacob, Sally a gweddill y teulu. Maeganddo hefyd apwyntiadau rheolaidd argyfer ei anghenion iechydamrywiol (weithiauhyd at saith mewn wythnos) ac mae angen llawer iawn o ofal arnobob dydd, a roddir iddon barod iawn gan Sally. Ond mae hindweud nad oedd hin sylweddoli pa mor flinedig yr oedd hi nachymaint yr oedd hin ei wneud tan i Dy Hafan roi seibiant iddi!Roedd hin anodd i Sally adael Jacob yn yr hosbis y tro cyntaf ydaeth iaros yma. Roedd yn ifanc iawn ac nid oedd Sallyn gyfarwydd bod iffwrdd oddi wrtho. Yn aml, mae teuluoedd estynedig yn aros yn yrhosbis hefyd, ond gyda chwech o blant ifanc, gan gynnwys babannewydd, yn eu cartref gerllaw, roedd yn gwneud synnwyr iddi arosgartref. Fodd bynnag, daeth Sally ir hosbis bob dydd i esbonio gofalJacob ir tm gofal. Parhaodd i dreulio bob dydd yn yr hosbis tan irstaff ei hatgoffan garedig bod ganddi hawl i gael seibiant, a phebyddain dymuno gwneud hynny, y gallai drosglwyddor cyfrifoldebyn llwyr i Dy Hafan am ychydig ddiwrnodau. Nid oedd hynnyn eihatal rhag ffonior hosbis sawl gwaith y dydd, bob dydd yn ystodei ymweliadau cyntaf, ond erbyn hyn gall Sally adael Jacob ynNhy Hafan gan deimlon sicr ei fod yn ddiogel, yn hapus ac ynderbyn gofal da!Mae Sally wedi gwneud ffrindiau gyda nifer o deuluoedd eraill syndefnyddior hosbis, ac maen nhw i gyd yn rhannu profiadau tebyg.Mae Sally hefyd yn cael cymorth gartref gan dm cymorth ideuluoedd Ty Hafan. Mae hin dweud ei bod hin cael llawer o fuddo gael rhywun i siarad ag ef. Gan fod ei bywyd mor brysur, mae hinwirioneddol werthfawrogi cael rhywun i drafod syniadau gydag ef,rhywun i ofyn iddo am gyngor a rhywun i dawelu ei meddwl.Mae Ty Hafan bellach yn rhan o fywyd y teulu. Oihamharodrwydd i ddod ag ef ar y dechrau, ac yna amheuonynglyn i adael, erbyn hyn mae Sallyn gwybod cymainty mae hi ei hun, Jacob ar teulu cyfan yn elwaar y gwasanaeth. stori jacob12Back in 1998, I watched an item about a newly-built hospice onthe news and knew immediately that I wanted to work there. When I started work at Ty Hafan, I was amazed at how far some ofthe staff had come to work there, for example England, Scotlandand even Dubai! Listening to everyones background andexperiences, it became clear that they were wonderful characters,full of dedication and enthusiasm. I had to pinch myself to believe Iwas sitting amongst them. I felt so very proud.Ten years later and I still feel that sense of pride when I talk about mywork at the hospice. I work with the most caring team; we havebeen through so much together. I remember breaking my heartwhen the first child, a little girl, died. We all thought wed never getthrough what was a tremendously sad time for us but, eventually, wedid. We had to, there are so many families needing our services.People often ask me if, ten years on, it gets any easier for me. Theanswer is always the same: no. It doesnt get any easier but youdo gain experience in coping which helps you to steer yourself andyour team through the sad times.But its not always sad. I have had so many wonderful experiences atthe hospice. There is nothing we wouldnt do to raise a smile. Oneday, we decided to have a wedding, complete with bride, groom,bridesmaids, mother of the bride and wedding cake! Thechildren loved it. Weve buried time capsules, held our ownversion of Ready Steady Cook and taken the childrencamping, to theme parks, zoos, gigs and to matches. Weare always dressing up. In the past ten years, I havebeen a cowgirl, a fairy, a shepherd, a sheep, amedieval queen, an army cadet, a snowman, apirate, a Christmas present, a Christmas treeand a cracker!Over the years, I have been veryprivileged to spend time with themost beautiful children and themost amazing families. Theyhave taught me so muchand my life is all themore colourful forhaving knownthem.Yn l ym 1998, gwyliais eitem ar ynewyddion am hosbis a oedd newydd eihadeiladu, a gwyddwn ar unwaith fy modeisiau gweithio yno. Pan ddechreuais weithio yn Nhy Hafan,synnais ar y pellter yr oedd rhai aelodauo staff wedi ei deithio i ddod i yno, erenghraifft, o Loegr, yr Alban, a hyd ynoed Dubai! Wrth wrando ar hanes cefndira phrofiadau pawb, daeth yn amlwg i mieu bod yn gymeriadau rhyfeddol - yn llawnymroddiad a brwdfrydedd. Roedd yn rhaid i mibinsio fy hun er mwyn credu fy mod yn eistedd yneu mysg. Roeddwn yn teimlon falch iawn. Rwyf yn dal i deimlor un balchder pan fyddaf yn sn am fyngwaith yn yr hosbis, ddeng mlynedd yn ddiweddarach. Rwyf yngweithio gydar tm mwyaf gofalgar; rydym wedi bod trwygymaint gydan gilydd. Rwyf yn cofio torri fy nghalon pan fu farwrplentyn cyntaf, merch fach. Roeddem i gyd yn meddwl na fyddemyn gallu ymdopi r hyn a oedd yn adeg drist ddychrynllyd i ni,ond ymhen amser, fe ddysgom ni ymdopi. Roedd yn rhaid i ni;mae angen ein gwasanaethau ar gymaint o deuluoedd. Maepobl yn gofyn yn aml a yw pethaun dod yn haws i mi, ddengmlynedd yn ddiweddarach. Yr un ywr ateb bob tro: nac ydynt.Nid yw pethaun dod yn haws ond yr ydych yn ennill profiad wrthymdopi, ac y mae hyn yn eich helpu i lywio eich hun ach tmdrwyr amseroedd trist. Ond nid yw bob amser yn drist. Rwyf wedi cael cymaint obrofiadau rhyfeddol yn yr hosbis. Nid oes dim na fyddem yn eiwneud i godi gwn. Un diwrnod, penderfynom gael priodas, gangynnwys priodferch, priodfab, morynion priodas, mam ybriodferch a theisen briodas! Roedd y plant wrth eu boddau.Rydym wedi claddu capsiwlau amser, cynnal ein fersiwn einhunain o Ready, Steady Cook ac wedi mynd r plant i wersylla, ibarciau thema, y sw, gigiau a gemau. Rydym yn gwisgo dilladffansi trwyr amser. Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, rwyf wedibod yn gowboi, tylwythen deg, bugail, dafad, brenhinesganoloesol, cadlances, dyn eira, morleidr, anrheg Nadolig,coeden Nadolig ac yn gracer! Yn ystod y blynyddoedd a aeth heibio, mae wedi bod yn fraintfawr i mi dreulio amser gydar plant mwyaf hyfryd arteuluoedd mwyaf rhyfeddol. Maent wedi dysgucymaint i mi, ac y mae fy mywyd cymaintyn fwy lliwgar o fod wedieu hadnabod.i feel so proud... rwyn teimlo mor falch...Hayley Mason, Family Support Team. Hayley Mason, Tm Cymorth i Deuluoedd.Ty Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.orgproviding care being theredarparu gofal bod yno 13Lindsay Clarke has also worked within Ty Hafan since it first opened.I remember our nervous excitement and anticipation as wegreeted our first families. At the time, there were just eightnurses and twelve care team members, one play specialist andone family support officer. With this small team, we were ableto look after four children, and their families, between Mondaysand Fridays. Over the years, more and more families have come to us for helpand support. Our staff numbers have grown to meet these needsand we now have more than fifty working in the Care team, eightin Therapeutic Services and seven in the Family Support Team. Weare open every day and can have up to ten children (and theirfamilies) staying with us at any one time. We also keep in touchwith the families in their own homes offering support withpractical issues and organising fun activities to give the childrenand their families a well-earned break. I began my career in Ty Hafan as a shift leader on the CareTeam. Ten years on, I am now the Clinical DevelopmentFacilitator, responsible for organising the training anddevelopment of our clinical staff and students. Theres been somany changes, but the reason I joined ten years ago wasreinforced only recently when sadly a child, who had beencoming to Ty Hafan since it opened,died at the hospice. I feel aweatthe inner strength in times ofadversity of the familieswe meet and humblewhen I compare mytrifling woes to theirtragedy of losing ason or daughter inchildhood. I feelprivileged to beable to work with,and offer a littlesupport to, theseexceptional families.Mae Lindsay Clarke hefyd wedi bod yn gweithio yn Ty Hafan ersiddo agor am y tro cyntaf. Rwyf yn cofior cyffro ar disgwyl nerfus yr oeddem yn ei deimlowrth i ni gyfarch ein teuluoedd cyntaf. Ar yr adeg honno, dim ondwyth nyrs, deuddeg aelod or tm gofal, un arbenigwr chwarae acun swyddog cymorth i deuluoedd a oedd gennym. Gydar tmbychan hwn, yr oeddem yn gallu gofalu am bedwar o blant auteuluoedd, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn ystod y blynyddoedd a aeth heibio, mae llawer mwy odeuluoedd wedi bod yn dod atom am gymorth a chefnogaeth.Mae nifer yr aelodau o staff wedi cynyddu i fodlonir anghenionhyn, a bellach, y mae gennym fwy na phum deg o bobl yngweithio yn y Tm Gofal, wyth yn y Gwasanaethau Therapiwtig asaith yn y Tm Cymorth i Deuluoedd. Rydym ar agor bob dydd, achaiff hyd at ddeg o blant, ynghyd u teuluoedd, aros gyda ni arunrhyw un adeg. Rydym hefyd yn cadw cysylltiad r teuluoeddyn eu cartrefi eu hunain, gan gynnig cymorth gyda materionymarferol, a threfnu gweithgareddau llawn hwyl i ddarparuseibiant, y maent yn ei lawn haeddu, ar gyfer y plantau teuluoedd. Dechreuais ar fy ngyrfa yn Nhy Hafan yn arweinydd sifft yn yTm Gofal. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, fi ywr HwylusyddDatblygu Clinigol, yn gyfrifol am drefnu hyfforddi a datblygu einstaff an myfyrwyr clinigol. Bu cymaint o newidiadau, ondategwyd y rheswm pam yr ymunais ddeng mlynedd yn loherwydd, yn drist, bu farw plentyn yn yr hosbis yn ddiweddara oedd wedi bod yn dod i Dy Hafan ers iddo agor am y trocyntaf. Rwyf yn rhyfeddu at nerth ysbrydol y teuluoedd yrydym yn cyfarfod hwy ar adegau trallodus, ac ynteimlon ostyngedig pan fyddaf yn cymharu fymhroblemau dibwys i u gofid hwy o golli mabneu ferch yn ystod eu plentyndod. Rwyf ynteimlo ei bod yn fraint cael gweithiogydar teuluoedd eithriadol hyn,gan gynnig ychydig ogefnogaeth iddynt....and privileged ...a breintiedigLindsay Clarke, Care Team. Lindsay Clarke, y Tm Gofal14It takes 2.5 million a year to provide the care and support forour families which equates to almost 5,000 per bed per year.Some people would think that raising that much money was a bitdaunting! But we consider it a real challenge and never cease tobe amazed at the dedication, ingenuity and enthusiasm shownby our supporters out in the community. Over the years ourfundraisers have spread the word, inspiring groups, schools andbusinesses to support us in so many ways. The results varyenormously but every effort is valued and appreciated, such as:1360 in lieu of presents for a 60th birthday194 for a sponsored run on a running machine303 from a Carol Concert173 from a Race Night38 from a sponsored sing360 from a non-uniform dayWhy not turn something you enjoy doinginto a fundraiser? Run, ride, sail, bake, read,clean - and help our children make the most of their short lives. There is a lot going on at Ty Hafan. We need to keep busy raisingmoney all year round because families need our help all yearround. We also want to be sure that we have enough money tomake a commitment to every child that comes to us: we want topromise them that we will be there for the whole of their shortlives, whether that is a few months or up to 19 years. We enjoyraising money and we like to make it fun, but we all do it becauseof the children.Thank you to all our supporters youre the best! As for the rest come and join us! Fundraising can be fun!For more information on how you can help, read on to findarticles about Ty Hafans great lottery, charity shops and specialevents. Youll also be able to read about donating gifts in yourwill or getting your company involved in fundraising. And if youd like to find out more, you can visitwww.tyhafan.org/fundraisingMaen costio 2.5 miliwn y flwyddyn i ddarparu gofal achefnogaeth in teuluoedd, syn cyfateb i bron i 5,000 y flwyddynar gyfer pob gwely. Byddai rhai pobl yn meddwl bod codi cymaint hynny o arian yn dasg amhosibl. Ond yr ydym nin ei ystyried ynher go iawn, ac yr ydym bob amser yn rhyfeddu at ymroddiad,dyfeisgarwch a brwdfrydedd ein cefnogwyr allan yn y gymuned.Yn ystod y blynyddoedd a aeth heibio, maer bobl a fun codiarian ar ein rhan wedi lledaenur gair, gan ysbrydoli grwpiau,ysgolion a busnesau in cefnogi mewn cymaint o wahanol ffyrdd.Maer canlyniadau yn amrywion helaeth, ond yr ydym yn gwirwerthfawrogi pob ymdrech, megis: 1360 yn hytrach nag anrhegion ar gyfer pen-blwydd yn 60 oed194 am ras noddedig ar beiriant rhedeg 303 drwy Gyngerdd Carolau173 drwy Noson Ras38 drwy ganu noddedig360 drwy ddiwrnod di-iwnifformBeth am droi rhywbeth yr ydych yn mwynhau eiwneud yn ddigwyddiad codi arian? Rhedwch,reidiwch, hwyliwch, coginiwch, darllenwch, glanhewch a helpwch ein plant i gael y gorau ou bywydau byr. Mae llawer o bethau yn digwydd yn Nhy Hafan. Mae angen i nigadwn brysur yn codi arian drwyr amser oherwydd bod angenein cymorth ar deuluoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae arnomhefyd eisiau sicrhau bod gennym ddigon o arian i wneudaddewid i bob plentyn syn dod atom: rydym eisiau addo iddynt ybyddwn yno ar eu cyfer trwy gydol eu bywydau byr, pa un ai amychydig o fisoedd neu hyd y byddant yn 19 mlwydd oed. Rydymyn mwynhau codi arian ac rydym yn hoffi cael hwyl wrth wneudhynny, ond yr ydym i gyd yn ei wneud oherwydd y plant. Diolch in holl gefnogwyr rydym yn eich gwerthfawrogin fawr! Oran y gweddill ohonoch chi dewch i ymuno ni. Gall codi arianfod yn hwyl!I gael mwy o wybodaeth am sut y gallwch chi helpu,darllenwch ymlaen i weld erthyglau am siopau elusen,digwyddiadau arbennig a loteri wych Ty Hafan.Cewch hefyd ddarllen am sut i adael rhodd yn eichewyllys neu am sut i annog eich cwmni igymryd rhan mewn codi arian. Os hoffech wybod mwy, ewch iwww.tyhafan.org/fundraisingElizabeth Read, Director of Fundraising and Marketing. Elizabeth Read, Cyfarwyddwr Codi Arian a Marchnata.help us keep ourpromisehelpwch ni igadw'n addewidpromisePROACTIVESenior Management & Board AppointmentsPackages up to 100,000 and beyondPermanent & InterimAs a multi-disciplined consultancy, our focus is on the placement of high calibre individuals in full-time, interim and non-executive positions within the following specialist areas:sAccountancysFinancial ServicessITsSales & MarketingsHuman ResourcessManufacturing sEngineeringsGeneral ManagementsBoard AppointmentsSophia House 28 Cathedral Road Cardiff CF11 9LJT. 029 2066 0116St. Brandons House 27-29 Great George Street Bristol BS1 5QTT. 0117 920 0166careers@professionalrecruitment.co.ukwww.professionalrecruitment.co.ukOur global experience, isyour global experience.SRK Consulting are proud to support Ty Hafanand wish them a Happy 10th Anniversary.Mae SRK Consulting yn falch o gefnogi Ty Hafan,ac yn dymuno'n dda iddo ar ei 10fed Pen-blwydd.www.srk.co.ukConsultants to the resource industriesTo protect the privacy of families in our care, this photograph does not represent a real child. Ty Hafan - the family hospice for young lives. Registered Charity No: 1047912.I amddiffyn preifatrwydd teuluoedd yn ein gofal, nid ywr llun hon yn cynrychioli plentyn go iawn. Ty Hafan - yr hosbis deuluol i fywydau ifanc. Elusen Gofrestredig Rhif: 1047912.be my superhero on ty hafan daybeth am fod yn archarwr i mi ar ddiwrnod ty hafan...For the past 10 years Ty Hafan has provided care and support for life-limited children, young people and their families, ensuring they make the most of the time they have left together. But to maintain this high quality care and keep it free for families in Wales, we need Superheroes like you. Friday 1 May is Ty Hafan Day and your mission, should you care enough to accept it, is to get together with a group of your trusty sidekicks and organise a fundraising event. To request a free Ty Hafan Day fundraising pack, just complete the reply form opposite, call us on 029 2067 2060 or go to our website www.tyhafan.org/tyhafanday Am y deng mlynedd diwethaf, mae Ty Hafan wedi darparu gofal a chymorth i blant a phobl ifanc syn byw bywydau byr au teuluoedd, gan sicrhau eu bod yn gallu gwneud y mwyaf or amser sydd ganddynt ar l gydai gilydd. Ond i gynnal y gofal o ansawdd uchel hwn a sicrhau ei fod yn parhau yn rhad ac am ddim i deuluoedd yng Nghymru, rydym angen Archarwyr fel chi. Dydd Gwener 1 Mai yw Diwrnod Ty Hafan, ac os yw hynnyn bwysig i chi, eich her fydd ymuno rhai och cyfeillion agos a threfnu digwyddiad i godi arian.I wneud cais am becyn codi arian Diwrnod Ty Hafan rhad ac am ddim, cwblhewch y ffuren ymateb gyferbyn, ffoniwch ni ar 029 2067 2060 neu ewch in gwefan www.tyhafan.org/tyhafandayno superpowers required, just super ideas to help raise money for ty hafannid oes angen pwerau gwych, dim ond syniadau gwych i helpu i godi arian ar gyfer ty hafanty hafan day friday 1 maydiwrnod ty hafan dydd gwener 1 maibe bn tomh atebepy sumn afahyytrn ad yoforehreyadr iwrahcrimbm h atebidr darn ad yofyyd tonrwir i wrahcr...nafahyy im01tsapehtroFy mehg tnirusneelan Ws ieilimafgotsi,titpeccart a fseuqeo rTer wuo oo tr godedivorpsahnafaHyTsraeyehe tmie thf tt osoe mhe tkamekis leorehrepud Seee n, wseyfopuorgahtiwrehtegotteggnisiardnuy fan DafaHyy e TTyerhyt/gron.afahyt.wwe wtisbetimil-efilroftroppusdnaeracao mt tu. Brehtegot tfee lvay he.uoe y afaHs Tyyy iay 1 MadirFnagrodnaskcikedisytsurtruopee rhe ttelpmot csu, jkcag pyadnafanaelpoepgnuoy,nerdlihcdetre aay ctilauh qgis hihn tiatniayan Da uoh, snoissir muod yna.tnevegnisiardnufaesinn s ol ula, cetisoppm oroy flp, seilimafriehtdnroe fret fp ieed knaoh tguonre eau cod ylu0607 2609 220ylg mnem y dAa, gddeouluetcd udwasno a.ihl cef d GdyDunfrehs a togas aiad cuenI wreffeyb getamyea, mfahtewid ddeny afaHTyy nwu gllan gd you bu eahrcin san pd yoi fu eahrcin a swl hehd onrwiw Di yar 1 MenewG Tyy .nairi adod i gaiddywgiu ddonrwin Dairi adon cycem ba7609 22r 0i ah ncwinof, fnbyn omyhl a cafou graprai dde wddyr sesmr af oaywd y muenm i didm dc ad aahn ru yahranafaHy ywn bynnyw hs yc o, amidm dc ad aahn rafaHyyd TTynafewn gh icwu ee0 n607 2n yc snafl iboht a pnalh i btro.ddylii gadyl gr t anyddna gydy, rurmyhgg Nnd ydeouluedonumd ydyr feh hci, eihg i cisynerufh y fcwehlbw, cmadnafahyt/gron.afahyt.wwwur ayu badywyw byblafol y gannyd i gn Orywrahcrn Aegnm aynoilliefyh cci oaho ryamaaf fy ocavire pht tcetoro pTued tdywrtafiern pyffiddmI afa hyyty dairfpayet ros neoh dpargotohs pih, terar cun os ieilirnyn cn yon hulr lwd yi, nlafon gin ed ydeoulun daya1 mpnsoy hlimae fhn - tafa Hyy . Tdlihl caet a rneserps dibsor hn - yafa Hyy. Tnwao in gytneli ploihcyafahytdonrwidar 1 menewdd gydo:iy Ntirahd Ceretsige. Rsevig lnuor yoe fcip 401hg Ridertserfon Gesul. Ecnafu iadywyl i foulued.21947:fih .2194701ill be a ty hafan superhero!Title ......................... Forename .......................................................................Surname ..........................................................................................................Name of Group / Company ............................................................................Full Address ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... Post Code ........................................Email ................................................................................................................Tel ......................................................... Mobile ............................................Help Ty Hafan save money on postage join our email list! I will organise a fundraising event for Ty Hafan Day. Please send me a free fundraising packI cant organise an event but would like to make a donation:Please accept a cheque / CAF voucher for ....................................... payable to Ty HafanI would like to make a regular donation to Ty Hafan. Please send me further detailsPlease accept my credit / debit card donation:Debit my MasterCard / Visa / Debit Card for the sum of .........................Cardholders Name .......................................................................................Card No ..........................................................................................................Debit Card Issue No ....................................Issue Date ................................. (if applicable)Expiry Date ................................ CV2 No ..................................................... (last 3 digits on reverse of card)Signature ........................................................................................................ Increase your donation with the Gift Aid SchemeI am a UK taxpayer and I would like Ty Hafan to reclaim the tax on my donation through the Gift Aid Scheme (an extra 28p for every 1 I donate). This declaration also relates to all donations I have made to Ty Hafan in the past six years and all donations I make hereafter until I notify you otherwise. For donations to qualify for Gift Aid you must pay income tax or capital gains tax equal to the amount claimed in the tax year. Please send me further information on: Ty Hafan events How my company can support Ty Hafan Leaving a gift in my will Playing our lottery Becoming a volunteer Starting or joining a Friends of Ty Hafan group Other please specify .............................................................................. Please return this form to: Ty Hafan, Room CAM, St Hilary Court, Copthorne Way, Cardiff CF5 6ES Ty Hafan values your support and promises to respect your privacy. The data we gather and hold is managed in accordance with the Data Protection Act (1998). We will not disclose or share personal information supplied by you with any third party organisation without your consent.By providing your details, you will be indicating your consent for Ty Hafan to contact you by email, letter or by phone to inform you about future fundraising activities and appeals, unless you have indicated an objection to receiving such messages by ticking a box below.I do not wish to be contacted by: email telephone post Teitl ......................... Enw Cyntaf ......................................................................Cyfenw ............................................................................................................Enwr Grwp / Cwmni .......................................................................................Cyfeiriad llawn ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ Cod Post ..........................................E-bost ..............................................................................................................Ffn ....................................................... Rhif ffn symudol ...........................Helpwch Dy Hafan i arbed arian ar gostau postio - ymunwch n rhestr e-bost!Byddaf yn trefnu digwyddiad codi arian ar gyfer Diwrnod Ty Hafan. Anfonwch becyn codi arian rhad ac am ddim ataf os gwelwch yn dda. Ni allaf drefnu digwyddiad ond hoffwn wneud cyfraniad:Derbyniwch fy siec / taleb CAF os gwelwch yn dda am .................. yn daladwy i Dy HafanHoffwn wneud cyfraniad rheolaidd i Dy Hafan. Anfonwch fwy o fanylion ataf os gwelwch yn ddaDerbyniwch fy rhodd-daliad cerdyn credyd/debyd:Debydwch fy MasterCard/Visa/Cerdyn Debyd am y swm o ....................Enw ar y cerdyn ..............................................................................................Rhif y cerdyn ...................................................................................................Rhif cyhoeddir cerdyn debyd ...............Dyddiad cyhoeddir cerdyn .......... (os yn berthnasol)Dyddiad terfyn y cerdyn .......................Rhif CV2 ......................................... (y tri rhif olaf ar gefn y cerdyn)Llofnod ........................................................................................................... Cynyddwch eich cyfraniad gydar Cynllun Rhodd Chymorth Rwyf yn drethdalwr yn y DU a hoffwn i Dy Hafan adennill y dreth ar fy rhodd trwyr Cynllun Rhodd Cymorth (28c ychwanegol am bob 1 a roddir gennyf). Maer datganiad hwn hefyd yn berthnasol i bob rhodd a wnaed gennyf i Dy Hafan yn y chwe blynedd diwethaf ar holl roddion y byddaf yn eu gwneud o hyn ymlaen nes y byddaf yn eich hysbysun wahanol. Er mwyn i roddion fod yn gymwys ar gyfer Rhodd Cymorth rhaid eich bod yn talu treth incwm neu dreth enillion cyfalaf syn gyfartal ir swm syn cael ei hawlio yn y wyddyn dreth. Gyrrwch ragor o wybodaeth i mi os gwelwch yn dda am:Digwyddiadau Ty Hafan Sut gall fy nghwmni gefnogi Ty Hafan Gadael rhodd yn fy ewyllys Chwarae ein loteri Dod yn wirfoddolwr Cychwyn neu ymuno grwp Cyfeillion Ty Hafan Arall - nodwch os gwelwch yn dda ........................................................Dychwelwch y ffuren hon at: Ty Hafan, Ystafell CAM, Cwrt Sant Hilari, Heol Copthorne, Caerdydd CF5 6ESMae Ty Hafan yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth, ac yn addo parchu eich preifatrwydd. Maer data yr ydym yn ei gasglu ai gadw yn cael ei reoli yn unol r Ddeddf Diogelu Data (1998). Ni fyddwn yn datgelu nac yn rhannu gwybodaeth bersonol a gafwyd gennych gydag unrhyw sefydliad arall heb eich caniatd.Trwy ddarparur manylion hyn, rydych yn rhoi caniatd i Dy Hafan gysylltu chi trwy e-bost, lythyr neu ar y ffn ich hysbysu am weithgareddau ac apeliadau codi arian yn y dyfodol, oni bai eich bod yn dangos gwrthwynebiad i dderbyn negeseuon or fath trwy roi tic yn un or blychau isod.Ni ddymunaf i chi gysylltu mi trwy: e-bost f fn y post byddaf yn archarwr ty hafan! aefa hyye a tl bliitlT ......................... reoFemanrSu .........................apmop / Cuorf Ge omaNsserddl AluF ...................en orhereups !man ........................................................................................................yna ............................................................................................................. n................................................................................................itleT ...................wnefCy .............wp / Cwrr GwnEnawlldaiirefyC .f yddayb.......nfatnyw CnE ..........................................................................................inmw ...........................................................................................................rwrahcra !nafahyt............................................................................................................................................................................................................................................liaEm ...............................lTe ..................................mevasnafaHyTpleHaesinagrolliwIed mnee ssaelPitI............................................................................... edot CsoP ................................................................................................ eliobM .....................liameruoniojegatsopnoyenomaHyTTyroftnevegnisiardnufkcag pnisiardnue fera fk tid lltt b...............................................................................................! tsil.yaDnafak....................................................tsob-E ...............nfF ..................h cwpleH yDnh cwnumynyfaddyBnodrwiD Tidd................................................................................................ tsod PoC .................................................................................................... yn sff fih RnaafH sopuatsogranairadebrai!tsob-r etsehn rraidocdaiddywgidunfertnfanaHyTTy nycebhcwnofnA.ddhlfti.....................................................................................................................lodum ...........................-oitrefygranairdahrnairaidocn e asinagrt onaI c:onitonadaqeht a cpecce asaelPnafa Hyyo TTye tlbayapekamotekildluowIhtrue fd mnee ssaelPery ct mpecce asaelPd / VraCretsay Mt mibeDao mke tid lluot wut bnever or fehcuoF vAe / Cuq .................nafaHyTotnoitanodralugerasliater deh:noitanod drat cibet / didef m oue shr tod frat Cibea / DsiV ..kea..............................................idm dc aanferf dalli aNhcwinybreDy wdalan dyenn wwffoHatn aoilynafhcwinybreDy Mh fcwdybeDadn dh ycwlews gf oatm ainwffod hnd oaiddywgiu dnnh ycwlews gF oAb Celac / teiy sfi fanaHyDd idialoehd rainarfyd cue faaHyDadn dh ycwlews gf oad/dydern cydred cailad-ddohy r fm d ayben DydreC/asiV/draCretsaa.:dainarfyd cuenwm a adn d ..................an oywfhcwnofnA.:dybedm o wy s ....................meaNsrdelohdraC .......od NraC ..........................oe Nussd Irat CibeD .......)elbacilppf ai(etay DripxE .....................erutnaSig ....................................................................................................................................................................... etae DussI ..................... o2 NVC ................................)draf ce osreven rs otigit 3 dsal(..........................................................................................................................................................................nydrer y cw anEnydref y cihR .....riddeohyf cihR)losanhtren bs yo(n yfred taiddyDnodfolL .............n...................................................................................................................dyben dydrec ............... hyd caiddyDnydrey c ....................... 2Vf CihR ......r f aalf oihi rry t(......................................................................................................................................nydrer ciddeoh ..............................................)nydren y cfeg......................................n oitanor duoe ysaercnIareyapxatKUamaIhguorhtnoitanodymaralcedsihT.)etanodIstsapehtninafaHyTTyesiwrehtouoyyfitonIlauo qs tnoitanor doFuqx eas tnial gatipachfdlemehcd Sit Afie Ghh ttiwmialcerotnafaHyTekildluowIdnp82artxena(emehcSdiAtfiGehtIsnoitanodllaotsetaleroslanoitahekamIsnoitanodlladnasraeyxis.emocny iat psuu mod yit Afir Goy ffixae thn td iemialt cnuome aho tl taifin oxateht1 yreverofotedamevahlitnuretfaerehrx oae t.raex ycih ecwddynyChtern df yywRrywrtddohreaM.)fynnegf i ynneg HyDd ouenwu gedorinywmrEtulatnydobi hl eean cysddohn Rullnyr Cadyd gainarfyh ccn i wffoU a hn y Dr ywladh naafHyD aenwahcyc82(htromyCddohRnullnyCosanhtrebnydyfehnwhdainagtadrenaafH rafahtewidddenylbewhcynysyh hcin ef yaddys y ben nealmn yyo hdohRrefygrasywmygnydofnoiddafycnoillinehterduenmwcnihtert.htern dyddywn y o yilwahhtromyhd Cyfrahterdyllinnedariddora1bobmalogedeanwaddohrbobilonyfaddybynoiddorllohr.lonahan wusybsh ciediahrhtromyCddmwsrilatrafygnysfalrehtrufemdnesesaelPstnevn eafaHyy TTyay cnapmoy cw moHy wn mt ifig a gnivaeLyrettor lug oniyalPeetnulog a vnimoceBg a ninior jg onitratSficepe ssaelr pehtOmrofsihtnruteresaelPffidra, Cyy,ae WnrohtpoC:nonoitamrofnirnafaHyyt TTyroppun slliwrpuor gnafaHyyf TTys odneirFyf ......................................................raliHtS,MACmooR,nafaHyTTy:otSE5 6Ff C........................, tt,ruoCyrrogah rcwrryGadaiddywgiDgy nl flat guSdohl readaGnie earawhCofrin wd yoDuen nywhcyCwdol - nlarAfyhcwlewhcyDpol CoeHiraliHnh ycwlews gi oh i mteadobyo wnafaHyy u TTyanafaHyyi TTygonfei gnmwhgsyllywy en fd ydireton lrwloddoafaHyy n TTyoilliefyCp wro gnumu yadn dh ycwlews gh oc ....................llefatsY,nafaHyTTy:tanohneruffSE5 6Fd CdydreaCenrohtp:ma addna.....................................tnaStrwC,MACnt aroppur suos yeulan vafaHyy Tecnadroccanideganamsidlohd beilppun soitamrofnl ianosrepwuoy,sliatedruoygnidivorpyBrofno ie tnohy pr br oette, lliamenoitcejbn od aetacidne ivau hoyyd betcatnoe co bh tsit woo nI da tae dh. Tycavirr puot ycepseo rs tesimord pnonlliweW.)8991(tcAnoitcetorPataDehthtiwohtin woitasinagry otrad prihy tnh atiu woy ybcotnafaHyTroftnesnocruoygnitacidniebllidns aeitivitcg anisiardnue frutut fuobu aom yrxog a bnikciy ts begasseh mcug snivieceo rtliam: e e nohpele t t so pdnr aehtae gwerahsroesolcsidtot.nesnor cuot yuybuoytcatnosseln, uslaeppd a.wolebpol Coe, HiraliHeaM nafaHyT ewgnyi gu algsai gn em yydydobywgunnahrn ycannar muraprady dwrTbsyh hcn ifr y fu aennywhtrws gognan dyyi ghf i canumydi dNSE5 6Fd Cdydrea, Cenrohtpieuhcrapoddanyca,hteagonfechcieigorwafhtreau Dlegoif Dddedr Dl onn ui yloei rl eean cw ydagwyhrnugady ghcynne gdywfa galonosrebhteady gnafaHyd i Dtainai cohn rh ycydy, rnyn hoilynairi adou cadailepc au aadderaghtiem wu asybc yii toy rwrh ttar fn oouesegen nybredd i daibetsob-: eywri tu mtllys nf f t so y pryatadreaM.ddywrtafierphciulegtan dn ywddyi f. N)8991a (ta.dtainachciebehllaradaildyfeswryhty, ltsob-y ewri thu ctllysydoh bcii eai bn, olodofyn y dn y.dosu iahcylr bn on uy18Friends of Ty Hafan are groups of supporters who arecommitted to raising money and awareness for Ty Hafan intheir local community.The Dowlais Friends Group was originally formed in 1996 to startraising money to build the hospice. Thirteen years on and they arestill a true inspiration to everyone at Ty Hafan. Lets hear what theyhave to say In 1996, we formed the Dowlais Friends of Ty Hafan Group tohelp raise money to build the hospice. We were one of the first ofseveral groups around Wales, formed to spread the word andraise money for Ty Hafan.When we first heard about Ty Hafan, we were ignorant about thelack of childrens hospices and support for the families in Wales.Having been very fortunate with our lives, and our families, wewanted to give something back, offering our time and efforts tothose who had been less lucky. The great aims and objectives ofTy Hafan inspired us to give our support. Since our group started, weve done all sorts of activities forthe childrens hospice, from servicing collection boxes tomarshalling at exciting fundraising events like the 5kruns and the Taff Trail bike ride. We also entered ateam in the 2004 and 2005 Three PeaksChallenge, raising a total of 6000. In 2006, two of our group members,Tony and Bev, trekked to Base CampEverest and raised over 3000.Then in 2007, they trekked tothe top of Mount Toubkal inMorocco. At the moment,they are training fortheir hardest trek for Ty Hafan yet; they plan to climb the highestpeak in the Americas, Mount Aconcagua in Argentina.We all feel a great deal of satisfaction in seeing Ty Hafancontinue to grow. We are very proud of the wonderful supportthat it offers to more and more children and their families.There are Friends of Ty Hafan groups across Wales. Are youinterested in forming a Friends Group or maybe joining one? If sothen please contact Helen Young on 029 20672090 or email helen@tyhafan.orgbest of friendsproviding care being theredarparu gofal bod yno 19am ddiffyg hosbisau i blant a chefnogaeth ar gyfer teuluoedd yngNghymru. Gan ein bod ni an teuluoedd wedi cael bywydauffodus, roedden ni eisiau rhoi rhywbeth yn l, gan gynnig einhamser an hymdrechion ir rhai hynny a oedd wedi bod yn llaiffodus. Fen hysbrydolwyd i roi ein cefnogaeth gan nodau acamcanion gwych Ty Hafan.Ers in grwp ni gael ei ffurfio, rydyn ni wedi cymryd rhan mewnpob math o weithgareddau ar gyfer yr hosbis i blant, o drefnublychau casglu i oruchwylio digwyddiadau codi arian cyffrous,megis y rasys 5 cilomedr a thaith feicio Llwybr Taf. Hefyd, fewnaethom gymryd rhan fel tm yn Her y Tri Chopa yn 2004 a2005, gan godi cyfanswm o 6,000.Yn 2006, aeth dau aelod on grwp ni, Tony a Bev, ar hirdaith iWersyll Cyntaf Everest, gan godi mwy na 3,000. Yna, yn 2007,aethon nhw ar hirdaith i gopa Mynydd Toubkal ym Moroco. Arhyn o bryd, maen nhwn hyfforddi ar gyfer eu hirdaith fwyafanodd hyd yma ar gyfer Ty Hafan; maen nhwn bwriadu dringorcopa uchaf yn nau gyfandir America, Mynydd Aconcagua ynyr Ariannin.Rydyn ni i gyd yn cael boddhad mawr o weld Ty Hafan yn parhaui dyfu. Rydyn nin falch iawn or gefnogaeth aruthrol y maennhwn ei chynnig i fwy a mwy o blant au teuluoedd. Mae grwpiau Cyfeillion Ty Hafan wedi eu sefydlu ledledCymru. A oes gennych chi ddiddordeb mewn ffurfio grwpCyfeillion, neu efallai mewn ymuno ag un? Os felly,cysylltwch Helen Young ar 029 2067 2090 neu e-bostiwch helen@tyhafan.orgGrwpiau o gefnogwyr sydd wedi ymrwymo i godi arian ar gyferTy Hafan a chodi ymwybyddiaeth ohono yn eu cymunedau lleolyw Cyfeillion Ty Hafan. Ffurfiwyd Grwp Cyfeillion Dowlais yn wreiddiol ym 1996 i ddechraucodi arian ar gyfer adeiladur hosbis. Dair blynedd ar ddeg ynddiweddarach, y maent yn wir ysbrydoliaeth i bawb yn Nhy Hafan.Dewch i ni gael clywed yr hyn sydd ganddynt iw ddweud Ym 1996, ffurfion ni Grwp Cyfeillion Ty Hafan Dowlais i helpu igodi arian ar gyfer adeiladur hosbis. Ni oedd un orcyntaf o nifer o grwpiau yng Nghymru affurfiwyd i ledaenur gair ac i godiarian ar gyfer Ty Hafan.Y tro cyntaf y clywon niam Dy Hafan,doedden ningwybod dimcyfeillion gorauTy Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.org20ty hafan celebrityfriendsTy Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.orgproviding care being theredarparu gofal bod yno 21ffrindiau enwogty hafan...22Together with our professional managers and the help of threehundred great volunteers, the Ty Hafan shops have developedfrom a single store in the Valleys to fifteen shops generating aturnover of 1.2 million! The first ever Ty Hafan shop was in Taff Street, Pontypridd. DelHuxton, who was an original member of the Treharris Friends ofTy Hafan group and who is now a volunteer in the shop,remembers how opening day was very special. The shop looked like a boutique with some beautiful items forsale. Our back room was full of donated clothes from floor toceiling we couldnt believe the level of support from the localpeople! I see the same customers today that came the day weopened and they still support us. I really enjoy coming to theshop; its like a family.Lyndel Lloyd has volunteered at the Talbot Green Ty Hafan shopsince its first day of trading and cant believe the changes shehas seen over the last ten years.Its entirely different now from when we first opened.Nowadays some customers dont even know that ourshop is a charity shop. Our windows are so attractivethat they think its all new! Its amazing to think thatwe now take over 2,500 a week. When we firststarted it was under 1,000! There are four of usoriginal volunteers left at the shop, and we alllove coming here. Ty Hafan is so close toour hearts.Even though the credit crunch is hittingthe high street, our shops areperforming well with the staffand volunteers helping us toachieve sales wellabove last year.Exciting times lie ahead for Ty Hafans shops as Justin Horton,retail manager explains.We have aspirations to expand across South Wales and be part ofeven more communities, not only raising more money but alsospreading the word about the great services that Ty Hafan provides.Donate your old clothes, books and bric-a-brac or volunteeryour time!Ty Hafan currently has shops in Aberdare, Barry, Blackwood,Caerphilly, Cardiff, Cardigan, Cwmbran, Lampeter, Maesteg,Morriston, Newport, Pontypridd, Porth, Talbot Green and Treorchy.We also sell online through Ty Hafans website and on eBay.The shops are always looking for good quality items to sell andrely almost entirely on donations from the public. Next time youhave a clear-out why not pop your unwanted items into your localshop? We put out over 13,500 fresh items every week, so we needas much support as possible! You may be surprised to know thatyour pink jacket donated to the Cwmbran shop could end up inthe window of our shop in Cardigan. Thats because we sort allthe stock by season and colour before distributing it for display inthe shops. This improves the turnover of stock and makes moremoney for our children. Were also always on the lookout for volunteers to join our retailteam. If youd like to find out more, please pop into your localshop and have a chat with the manager. For more information,look online at www.tyhafan.org/shopfrom one to fifteen The story of our shopsTy Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.orgproviding care being theredarparu gofal bod yno 23Gydan rheolwyr proffesiynol a chymorth tri chant owirfoddolwyr gwych, mae siopau Ty Hafan wedi datblygu o fodyn un siop yn y Cymoedd i bymtheg o siopau, gan gynhyrchutrosiant o 1.2 miliwn!Yn Stryd Taf, Pontypridd oedd ein siop Ty Hafan gyntaf erioed. MaeDel Huxton, a oedd yn aelod gwreiddiol o grwp Cyfeillion Ty HafanTreharis, ac sydd bellach yn wirfoddolwr yn y siop, yn cofio bod ydiwrnod yr agorwyd y siop am y tro cyntaf yn un arbennig iawn: Roedd y siop yn edrych fel bwtg gydag eitemau hyfryd ar werth.Roedd ein hystafell gefn nin llawn o ddilladau rhodd or llawr irnenfwd allen ni ddim credur gefnogaeth a gafwyd gan y boblleol! Rwyf yn gweld yr un cwsmeriaid y dyddiau hyn ag a ddaethyma ar y diwrnod yr agoron ni, ac y maen nhwn dal in cefnogi.Rwyf wrth fy modd yn dod ir siop; rydyn ni fel un teulu yma.Mae Lyndel Lloyd wedi bod yn wirfoddolwr yn siop Ty Hafan,Tonysguboriau, ers y diwrnod cyntaf ir siop agor, ac ni allgredur newidiadau y mae hi wedi eu gweld yn ystod y dengmlynedd diwethaf: Maer siop yn hollol wahanol nawr ir hyn yr oedd hi pan agoron niam y tro cyntaf. Y dyddiau hyn, dyw rhai cwsmeriaid ddim hyd ynoed yn gwybod mai siop elusen yw hi. Mae ein ffenestri ni moratyniadol fel eu bod yn meddwl bod popeth yn newydd. Maenrhyfeddol meddwl ein bod ni bellach yn derbyn mwy na 2,500 yrwythnos. Pan ddechreuon ni, yr oedden nin derbyn llai na 1,000!Mae pedwar ohonon ni, syn wirfoddolwyr gwreiddiol, yn dal i fod yny siop, ac rydyn ni i gyd wrth ein boddau yn dod yma. Mae TyHafan mor agos at ein calonnau.Er bod yr argyfwng ariannol yn effeithio ar y stryd fawr, mae einsiopau ni yn perfformion dda, gydar staff a gwirfoddolwyr ynein helpu i gyflawni gwerthiannau syn rhagorin fawr ar rai yllynedd. Yn l Justin Horton, y rheolwr manwerthu, y mae cyfnodcyffrous on blaenau yn siopau Ty Hafan:Rydym yn gobeithio ehangu ar draws de Cymru a chael bodyn rhan o hyd yn oed fwy o gymunedau, nid yn unig yn codimwy o arian, ond hefyd yn lledaenur gair am y gwasanaethaugwych y mae Ty Hafan yn eu darparu.Rhowch eich hen ddillad, llyfrau a thrugareddau i ni neugwirfoddolwch eich amser! Ar hyn o bryd, y mae gan Dy Hafansiopau yn Aberdr, Y Barri, YCoed Duon,Caerffili, Caerdydd, Aberteifi, Cwmbrn, Llanbedr Pont Steffan,Maesteg, Treforys, Casnewydd, Pontypridd, Porth, Tonysguboriaua Threorci. Rydym hefyd yn gwerthu ar-lein drwy wefan Ty Hafanac ar eBay.Maer siopau bob amser yn chwilio am eitemau o ansawdd daiw gwerthu, ac y maent bron yn llwyrddibynnu ar roddion gan ycyhoedd. Y tro nesaf ybyddwch yn cael gwaredar bethau, beth amfynd r eitemau nadoes eu hangenarnoch ir siop leol?Rydym ynarddangos mwy na13,500 o eitemauffres bob wythnos, acfelly, y mae angencymaint o gymorth phosib arnom! Efallai ybyddech yn synnu bod eich siacedbinc a roddwyd i siop Cwmbrn yn cyrraedd ffenestr ein siop ynAberteifi. Y rheswm am hynny yw ein bod yn rhoi trefn ar yr hollstoc trwy ei didoli yn l y tymhorau a lliwiau cyn ei dosbarthu igael ei harddangos yn y siopau. Mae hyn yn gwella trosianty stoc ac yn codi mwy o arian ar gyfer ein plant.Rydym hefyd bob amser yn edrych am wirfoddolwyri ymuno n tm manwerthu. Os hoffech wybodmwy, byddwch cystal galw i mewn ichsiop leol a chael sgwrs gydar rheolwr.Am fwy o wybodaeth, ewch iwww.tyhafan.org/shopo un i bymtheg Hanes ein siopauThis offer cannot be used in conjuction with any other offer.APPROVEDMEMBERoff your TOTAL bill whenyou present this advert!CARDIFF'S PREMIER TYRE & AUTO SERVICESTYRESMOTS CLASS 4 & 7WHEEL ALIGNMENTSERVICINGBRAKESEXHAUSTSBATTERIESAny queries please contact Craig Williams on: 02920 371808or email craig.williams@aatyres.co.ukCardiffWhittle Road, Leckwith Ind Est, Cardiff, CF11 8AT.AberdareMaes-y-ffynon lane, Aberaman, Aberdare, CF44 6EJ. Tel: 01685 876017find out more about us atwww.aatyres.co.uk%Happy BirthdayFirst are proud to have beenSupporters of Ty Hafan since 1999First Motorway Services junction 23a M4Wales only Independent Motorway ServicesTy Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.orgproviding care being theredarparu gofal bod yno 25Did you know that Ty Hafan has its own lottery? Each ticket costsjust 1 and gives you the chance to win several prizes of up to2000 each week. Over the last ten years, Ty Hafans lottery has gone from strengthto strength and is now the most successful hospice lottery in theUK. Along with the Christmas Prize Draw, it raises nearly a thirdof the income needed each year to keep the hospice and itsservices running.With vital funds always needed to care for our children and youngpeople, were always on the look out for individuals or outlets tosell tickets on our behalf. We also welcome partnershipswith schools. If you can help us with any of the above or would like tosubscribe to the lottery yourself - please visitwww.tyhafan.org/play-our-lotteryor call 029 2067 2062.take a chance with ty hafanA oeddech chin gwybod bod gan Dy Hafan ei loteri ei hun? Dimond 1 yw pris pob tocyn ac y maen rhoir cyfle i chi ennill sawlgwobr o hyd at 2,000 yr wythnos. Yn ystod y deng mlynedd diwethaf,mae loteri Ty Hafan wedimynd o nerth i nerth, abellach, hon ywr loterihosbis fwyafllwyddiannus yny DU. Ynghyd Loteri Wobrau y Nadolig, maen codi bron i draean or incwmsydd ei angen bob blwyddyn i gynnal yr hosbis ai wasanaethau.Gan fod codi arian yn hanfodol trwyr amser i ofalu am ein plantan pobl ifanc, rydym bob amser yn chwilio am unigolion neugyfryngau eraill i werthu tocynnau ar ein rhan. Rydym hefyd yncroesawu partneriaethau gydag ysgolion. Pe gallech ein helpu gydag unrhyw un or materionuchod, neu pe hoffech danysgrifio ir loteri eich hun,ewch i www.tyhafan.org/play-our-lottery neuffoniwch 029 2067 2062.rhowch gynnig arni gyda ty hafan26Ty Hafans events programme has expanded over the years tosatisfy the ever-growing number of people who wish to climb,run, cycle and walk to support one of Wales favourite anddeserving charities.The GEAES Welsh 3Peaks Challenge was set-up and sponsored bythe American-owned aircraft engineering business in support ofthe hospice in 1998 and the tenth annual challenge that took placelast June 2008 raised over 100,000. GE Volunteers, the Nantgarw-based engineering operationsvolunteer team, has co-hosted the challenge which each yearinvolves more than 450 participants climbing the highestmountains in North, Mid and South Wales: Snowdon, Cadair Idrisand Pen y Fan, in a 15 hour time frame.Around 80 teams made up of four walkers and one dedicateddriver from companies throughout Wales take part each yearincluding companies such as Zurich Insurance, LOreal, Eversheds,Rockwool and the Royal Mail as well as GEAES and itssubsidiaries. They see it as a fantastic opportunity for companyteam building and bonding.Christopher Payne of GEAES, who has helped organise andmarshal the event since inception, said: We establishedlinks with Ty Hafan over a decade ago and over theyears GE Volunteers have been committed tofundraising each year and this year is no exception.The challenge offers people a chance tosupport a very deserving charity and playsa part in boosting internal relations,improving teamwork,communications and leadershipskills whilst also enhancingcorporate reputation.Ty Hafan are extremely grateful for the continued and on-goingsupport from GEAES and hope the event continues to go fromstrength to strength. If you would like to take part in 2009 thenplease contact the events team on 029 2067 2060 or emailevents@tyhafan.org.Were marking Ty Hafans 10th Anniversary with lots of specialevents throughout 2009. Wed love you to come along and helpus celebrate!If you like keeping fit, why not join in one of our walks, cycles orfun runs? Or if you prefer the finer things in life, how about joiningus at one of our gala dinners? Our events are always fun experiences with many people comingback year after year. Whether youre entertaining clients, having anight out with friends and family or doing some team building,theres something for everyone:May: Happy Birthday Ty Hafan / 10th Anniversary EventBarry 5K Fun RunJune: GEAES Welsh 3Peaks ChallengeHospice Fun DaySept: Taff Trail Cycle ChallengeButterfly Ball CardiffOct: West Wales Fun RunNov: Butterfly Ball LondonRun Santa Run - BridgendDec: Llandaff Cathedral Carol ConcertOur list of events is always being updated. You can check out thecurrent list of events by visiting www.tyhafan.org/events,emailing events@tyhafan.org, or calling the Events Teamon 029 2067 2060.up for the challengeTy Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.orgproviding care being theredarparu gofal bod yno 27Mae rhaglen ddigwyddiadau Ty Hafan wedi ehangu yn ystod yblynyddoedd a aeth heibio i fodlonir nifer gynyddol o bobl syndymuno dringo, rhedeg, seiclo a cherdded i gefnogi achoshaeddiannol ac un o hoff elusennau Cymru Sefydlwyd a noddwyd Her y Tri Chopa Cymru GEAES gan y cwmnipeirianneg awyrennau Americanaidd i gefnogir hosbis ym 1998,a daeth y degfed her flynyddol a gynhaliwyd ym mis Mehefin2008 r cyfanswm a godwyd heibio i 100,000. Mae Gwirfoddolwyr GE, tm gwirfoddolwyr y gwaith peiriannegsydd wedi ei leoli yn Nantgarw wedi cyd-gynnal yr her. Bobblwyddyn, mae mwy na 450 o bobl yn cymryd rhan mewn dringormynyddoedd uchaf yng ngogledd, canolbarth a de Cymru, sef yrWyddfa, Cadair Idris a Phen y Fan, i gyd o fewn 15 awr. Mae 80 o dimau, syn cynnwys pedwar cerddwr ac un gyrrwrpenodedig o gwmnau ledled Cymru yn cymryd rhan bobblwyddyn, gan gynnwys cwmnau megis Yswiriant Zurich,LOreal, Eversheds, Rockwool ar Post Brenhinol, yn ogystal GEAES ai is-gwmnau, gan ei ystyried yn gyfle gwych ar gyferadeiladu tm cwmni a meithrin perthynas i gilydd. Meddai Christopher Payne o GEAES, sydd wedi helpu i drefnu agoruchwylior digwyddiad ers iddo ddechrau: Sefydlon nigysylltiadau Thy Hafan dros ddegawd yn l, ac yn ystod yblynyddoedd a aeth heibio, mae Gwirfoddolwyr GE wedi bod ynymroddedig i godi arian bob blwyddyn, ac nid yw elenin eithriad.Maer her yn cynnig cyfle i bobl gefnogi elusen haeddiannoliawn, ac y maen chwarae rhan mewn rhoi hwb i berthynasfewnol, gwella gwaith tm, sgiliau cyfathrebu ac arweinyddiaethgan wella enw da corfforaethol ar yr un pryd.Mae Ty Hafan yn dra diolchgar am y gefnogaethbarhaus gan GEAES, ac yr ydym yn gobeithio ybydd y digwyddiad yn parhau i fynd o nerth inerth. Pe hoffech gymryd rhan yn 2009,cysylltwch r tm digwyddiadau ar 029 20672060 neu e-bostiwch events@tyhafan.orgRydym yn nodi pen-blwydd Ty Hafan yn 10oed, drwy gynnal llawer o ddigwyddiadauarbennig trwy gydol 2009. Byddem wrthein boddau pe byddech yn gallu dod inhelpu i ddathlu!Os ydych yn hoffi cadwnheini, beth am ymuno ni arun on teithiau cerdded, rasys beiciau neu rasys hwyl, neu osydych chin hoffi pethau gorau bywyd, beth am ymuno ni yn unon ciniawau gala? Mae ein digwyddiadau bob amser yn brofiadau llawn hwyl, gydallawer o bobl yn dod yn l bob blwyddyn. Pa un a ydych yn estyncroeso i gleientiaid, yn cael noson allan gyda ffrindiau ar teulu,neun adeiladu tm, mae rhywbeth at ddant pawb:Mai: Pen-blwydd Hapus i Dy Hafan /Digwyddiad10fed Pen-blwyddRas Hwyl 5 cilomedr y Barri Mehefin: Her y Tri Chopa Cymru GEAES Diwrnod Hwyl yr HosbisMedi: Her Seiclo Llwybr TafDawns Pili-pala CaerdyddHydref: Ras Hwyl Gorllewin Cymru Tachwedd: Dawns Pili-pala - LlundainRas Son Corn - Pen-y-bont ar OgwrRhagfyr: Cyngerdd Carolau Eglwys Gadeiriol LlandafRydym yn diweddaru ein rhestr ddigwyddiadau yn gyson.Gallwch weld y rhestr ddigwyddiadau gyfredol trwy ymweld www.tyhafan.org/events, e-bostio events@tyhafan.org,neu drwy ffonior Tm Digwyddiadau ar 029 2067 2060.barod am yr her28Could you be our Charity of the Year?Does your company have a charity of the year? Why not nominate us?Over the last ten years, Ty Hafan Childrens Hospice has benefitedimmensely from Charity of the Year relationships with suchorganisations as Morgan Cole Solicitors and Cardiff City Football Club.Their support and personal introductions have resulted in ConstructingExcellence Wales (CEW) and Sony UK in Bridgend choosing to work withTy Hafan throughout 2009, helping us to celebrate our 10th anniversary. Adopting Ty Hafan as your chosen charity can help motivate staffand is also a great way of increasing your companys profile.Responsible business practises are becoming increasingly popularand important in the work place and Ty Hafan is an ideal partner tohelp businesses fulfil their social responsibilities. Our tenthanniversary year will be a great time for an alliance with Ty Hafan.If your company or organisation would like to become part of the TyHafan family, please contact Rachael Power on029 2067 2084 or email rachael@tyhafan.org Make a difference at workIts easy to donate to Ty Hafan through our payroll giving scheme:just sign up with your Payroll Department at work and donate aregular payment each month. Its as simple as that! Another great way to help Ty Hafan is through recycling your usedcartridges and old mobile phones. Just register with us and welldeliver a special recycling box to your workplace. When it is full,well come and collect it, and leave a replacement. Recycling in thisway wont cost you anything but itll mean a lot to us!For more information, please contact Diane Stringer on029 2067 2080 or emaildiane@tyhafan.orgBeth am ain dewis ni yn elusen y flwyddynA oes gan eich cwmni elusen y flwyddyn? Beth am ein henwebu ni?Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, y mae Hosbis i Blant T Hafanwedi elwan ddirfawr ar berthynas Elusen y Flwyddyn gydasefydliadau megis y Cyfreithwyr Morgan Cole a Chlwb Pl-droedDinas Caerdydd. O ganlyniad i gefnogaeth a chyflwyniadaupersonol y sefydliadau hyn, mae Constructing Excellence Wales(CEW) a Sony UK ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi dewis gweithiogyda Thy Hafan trwy gydol 2009, gan ein cynorthwyo i ddathluein pen-blwydd yn 10 oed. Gall mabwysiadu Ty Hafan fel eich elusen ddewisedig helpu isymbylur staff, ac y mae hefyd yn ffordd wych o wella proffil eichcwmni. Mae arferion busnes cyfrifol yn dod yn fwyfwy poblogaidda phwysig yn y gweithle, ac y mae Ty Hafan yn bartner delfrydol igynorthwyo busnesau i gyflawni eu dyletswyddau cymdeithasol.Mae blwyddyn ein pen-blwydd yn ddeg oed yn cynnig cyflegwych i gydweithio Ty Hafan.Pe byddai eich cwmni neu eich sefydliad chi yn dymuno dod ynrhan o deulu Ty Hafan, cysylltwch Rachael Power ar029 2067 2084 neu e-bostiwch rachael@tyhafan.org Gwnewch wahaniaeth yn y gweithleMaen hawdd rhoi rhodd i Dy Hafan drwy ein cynllun rhoi ariandrwyr gyflogres. Y cwbl syn rhaid i chi ei wneud yw cofrestru rAdran Gyflogau yn eich gweithle a rhoi taliad rheolaidd bob mis.Mae mor syml hynny! Ffordd wych arall o helpu Ty Hafan yw trwy ailgylchu hen getris affonau symudol. Cofrestrwch ni, a byddwn yn dosbarthu blwchailgylchu arbennig ich gweithle. Pan fydd hwnnwn llawn,byddwn yn dod iw gasglu, a gadael un arall yn ei le.Ni fydd ailgylchu yn y modd hwn yn costio dim ichi - ond bydd yn golygu llawer i ni!Am fwy o wybodaeth, cysylltwch Diane Stringer ar 029 2067 2080neu e-bostiwchdiane@tyhafan.orgworking ways ar waith yn y gwaithPROUD TO BESUPPORTINGTy HafanChildrensHospiceBiocatalyst LimitedCefn CoedNantgarwCardiffCF15 7QQwww.biocatalysts.comIndividually tailored affordable interiordesign, de-cluttering and more.T. 0845 337 5161E. info@bespokepropertystyling.co.ukW. www.bespokepropertystyling.co.ukResults by design... Investment property Work space Residential0845 094 9842The fresh FRUITalternative toFlowers!www.tooty-fruity.comwww.Tooty-Fruity.comTreat the person not the diseaseGentle, effective, evidenced based chiropratic carefor a wide range of symptoms and diseases: Back and neck pain, sciatica, trapped nerve,headaches, migraine, whiplash, sports injuries Asthma, irritable bowel syndrome, acid reflux Stress, anxiety, depression, poor sleep Poor immunity, developmental delay, colic,ear infections, failure to thrive Multiple sclerosis, Parkinsons, Stroke rehab,cerebral palsy, cancer and more.....Call now for an appointment on 029 2023 6636Fairoak House, Fairoak Drive, Cardiff, CF24 4PXwww.Chiropractic4Health.co.ukValid to end Dec 2009. Not to be used in conjunction with any other offer10discount withthis advertCANOLFAN CHWARAEON LLANDRINDODSPORTS CENTRETel/Ffon 01597 824249RHENTU A REIDIO BEICIAURENT AND RIDE CYCLE HIREFrom only 4.50 per day.Our friendly staff are here to help, and we haveeverything you need to enjoy a fantastic ride!!Tel: 01269 832381 Open 7 Daysennis Working with Ty Hafanfor such a Good Causefor TOURERS STATICS MOTORHOMESSALES SERVICING REPAIRS ACCESSORIESPROUD TO BE SUPPORTINGTy Hafan Childrens HospiceInternationalGreetings UK LtdPenallta Industrial EstateYstrad Mynach, Hengeod, CF82 7SStel: 01443 862 520Camelot Electrical Ltd124 Chepstow RoadNewportNP19 8EFtel: 01633 670 685Capper & Company LtdLanelay Road Talbot GreenCF72 8XXtel: 01443 233233Whiteford Bay LeisureParkLlanmadoc, GowerSwansea, SA3 1DEtel: 01792 38667630I hope that this anniversary edition of our newsletter hasexplained what we have achieved throughout the ten years ofoffering care and support, and set the scene for the future. Ourvision is a Wales where children who are expected to die inchildhood lead a full family life.The next ten years will take us on a path to achieving this visionand in doing so meet more and more of the special children andfamilies that dont yet know about Ty Hafans services, whilstoffering support to the bereaved families who continue to need us.This vision can only be realised with the ongoing support of thepeople of Wales who, without doubt have been so instrumental inmaking Ty Hafan what is is today. We look forward to workingalongside you all to ensure we are here for all those families inthe next ten years and beyond.Ty Hafan The family hospice for young lives.Gobeithiaf fod y rhifyn dathlu pen-blwydd hwn on cylchlythyr wediesbonior hyn yr ydym wedii gyflawni yn ystod y deng mlynedd ogynnig gofal a chymorth, ac wedi cyflwynor sefyllfa ar gyfer ydyfodol. Ein gweledigaeth yw Cymru lle y mae plant y disgwyliriddynt farw yn eu plentyndod yn byw bywyd teuluol llawn.Bydd y deng mlynedd nesaf yn ein harwain ar lwybr i gyflawnirweledigaeth hon, ac wrth wneud hynny byddwn yn cwrdd mwya mwy o blant a theuluoedd arbennig nad ydynt eton gwybodam wasanaethau Ty Hafan, ar yr un pryd chynnig cefnogaeth ideuluoedd mewn profedigaeth syn parhau i fod ag angen amein cymorth.Gellir gwireddur weledigaeth hon dim ond gyda chefnogaethbarhaus pobl Cymru sydd, yn ddiau, wedi bodyn allweddol o ran gwneud Ty Hafan yr hynyr ydyw heddiw. Edrychwn ymlaen atweithio gyda phob un ohonoch ermwyn sicrhau ein bod ni yma ir holldeuluoedd hynny a fydd ein hangenyn ystod y deng mlynedd nesaf acwedi hynny.Ty Hafan yr hosbis deuluol ifywydau ifanc.the future y dyfodolRay Hurcombe, Chief Executive, Ty Hafan Prif Weithredwr, Ty Hafan.Legal & GeneralMaking a Differenceto local communitiesLegal & General Group Plc.Registered in England No. 01417162.Registered Office One Coleman Street London EC2R 5AA.A member of the Association of British Insurers.www.legalandgeneral.comLegal & General is proud to support Ty Hafan Childrens HospiceN O J O I N I N G F E E A N D E X C L U S I V E 5 S TA R B E N E F I T SChoose from two award-winning health clubs, each with their own luxurious spa and pool and enjoy a host of exclusive bene ts from only 42 per monthMembership bene ts include:tA welcome pack for each new member including vouchers worth up to 100 tNew member gym induction and personal tness assessmentstA wide selection of tness classes from boxercise to yogatComplimentary towels provided on each visittChildcare facilities available at The Hideaway ClubtDedicated family and adult-only swim timestA range of members discounts available throughout the Resort including 15% off in the bars and restaurants, 15% off treatments at The Forum Spa and 15% off hair styling at our new Gavin Alexander Salon FOR MORE INFORMATION OR TO ARRANGE A VISIT, CONTACT THE MEMBERSHIP TEAM ON 01633 410300Terms and conditions apply. Offer not available to existing members. All memberships are subject to availability and approval. Memberships are subject to a 3 month minimum contract. No joining fee offer valid for a limited period only.L E I S U R E M E M B E R S H I PAT T H E C E LT I C M A N O R R E S O R T