Ty Hafan 10th Birthday magazine

Download Ty Hafan 10th Birthday magazine

Post on 24-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

To celebrate our 10th birthday we have produced a special newsletter to highlight the amazing work carried out at T Hafan and to say a big thank you to all our supporters! T Hafan would like to especially thank everyone who has contributed to this magazine, including our children and families who have given their permission for their stories and photographs to be reproduced. Thank you also to all the many advertisers whose generous support has enabled us to publish this magazine at no cost to the hospice.

TRANSCRIPT

<ul><li><p> inside... y tu mewn...</p><p>the dream / y freuddwydtjacobs story / stori jacobtthe future / y dyfodolt</p><p>happy birthday ty hafan!pen-blwydd hapus ty hafan!</p><p>yppahb-nep</p><p>yadhtriy bad hdywlb</p><p>anafa hyy y tah hyyy s tupa</p><p>!!n</p><p>!nnaaffaa</p><p>..s edise</p><p>niy tu mt</p><p>me aere do</p><p>htta ts sboca</p><p>e jtt rrutue fhtt</p><p>bd</p><p>.....nwe</p><p>d ywdddb</p><p>uerm / y fo oo</p><p>lcai jrottsy / s</p><p>lro/ y oodof/ y dy</p><p>y y</p><p>complimentarycopy</p></li><li><p>Study for a better paid,higher status job</p><p>Stop dreaming,start learning today!</p><p>Our courses include:&gt; Medical Secretary&gt; Legal Secretary&gt; Touch Typing&gt; Shorthand&gt; Book-keeping&gt; Microsoft&gt; Sage</p><p>Study when you want,at times to suit you.</p><p>Its so easy to get started!Call 029 2034 2020 to ask how.</p><p>029 2034 2020 www.pitmancardiff.com</p></li><li><p>Ty Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.org</p><p>providing care being theredarparu gofal bod yno 3</p><p>thank you diolchA big thank you to everyone who has contributed to thismagazine, including our children and families who havegiven their permission for their stories and photographsto be reproduced.</p><p>Thank you also to all the many advertisers whose generoussupport has enabled us to publish this magazine at no cost tothe hospice. When responding to an advertisement, please dosay that you read it here!</p><p>And most of all the biggest thank you of all to the people ofWales, and beyond, who helped Ty Hafan become more thanjust a dream.</p><p>Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu at y cylchgrawnhwn, gan gynnwys ein plant a theuluoedd a roddodd eucaniatd i atgynhyrchu eu storau au lluniau.</p><p>Diolch hefyd ir holl hysbysebwyr am eu cefnogaeth haelsydd wedi ein galluogi i gyhoeddir cylchgrawn hwnheb unrhyw gost ir hosbis. Os byddwch ynymateb i hysbyseb, dywedwch eich bodwedii gweld yma!</p><p>Ac yn bwysicaf oll, diolch yn fawr ibawb yng Nghymru, ar tu hwnt,sydd wedi helpu Ty Hafan i fod ynfwy na breuddwyd yn unig. </p></li><li><p>Can we provide a better mail service and reduce your postage costs?</p><p>Sure we can.</p><p>Thats why so many organisations in Wales are using TNT Post.</p><p>Call your local TNT Post team now on 0800 876 6985 to nd out how you can benet from a better mail service at lower postal rates.</p><p>www.tntpost.co.uk</p><p>Delivering mail. Delivering more.</p><p>%OXH6WUHHW&amp;DUPDUWKHQQH[WWRWKHEXVVWDWLRQ7HOHSKRQH</p><p>ZZZJUH\IULDUVVKRSSLQJFHQWUHFRXN</p><p>6HHZKDWVLQVWRUH*UH\IULDUV6KRSSLQJ&amp;HQWUH*OVPJL]HS\LHUKHNYLH[KLHSTVYL</p><p>2SHQGD\VDZHHN</p><p>%OXH6WUHHW&amp;DUPDUWKHQQH[WWRWKHEXVVWDWLRQZZZJUH\IULDUVVKRSSLQJFHQWUHFRXN</p><p>.YLH[JOVPJLZOVWZ</p><p>.YLH[]HS\LJVTWL[P[P]LWYPJLZ</p><p>6KRSIRUDOOWKHIDPLO\</p><p>2SHQ0RQ6DWDPWRSP6XQGD\DPWRSP</p><p>*UH\IULDUV6KRSSLQJ&amp;HQWUH</p></li><li><p>Welcome to this special Ty Hafan newsletter, commemoratingour 10 years of providing palliative care for the children ofWales. Our childrens hospice has been described as one ofthe jewels in the crown of Wales and rightly so because it wasbuilt by the people of Wales and for the people of Wales. </p><p>The highlight of the last 10 years has to be that we havehad the privilege of meeting 300 children and their families,all with differing needs. The vision of our founder, SuzanneGoodall, and the purpose for which my predecessors workedso hard to achieve, has not only materialised but hasflourished and is growing stronger than ever, reaching out tomore and more children.</p><p>Our aim for the next ten years, and beyond, is tobuild on our sound foundations to ensure thatthe children, young people and familieswho need our services and supportalways have somewhere to turn to. </p><p>Ty Hafan providing care,being there.</p><p>Croeso ir rhifyn arbennig hwn o gylchlythyr Ty Hafan syndathlu ein 10 mlynedd o ddarparu gofal lliniarol i blantCymru. Mae ein hosbis i blant wedii disgrifio fel un oberlau ein gwlad, syn addas iawn o gofio ei bod wedi eihadeiladu gan bobl Cymru ar gyfer pobl Cymru. </p><p>Heb os nac oni bai, cael y pleser o gwrdd 300 o blantau teuluoedd au hanghenion unigryw fu uchafbwynt y 10mlynedd diwethaf. Mae gweledigaeth ein sylfaenydd,Suzanne Goodall, wedii gyflawni yn ogystal r nod ygweithiodd fy rhagflaenwyr mor ddiflino tuag ato. Erbynhyn, maer nod hwn nid yn unig wedii wireddu, maendatblygun gryfach nag erioed ac yn cyrraedd nifer</p><p>cynyddol o blant.</p><p>Adeiladu ar ein sylfeini cadarn fydd ein nod argyfer y deng mlynedd nesaf fel bod rhywle</p><p>ar gael bob amser ar gyfer plant, poblifanc a theuluoedd sydd angen ein</p><p>gwasanaethau an cefnogaeth. </p><p>Ty Hafan darparu gofal,bod yno.</p><p>Ty Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.org</p><p>providing care being theredarparu gofal bod yno 5</p><p>welcome croeso</p><p>Ray Hurcombe, Chief Executive, Ty Hafan Prif Weithredwr, Ty Hafan.</p></li><li><p>Suzanne Goodall, Ty Hafans founder, is a very special lady.</p><p>If it wasnt for her, and her dream, Ty Hafan would not exist today.And all the families in Wales who have passed through its doorssince it opened in 1999 would not have experienced the love, careand support that are at the very core of the charity. </p><p>Suzannes dream began back in 1988 when she had just retiredand was looking for a way to fill her time. A friend told her abouther own experiences volunteering at a childrens hospice inYorkshire. At the time, there were just two such establishments inEngland and no provision at all in Wales. Suzanne discoveredthat there were many families in Wales whose children hadlife-limiting conditions. These special families were coping withthis devastating and heartbreaking situation alone, havingnowhere to turn to for real help. </p><p>Everyone has had defining moments in their lives when they feelthey have experienced an emotional earthquake that has</p><p>transformed their familiar landscape tosomething strange and forbidding </p><p>with no signposts to follow. Thisexperience is obviously</p><p>one that our specialfamilies know very</p><p>well indeed. </p><p>The dream had begun and Suzanne made it her mission to raisethe money to build the first childrens hospice in Wales. With theenthusiastic support of the people of Wales, she achieved herdream when Ty Hafan opened in 1999. The hospice has hadsome notable support along the way. Special thanks must go to:</p><p>Arfon Haines-DaviesDiana, Princess of Wales</p><p>Julian Hodge BankLord Lieutentant Norman Lloyd Edwards</p><p>Lord TonypandyLlandough NHS Trust</p><p>Nigel Arnold ArchitectGeldards SolicitorsSouth Wales Echo</p><p>But most of all we thank all the donors, supporters, FriendsGroups and volunteers who have worked so hard to make this</p><p>dream come true. They continue to ensure that Ty Hafan isthere for its children, young people and their families.</p><p>Suzanne received the MBE from Her Majesty theQueen in 2003. But her biggest reward comes</p><p>when she meets the familiesat Ty Hafan: </p><p>Mostly they are overwhelmingly warm,congratulatory and thankful. I could notask for anything more than that. Lets befair I had the dream, but so many, manypeople have delivered the goods.</p><p>6</p><p>the dream</p></li><li><p>Mae Suzanne Goodall, sylfaenydd Ty Hafan, yn fenywarbennig iawn.</p><p>Hebddi hi ai breuddwyd, ni fyddai Ty Hafan yn bodoli heddiw, acni fyddair holl deuluoedd sydd wedi dod drwy ei ddrysau ers eiagor ym 1999 wedi derbyn y cariad, y gofal ar gefnogaeth syddwrth wraidd yr elusen. </p><p>Dechreuodd breuddwyd Suzanne yn l ym 1988. Roedd hinewydd ymddeol ac yn chwilio am rywbeth iw wneud i lenwi eihamser. Soniodd ei ffrind wrthi am ei phrofiadaun gwirfoddolimewn hosbis i blant yn Swydd Efrog. Bryd hynny, dim ond dausefydliad or fath oedd ar gael yn Lloegr, ac nid oedd darpariaetho gwbl yng Nghymru. Sylweddolodd Suzanne fod gan nifer odeuluoedd yng Nghymru blant salwch a oedd yn cyfyngu ar eubywydau. Roedd y teuluoedd arbennig hyn yn ymdopi r sefyllfaofnadwy a thorcalonnus hon ar eu pennau eu hunain heb unmani droi am gymorth go iawn.</p><p>Mae pawb wedi bod drwy adegau tyngedfennol yn eu bywydaupan maent yn teimlo eu bod wedi dioddef daeargryn emosiynolsydd wedi trawsnewid eu bywydau arferol yn rhywbeth rhyfeddac annymunol - heb wybod at bwy i droi. Yn amlwg, mae hwn ynbrofiad syn hynod gyfarwydd in teuluoedd arbennig.Roedd y freuddwyd wedi dechrau ac fe benderfynodd Suzanne ybyddai hin casglur arian i adeiladur hosbis gyntaf i blant yngNghymru. Gyda chymorth brwdfrydig pobl Cymru, fe wireddodd eibreuddwyd pan agorwyd Ty Hafan ym 1999.</p><p>Maer hosbis wedi derbyn cryn gefnogaeth ar hyd y daith a rhaiddiolch yn arbennig i:</p><p>Arfon Haines-DaviesDiana, Tywysoges Cymru</p><p>Banc Julian HodgeArglwydd Raglaw Norman Lloyd Edwards</p><p>Arglwydd TonypandyYmddiriedolaeth GIG Llandochau</p><p>Nigel Arnold PensaerCyfreithwyr Geldards</p><p>South Wales Echo</p><p>Ond yn bennaf oll, rydym yn ddiolchgar ir holl noddwyr,cefnogwyr, Grwpiau Cyfeillion a gwirfoddolwyr am weithio morgaled i wireddur freuddwyd hon. Maent yn parhau i ofalu bodTy Hafan yno ar gyfer ei blant, ei bobl ifanc au teuluoedd.</p><p>Derbyniodd Suzanne MBE oddi wrth Ei Mawrhydir Frenhinesyn 2003, ond iddi hi, does dim byd gwell na chwrdd rteuluoedd yn Nhy Hafan: </p><p>Ar y cyfan, maent yn hynod dwymgalon a diolchgar ac yn einllongyfarch o waelod calon. Ni allwn ofyn am fwy na hynny. I fodyn deg, er mai fi gafodd y freuddwyd, mae cymaint o bobl eraillwedi ei gwireddu.</p><p>Ty Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.org</p><p>providing care being theredarparu gofal bod yno 7</p><p>y freuddwyd</p></li><li><p>81990 Ty Hafan Appeal launched at Cardiff Castle</p><p>1991 15,000 grant from HTV Telethon to open first Appealoffice in Church Village</p><p>1992 Ty Hafan adopted by South Wales Echo</p><p>1993 Site obtained in Sully</p><p>1994 Princess of Wales becomes patron of Ty Hafan</p><p>1995 Pavarotti concert in Cardiff attended by the Princessof Wales</p><p>1996 Building commences</p><p>1997 Handover of the building to Ty Hafan for fitting andequipping</p><p>1999 Ty Hafan opens its doors to the first familieson 25th January</p><p>2001 HRH The Prince of Wales became patron of Ty Hafanand makes first inaugural visit to TyHafan</p><p>2004 Suzanne Goodall awarded the MBE in the QueensNew Years Honours</p><p>2005 Ty Hafan awarded record for the Worlds LongestScarf (fundraising campaign)</p><p>2006 Children and families first visit Highgrove</p><p>2008 Ty Hafan launch the first childrens hospiceScout Group</p><p>2009 Happy 10th Birthday Ty Hafan</p><p>the journey</p></li><li><p>Ty Hafan welcomes your support. Visit www.tyhafan.orgMae Ty Hafan yn croesawu eich cefnogaeth. Ymwelwch www.tyhafan.org</p><p>providing care being theredarparu gofal bod yno 9</p><p>1990 Lansio Apl Ty Hafan yng Nghastell Caerdydd</p><p>1991 Grant o 15,000 gan HTV Telethon i agor y swyddfaApl gyntaf yng Ngartholwg</p><p>1992 Y South Wales Echo yn mabwysiadu Ty Hafan</p><p>1993 Sicrhau safle yn Sili</p><p>1994 Tywysoges Cymru yn dod yn noddwr Ty Hafan</p><p>1995 Cyngerdd Pavarotti yng Nghaerdydd a ThywysogesCymru yn bresennol</p><p>1996 Cychwyn y gwaith adeiladu</p><p>1997 Trosglwyddor adeilad i Dy Hafan ar gyfer gosodcyfleusterau ac offer</p><p>1999 Ty Hafan yn agor ei ddrysau ir teuluoedd cyntafar 25 Ionawr</p><p>2001 Ei Fawrhydi Tywysog Cymru yn dod yn noddwr TyHafan ac yn ymweld am y tro cyntaf</p><p>2004 Y Frenhines yn dyfarnu MBE i Suzanne Goodall ynRhestr Anrhydeddaur Flwyddyn Newydd</p><p>2005 Ty Hafan yn cyflawnir record am greur Sgarff Hirafyn y Byd (ymgyrch codi arian)</p><p>2006 Plant a theuluoedd yn ymweld Highgrove amy tro cyntaf</p><p>2008 Ty Hafan yn lansio Grwp Sgowtiaid cyntaf yr hosbis i blant</p><p>2009 Pen-Blwydd Hapus Ty Hafan yn 10 mlwydd oed</p><p>y daith</p></li><li><p>10</p><p>Jacob Farriday has been coming to Ty Hafan since it opened tenyears ago. One of seven children, Jacob was born affected by theherpes simplex virus and also suffers from the conditionencephalopathy which is a brain disorder and means that he hasprofound learning difficulties, development delay and is epileptic. </p><p>Although Jacob cannot talk, he communicates with Ty Hafan staffwith smiles, groans and grumbles. He uses a wheelchair to getaround and, because hes growing so fast and has spinal rods, heneeds to be hoisted from place to place. Jacob loves the companyof people. He loves hustle and bustle. He loves noise (not suddennoises though) and he loves music. He loves his Ty Hafan link nurseTony singing to him (well, he laughs!). At the hospice, Jacob enjoysthe multi-sensory room and toys which he can play with by operatingswitches. Hes also a water baby, he loves a bath and spending timein our Jacuzzi. </p><p>Because Jacob has been coming to Ty Hafan regularly since hewas little, he has got to know hospice staff very well and has</p><p>made friends with everyone. He has come for holiday stays andto recover after major surgery. Ty Hafan always keeps a room</p><p>free for emergency cases once Jacob came to stay foremergency respite care when his Mum had broken her</p><p>ankle and couldnt look after him without this help. </p><p>Jacob loves his family and his siblings dote on him.However his six brothers and sisters have their own</p><p>friends, their own schoolwork, their own hobbies,so Jacob, though never excluded, cannot</p><p>always be the centre of attention. When hestays at Ty Hafan he has one-to-one</p><p>attention and care from the staff, thefocus is directly on him. He gets to</p><p>choose exactly what he wants todo be it going bowling, to</p><p>the cinema or hangingout with the other</p><p>kids. He loves it!</p><p>Jacobs Mums StoryNeedless to say,Jacobs Mum, Sally,had many pre-conceptions of whata childrens hospicewould be like. Butnow she refers to itas a godsend! </p><p>With seven kids, a job anda home to juggle, Sallysdaily life is hectic to say theleast. Most of the time Jacobscondition is stable but he is prone toepisodes of acute illness requiringhospitalization, and these episodes inevitably take their toll on Jacob,Sally and the rest of his family. He also has regular appointments forhis various health needs (sometimes up to seven in a week) andneeds an awful lot of daily care, which she gladly gives him. But shesays she hadnt realized just how tired she was or quite how muchshe was doing until Ty Hafan gave her respite from it!</p><p>It was difficult for Sally to leave Jacob at the hospice the first time hecame to stay. He was very young and Sally was not used to beingapart from him. Often extended families stay in the hospice too but,with six young children including a brand new baby, at their homenearby, it made sense to stay at home. However, Sally came in tothe hospice every day to explain Jacobs care to the care team. Shecontinued to spend each day at the hospice until the staff gentlyreminded her that she was entitled to a break and that, if shewanted, she could hand responsibility over completely to Ty Hafanfor a few days. It didnt stop her phoning the hospice a number oftimes a day, every day for his first few visits, but these days Sally canleave Jacob at Ty Hafan assured he is safe, happy and cared for!</p><p>Sally has made friends with a number of other families who use thehospice, all of whom share similar experiences. Sally also getssupport at home from the Ty Hafan family support team. She saysshe really benefits from having someone to talk to. With such ahectic life, she really values having someone to run ideas past,someone to ask for advice and someone to reassure her.</p><p>Ty Hafan is now a part of family life. From initial reluctance torefer him, then doubts over leaving him, Sally now knows</p><p>how much...</p></li></ul>