tajuk 4 perkembangan falsafah pendidikan barat

Download Tajuk 4 Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat

Post on 04-Oct-2015

54 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mgmhgg

TRANSCRIPT

 • EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA

 • TAJUK 4

  Nordin Tahir, JIP

 • Falsafah Pendidikan Barat

  Falsafah Pendidikan Barat Tradisional

  Falsafah Pendidikan Barat Moden

  Essentialisme

  Perennialisme

  Progressivisme

  Rekonstruktivisme

  Eksistensialisme

  Nordin Tahir, JIP

 • Essentialisme (William C. Bagley, 1874-1946)

  Essentialisme berpunca daripada realisme dan idealisme. Ia adalah teori yang mencadangkan penyampaian budaya

  dan pengetahuan teras kepada setiap generasi baru sebagaitujuan utama pendidikan.

  Memandangkan essentialisme bertujuan untukmenggalakkan pertumbuhan intelek individu serta mendidikindividu yang berketerampilan, dengan tumpuan diberikepada pengajaran mata pelajaran tradisional yang asasseperti Membaca, Menulis dan Mengira (3M) di sampingmata pelajaran Kesusasteraan, Bahasa Asing, Sejarah, Sains,Seni dan Muzik.

  Ia juga berfokus pada pengajaran kemahiran asas,penguasaan konsep dan prinsip kandungan mata pelajaran.

  Nordin Tahir, JIP

 • Guru dianggap sebagai berwibawa dalambidang mata pelajaran dan pengajaran.

  Guru mempunyai kawalan bilik darjah danmembuat keputusan mengenai kurikulum tanpabanyak input daripada pelajar.

  Guru juga bertanggungjawab untuk mengajarnilai-nilai tradisional. Justeru guru dianggapsebagai contoh teladan.

  William Bagley (1874-1946) merupakanseorang ahli essentialis yang terkenal.

  Nordin Tahir, JIP

 • Perennialisme (Jonson et al., 1969) Perennialisme berpunca daripada realisme. Ahli perennialis mempercayai bahawa tujuan utama

  pendidikan adalah untuk mengajar nilai dan ilmu yangsejagat dan abadi.

  Fokus perennialisme adalah pada perkembangan peribadi.Oleh sebab manusia ialah manusia, maka mereka hendaklahdiajarkan hal-hal berkaitan dengan manusia dahulu,bukannya hal berkenaan dengan mesin atau teknik.

  Justeru tajuk-tajuk liberal seharusnya diajar terlebih dahulu,dan bukannya tajuk-tajuk vokasional.

  Kurikulum perennialis adalah berpusatkan kandungandengan penekanan pada bahasa, kesusasteraan, matematik,seni dan sains.

  Nordin Tahir, JIP

 • Progressivisme (John Dewey, 1915) Progressivisme berkembang daripada pragmatisme yang

  kemudian dikembangkan oleh John Dewey. Ahli progressivismempercayai bahawa kebenaran adalah relatif dan tentatif.

  Ilmu membawa seseorang ke arah pertumbuhan danperkembangan. Memandangkan pengetahuan bolehmenerangkan realiti masa kini, maka kanak-kanak hendaklahdiajarkan cara berfikir berbanding dengan hal yang perludifikirkan.

  Oleh sebab, progressivisme mempercayai bahawa kanak-kanakakan memilih yang paling baik bagi diri mereka maka kurikulumhendaklah berdasarkan minat, kandungan antara disiplin, danaplikasi masalah manusia.

  Ahli progressivis menggalakkan pelbagai kaedah alternatif sepertiaktiviti, pengalaman, penyelesaian masalah dan projek.

  Nordin Tahir, JIP

 • Ahli progressivis menganggap peranan gurusebagai pembimbing untuk penyelesaianmasalah dan inkuiri saintifik.

  Kebanyakan ahli progressivis bersetuju denganpendekatan induktif yang menggalakkan pelajaruntuk memberi penjelasan sendiri danpemahaman fenomena.

  Dengan cara ini, pelajar dapat mengaplikasikanpengetahuan baru yang dibentuk ke dalambidang kajian yang lain.

  Nordin Tahir, JIP

 • Eksistentialisme Eksistentialisme memberi fokus pada fitrah kewujudan manusia. Ahli

  eksistentialis berpandangan bahawa manusia dilahirkan tanpa sebarangtujuan.

  Mereka melihat realiti sebagai subjektif dan didefinisikan oleh individusendiri. Oleh yang demikian, seseorang bertanggungjawab kepada dirisendiri dan dengan demikian bebas untuk menentukan matlamat sertamembuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar.

  Menurut ahli eksistentialis, guru atau sistem sekolah tidak berhak untukmenekankan matlamat pendidikan ke atas murid-murid.

  Memandangkan setiap individu bertanggungjawab atas pendidikan masing-masing, maka kurikulum eksistentialis tidak mempunyai mata pelajaranyang khusus.

  Namun, mata pelajaran yang bersifat emosional, estetik dan berfalsafahseperti kesusasteraan, drama, perfileman dan seni adalah sesuai. Matapelajaran ini menggambarkan keadaan manusia dan keadaan membuatpilihan.

  Kurikulumnya juga menekankan aktiviti luahan perasaan, eksperimen,kaedah, dan media yang menerangkan emosi, perasaan dan pengertiandalaman.

  Nordin Tahir, JIP

 • Rekonstruktionisme Rekonstruktionisme adalah hasil progressivisme. Rekonstruktionisme memberi syor untuk membaiki dan membina

  semula masyarakat. Ia melihat pengasasan corak budaya baru sertapenghapusan penyakit sosial sebagai tujuan utama pendidikan.

  Ahli Rekonstruktionisme melihat sekolah sebagai pemangkinpenting untuk meningkatkan keadaan manusia melaluipembaharuan pendidikan dan sosial.

  Rekonstruktionisme berusaha untuk menggunakan sekolah untukmencipta sebuah masyarakat baru. Justeru fungsi utama sekolah,termasuklah seperti yang berikut:i) Untuk mengenal pasti masalah sosial yang memberi sumbangankepada krisis budaya, danii) Untuk mewujudkan kemahiran dan sikap yang akanmenyelesaikan masalah-masalah ini.

  Nordin Tahir, JIP

 • Kurikulum rekonstruktionis menekankan sains sosial dankaedah kajian sosial. Ia berfokus pada kecenderungan kini danmasa depan, serta pada isu nasional dan internasional.

  Kemahiran dan mata pelajaran yang diajarkan adalah yangdapat mengenal pasti dan membantu menyelesaikan masalahmasyarakat.

  Pembelajaran adalah aktif dan ada hubungan denganmasyarakat hari ini dan masa depan.

  Guru tidak harus takut tentang komitmen untuk membantumembina sebuah masyarakat baru. Mereka harus bertugassebagai agen perubahan dan pembaharuan. Mereka jugamembantu pelajar menyedari masalah yang dihadapi umatmanusia.

  Nordin Tahir, JIP

 • Idealisme Salah satu falsafah tertua di dunia

  (Plato, Rene'Descartes, Baruch Spinoza, G. Berkeley, Immenual Kant, G.F.Hagel dan S.T. Coleridge)

  Bertentangan pendapat antara mereka Bersetuju bahawa jiwa atau kerohanian manusia

  penting dalam kehidupan Alam jagat pada hakikatnya bukan kebendaan Ia merupakan satu sistem yang memberi penekanan

  kepada kepentingan fikiran, jiwa dan kerohanian

  Nordin Tahir, JIP

 • Persoalan Metafizik (Realiti) Dalam Mazhab Idealisme

  Asas kewujudan ialah dalam bentuk kerohanian danbukan berbentuk fizikal, atau dalam bentuk fikiran danbukan material

  Unsur terpenting dalam kehidupan ialah kerohanianmanusia dan semua kewujudan boleh diperturunkankepada kerohanian.

  Idealis tidak menafikan kewujudan alam fizikal, tetapimereka menganggap kewujudan alam fizikal tidak nyatasecara muktamadnya.

  Nordin Tahir, JIP

 • Semua benda hanya satu anggapan atau satu sari pemikiran. Hanya fikiran sahaja yang nyata atau pun benar. Oleh itu semua benda hendaklah diperturunkan kepada fikiran atau kerohanian.

  Van Scottes et al (1979) berpendapat kepentingannya tentang akal dan idea, maka tumpuan dalam pendidikan ialah melatih akal, menyuburkan roh dan menguasai idea.

  Idealis menganggap manusia mempunyai akal dan jasad, atau jasad, akal dan roh.

  Nordin Tahir, JIP

 • Kanak-kanak adalah sebahagian daripada alam kerohanian mutlak, dan

  mempunyal tujuan kerohanian yang perlu dipenuhi mengikut kebolehan dan keupayaan mereka. Pendidikan mestilah berusaha memupuk kekariban antara pelajar, unsur-unsur kerohanian tabii dan memberi penekanan dalam keharmonian antara manusia dan alam jagat.

  Nordin Tahir, JIP

 • Idealis mempercayai dua konsep yang penting iaitu kebebasan dan rasionaliti, dan perkaitan antara mereka.

  i) Kebebasan : Amalan kehendak dalam membuat keputusan sendiri dan mesti diikuti dengan tanggungjawab terhadap akibat yang mungkin timbul hasil daripada tindakan yang dilakukan.

  ii) Rasionaliti : Proses mancari dan mengeluarkan idea. Idea adalah satu kemungkinan dalam diri kanak-kanak.

  Nordin Tahir, JIP

 • Persoalan Epistemologi (Kebenaran)Dalam Mazhab Idealisme

  Pengetahuan boleh diperolehi dengan cara seIain daripada kaedah saintifik.

  Ia boleh diperolehi melalui keimanan, keautoritarian, taakulan dan intuisi.

  Plato: Pengetahuan sebenar adalah hasil pemikiran taakulan. Pengetahuan lebih baik dikeluarkan daripada pelajar sendiri berbanding dengan mencurahkannya kepada mereka.

  Nordin Tahir, JIP

 • Persoalan Aksiologi (Nilai) Dalam Idealisme

  Nilai dan etika adalah mutlak. Oleh itu, apa yang dikatakan baik, benar dan cantik,

  secara asasnya tidak berubah daripada satu generasikepada satu generasi yang lain atau daripada satumasyarakat kepada satu masyarakat yang lain.

  Nilai dan etika bukan ciptaan manusia, tetapisebahagian daripada tabii alam ciptaan Tuhan.

  Kebenaran, kebaikan dan kecantikan adalah nilai yangtidak berubah

  Nordin Tahir, JIP

 • Oleh kerana Tuhan merupakan sumber nilai,maka manusia hanyalah dianggap berakhlakapabila mereka hidup mengikut kehendakTuhan.

  Oleh kerana idealis (Van Scottes, Kraft danHaas (1979) menganggap nilai sebagai mutlak,maka dasar dan kaedah persekolahanmestilah menggambar danmemperkembangkan nilai-nilai tradisi yangdianggap oleh masyarakat sebagai bergunadan berharga.

  Nordin Tahir, JIP

 • Apabila kerohanian diberi perhatian yang lebih,dunia ini akan menjadi lebih rasional dansempurna dan kejahatan akan hilang sedikitdemi sedikit.

  Dalam sistem persekolahan, tidak terdapatpelajar yang benar-benar jahat, tetapi hanyamereka yang melanggar atau tidak memahamisepenuhnya susunan moral alam jagat ini.

  Nordin Tahir, JIP

 • Ammenuel Kant: Apabila seseorang pelajar be

View more