srednja škola, iii i iv razred testovi/testovi 3 4/ · pdf file u reakciji...

Click here to load reader

Post on 19-Oct-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SREDNJA ŠKOLA, III i IV RAZRED

  HEMIJA

 • Upustva za takmičare:

  Za izradu testa planirano je 120 minuta.

  U toku izrade testa učenici mogu koristiti plavu ili crnu hemijsku olovku i kalkulator. Ostala

  sredstva nijesu dozvoljena za upotrebu.

  Upotreba Periodnog sistema elemenata nije dozvoljena.

  Odgovori i postupci koji nijesu pisani hemijskom olovkom neće biti pregledani.

  Zadatak (broj) Bodovi

  1. 6

  2. 1

  3. 5

  4. 4

  5. 4

  6. 5

  7. 5

  8. 6

  9. 8

  10. 3

  11. 5

  12. 3

  13. 3

  14. 2

  15. 5

  16. 3

  17. 5

  18. 5

  19. 4

  20. 5

  21. 2

  22. 5

  23. 2

  24. 2

  25. 2

 • 1. U reakciji 2-metilpropanske kiseline sa bromom u prisustvu katalitičke količine crvenog fosfora, dolazi do supstitucije jednog α-vodonikovog atoma karboksilne kiseline atomom

  broma (ova reakcija u organskoj hemiji je poznata pod nazivom Hell-Volhard-Zelinsky

  reakcija). Koliko grama organskog proizvoda nastaje u reakciji dovoljne količine broma (u

  prisustvu fosfora) sa 100 g 25% rastvora 2-metilpropanske kiseline?

  Ar(C)=12.0; Ar(H)=1.0; Ar(O)=16.0; Ar(Br)=80.0

  Rješenje:

  ...................................... 2 boda

  Najprije ćemo izračunati masu čiste 2-metilpropanske kiseline, koja je podvrgnuta reakciji:

  m(C4H8O2) = ω • mrastvora = 0.25 • 100 g = 25 g .................................................. 1 bod

  Dalje izračunavamo količinu izreagovale 2-metilpropanske kiseline

  0.284mol g/mol 88

  25.0g

  )OHM(C

  )OHm(C )OHn(C

  284

  284 284  ................................................ 1 bod

  Iz jednačine reakcije zaključujemo da su količine izreagovale 2-metilpropanske kiseline i

  dobijene 2-brom-2-metilpropanske kiseline iste. ................................................. 1 bod

  Prema tome, masu 2-brom-2-metilpropanske kiseline nalazimo na sledeći način:

  m (C4H7BrO2) = n(C4H7BrO2) • M (C4H7BrO2) = 0.284 mol • 167 g/mol = 47.43 g ......... 1 bod

  Ukupno: 6 bodova

  2. Enzimi su po hemijskoj strukturi (zaokružiti tačan odgovor): a) lipidi;

  b) polisaharidi

  c) polinukleotidi;

  d) proteini.

  Rješenje:

  Tačan odgovor je pod d).

  Ukupno: 1 bod

 • 3. Napisati strukturnu formulu najjednostavnijeg primarnog aromatičnog dvohidroksilnog alkohola (koji nije geminalan), a zatim predstaviti jednačinu njegove reakcije sa vodenim

  rastvorom kalijum-permanganata, dodatim u višku, u kiseloj sredini.

  Rješenje:

  Tačna hemijska struktura alkohola ............................................... 3 boda

  Tačno napisana jednačina hemijske reakcije ............................................... 2 boda

  Ukoliko učenik napiše bilo m- bilo p-izomerni diol, kao i ispravnu strukturu proizvoda

  njihove oksidacije (prikazani u zagradama ispod), odgovor se uvažava.

  Ukupno: 5 bodova

  4. Dva aromatična jedinjenja, koja su prikazana na slici, nerastvorna su u vodi,

  ali se dobro rastvaraju u organskim

  rastvaračima (benzen, toluen,

  hloroform, aceton i slično). Međutim,

  kada se u uzorke ova dva jedinjenja doda

  10% vodeni rastvor natrijum-hidroksida,

  jedan se odmah rastvara, dok drugi i

  dalje ostaje nerastvoran.

  Jednačinom hemijske reakcije prikazati

  koji od ova dva organska jedinjenja se

  rastvara u razblaženom NaOH i objasniti

  na kom principu se temelji ta

  rastvorljivost.

 • Rješenje:

  Tačno napisana jednačina hemijske reakcije ............................................... 3 boda

  Rastvorljivost prvog jedinjenja temelji se na izraženoj kiselosti fenola – dovoljno su jake

  kiseline da mogu da reaguju sa razblaženim rastvorima alkalnih hidroksida, pri čemu grade

  soli. Alkoholi ne mogu da reaguju sa rastvorm NaOH. ............................................... 1 bod

  Ukupno: 4 boda

  5. Napisati strukturnu i molekulsku formulu proizvoda koji nastaje u sledećoj reakciji:

  Rješenje:

  U pitanju je intramolekulska esterifikacija (laktonizacija)

  ............................... 3 boda

  Molekulska formula dobijenog proizvoda je C14H10O2 ............................... 1 bod

  Ukupno: 4 boda

 • 6. U stakleni balon je usut 1,4-dihidroksibutan i dodat mu je vodeni rastvor kalijum-dihromata. U dobijenu smješu je ukapano nekoliko kapi koncentrovane sumporne kiseline i reakciona

  smješa je zagrijavana u toku određenog vremenskog perioda, pri čemu je nastalo jedinjenje

  A, koje je izolovano u obliku bijelih kristala. Jedinjenje A je u suvom stanju zagrijavano na

  povišenoj temperaturi, pri čemu je dobijeno jedinjenje B. Na osnovu iznijetih podataka,

  napisati strukturne formule jedinjenja A i B.

  Rješenje:

  Tačna napisana strukturna formula jedinjenja A ........................ 3 boda

  Tačna napisana strukturna formula jedinjenja B ........................ 2 boda

  Ukupno: 5 bodova

  7. Za navedene tvrdnje naznačiti da li su tačne (T) ili netačne (N), zaokruživanjem skraćenica na desnoj strani:

  - Oksitocin je steroidni hormon T N

  - Vitamin A je rastvoran u uljima T N

  - Bjelance uglavnom sadrži masti T N

  - Proteini se denaturišu na povišenoj temperaturi T N

  - Peptidna veza je po strukturi estarska T N

  Rješenje:

  - Oksitocin je steroidni hormon T N

  - Vitamin A je rastvoran u uljima T N

  - Bjelance uglavnom sadrži masti T N

  - Proteini se denaturišu na povišenoj temperaturi T N

  - Peptidna veza je po strukturi estarska T N

  Svaki tačan odgovor vrijedi po 1 bod.

  Ukupno: 5 bodova

 • 8. Kako biste, primjenom odgovarajućih hemijskih reagenasa najefikasnije razlikovali sledeća jedinjenja (odgovore je potrebno obrazložiti):

  a) mast i ulje; b) protein i lipid; c) skrob i celulozu?

  Rješenje:

  a) Dodatkom bromne vode (ili rastvora broma u hloroformu) došlo bi do iščezavanja crvene

  boje broma u epruveti u kojoj se nalazi ulje (reakcija adicije broma na dvostruke veze

  nezasićenih masnih kiselina). Priznaje se i odgovor sa rastvorom joda. ............. 2 boda

  b) Dodatkom biuretskog reagensa u epruvetu u kojoj se nalazi protein, doći će do pojave

  karakteristične ljubičaste boje (biuretska reakcija). Lipidi neće reagovati sa biuretskim

  resgensom. Priznaje se i odgovor sa cisteinskim reagensom i ninhidrinom ............... 2 boda

  c) Dodatkom Lugolovog rastvora (rastvora joda) u epruvetu u kojoj se nalazi skrob doći će

  do pojave intenzivne indigo-plave boje. Celuloza ne reaguje sa jodom. .................... 2 boda

  Odgovori bez adekvatnog obrazloženja neće biti uvaženi.

  Ukupno: 6 bodova

  9. Na osnovu zadatih reakcionih uslova (navedenih na reakcionim strelicama), u označena polja napisati strukturne formule organskih jedinjenja A, B, C, D, E, F, G i H.

 • Rješenje:

  Svaka tačno napisana strukturna formula vrijedi po 1 bod.

  Ukupno: 8 bodova

  10. Organsko jedinjenje A ima molekulsku formulu C5H13N. U vodi se ne rastvara, ali reaguje sa 5% rastvorom hloridne kiseline, pri čemu se dobija so, rastvorna u vodi. Jedinjenje A reaguje

  sa smješom natrijum-nitrita i sumporne kiseline na hladno, dajući žut kristalan talog od nastalog

  jedinjenja, koje spada u klasu N-nitrozoamina. Rastvor jedinjenja A u hloroformu obrće ravan

  polarizovane svjetlosti. Na osnovu datih podataka, napisati strukturnu formulu jedinjenja A i

  njegov naziv prema pravilima IUPAC-ove nomenklature.

  Rješenje:

  ........................ 2 boda

  N-metil-(1-metil)propanamin (ili N-metilbutan-2-amin) ........................ 1 bod

  Ukupno: 3 boda

 • 11. Kako biste, primjenom samo neorganskih reagenasa, polazeći od

  difenil-ketona (benzofenona), sintetisali

  bis(difenilmetil)-etar, čija je struktura

  predstavljena na slici?

  bis(Difenilmetil)-etar

  Rješenje:

  Ukupno: 5 bodova

  12. Odgovarajućom strukturnom formulom predstaviti alken, koji posjeduje geometrijsku izomeriju, ako je poznato da on potpunim sagorijevanjem daje 5 mol CO2 i 5 mol H2O.

  Rješenje:

  CH3-CH=CH-CH2-CH3, 2-penten Ukupno: 3 boda

  13. Primjenom Fišerovih projekcionih formula, prikazati jednačinu reakcije glukoze sa anhidridom sirćetne kiseline, dodatim u višku.

  Rješenje:

  Priznaje se samo potpuno tačno napisana jednačina reakcije.