testovi statistika

of 19/19
EZR - Adekvatnost merenja ADEKVATNOST MERENJA U svakom merenju postoji izvestan stepen neizvesnosti, koji može biti iskazan kao greška u merenju. Greške u merenju mogu se klasifikovati u dve kategorije: sistematske i slučajne greške. Sistematske greške daju predvidive precenjene ili potcenjene vrednosti (npr. loše kalibrisani instrument koji daje uvek precenjene ili uvek potcenjene). Za razliku od sistematskih grešaka, slučajne greške nisu predvidive, i u datom mernom procesu mogu dati i precenjene i potcenjene vrednosti. Greške u merenju nastaju delovanjem različitih faktora kao što je to loša kalibracija instrumenta, neodgovarajuće vreme odziva instrumenta u odnosu na promene merene varijable, uticaj samog instrumenta namerenu veličinu, delovanje okoline, humani faktori – međuposmatrački i unutarposmatrački varijabilitet (npr. kako lekar ocenjuje depresivnost pacijenta na nekoj skali). Slučajne greške nastaju i usled “šuma” - malih i brzih promena u okolini ili u samom instrumentu koje mogu uticati na izmerenu vrednost. Identifikacijom i smanjenjem grešaka merenje se može učiniti više adekvatnim. Adekvatnost merenja podrazumeva koncepte kao što su tačnost, preciznost, slaganje, valjanost i pouzdanost. . TAČNOST Odnosi se na bliskost izmerene vrednosti i tačne/korektne vrednosti (označena kao referentna, kriterijumska, ili vrednost zlatnog standarda). Primer: Cilj je bio evaluacija tačnosti novog automatskog brojača retikulocita u odnosu na referentne vrednosti koje su dobijene manuelnim / vizuelnim brojanjem od strane dva laboratorijska tehničara. Na osnovu sedam uzoraka, koeficijent korelacije iznosio je 0.96 što se prihvaćeno kao zadovoljavajuće slaganje automatskog brojača sa referentnim vrednostima. .

Post on 25-Dec-2015

80 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

medicina

TRANSCRIPT

 • EZR - Adekvatnost merenja

  ADEKVATNOST MERENJA

  U svakom merenju postoji izvestan stepen neizvesnosti, koji moe biti iskazan kao

  greka u merenju. Greke u merenju mogu se klasifikovati u dve kategorije:

  sistematske i sluajne greke. Sistematske greke daju predvidive precenjene ili

  potcenjene vrednosti (npr. loe kalibrisani instrument koji daje uvek precenjene ili

  uvek potcenjene). Za razliku od sistematskih greaka, sluajne greke nisu

  predvidive, i u datom mernom procesu mogu dati i precenjene i potcenjene

  vrednosti. Greke u merenju nastaju delovanjem razliitih faktora kao to je to loa

  kalibracija instrumenta, neodgovarajue vreme odziva instrumenta u odnosu na

  promene merene varijable, uticaj samog instrumenta namerenu veliinu, delovanje

  okoline, humani faktori meuposmatraki i unutarposmatraki varijabilitet (npr.

  kako lekar ocenjuje depresivnost pacijenta na nekoj skali). Sluajne greke nastaju i

  usled uma - malih i brzih promena u okolini ili u samom instrumentu koje mogu

  uticati na izmerenu vrednost.

  Identifikacijom i smanjenjem greaka merenje se moe uiniti vie adekvatnim.

  Adekvatnost merenja podrazumeva koncepte kao to su tanost, preciznost,

  slaganje, valjanost i pouzdanost.

  .

  TANOST

  Odnosi se na bliskost izmerene vrednosti i tane/korektne vrednosti (oznaena kao

  referentna, kriterijumska, ili vrednost zlatnog standarda).

  Primer: Cilj je bio evaluacija tanosti novog automatskog brojaa retikulocita u

  odnosu na referentne vrednosti koje su dobijene manuelnim / vizuelnim

  brojanjem od strane dva laboratorijska tehniara. Na osnovu sedam uzoraka,

  koeficijent korelacije iznosio je 0.96 to se prihvaeno kao zadovoljavajue

  slaganje automatskog brojaa sa referentnim vrednostima.

  .

 • PRECIZNOST

  Preciznost je bliskost nezavisnih merenja istog kvantiteta ili kvantiteta napravljenog

  pod istim uslovima. Za ocenu preciznosti koriste se mere varijabiliteta, a najee

  koeficijent varijacije (CV). Male vrednosti CV ukazuju na precizno merenje. U

  laboratorijskim uslovima odreuje se pravljenjem poduzoraka od istog materijala.

  Primer: Na istom ispitaniku na istom mernom mestu pet puta je ponovljeno

  merenje mineralne gustine primenom DXA metode. Dobijene su sledee

  vrednosti (g/cm2): 0.85, 0.89, 0.86, 0.82, 0.85. Zakljueno je da merenje ima

  zadovoljavajuu preciznost (CV = 2.9%).

  Primer: Od istog uzorka plazme napravljeno je pet poduzoraka i izmerene su

  sledee vrednosti HDL holesterola (mg/dL): 55, 56, 55, 54, 57. Ocenjeno je da

  merenje ima zadovoljavajuu preciznost (CV = 2.1%)

  .

  SLAGANJE

  Odnosi se na bliskost izmerenih vrednosti razliitim metodama, pri emu se niti

  jedan od njih ne moe proglasiti referentnim/zlatnim standardom, pa se i ne moe

  primeniti ocena tanosti. Metode za ocenu slaganja prikazane su u delu ove lekcije

  pod nazivom Meuposmatraka pouzdanost.

  VALJANOST I POUZDANOST

  Vrlo esto merenja u medicini zasnivaju se na primeni papirnih instrumenata -

  upitnika i skala. Izmerena vrednost na takvim instrumentima dobija se

  kombinacijom odgovara na pitanja (stavke, ajteme) na upitniku ili skali, ime se

  dobija kompozitni skor. Adekvatnost takvog mernog procesa, primenom

  kompozitnih skorova, opisana je konceptima valjanosti (validnosti) i pouzdanosti

  (relijabilnosti). Koncept valjanosti srodan je konceptu tanosti, a koncept

  pouzdanosti srodan je konceptu preciznosti.

 • Pouzdanost oznaava do koje mere se metoda merenja (test) konzistentno ili

  postojano ponaa, a valjanost je odnos izmeu onog to se pretpostavlja da bi

  instrument (test) trebalo da meri i onog to on stvarno meri.

  POUZDANOST

  Postoje tri standardna naina za ocenu pouzdanosti: interna konzistentnost,

  meuposmatraka pouzdanost i test retest pouzdanost. Pouzdanost se ocenjuje

  primenom razliitih tipova koeficijenata pouzdanosti. Uopte uzev, vrednosti

  koeficijenata pouzdanosti preko 0.7 smatraju se prihvatljivim.

  .

  INTERNA KONZISTENTNOST je mera slaganja individualnih stavki (ajtema) na

  skali i oznaava stepen do kojeg su stavke meusobno korelisane. Ovom prilikom,

  svaka stavka se posmatra kao poseban instrument za merenje ispitivanog

  konstrukta, tako da koherentnost izmeu njih sugerie da svi ajtemi mere istu stvar

  (a takoe i sve stavke zajedno kao celina).

  Interna konzistencija skale zavisi od interne konzistencije konstrukta kojeg teimo

  da tom skalom izmerimo, i vea je kod unidimenzionalnih konstrukata nego kod

  onih sa dva ili vie nezavisnih domena.

  Interna konzistentnost je prosena korelacija izmeu stavki unutar skale. Vrednosti

  Cronbach alfa preko 0,7 su zadovoljavajue.

  Interna konzistentnost se najee ocenjuje:

  alfa koeficijentom (Cronbach alfa), za skale koje nemaju dihotomne stavke, ili

  Kuder-Richardsonovom formulom 20 (KR-20), za skale koje imaju dihotomne

  stavke.

  .

  Opis podataka: Za 17 ispitanika dati su podaci na Bekovoj skali za anksioznost.

  Ova skala sastoji se od 21 pitanja (stavke, ajtema), a koristi se za procenu

  simptoma opte anksioznosti. Pacijenti odgovaraju na svako pitanje i procenjuju

  sopstveno stanje na skali od 0 (odsustvo simptoma) do 3 (veoma izraeni

  simptomi). Zbir svih ajtema daje totalan skor (maksimalno 63).

 • Dati ocenu interne konzistentnosti ove skale.

  .

  Procedura u EZR-u:

  1) Preuzeti i uitati bazu podataka BAI.xlsx

  2) Cronbachov alfa koeficijent dobija se klikom na liniji sa komandama: Statistical

  analysisAccuracy of diagnostic testCronbach` lpha coefficient of

  reliability

  U dijalog prozoru koji se pojavio:

  o u polju Variables (pick three or more) oznaiti stavke za koje se izraunava

  interna konzistentnost

  o kliknuti na dugme OK

 • U prozoru sa rezultatima pojavili su se rezultati primenjene statistike

  procedure.

  .

  3) Zakljuak: BAI poseduje adekvatan nivo interne konzistentnosti (Cronbach

  alfa=0,93).

  .

  .

  MEUPOSMATRAKA POUZDANOST meri slaganje dva ili vie posmatraa koji

  koriste iste informacije o istom objektu. Najee se koristi za procenu

  meuposmatrake pouzdanosti razliitih skala. Kod upitnika se ne izraunava jer se

  radi o instrumentima za samoprocenu.

  Postoji vie postupaka za izraunavanje koeficijenata meuposmatrake

  pouzdanosti.

  o intraklasni koeficijent korelacije (ICC),

  o Pearsonov koeficijent korelacije,

  o kappa koeficijent,

  o Spearmanov koeficijent korelacije i

  o Kendallov koeficijent konkordancije.

  .

  Opis podataka: Dvojica radiologa postavljaju dijagnozu karcinoma plua na osnovu

  radiografskog snimka. Njihove odluke o dijagnozi za 92 pregledana pacijenta date

  su u fajlu radiolozi. Oceniti slaganje dva radiologa koje se odnosi postavljanje

  dijagnoze karcinoma plua na osnovu radiografskog snimka.

  Slaganje radiologa bie ocenjeno primenom kappa koeficijenta.

 • .

  Procedura u EZR-u:

  1) Preuzeti i uitati bazu podataka radiolozi.xlsx

  2) Prvo je potrebno napraviti tabelu kontingencije to se postie klikom na liniji sa

  komandama: Statistical analysisDiscerete variablesCreate two-way table

  and compare two proportions (Fisher`s exact test)

  U dijalog prozoru koji se pojavio:

  o u okviru polja Row variable (pick one or more): odabrati prvog ocenjivaa

  o u okviru polja Column variable (pick one): odabrati drugog ocenjivaa

  o odekirati sva ostala polja

  o kliknuti na dugme OK

 • U prozoru sa rezultatima pojavila se tabela kontingencije koja prikazuje odluke

  radiologa.

  3) Kappa koeficijent dobija se klikom na liniji sa komandama: Statistical

  analysisAccuracy of diagnostic testKappa statistics for agreement of

  two tests

  U prozoru koji se pojavio, na osnovu tabele kontingencije, uneti apsolutne

  uestalosti kategorija odluka oba radiologa.

  .

  4) Zakljuak: Radiolozi imaju adekvatan nivo slaganja u postavljanju dijagnoze

  (kappa=0,74).

  .

  .

 • TEST-RETEST POUZDANOST je ocena stabilnosti skale u vremenu, odnosno mera

  slaganja rezultata koji se dobijaju ponovljenim merenjem na istim objektima pod

  uslovom da nije dolo do promene stanja tih objekata.

  Ocenjuje se primenom:

  o intraklasnog koeficijenta korelacije,

  o Pearsonovog koeficijenta linearne korelacije ili

  o Spearmanovog koeficijenta rang korelacije

  Ova vrsta pouzdanosti je posebno znaajna ako se skala koristi za ocenu promene

  stanja ispitanika u toku tretmana. Ako skala nema dovoljno visoku test-retest

  pouzdanost, onda je nemogue odrediti da li je izmerena promena stvarna ili

  predstavlja sluajnu greku skale.

  Zadovoljavajua vrednost koeficijenta test retest pouzdanosti iznosi preko 0,7

  .

  Opis podataka: Kod 16 ispitanika starijih od 65 godina meren je kognitivni status.

  Za procenu kognicije korien je Mini Mental State Examination (MMSE). Testiranje

  je raeno dva puta u razmaku od 7 dana radi procene test-retest pouzdanosti

  MMSE.

  .

  Procedura u EZR-u:

  1) Preuzeti i uitati bazu podataka MMSE.xlsx

  Test-retest pouzdanost izraunaemo pomou Pearsonovog koeficijenta korelacije

  koji se u EZR dobija klikom na liniji sa komandama: Statistical

  analysisContinuous variablesTest for Pearson`s correlation

 • U prozoru koji se pojavio:

  o u okviru polja Variables (pick two) oznaiti varijable za koje odreujemo test

  retest

  o kliknuti na dugme OK.

  U prozoru sa rezultatima pojavili su se rezultati primenjene statistike

  procedure.

  2) Zakljuak: Test retest pouzdanost MMSE je zadovoljavajua (r=0,94).

 • DIJAGNOSTIKA VALJANOST - DIJAGNOSTIKA TANOST

  Kod dijagnostike valjanosti instrument se ispituje u odnosu na kriterijumski

  standard (definitivna dijagnoza, zlatni standard) koja se najee iskazuje u

  terminima senzitivnosti, specifinosti i povrine ispod ROC krive ispitivanog

  instrumenta. U psihijatriji zlatni standard jesu dijagnostiki kriterijumi, najee

  MKB ili DSM.

  Dijagnostiki test iju tanost ispitujemo naziva se indeksni test. Njegova se tanost

  poredi sa zlatnim standardom za isto dato oboljenje. Indeksni test iz dijagnostike

  studije u praksi moe postati standardan test ako je njegova tanost

  zadovoljavajua za reavanje konkretnog zdravstvenog problema. Referentni

  (zlatni) standard je u datom trenutku najbolji raspoloivi kriterijum ili standard za

  postavljanje konane dijagnoze.

  Poreenje dijagnostikih rezultata indeksnog testa i rezultata zlatnog standarda

  moe se predstaviti u vidu dijagnostike tabele 2x2 (Tabela 1), u kojoj se ispitanici

  klasifikuju kao pozitivni ili negativni na osnovu zlatnog standarda i indeksnog testa.

  Tabela 1. Poreenje rezultata indeksnog testa i zlatnog standarda

  Dijagnostika tabela je tabela kontingencije dimenzija 2x2 u kojoj su ispitanici

  klasifikovani dvostruko:

 • Ispitanici su klasifikovani u dve kolone prema referentnom standardu: prva

  kolona u kojoj su ispitanici kod kojih je oboljenje zaista prisutno (D+) i druga

  kolonu u kojoj su ispitanici kod kojih oboljenje ne postoji (D-).

  Na osnovu rezultata indeksnog testa ispitanici su klasifikovani u dva reda: prvi

  red u kojem su ispitanici kod kojih je test pozitivan (T+) i drugi red u kojem su

  ispitanici kod kojih je test negativan (T-).

  Na taj nain u etiri elije ove tabele predstavljene su etiri mogue kombinacije. U

  prvom redu (T+), pozitivni rezultati testa mogu biti ili tano-pozitivni (TP) ili lano-

  pozitivni (LP) zavisno od toga da li bolest zaista postoji. U drugom redu (T-),

  negativni rezultati testa mogu biti lano-negativni (LN) ili tano-negativni (TN) u

  zavisnosti od prisustva ili odsustva bolesti.

  Zbir TP+LP je ukupan broj pacijenata koji imaju pozitivan test; zbir LN+TN je

  ukupan broj pacijenata koji imaju negativan rezultat ispitivanja, a N je veliina

  uzorka u dijagnostikoj studiji.

  Mere tanosti dijagnostikog testa su: senzitivnost, specifinost, sveukupna tanost

  i povrina ispod krive operativne karakteristike.

  Senzitivnost je sposobnost testa da identifikuje one koji stvarno imaju bolest. Na

  osnovu dijagnostike tabele izraunava se kao proporcija tano pozitivnih od

  ukupnog broja obolelih:

  Senzitivnost se takoe moe definisati kao (1) stopa tano pozitivnih, (2)

  verovatnoa pozitivnog rezultata testa kod onih koji imaju bolest, ili (3) proporcija

  obolelih koji su pozitivni na testu.

  Specifinost je sposobnost testa da prepozna stvarno zdrave tj. sposobnost testa

  da iskljui postojanje bolesti, odnosno da rezultat testa bude negativan kod zdravih.

  Izraunava se kao proporcija tano negativnih od ukupnog broja zdravih:

 • Specifinost se takoe moe definisati kao (1) stopa tano negativnih, (2)

  verovatnoa negativnog rezultata testa kod onih koji nemaju bolest, ili (3)

  proporcija zdravih koji su negativni na testu.

  Odnos verodostojnosti

  Odnos verodostojnosti (LR) je odnos verovatnoa odreenog rezultata testa (+ ili )

  ispitanika koji ima bolest podeljeno verovatnoom istog rezultata testa osobe koja

  nema bolest.

  Mogu se izraunati dve vrste odnosa verodostojnosti:

  1. Odnos verodostojnosti pozitivnog testa (LR+) je odnos senzitivnosti i stope

  lano pozitivnih (1specifinost):

  2. Odnos verodostojnosti negativnog testa (LR) je odnos stope lano

  negativnih (1 senzitivnost) i specifinosti:

  Odnos verodostojnosti pokazuje koliko mnogo rezultat testa menja pretest

  verovatnou bolesti, odnosno ansu bolesti. LR+ pokazuje koliko puta pozitivan

  rezultat testa poveava pretest ansu bolesti, a LR pokazuje koliko puta negativan

  rezultat testa smanjuje pretest ansu bolesti.

  Odnos verodostojnosti moe posluiti za izraunavanje posttest verovatnoe.

  Veliina promena od pretest verovatnoe do posttest verovatnoe u velikoj meri

  zavisi od vrednosti odnosa verodostojnosti. Poeljno je da LR+ ima to vee (vee

  od 10), a LR- to manje vrednosti (manje od 0.1).

  PRIMER:

  Opis podataka: Cilj istraivanja bio je ocena tanosti ultrazvunog pregleda u

  detekciji povreda medijalnog meniskusa. Artroskopski nalazi uzeti su kao referentni

  standard. Rezultati istraivanja prikazani su kao ultrazvuni nalaz stanja medijalnog

  meniskusa u odnosu na referentni standard.

 • Odrediti: senzitivnost, specifinost, odnos verodostojnosti pozitivnog testa i odnos

  verodostojnosti negativnog testa za UZ u detekciji povreda medijalnog meniskusa.

  .

  Procedura u EZR-u:

  1) Preuzeti i uitati bazu podataka Artroskopija i UZ.xlsx

  2) Prvo je potrebno dijagnostiku tabelu iz podataka to se postie klikom na liniji

  sa komandama: Statistical analysisDiscerete variablesCreate two-way

  table and compare two proportions (Fisher`s exact test)

  U dijalog prozoru koji se pojavio:

  o u okviru polja Row variable (pick one or more): odabrati indeksni test

  o u okviru polja Column variable (pick one): odabrati zlatni standard

  o odekirati sva ostala polja

  o kliknuti na dugme OK

 • U prozoru sa rezultatima pojavila se tabela kontingencije UZ nalaza i

  artroskopije.

  Ultrazvuni nalazom je dobijeno ukupno 76 pozitivnih nalaza: 75 tano

  pozitivnih i 1 lano pozitivan. Dobijeno je 12 negativnih nalaza: 11 tano

  negativnih i 1 lano negativan.

  3) Mere dijagnostike tanosti iz nominalnih podataka dobijaju se klikom na liniji sa

  komandama: Statistical analysisAccuracy of diagnostic testAccuracy of

  qualitative test

  U prozoru koji se pojavio, na osnovu tabele kontingencije, ukucati apsolutne

  uestalosti. Obratiti panju da se u polja ukucaju prave vrednosti, jer zavisno od

  kodiranja tabela kontingencije moe da bude drugaija od dijagnostike tabele.

  Gledati prave vrednosti za: TP, LP, LN I TN i uneti ih u odgovarajua polja.

 • U prozoru sa rezultatima pojavili su se rezultati primenjene statistike

  procedure.

  4) Zakljuak: Ocene tanosti ultrazvunog pregleda medijalnog meniskusa su:

  Sn = 0,987 = 99%

  Sp = 0,917 = 92%

  Vrednosti mera verodostojnosti pozitivnog i negativnog testa (LR + i LR )

  iznose:

  LR+ = 11,84

  LR- = 0,014

  .

  .

 • ROC KRIVA

  Dobar nain za prikaz odnosa senzitivnosti i specifinosti za testove koji su

  kontinuirani je kriva operativne karakteristike (ROC engl. Receiver Operating

  Caracteristic Curve ili Receiver Operating Curve).

  Na grafikom prikazu ROC krive senzitivnost je predstavljena vertikalnom osom, a

  stopa lano pozitivnih (1 specifinost) horizontalnom osom. Linija koja ide od

  donjeg levog ugla ka gornjem desnom uglu predstavljala bi test bez dijagnostike

  korisnosti. Ukoliko je linija blia levom gornjem uglu, test ima sve veu

  dijagnostiku tanost, jer je tada senzitivnost blia jedinici, a stopa lano pozitivnih

  sve blia nuli. Ako kriterijum na testu postaje stroiji, take na krivoj se pomeraju

  ka dole i ulevo (nia senzitivnost, vea specifinost). Ako kriterijum na testu postaje

  blai, take na krivoj se pomeraju gore i udesno (vea senzitivnost, nia

  specifinost).

  Povrina ispod ROC krive moe posluiti za poreenje dijagnostike korisnosti dva ili

  vie razliitih testova.

  .

 • PRIMER:

  Opis podataka: Cilj u istraivanju bio je ocena dijagnostike tanosti BNPa u

  otkrivanju srane insuficijencije. Istraivanje je sprovedeno na 170 pacijenata, a

  zlatni standard bio je opseno kliniko ispitivanje.

  Odrediti: senzitivnost, specifinost, optimalnu vrednost praga detekcije srane

  insuficijencije i povrinu ispod krive BNPa u otkrivanju srane insuficijencije.

  Povrina ispod ROC krive (engl. Area Under Curve, AUC) moe posluiti kao zbirna,

  sveukupna mera dijagnostike korisnosti testa uzimajui u obzir sve mogue

  vrednosti praga. Kada test nema dijagnostiku korisnost, ROC kriva se poklapa sa

  dijagonalnom linijom, a povrina ispod krive je jednaka 0.5. Sa porastom

  dijagnostike korisnosti, ROC kriva se udaljava od dijagonalne linije tj. raste i

  povrina ispod krive postaje blia jedinici odnosno maksimalnoj moguoj povrini

  ispod krive (Slika 6). to je vea povrina ispod ROC krive, test ima veu

  dijagnostiku korisnost.

  .

  Procedura u EZR-u:

  1) Preuzeti i uitati bazu podataka BNP.xlsx

  2) Mere dijagnostike tanosti iz kvantitativnih podataka dobijaju se klikom na liniji

  sa komandama: Statistical analysisAccuracy of diagnostic testROC curve

  analysis for quantitative test

 • U dijalog prozoru koji se pojavio:

  o u okviru polja Response (encoded as 0 or 1) (pick one) odabrati zlatni

  standard

  o u okviru polja Predictor (pick one) odabrati numeriku varijablu

  o kliknuti na dugme OK

  U posebnom prozoru pojavio se grafikon povrine ispod krive sa vrednou

  praga detekcije BNPa u otkrivanju srane insuficijencije dobijenog na osnovu

  optimalnog odnosa senzitivnosti i specifinosti.

 • U prozoru sa rezultatima moe se proitati vrednost povrine ispod krive BNPa

  otkrivanju srane insuficijencije.

  .

  3) Zakljuak:

  Ocene tanosti BNPa u otkrivanju srane insuficijencije iznose:

  Sn = 0,96 = 96%

  Sp = 0,63 = 63%

  Optimalna vrednost praga BNPa za detekciju srane insuficijencije iznosi 80,41

  pg/mol.

  Povrina ispod krive BNPa iznosi 0,86.

  EZR - Adekvatnost merenjaADEKVATNOST MERENJAPOUZDANOSTDIJAGNOSTIKA VALJANOST - DIJAGNOSTIKA TANOSTPRIMER: