ep testovi

Click here to load reader

Post on 17-Aug-2015

80 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ep testovi

TRANSCRIPT

Osnove elektronskog poslovanja (test) 1. Najzna!ajnije prednosti EDI-ja su (izaberi ta!ne odgovore): a)smanjena upotreba dodatnih softverskih alata b)smanjenje pravnih regulativa c)smanjenje administrativnih tro!kova (papirologija, markice, koverte i sl.), d)smanjenje upotrebe standardne po!tanske usluge, nema slanja dokumenata u papirnoj formi, 2. Koja promena po!etkom '90-tih dovodi do razvoja nove dimenzije elektronskog poslovanja: a)uvo"enje u upotrebu kreditnih kartica b)komercijalizacija interneta i WWW-a c)pronalazak #ip memorije 3. B2B (Business-to-Business) NE podrazumeva: a)upravljanje inventarom, b)upravljanje pla$anjem, c)nabavka proizvoda i informacija, d)posredovanje 4. C2C model podrazumeva a)poslovnu saradnju me"u klijentima koji razmenjuju resurse u obliku proizvoda, usluga ili informacija b)direktnu poslovnu saradnju izme"u preduze$a i klijenta, gde preduze$e klijentu prodaje proizvode, usluge ili informacije c)podrazumeva poslovnu saradnju me"u preduze$ima koja razmenjuju resurse u obliku proizvoda, usluga ili informacija 5. Sistem koji defini"e procedure unutar preduze#a koje se odnose na odnos preduze#a i zaposlenog naziva se: a)B2B b)C2B2C c)C2C d)B2E 6. Ink Character Recognition (ICR) raspoznavanje znakova mastila se koristi kod a)MISP b)EDM c)WLAN d)ERP 7. Elektronsko poslovanje je svako poslovanje koje se oslanja na: a)web tehnologije b)poslovni sistem c)informacioni sistem E trgovina (test) 8. www.yahoo.com je primer: a)horizontalni b)vertikalni c)afinitetni 9. Ozna!ite prednosti e-trgovine za prodavca: a)ni%i tro!kovi teku$eg poslovanja b)eliminisanje skladi!ta c)lak!e upore"ivanje cena proizvoda i usluga d)pove$anje konkurentnosti 10. Bartering model je: a)Model gde se se vr!i zamena nepotrebnog za potrebnog b)Model gde postoji mehanizam za pronala%enje najni%e cene za odre"eni proizvod c)Model gde se vr!i kupovina ve$e koli#ine proizvoda po ni%oj ceni d)Model gde korisnik postavlja svoju cenu 11. Izbaci uljeza: a)vertikalne aukcije b)name-your-own-price c)obrnute aukcije d)horizontalne aukcije 12. Vertikalni portal predstavlja: a)Portal koji je ta#no usmeren ka specifi#nom segmentu tr%i!ta ili ka odre"enom doga"aju b)Portal na kome mo%ete na$i !irok spektar najrazli#itijih tema c)Portal koji nudi veliki broj informacija koje pripadaju jednoj oblasti 13. Ozna!ite nedostatke e-trgovine za potro"a!a: a)pove$anje konkurentnosti prodavca b)ve$a cena opreme (hardvera i softvera) c)prodavac je globalno orijentisan, !to dovodi do internacionalizacije trgovine d)nedovoljan nivo privatnosti podataka 14. Drugi naziv za vertikalnu aukciju je: a)Afinitetna aukcija b)storefront aukcija c)vortalna aukcija d)Name your own price E uprava (test) 15. Arhitektura e-uprave sastoji se od !etiri sloja koji su povezani jednosmernim protokom informacija. a)Neta#no b)Ta#no 16. Neke od prednosti koje donosi e-uprava su: a)sigurni i javno dostupni servisi b)ve$e cene administrativne procedure c)vi!e individualnih kontakata d)ubrazanje javne administracije 17. Carinske deklaracije spadaju u servise za: a)gra"ane b)pravna lica 18. Uspostavljanje elektronskog poslovanja putem informacionog sistema dr$avnih organa, organa lokalne samouprave i javnih slu$bi na relaciji: uprava - uprava, je model: a)B2C b)B2B c)G2B d)G2G 19. Porez na dodatu vrednost: prijava, notifikacija spada u servise: a)pravna lica b)gra"ane 20. Prilikom uvo%enja mora se voditi ra!una o slede#im zakonima (izaberite ta!ne odgovore): a)Zakon o planiranju i izgradnji b)Zakon o radu c)Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu, d)Zakon o za!titi li#nih podatka 21. Jedan od servisa koji se koristi u e-upravi je: a)virtuelni mati#ar b)virtualni doktor c)virtualni sudija Mobilno poslovanje (test) 22. Zahvalju#i kojoj tehnologiji mobilne telefonije korisnik mo$e da pristupi svojoj finansijskoj instituciji? a)Google maps b)Androidu c)GPS d)internetu 23. WiMax je zasnovan na (izaberite ta!ne odgovore): a)RFID tehnologiji b)infrared tehnologiji c)mobilnoj tehnologiji d)fiksnoj tehnologiji 24. GSM predstavlja: a)tehnologiju koja se koristi za prenos podataka sa jednog ure"aja na drugi. b)bilo koji sistem identifikacije u kom elektri#ni ure"aj koristi radio-talase ili promene magnetnog polja za komunikaciju c)trenutno va%e$i me"unarodni standard za mre%e mobilne telefonije d)satelitski sistem za odre"ivanje geografskog polo%aja i navigaciju aviona, brodova ili automobila 25. Jedna od najzna!ajnijih upotreba SMS bankarstva se prime#uje prilikom: a)podno!enja zahteva za kredit b)prenosa podataka sa jednog ure"aja na drugi c)otvaranja novog ra#una u banci d)kra"e kreditne kartice 26. Prvi poku"aji mobilnog pla#anja zahtevali su posedovanje (izaberite ta!ne odgovore): a)#ita# platne kartice b)elektronski #ek c)mobilni telefon d)ra#unar 27. Bitan preduslov za kori"#enje mobilnog bankarstva je: a)znanje iz oblasti bankarstva b)otvoren devizni ra#un u banci c)mobilni ure"aj koji podr%ava online servis d)znanje iz oblasti informacionih tehnologija 28. Satelitski sistem za odre%ivanje geografskog polo$aja i navigaciju aviona, brodova ili automobila naziva se: a)GPRS b)UMTS c)WAP d)GPS Customer Relationship Management (test) 29. Skra#enica ERP predstavlja: a)Enterprise Research Planning b)Enterprise Resource Planning c)Enterprise Resource Payment 30. Analiti!ki CRM: a)poma%e u pripremi, podr!ci i optimizaciji procesa dono!enja odluka u vezi sa potro!a#ima, kako u okviru preduze$a, tako i u odnosu na okru%enje. b)podr%ava poslovne procese koji se direktno odnose na potro!a#e u slede$im funkcionalnim oblastima preduze$a: marketing, prodaja, postprodajne usluge i menad%ment. c)omogu$ava preduze$ima, poslovnim partnerima i potro!a#ima da zajedno rade u oblasti marketinga, prodaje i postprodajnih usluga. 31. Ozna!ite osnovne module SAP CRM-a. oprodaja oplaniranje ofinansije opostprodajne usluge oe-trgovina oljudski resursi omarketing 32. Ozna!ite konkurentske prednosti koje CRM re"enja treba da donesu:oDono!enje brzih i ta#nih odluka oSmanjena upotreba ra#unara u poslovanju oAutomatizovanje poslovnih procesa oDeljenje informacija 33. Workflow engine se koristi za: a)brz povra$aj investicije b)automatizovanje poslovnih procesa c)deljenje informacija d)dono!enje brzih i ta#nih odluka 34. Dopunite re!enicu: Osnovne funkcionalnosti se mogu kategorizovati prema tipovima CRM-a, i to operativni CRM,analiti#ki CRM, kolaborativni (me"ukompanijski) CRM. 35. Pove#avanje efikasnosti i produktivnosti ostvaruje se kroz racionalizaciju operacija i skra#enje vremena odgovora? a)Ta#no b)Neta#no TEST 01 1. Preduze#a danas konkuri"u u? (ozna!i 2 ta!na odgovora) a)fizi#kom svetu b)ekonomiji znanja c)virtuelnom svetu d)dru!tvu znanja e)stvarnom svetu f)informati#kom svetu 2. Internet je nastao kao projekat (zaokru$ite ta!an odgovor)? a)NASA-e b)Svetske banke c)UN d)Ministartsva odbrane SAD 3. EDM je: a)upravljanje elektronskom dokumentacijom b)automatizacija radnih tokova i procesa informisanja c)elektronska razmena dokumenata 4. Najosnovnije prednosti EDI-ja su (ozna!i 3 ta!na odgovora): a)ubrzava se prenos podataka b)u!teda vremena c)olak!ava se poslovanje tre$im licima d)smanjuju se administrativni tro!kovi e)pobolj!ava se potro!a#ki servis f)smanjuje upotrebu standardne po!tanske usluge 5. Koja je osnovna podela elektronskih tr$i"ta prema podru!jima primene? (zaokru$ite ta!an odgovor) a)proizvodna i uslu%na tr%i!ta b)svi navedeni odgovori su ta#ni. c)otvorena i zatvorena d)vertikalna i horizontalna 6. Prednosti EDM sistema su: (ozna!i 3 ta!na odgovora) a)u!teda vremena b)smanjuje upotrebu standardne po!tanske usluge c)olak!ava se poslovanje sa tre$im licima d)manji tro!kovi e)smanjuju se administrativni tro!kovi f)pobolj!anje potro!a#kih servisa 7. E-Commerce: a)Po nekim autorima ovo je na#in poslovanja koji zavisi od toga ko prodaje, kome prodaje i koji prihod ostvaruje na taj na#in, dok drugi autori smatraju da je ovo na#in na koji poslovni subjekt privre"uje, odnosno ostvaruje prihode. b)je u%i pojam od e-poslovanja. Re# je o na#inu poslovanje gde dolazi do kupovine i prodaje, odnosno razmene vrednosti ili transakcije nov#anih sredstava. c)ozna#ava poslovanje putem Interneta i/ili elektronskih medija. 8. Pove$i ta!ne odgovore: 9. E-poslovanje ima ekspanzivan rast u: (ozna!i 3 ta!na odgovora) a)poljoprivredi b)velikoprodaji c)maloprodaji d)finansijskim uslugama e)industriji f)turizmu g)izdava!tvu 10. Prema najnovijim statisti!kim podacima, broj korisnika Interneta je oko: (zaokru$ite ta!an odgovor) a)6 milijardi b)2.4 milijarde c)5.3 milijarde d)1.2 milijarde 11. Interni informacioni sistem ili korporativna mre$a koja funkcioni"e unutar kompanije sa tehnologijama za Internet, koriste$i protokole Interneta je: a)Extranet b)Internet c)Intranet d)Firewall 12. Korporativni Web se druga!ije naziva: a)Ekstranet b)Internet c)Intranet 13. Elektronsko poslovanje a)ozna#ava poslovanje putem Interneta i/ili elektronskih medija. b)je metod kojom organizacija gradi i koristi resurse da bi kreirala vrednosti koje $e kupci ceniti vi!e od konkurentskih. c)ozna#ava na#in poslovanja gde dolazi do kupovine i prodaje, odnosno razmene vrednosti ili transakcije nov#anih sredstava. 14. EDI je a)elektronska razmena podataka za administraciju, trgovinu i transport b)na#in na koji se vr!i automatizacija procesa informisanja. c)na#in na koji se vr!i izbor medija radi lak!eg upravljanja elektronskom dokumentacijom. d)standardni format za elektronsku razmenu dokumenata izme"u korisnika. 15. Elektronska trgovina je uslovljena: a)Naglim razvojem Interneta b)Prelaskom iz industrijskog u informati#ko dru!tvo. c)Dinami#nim razvojem dru!tva d)Novim digitalnim dobom e)Nestabilno!$u ekonomije dana!njice 16. Uspeh privrede XXI veka mo$e se sumirati u 3I (tri I). Koja? a)Informacija b)Intranet c)Inteligencija d)Institucija e)Istina f)Ideja g)Internet 17. Oblik povezivanja ra!unarskih mre$a dva ili vi"e zasebnih poslovnih sistema k