selekcija kandidata ... testovi opšte kognitivne sposobnosti (testovi inteligencije) testovi...

Click here to load reader

Post on 26-Jul-2021

12 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Selekcija kandidata...
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
1. Postizanje usklaenosti izmeu ciljeva organizacije, zahtjeva posla i karakteristika kandidata;
2. Eliminisanje kandidata koji ne ispunjavaju zahtjeve posla i koji se ne uklapaju u kulturu organizacije;
3. Prognoziranje budue radne uspješnosti kandidata koji ispunjavaju minimalne zahtjeve posla i odabir najboljeg kandidata.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ni dobra obuka ne moe popraviti lošu selekciju …
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Skraenju perioda profesionalnog osposobljavanja
Ljudi se meusobno razlikuju u pogledu mnogih karakteristika;
Razliiti poslovi zahtijevaju razliite karakteristike ili razliite kombinacije karakteristika;
Razlike meu ljudima je mogue uoiti i mjeriti;
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Proces selekcije ...
R E G R U T O V A NJ E
INTERVJU
Analiza prijave za posao
LJEKARSKE PROVJERE
PONUDA POSLA
O D B I J A NJ E K A N D I D A T A
Nepotpune prijave
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Pouzdanost
Valjanost
Mjerenje je proces koji se koristi za izraavanje informacija o kandidatima u numerikom obliku, a u svrhu objektivnije procjene kandidata.
Mjerenje kandidata se vrši uz pomo razliitih tehnika i instrumenata.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Pouzdanost ...
Pouzdanost je metrijska karakteristika koja govori o konzistentnosti mjerenja. Njome se procjenjuje koliko je instrument selekcije nezavisan u odnosu na izvore grešaka.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
koeficijent stabilnosti
koeficijent ekvivalentnosti
Valjanost ...
Valjanost definišemo kao stepen do kojeg je uspješnost pri mjerenju povezana s uspješnošu u poslu.
Moemo pouzdano mjeriti mnoge karakteristike (npr. visinu) koje ne moraju imati veze s tim moe li osoba obavljati posao. To znai da je pouzdanost nuan, ali nedovoljan uslov za valjanost.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Najznaajniji standardni instrumenti za prikupljanje biografskih podataka o kandidatima su:
Prijava za posao
Prijava za posao ...
Prijava (application form), aplikacija ili molba za posao kako se ranije govorilo, skoro je obavezna u upotrebi i predstavlja prvi kontakt kandidata sa organizacijom.
Prijava otvorenog tipa
podaci o formalnom i neformalnom obrazovanju radno iskustvo
specifina znanja, vještine i sposobnosti koje kandidat posjeduje
dodatne informacije o postignuima i linim interesovanjima kandidata
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Provjera referenci i preporuke ...
Provjera referenci i preporuka zahtijeva da poslodavac prikupi informacije o kandidatima za posao od ljudi koji su imali kontakt s njima (bivši poslodavci, kolege, profesori i slino).
Ova faza selekcije ima za cilj:
Verifikaciju informacija koje su kandidati pruili putem prijavnog obrasca, biografije ili na razgovoru za posao;
Predvianje budue radne uspješnosti na osnovu prethodnog radnog ponašanja kandidata.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Provjera referenci i preporuke ...
Preporuke se razlikuju zavisno od vrste poslova i mogu biti personalne i preporuke od bivših rukovodioca.
Personalne preporuke imaju mali znaaj pri izboru kandidata jer se one dobijaju od prijatelja ili lanova porodice.
Preporuke bivših rukovodioca, sa druge strane, imaju veliki znaaj jer govore o karakteristikama kandidata i njegovim radnim sposobnostima.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Test je standardizovani mjerni instrument koji slui za objektivno poreenje kandidata prema karakteristici koja je predmet
mjerenja.
Selekcijski testovi mogu se grupisati na razliite naine. Naješa je podjela na:
Testove sposobnosti
Testove linosti
Testove znanja
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Testovi sposobnosti …
Postoje razliite vrste sposobnosti, pa tako imamo i razliite testove iz ove grupe:
Testovi opšte kognitivne sposobnosti (testovi inteligencije)
Testovi specifinih kognitivnih sposobnosti (numerika, verbalna, verbalna fluentnost, perceptivna sposobnost, logika)
Testovi kreativnosti
Primjer:
U navedenom nizu brojeva jedan ne pripada u taj niz. Vaš je zadatak da ga precrtate.
37 34 31 29 27 24 22 21 19
Rijei u donjem nizu poredane su po nekom principu. Vaš je zadatak da ga otkrijete i stavite u oznaeni prostor rije koja nastavlja niz.
Stablo, svjetlo, cijev, voda, ica, struja, igla, ______
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Primjer:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Testovi linosti ...
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Veina aspekata linosti se moe sagledati kroz pet osnovnih dimenzija:
Mentalna otvorenost ili radoznalost
Objektivne testove
Projektivni testove
Objektivni testovi linosti ...
Objektivnim testovima se ispitanik postavlja u zamišljene i realne situacije i na osnovu njegovih reakcija se izvode zakljuci o ispitivanim crtama linosti.
Specifinu vrstu objektivnih testova predstavljaju situacioni testovi koji predstavlja minijaturnu opciju ili simulaciju radnog zadatka gdje se od ispitanika zahtijeva da uradi jedan segment posla.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Objektivni testovi linosti ...
S lakoom ostajete opušteni i fokusirani ak i kada ste pod odreenim pritiskom.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sastoje se od nestrukturiranog, nedefinisanog materijala (situacija, slika, dijagrama, objekata) koji ispitanici trebaju interpretirati, tj. ispriati priu, otkriti šta predstavlja, nastaviti reenicu i sl.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Testovi znanja...
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
usmeni testovi kojima se provjerava znanje putem postavljanja usmenih pitanja; prednost je u mogunosti prilagoavanja pitanja razliitim kandidatima,
pismeni testovi, koji su obimniji od usmenih i esto standardizovani za grupe srodnih poslova i
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Testovi simulacije posla ...
Testovi simulacije posla se koriste za provjeru vještina i sposobnosti kandidata za uspješno obavljanje odreenih poslova.
Testovi simulacije posla obino imaju visoku pouzdanost i validnost, a kandidati ih naješe doivljavaju kao fer i pošten selekcijski instrument.
Najpoznatiji simulacioni testovi su: Testovi uzorka posla Situacioni testovi
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Intervju ...
Intervju je svrsishodan razgovor izmeu dvije ili više osoba radi boljeg upoznavanja kandidata, procjene njegovih kvaliteta i utvrivanja da li odgovara zahtjevima posla.
Svrha intervjua: Prikupiti informacije o kandidatu
Dati informacije o poslu i organizaciji
Utvrditi sposobnosti kandidata za uspješno obavljanje posla
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Situacijski
Bihevijoralni
Nestrukturirani intervju predstavlja takvu vrstu intervjua koji nema unaprijed odreenog sadraja i strukture.
Polustrukturirani intervju je izvjestan dijalog u kojem je dio pitanja i tema za razgovor unaprijed odreen, a dio tokom razgovora odreuje intervjuista intuitivno.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Intervju prema strategiji voenja ...
Biografski intervju ima za cilj procjenu prethodnog obrazovnog i radnog iskustva kandidata.
Situacijski intervju ima za cilj procjenu ponašanja kandidata u hipotetikim situacijamai/ ili naina rješavanja hipotetikih problema.
Bihevijoralni intervju ima za cilj procjenu ponašanja uodreenim situacijamai/ ili naina rješavanja problema s kojim se kandidat suoavao kroz prethodno radno iskustvo.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ispitanik
Ispitiva
Ispitanik ...
Kada je rije o ispitaniku, sljedei faktori imaju uticaj na uspješnosti intervjua:
Nesposobnosti realnog ocjenjivanja svojih sposobnosti i osobina
Emocionalna uzbuenost u trenutku intervjua
Nelagodnost susreta sa osobom koja ispituje
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ispitiva ...
Kada je rije o ispitivau, sljedei faktori imaju uticaj na uspješnosti intervjua:
Izgled ispitivaa
Njegovo ponašanje
Pregled opisa i specifikacije posla
Priprema strukturiranog seta pitanja
Adekvatno otpoinjanje intervjua
Paljivo slušanje odgovora
Greške prilikom voenja intervjua i procjene kandidata ...
Greške u ovoj fazi nastaju zbog procesa poznatog kao perceptivna selekcija.
Greška predrasuda i efekat prvog utiska
Halo greška
Greška stereotipa
Greška slinosti
Greška kontrasta
E-predselekcija kandidata …
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Online testiranje …
Online testiranje moe, ali i ne mora, da se nadovezuje na online prijavu kandidata za posao.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Donošenje odluke o izboru kandidata predstavlja posljednji korak u procesu selekcije.
Dobri odnosi sa javnošu podrazumijevaju evidentiranje i onih kandidata koji nisu primljeni zbog mogunosti da budu odabrani u nekom drugom selektivnom procesu.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Dokumentacija iz selektivnog procesa koja se odnosi na izabranog kandidata osnovna je u dosijeu radnika, stoga ona mora biti uredna i kompletna.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Kroz proces socijalizacije novoprimljeni kandidati se upoznaju sa:
organizacijom,
pravima i obavezama iz radnog odnosa,
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Orijentacija je dio procesa selekcije koji podrazumijeva upoznavanje novozaposlenih sa informacijama koje su im neophodne da bi se ukljuili u obavljanje posla na zadovoljavajui nain.
Program orijentacije naješe sadri:
pravila ponašanja u organizaciji,
pauza u toku rada,
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Cunningham Snell
Link:
https://www.researchgate.net/publication/259751594_Staffing_the_Organiza tion_An_Introduction_to_Personnel_Selection_Assessment