saĞlik sektÖrÜnde İŞ stresİ - hacettepe …psİkososyalrİsklerİ ve stresİ yÖnetebİlmek...

Click here to load reader

Post on 03-Jan-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ STRESİ

  Prof. Dr.Vedat Işıkhan

  Hacettepe Üniversitesi

  İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSosyal Hizmet Bölümü

  Öğretim Üyesi[[email protected]]

  1

 • METODOLOJİ• Stres Nedir?

  • Stresin Kaynakları, Nedenleri?

  • Stresin Sonuçları

  • İş Stresi-Tükenmişlik

  • Sağlık Alanında Çalışanları Etkileyen Stres Faktörleri

  • İş Stresinin Kurumsal ve Sosyal Sonuçları (Avrupa İşte Sağlık

  ve Güvenlik Kurumu)

  • Stresle Başa Çıkma

  • Stres Yönetimi2

 • STRES NEDİR ?

  • Organizmanın, fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit

  edilmesi veya zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik

  bir durumdur.

  • Kişilerde meydana gelen ve onları normal

  faaliyetlerinden sapmaya zorlayan durumdur.

  • İŞ STRESİ: Kişinin kendisini rahatsız hissettiği ve

  performansının normalden aşağıda veya çok

  yukarıda olduğu psikolojik bir durumdur.3

 • BASKI > KAYNAK = STRES

 • STRESİN KAYNAĞI

 • STRESİN BİREY ÜZERİNDEKİ SONUÇLARIDavranışsal Sonuçlar: Alkol alma, aşırı yemek yeme,hata yapmak, agresif geri çekilmek, madde bağımlılığı vb.Fiziksel ve Zihinsel Sonuçları: Dolaşım sis., kalp ve damarhastalıkları, sindirim, üreme sistemi hastalıkları, tükenmişlik,şeker hastalığıPsikolojik Sonuçları: Kaygı, depresyon ve uykusuzluk.Zihinsel olayların damarlar ve iç organlar üzerindekietkilerini hep göz ardı edilmiştir. Ruhsal durumunfiziksel durumu ne şekilde etkilediği araştırılmamıştır.Bilişsel: Konsantrasyonda güçlük çekme, yeni şeyleröğrenememe, karar verememe ve olumsuz düşünmeİşle ilgili Olmayan Faktörler: Önemli yaşam olayları, ciddihastalıklar, kayıplar, vb.

  6

 • STRES İLE İLGİLİ HASTALIKLAR

  HEART DISESASES

  ASTHMA

  OBESITY

  DIABETES

  HEADACHES

  Gastrointestinal problems

  Alzheimer's disease

  Accelerated aging (hızlandırılmış)

  Premature death

 • KURUMSAL SONUÇLAR

  •Performans Düşüklüğü

  •Çalışan Devir Hızı (turnover)

  •İşe Devamsızlık

  (absenteeism)

  •Yabancılaşma

  9

 • TÜKENMİŞLİĞİN TANIMLANMASI

  Stres ve tükenmişlik personel alma ve tutma

  ve de bakım kalitesi üzerinde zarar verici

  etkilere sahiptir ve en önemlisi çok ciddi

  insani bedeller barındırmaktadır.

  Çalışmalar; karmaşık fiziksel, psikolojik ve

  manevi ihtiyaçları olan insanlara bakım

  vermenin personelin stres düzeyini

  yükselttiğini göstermiştir.10

 • 11

  •Tükenmişliğin bireyin başa

  çıkma becerisi ile işyerinin

  talepleri arasındaki

  dengesizlikten ortaya çıktığı

  düşünülmektedir.

 • 12

  •Edelwich ve Brodsky (1980): “Yardım edici mesleklerdeki insanların çalışma koşullarının bir sonucu olarak, idealizm, enerji ve amaçlarının azalma süreci”

  •Shiron (1989): “Kişinin enerji kaynaklarının bitmesi”

  Tükenme bu tür durumlara verilen bir TEPKİDİR

 • İŞ STRESİNİN KURUMSAL VE SOSYAL SONUÇL ARI( AVRUPA İŞTE SAĞLIK VE GÜVENLİK KURUMU)

  Performans düşüklüğü

  İşe devamsızlığın artması

  Avrupa’da iş günü kaybının en önemli nedeni

  strestir.

  Stresle ilgili hastalıkların neden olduğu sorunlardan

  dolayı işten ayrılanların oranı daha fazladır

  Kaza oranlarının artması

  Varoluş sorunları

  Yüksek iş değiştirme oranı (Turnover)

  Sağlık bakım bedellerinin artması

 • PSİKOSOSYAL RİSK FAKTÖRLERİ (ILO)

  14

  PsikososyalRisk

  Faktörleri

  İş Doyumu

  Çalışanların Uzmanlığı ve

  Gereksinmeleri

  Örgütsel ve

  Çevresel Koşullar

  İş Örgütlenmesi ve Yönetimi

 • AV RUPA İ ŞTE SA ĞLIK V E GÜV ENLİK KUR UMUNA GÖR E EN ÖNEMLİ PSİKOSOSYAL R İ SK FA KTÖRLERİ ( 2017):

  İstikrarsız iş sözleşmeleri

  İşe karşı güvensizlik duygusu

  İşgücünün gittikçe yaşlanması

  Uzun çalışma saatleri

  Yüksek duygusal talepler

  İş ve aile yaşamındaki dengesizlik

 • Sağlık ve Ruh Sağlığı (ILO)Ruh ve sosyal sağlığın %50’ye yakın bir bölümü de iş ve çalışma koşullarından

  etkilenmektedir.

  İş yaşamında ruh sağlığına etki yapabilecek etmenler yer almaktadır.

  Çalışma ortamı

  Çalışma süresi

  Ücret

  İş sağlığı ve güvenliği

  Çalışan hakları

  Örgütsel etmenler (vardiya, esnek çalışma vb.)

  Sendikalaşma

  Dezavantajlı çalışanlar (yaşlı, kadın, engelli vb)

  Taciz

  Stres

  Ayrımcılık, baskı

  16

 • ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN İŞ STRES FAKTÖRLERİ (GENEL)

  A-Çalışanların Sosyo-Demografik ve Çalışma Hayatıyla

  İlgili Özellikleri

  1.Yaş

  2. Cinsiyet

  3. Medeni Durum

  4. Eğitim Durum

  5. Hizmet Yılı (Kıdem)

  17

 • 6. İş Doyumu

  7. Kişilik Özelliği (A veya B Tipi Kişilik Özelliği)

  B- İş ve Örgüt Dışından Kaynaklanan Stres

  Faktörleri

  1.İşin Yapısı

  2.İş Yükü

  3. İşin Niteliği

  18

 • A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

  A Tipi Kişilik Özellikleri

  Daima faaliyet

  içerisindedir

  Sabırsızdır

  Hızlı yürür, hızlı konuşur

  Aynı anda iki şeyi yapar

  Atılgandır, rekabetçidir

  Kendini zaman tehdidi

  altında hisseder

  B Tipi Kişilik Özellikleri

  Sabırlıdır

  Zaman tehdidi yoktur

  Asla aceleci değildir

  İşini yaparken eğlenir

  Sıcakkanlı ve yumuşaktır

  Ailesine ve sosyal yaşama zamanayırır

  19

 • 3. Yetersiz Liderlik

  4. Görevin Çeşitliliği ya da Çok Yönlülüğü

  5. Monotonluk (Değişkenlikten Yoksunluk)

  6. Yetersiz Kaynaklar

  C-Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri

  1. Rol Çatışması

  2. Rol Belirsizliği

  3.Kariyer Gelişimi

  20

 • D- İşteki Beşeri İlişkilerden Kaynaklanan

  Stres Faktörleri

  1. Müracaatçı, Hasta ve Astlarla İlgili

  Duygusallık

  2. Meslektaşlarla Olan Çatışmalar

  3. Meslektaşların Desteğinden Uzaklaşma

  (İzolasyon)

  4. Amirlerle Çatışma Sıklıkları

  5. Astları Değerlendirmek 21

 • E-Örgüt Yapısı ve İkliminden

  Kaynaklanan Stres Faktörleri

  1. Karar Vermede Güçsüzlük

  2. Zayıf İletişim

  3. Zaman Yönetimi

  F- Örgüt Dışından (Aile Hayatı)

  Kaynaklanan Stres Faktörleri

  22

 • 23

  RİSK ALTINDA BULANANBAZI MESLEK GRUPLARI

  • Doktorlar,

  • Hemşireler,

  • Ruh sağlığı çalışanları ,

  • Konuşma ve dil patalogları,

  • Acil yardım personeli,

  • Polisler,

  • Psikologlar,

  • Sosyal Hizmet Uzmanları.

 • 24

 • 25

  SAĞLIK ALANINDA TÜKENMİŞLİK

  •Hastaların tıbbi tedaviden en üst düzeyde yararlanması, (işi tam anlamıyla yapma, işe kendini verme, hastaya zaman ayırmave yoğun bir ilgi gösterilmesi) ile

  •Sağlıktan özveri verme arasındaki denge

 • 26

  SAĞLIK ALANINDA TÜKENMİŞLİK

  •Personelin mesleğini uygularken, yaptıklarına kendi inancını, umudunu, yardım ettiği insana karşı ilgi ve duyarlılığı göstermesi gerekir.

  •Aksi taktirde yardım eden ve yardım alan arasındaki iyileştirici, tedavi edici bağ kurulamaz.

 • 27

  SAĞLIK ALANINDATÜKENMİŞLİK

  Sağlık Personeli

  Hasta

  Hasta

  HastaHasta

 • 28

  TÜKENMİŞLİĞİN ÖNLENMESİ

  Duygusal kayganlığı erken

  tanımlamak için

  hizmeti sunan ile hasta

  ilişkisinin kişileştirilmesinin

  önlenmesi gerekir.

 • 29

  Doktor veya hemşire:

  • “Hasta insanlardan hoşlanmıyorum”• “Ağrı şikayeti olan insanlara katlanamıyorum”

  SHU:

  • “Serserilere yardım etmek istemiyorum”

 • 30

  SAĞLIK ALANINDA TÜKENMİŞLİK YARATAN BAZI FAKTÖRLER (1)

  •Zor Hastalar ve Özel Hastalar

  •Şekil Bozukluğu ve Şiddetli Düzeyde

  Halsizliğe Maruz Kalan Hastalar

  •Personelin Ölüme Verdiği Tepki

  •Hastaların durumlarının ağır olması,

 • 31

  SAĞLIK ALANINDA TÜKENMİŞLİK YARATAN BAZI FAKTÖRLER (2)

  • Hastaların beklentilerinde artma,

  • Yeterince iyi bakım verememe,

  • Yapılanların sonucunu kontrol edememe,

  • Kronik ruh hastaları ile çalışmak,

  • Hızla ilerleyen ve ölümcül hastalığı olan kişilerle

  çalışmak,

 • 32

  SAĞLIK ALANINDA TÜKENMİŞLİK YARATAN BAZI FAKTÖRLER (3)

  •Hastaların ölmesi,

  •Hasta ve ailesine yönelik sorunlar,

  • İş yükünün fazla olması,

  •Ekip elemanları ile iletişim sorunları yaşama,

  • İşe yeni başlama,

 • 33

  SAĞLIK ALANINDA TÜKENMİŞLİK YARATAN BAZI FAKTÖRLER (4)

  •Hasta ve amirlerce yapılan

  takdirlerin azalması,

  •Araç, gereç ve eleman yetersizliği,

  •İçapçı kalma ve rotasyon.

 • 34

  SAĞLIK ALANINDA TÜKENMİŞLİK ARAŞTIRMALARI

  Işıkhan V. Özet, A. Arpacı F. Kömürcü, Ş.

  Öztürk B. (1998, 2001)

 • 35

  KANSER HASTALARIYLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ STRESİ

  VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ (2001)

  • Medeni Durum (evli olmak), Yaş (21-36), Kıdem (1-10 yıl)

  • Çalışmaların bir üst tarafından takdir edilmemesi,

  • Yükselme olanaklarının adaletsiz oluşu,

  • Görev ve yetkilerdeki dengesizlikler,

  • Meslektaşlarla çatışmalar yaşama,

 • 36

  SAĞLIK PERSONELİNİ ETKİLEYEN İŞ STRES

  FAKTÖRLERİ• Uzun ve yorucu çalışma saatleri,

  • Yeterli araç ve gereçten yoksun olma,

  • Aile ve sosyal yaşama yeterli zaman ayıramama,

  • Hasta ve yakınlarıyla yaşanan sorunlar,

 • 37

  SAĞLIK PERSONELİNİ STRESE BAĞLI OLARAK ETKİLEYEN SAĞLIK

  SORUNLARI Doktorlar %

  • Başağrısı 24,8

  • Aşırı sinirlilik 24,4

  • Ülser türü raht. 19,4

  • Uyku düzensizl. 14,7

  • Yüksek Tans. 3,9

  • Kolit 2,3

  Hemşireler %

  • Başağrısı 24,8

  • Aşırı sinirlilik 19,0

  • Uyku düzensizl. 16,1

  • Ülser türü raht. 12,1

  • Yüksek Tansiyon 4,7

  • Hazımsızlık 3,5

 • 38

  HORTUM STRES MODELİ[THE WHİRLDWİND STRESS MODEL, KİVİSTO]

  Stres Tepkisi

  Fiziksel

  Mesleki (İş)

  ManeviSosyo

  -kültürel

  Zihinsel

  Duygusal

  Davranışsal

  Psikolojik

  Bir kişinin iyilik

  halinin boyutları

  Bilişsel

  çevre çevre

  çevre çevre

 • BAŞAÇIKMANIN AMAÇLARI

  1.Sıkıntı yaratan problemi değiştirmek

  veya yönetmek [Problem odaklı başa

  çıkma]

  2. Probleme karşı oluşan duygusal

  yanıtları düzenlemek [Duygu odaklı

  başaçıkma]39

 • 40

 • STRESLE BAŞAÇIKMAK İÇİN STRATEJİLER

  •Doğrudan Başaçıkma

  Stresörle Mücadele

  •Dolaylı Başaçıkma

  Tepkilerle Başaçıkma

  41

 • STRES YÖNETİMİ

  •Yöntemi derece derece oluşturun.

  •Kendi stilinizi bulun.

  •Düşünceleri değiştirebilmek için kendinize izin verin

  •Kendinize yeniden başlamak için sürekli izin verin. Bıraktığınız yerden daha iyi bir şekilde tekrar başlayın

  42

 • BAŞA ÇIKMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  • STRESÖRE AİT ÖZELLİKLER

  – Stresörün

  şiddeti/yoğunluğu

  – stresörün etkilediği

  alan

  – stresörün süresi

  – stresörlerin yapısı

  ve sayısı

  • BİREYE AİT ÖZELLİKLER

  – Cinsiyet

  – Kişilik yapısı

  – Gereksinim ve güdüler

  – Birey için stresörün anlamı

  – İnanç sistemleri

  – Sosyo-ekonomik düzey

  – Eğitim ve bilgi birikimine bağlı zihinsel

  kaynaklar

  43

 • STRESLE BAŞAÇIKMADAKULLANILAN YÖNTEMLER (GENEL)

  • Başka bireylerle karşılaştırma

  • Spiritualite [Din, dua etmek, yaşamın anlamını değerlendirmek]

  • Duygusal boşalım; Hayal kurma

  • Kendini suçlama; Bilgi arama;

  • Mesafe bırakma; Kaçınma

  • Planlı problem çözme

  • Stresli olayı yeniden değerlendirme, problemi farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek, mizahi bakış kullanmak 44

 • STRESLE BAŞAÇIKMADAKULLANILAN YANLIŞ

  YÖNTEMLER

  •Saldırganlık ve risk alma

  •Olumlu ve yapıcı olmayan düşünceler

  üretme

  •Reddetme davranışı

  •Gerçeklerden kaçış45

 • PSİKOSOSYAL RİSKLERİ VE STRESİ YÖNETEBİLMEK İÇİN E-REHBER

  İşle ilgili stres ve psikososyal riskleri, nedenlerini ve sonuçlarını açıklamak

  Kurumlar eğer küçükse pratik örnekler ve uygulamalara yer vermek

  Endişe ve yanlış kanıların ifade edilmesine izin vermek

  Stresin erken uyarıcılarını, semptomlarını tanıyabilmek,

  Stresten korunmayla ilgili yolları tanımlamak,

  Strese olumlu tepki verebilmeyle ilgili tutumların gelişmesini desteklemek,

  Stresle ilgili nedenleri tanımlamak,

  Kişinin kendisiyle ilgili stres ve aşırı yorgunlukla ilgili nedenleri belirlemek

 • BİREYSEL DÜZEYDE BAŞAÇIKMA YÖNTEMLERİ

  İyi Beslenmek Egzersiz [Beyin faaliyetlerini %25 artırır], Spor ve Masaj

  Meditasyon [soluk alıp verme, kalbin kapasitesini genişletir]

  Psikolojik Danışma ve Psikoterapi

  Rahatlama [ yoğa, müzik ve grup terapisi], ruhsal süreci kapatmak.

  Gereksiz Sorunlardan Kaçma

  Strese Dayanıklı Kişilere Öykünmek

  Biyolojik Geri Bildirim (Biyofeedback)

  Sosyal Destek

  Davranış DeğiştirmeOyun

  EmpatikYaklaşımı kullanmak48

 • ÖRGÜTSEL DÜZEYDE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

  Çalışanlar için yaşanabilir bir ücret düzeyi sağlamak

  İnsan gücü planlaması yapmak

  İş yükünü azaltmak

  Esnek çalışma saatleri

  Çalışanlara yönelik sosyal olanakları artırmak

  Yapılan işin ağırlığı göz önüne alınarak yıpranma hakkı (asker ve polis gibi) verilebilmelidir.

  Destekleyici Bir Örgüt İklimiYaratmak

  İşi Zenginleştirerek Düzenlemek49

 • 50

 • ÜNLÜ FİZİKÇİ ALBERT EİNSTEİN'IN MUTLULUK FORMÜLÜ

  «Başarı peşinde koşmak ve bununla

  beraber gelen sürekli huzursuzluğa

  karşın, sakin ve alçak gönüllü bir

  yaşantı daha fazla mutluluk

  getirecektir»51

 • 52

 • 53

  Huzur, huzur,huzur, huzur…..

  sabrınız için teşekkürler

 • 54