s5 inventari i mallit

of 97 /97
5 Kontabiliteti i inventarit tё mallit

Upload: hamit-agushi

Post on 07-Jul-2015

1.032 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

`

TRANSCRIPT

Page 1: S5  inventari i mallit

5 Kontabiliteti i inventarit tё mallit

Page 2: S5  inventari i mallit

Linja kohore e biznesit

BLERJALënda e parë apo malli për rishitje

LLOGARITJA

Kosto e mallrave të shitura

Inventari i përfunduar

SHTIMIi vlerës

SHITJAInventari i përfunduar

Page 3: S5  inventari i mallit

Çfarë është inventari?Definohet në përputhje me llojin dhe mënyrën e veprimtarisë së

kompanisë.

Blerjet:Artikujt për ri shitje.

Për supermarkete, ushqimi është inventar, por jo edhe karrocat për transport.

Produktet:• Lënda e parë• Gjysmë produktet• Produktet e gatshme

Page 4: S5  inventari i mallit

Çfarë kosto përfshihet në inventar?

$ Kosto e shkaktuar në blerjen e inventarit dhe përgatitjen e tij për shitje.$ Kosto e lëndës së parë.$ Kosto e gjysmë produkteve.$ Kosto e produkteve të gatshme.

Kostot që nuk përfshihen në koston e inventarit:

◆ Orvatjet për shitje◆ Kostot e përgjithshme

administrative

Page 5: S5  inventari i mallit

Defino inventarin dhe KMSH. Çfarë janë disa nga karakteristikat e tyre?

• Inventari raportohet në pasqyrën e bilanci si një aset.

• Kur të shitet, inventari raportohet në pasqyrën e të ardhurave si shpenzim (kosto e mallit të shitur).

• KMSH: kosto e inventarit të shitur gjatë periudhës së caktuar.

Mallra të prodhuara apo të blera për ri shitje.

Page 6: S5  inventari i mallit

Inventari përfundimtar & KMSH

Në fund të periudhës, është shpërndarë në mes të:➘inventarit ende të mbetur në depo (si aset), dhe

➘Inventarit të shitur gjatë periudhës (si shpenzim, KMSH).

Kosto e mallrave në dispozicion për shitje

Inventari fillestar

Neto blerjet= +

Pyetja është se ku është inventari i cili ka mundur të jetë shitur në këtë periudhë? Janë vetëm dy përgjigje:

Page 7: S5  inventari i mallit

Sistemi i inventarit

+

+

Inventari fillestarInventari fillestar Kosto neto e Kosto neto e blerjesblerjes

Malli në Malli në dispozicion dispozicion

për shitjepër shitje

Inventari Inventari përfundimtarpërfundimtar KMSHKMSH

==

Page 8: S5  inventari i mallit

Sistemet e inventarit

Metoda e vazhdueshme

Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion. Kur një artikull shitet , ai regjistrohet në llogarinë e KMSH

Metoda periodike

Kërkon freskimin e llogarisë së inventarit vetëm në fund të periudhës. Kërkesat për inventarin e mallit regjistrohen përkohësisht në

llogarinë Blerjet

Page 9: S5  inventari i mallit

Metoda e vazhdueshme

Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion. Kur një artikull shitet , ai regjistrohet në llogarinë e KMSH

Metoda periodike

Kërkon freskimin e llogarisë së inventarit vetëm në fund të periudhës. Kërkesat për inventarin e mallit regjistrohen përkohësisht në

llogarinë Blerjet

Sistemet e inventarit

Për shkak të përparësive të teknologjisë Për shkak të përparësive të teknologjisë kompjuterike, metoda e vazhdueshme kompjuterike, metoda e vazhdueshme

përdoret më shpesh në praktike dhe do të përdoret më shpesh në praktike dhe do të jetë në fokus të diskutimeve tona.jetë në fokus të diskutimeve tona.

Page 10: S5  inventari i mallit

Mallrat e blera

Mallrat e shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Page 11: S5  inventari i mallit

Mallrat e blera

Mallrat e shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Page 12: S5  inventari i mallit

Mallrat e blera

Mallrat e shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Page 13: S5  inventari i mallit

Mallrat e blera

Mallrat e shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Page 14: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Ardi Shpk shet dhe servison pajisje bujqësore të ujitjes.Më 20 Mars 2005, Ardi shpk blen 20 motorë të pompave për €200 secilën. Ardi shpk tashmë ka pasur 8 motorë identik në depo, për të cilët ka paguar nga €175 për secilin.

Page 15: S5  inventari i mallit

Më 22 Mars, 2005, konsumatori blen një motor. A duhet kompania të regjistrojë KMSH e motorit të shitur për €175 apo për €200?

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 16: S5  inventari i mallit

8 njësi @ €175 për njësiMars 1 Shitur 17 njësi @ €175 për njësi

Metoda First-In, First-Out (FIFO)

20 njësi @ €200 për njësiMars 20

Duke përdorur FIFO metodën, kostoja e motorit të shitur duhet të regjistrohet si

€175 sepse € 175 është kostoja e zërit më të vjetër në inventarin e Ardi Shpk.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 17: S5  inventari i mallit

8 njësi @ €175 për njësiMars 1Shitur 1

Last-In, First-Out Method (LIFO)

20 njësi @ €200 për njësiMars 20 19 njësi @ €200 për njësi

Duke përdorur LIFO metodën, Ardi Shpk do të regjistroj koston e motorit të shitur më 22 Mars me çmim prej €200 sepse €200 është kostoja më e fundit e zërave në Ardi Shpk.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 18: S5  inventari i mallit

Duke përdorur metodën mesatare, Ardi Shpk do të regjistrojë koston e motorit të

shitur më 22 Mars me çmim prej €192,86.

8 njësi @ €175 për njësi = €1,400Mars 1

Metoda e çmimit mesatar

20 njësi @ €200 për njësi = 4,000Mars 20

28 njësi €5,400€192.86 për njësi

€€5,400 5,400 ÷ 28 ÷ 28 njësinjësi

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 19: S5  inventari i mallit

Ardi Shpk ka përfunduar regjistrimin e mallit në fund të shkurtit 2005 në vlerë prej € 3,000. Regjistrimi përfshinë 150 kuti me biskota me kosto prej €20 për kuti. Shembulli në vijim përmbledhë koston dhe shitjen për njësi për kompaninë për muajin mars.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 20: S5  inventari i mallit

Mars 1 Regjistrimi 150 €20.00 € 3,000Mars 8 Blerja 3,000 20.30 60,900Mars 18 Blerja 3,000 20.60 61,800Mars 20 Shitja 5,200Mars 28 Blerja 3,000 20.90 62,700Mars 31 Shitja 3,600Kosto totale e mallit Në dispozicion për shitje €188,400

Shembulli Shembulli 66 Kosto dhe shitja për njësi për Ardi Shpk për

Mars

Page 21: S5  inventari i mallit

Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

Blerja e inventarit (rezervave) më 8 Mars dhe

18 Mars

Regj. fill.

3,000 njësi @ €20.60 për njësiMars 18

Mars 8 3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 22: S5  inventari i mallit

Metoda First-In, First-OutSistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

3,000 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi SShitur të gjithahitur të gjitha0 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 23: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

3,000 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur të gjithaShitur të gjitha0 njësi @ €20.30 për njësi

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Regj.fill.

Page 24: S5  inventari i mallit

Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

3,000 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

0 njësi @ €20.30 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur 2,050Shitur 2,050950 njësi @ €20.60 për njësi

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 25: S5  inventari i mallit

Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

0 njësi @ €20.30 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi = € 0

= 0

= 19,570

Regj. përfundimtar = €19,570

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 26: S5  inventari i mallit

Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

Blerja e 3,000 njësive me çmim €20.90 për njësi më 28 Mars

150 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

0 njësi @ €20.30 për njësi

Mars 28 3,000 njësi @ €20.90 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 27: S5  inventari i mallit

Metoda First-In, First-OutSistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

150 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

Mars 28

0 njësi @ €20.30 për njësi

3,000 njësi @ €20.90 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur 950Shitur 950950 njësi @ €20.60 për njësi0 njësi @ €20.60 për njësi

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 28: S5  inventari i mallit

Metoda First-In, First-OutSistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

Mars 28

0 njësi @ €20.30 për njësi

3,000 njësi @ €20.90 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur 2,650Shitur 2,650

950 njësi @ €20.60 për njësi0 njësi @ €20.60 për njësi

350 njësi @ €20.90 për njësi

Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 29: S5  inventari i mallit

Metoda First-In, First-OutSistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

Mars 28

0 njësi @ €20.30 për njësi

350 njësi @ €20.90 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi0 njësi @ €20.60 për njësi

= € 0

= 0

= 0

Regj. përfundimtar = €7,315

= 7,315

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 30: S5  inventari i mallit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

3,000 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur Shitur të gjithatë gjitha

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

0 njësi @ €20.60 për njësi

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 31: S5  inventari i mallit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur 2,200Shitur 2,200

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

800 njësi @ €20.30 për njësi

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 32: S5  inventari i mallit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësiRegj.fill.

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

800 njësi @ €20.30 për njësi

= € 3,000

= 16,240

= 0

Regj. përfundimtar = €19,240

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 33: S5  inventari i mallit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

800 njësi @ €20.30 për njësi

Mars 28 3,000 njësi @ €20.90 për njësi

Blerë 3,000 njësi më 28 Mars

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 34: S5  inventari i mallit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

800 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

Mars 28 3,000 njësi @ €20.90 për njësi0 njësi @ €20.90 për njësi

Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

Shitur Shitur të gjithatë gjitha

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 35: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

800 njësi @ €20.30 për njësi

Mars 28 0 njësi @ €20.90 për njësi

Shitur 3,600 njësi më 31Mars

Shitur 600Shitur 600200 njësi @ €20.30 për njësi

Regj.fill.

Page 36: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

150 njësi @ €20.00 për njësi

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

200 njësi @ €20.30 për njësi

Mars 28 0 njësi @ €20.90 për njësi

= €3,000

= 4,060

= 0

Regj. përfundimtar = €7,060

= 0

Regj.fill.

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

Page 37: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Metoda mesatare e regjistrimitSistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi150 njësi @ €20.00 për njësi

Mars 8 3,000 njësi @ €20.30 për njësi3,000 njësi @ €20.30 për njësi

= € 3,000

= 60,900

= 61,800

€125,700

3,000 njësi @ €20.60 për njësiMars 18

Mars 20 Kosto mesatare €20.439

€125,700 ÷ 6,150 njësi

Regj.fill.

Page 38: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

150 njësi @ €20.00 për njësiMars 20 6,150 njësi @ €20.439 për njësi

Mars 20 3,000 njësi @ €20.30 për njësi–5,200 njësi @ €20.439 për njësi

= €125,700

= 106,283

€ 19,417

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Mars 20 950 njësi @ €20.439 për njësi

Metoda mesatare e regjistrimitSistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

Page 39: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

150 njësi @ €20.00 për njësiMars 20 950 njësi @ €20.439 për njësi = €19,417

= 62,700

€ 82,117

Blerë 3,000 njësi më 28 Mars më kosto €20.90 për njësi

3,000 njësi @ €20.90 për njësiMars 28

Mars 28 3,950 njësi @ €20.789 për njësi

€82,117 ÷ 3,950 njësi

Metoda mesatare e regjistrimitSistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

Page 40: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

150 njësi @ €20.00 për njësiMars 20 3,950 njësi @ €20.789 për njësi

Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

–3,600 njësi @ €20.789 për njësiMars 31

Mars 31 350 njësi @ €20.789 për njësi

= €82,117

= 74,841

€ 7,276

Metoda mesatare e regjistrimit

Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit

Page 41: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Për të përcaktuar koston e mallit të shitur, ne duhet të kthejmë shumën e kostos së mallit në dispozicion për shitje, e cila

është €188,400.

Page 42: S5  inventari i mallit

Mars 1 Regjistrimi 150 €20.00 € 3,000Mars 8 Blerja 3,000 20.30 60,900Mars 18 Blerja 3,000 20.60 61,800Mars 20 Shitja 5,200Mars 28 Blerja 3,000 20.90 62,700Mars 31 Shitja 3,600Kosto totale e mallit Në dispozicion për shitje €188,400

ShembullShembull Kosto dhe shitja për njësi për Ardi Shpk për

mars

Page 43: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Në lidhje me metodën e inventarit të përdorur, kosto e mallit në dispozicion

për shitje ka shumën e njëjtë .

Page 44: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Çfarë me Fifo metodën e pa ndërprerë?

Kosto e mallit në dispoz. për shitje €188,400– Regj. përf. 7,315KMSH €181,085

Page 45: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Tani të përcaktojmë KMSH kur përdorim Lifo metodën e pa

ndërprerë.

Kosto e mallit në dispoz. për shitje €188,400– Regj. Përfund. 7,060KMSH €181,340

Page 46: S5  inventari i mallit

Vlerësimi i inventarit dhe Vlerësimi i inventarit dhe tatimi në të ardhuratatimi në të ardhura

Arsyeja kryesore e shfrytëzimit të LIFO metodës është përparësia në

taksa që kjo metodë iu ofron shumë kompanive.

Page 47: S5  inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Çfarë me metodën çmimit mesatar?

Kosto e mallit në dispozicion për shitje €188,400– Regj. përfundimtar 7,276KMSH €181,124

Page 48: S5  inventari i mallit

Të hyrat nga shitja €220.000 €220.000 KMSH (181.085) (181.340) Bruto profiti 38.915 38.660Shpenzimet e shitjes dhe administrative (4,700) (4.700) E ardhura operative 34.215 33.960 Shpenzime të interesit (400) (400)E ardhura para tatimit 33.815 33.560 Tatimi në të ardhura 20 % (6.763) (6.712)Neto e ardhura € 27.052 € 26.848

Me datë 31 DhjetorMe datë 31 Dhjetor 2005 2005 FIFO LIFO FIFO LIFO

ShembullShembull Pasqyra e të ardhurave duke përdorur FIFO dhe LIFO për

vlerësimin e inventarit

Page 49: S5  inventari i mallit

Inventari fillestar, 1 Janar, 2005

+ Blerjet gjatë vitit

= Kosto e mallrave në dispozicion për shitje gjatë 2005

– Inventari përfundimtar, 31 dhjetor, 2005

= Kosto e mallrave të shitura gjatë 2005

Inventari periodik

Sipas sistemit periodik, llogaritja fizike është e vetmja rrugë për të

ardhur deri te informatat e nevojshme për të llogaritur KMSH:

Page 50: S5  inventari i mallit

Fifo periodike

Page 51: S5  inventari i mallit

Jan. 1 Inventari fillestar

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

Mar. 10 Blerja300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11 Sht. 21 Blerja

100 njësi @ €12100 njësi @ €12 Nën. 18 Blerja

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

Fifo Fifo periodikeperiodike

Page 52: S5  inventari i mallit

Fifo Fifo periodikeperiodike

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11

100 njësi @ €12100 njësi @ €12

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

€10,400

= €1,800 Jan. 1

= 3,000 Mar. 10

= 4,400 Sht. 21

= 1,200 Nën. 18

Kosto e inventarit të mallit në dispozicion për shitje

Page 53: S5  inventari i mallit

Fifo Fifo periodikeperiodike

Numërimi fizik më 31 dhjetor tregon se 700 nga

1,000 njësi janë shitur.

Duk përdorur Fifo metodën, njësia e parë e blerë teorikisht është njësia e parë e shitur. Ne fillojmë numërimin më 1 janar.

Page 54: S5  inventari i mallit

Kosto e mallrave në dispoz. për shitje €10,400Minus inventari përfundimtar 3,400KMSH € 7,000

Fifo Fifo periodikeperiodike

Page 55: S5  inventari i mallit

Fifo Fifo periodikeperiodike

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11

100 njësi @ €12100 njësi @ €12

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

€10,400

= €1,800 Jan. 1

= 3,000 Mar. 10

= 4,400 Sept. 21

= 1,200 Nën. 18

Shitur këto 200Shitur këto 200

Shitur këto 300Shitur këto 300

Shitur 200 Shitur 200 200 njësi @ €11200 njësi @ €11

= € 0 Jan. 1

= 0 Mar. 10

= 2,200 Sht. 21

€ 3,400

inventinventari përfundimtarari përfundimtar

Page 56: S5  inventari i mallit

Jan. 1200 njësi me €9

Përmbledhje e Fifo periodikePërmbledhje e Fifo periodike

Mar. 10300 njësi me €10

Sht. 21400 njësi me €11

Nën. 18100 njësi me €12

€1,800

€3,000

€4,400

€1,200

Blerjet

Mallrat në dispozicion për

shitje€1,800

€3,000

€2,200

KMSH

200 njësi me €9

€€10,40010,400€2,200

€1,200

€€7,0007,000

Inventari i mallit

€€3,4003,400

300 njësi me €10

200 njësi me €11

200 njësi me €11

100 njësi me €121,000 njësi

700 njësi

300 njësi

Page 57: S5  inventari i mallit

Lifo periodike

Page 58: S5  inventari i mallit

Jan. 1 Inventari fillestar

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

Mar. 10 Blerja300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11 Sht. 21 Blerja

100 njësi @ €12100 njësi @ €12 Nën. 18 Blerja

1,000 njësi available for sale during year

Lifo periodike

Duke shfrytëzuar Lifo metodën, shumica e blerjeve të fundit

konsiderohen shitjet e para të mallit.

Page 59: S5  inventari i mallit

Jan. 1 Inventari fillestar

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

Mar. 10 Blerja300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11 Sht. 21 Blerja

100 njësi @ €12100 njësi @ €12 Nën. 18 Blerja

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

Lifo periodike

Supozojmë se 700 njësi janë shitur gjatë

vitit.

Page 60: S5  inventari i mallit

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11

100 njësi @ €12100 njësi @ €12

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

Lifo periodike

Shitur këto 100Shitur këto 100

Shitur këto 400Shitur këto 400

Shitur 200 nga kShitur 200 nga këtoëto100 njësi @ €10100 njësi @ €10

= €1,800 Jan. 1

= 3,000 Mar. 10

= 4,400 Sht. 21

= 1,200 Nën. 18

€10,400

0

0

1,000

Inventari përfundimtar

€2,800

Page 61: S5  inventari i mallit

Kosto e mallit në dispoz. për shitje €10,400Minus inventari përfundimtar 2,800KMSH € 7,600

Lifo periodike

Page 62: S5  inventari i mallit

Jan. 1200 njësi me €9

Përmbledhje e Lifo periodike

Mar. 10300 njësi me €10

Sht. 21400 njësi me €11

Nën. 18100 njësi me €12

€1,800

€3,000

€4,400

€1,200

€1,800

€1,000

KMSH

200 njësi me €9

€€10,40010,400

€4,400

€1,200

€€2,8002,800

€€7,6007,600

100 njësi me €10

200 njësi me €10

400 njësi me €11

100 njësi me €12

€2,000

700 njësi

1,000 njësi

300 njësi

Blerjet

Malli në dispozicion për

shitje€1,800

Inventaripërfundimtar

Page 63: S5  inventari i mallit

Jan. 1 Inventari fillestar

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

Mar. 10 Blerja 300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11 Sept. 21 Blerja

100 njësi @ €12100 njësi @ €12 Nov. 18 Blerja

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

Metoda e kostos mesatare periodike bazohet në koston mesatare të njësive të njëjta.

Kosto mesatare periodike Kosto mesatare periodike

Page 64: S5  inventari i mallit

Kosto mesatare periodikeKosto mesatare periodike

200 njësi @ €9 200 njësi @ €9 = € 1,800 = € 1,800

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

300 njësi @ €10 300 njësi @ €10 = € 3,000 = € 3,000

400 njësi @ €11 400 njësi @ €11 = € 4,400 = € 4,400

100 njësi @ €11 100 njësi @ €11 = € 1,200 = € 1,200

€10,400 Kosto e mallit në dispozicion për shitje shitje

Page 65: S5  inventari i mallit

Kosto e mallit në dispozicion për shitjeNjësitë në dispozicion

për shitje gjatë vitit

= Kosto mesatare për njësi

€10,4001,000 njësi

= €10.40 për njësi

Kosto mesatare periodikeKosto mesatare periodike

Page 66: S5  inventari i mallit

Kosto e mallit në dispozicion për shitje €10,400Minus inventari përfund. (€10.40 x 300) 3,120KMSH € 7,280

Për të verifikuar këtë shumë, shumëzoni 700

njësi të shitura me €10.40 për të gjetur të

njëjtën shumë prej €7,280.

Kosto mesatare periodikeKosto mesatare periodike

Page 67: S5  inventari i mallit

Fundi i ligjëratës 5

Page 68: S5  inventari i mallit
Page 69: S5  inventari i mallit

Pjesa 3: Vlerësimi i inventarit sipas kostos më të ulët

se ajo e tregut

Page 70: S5  inventari i mallit

Kosto më e ulët se ajo e tregut

Inventari duhet të raportohet sipas vlerës së tregut Inventari duhet të raportohet sipas vlerës së tregut kur kjo vlerë e tregut është më e kur kjo vlerë e tregut është më e ulët ulët se kostoja.se kostoja.

Mund të aplikohet në tri Mund të aplikohet në tri rrugë:rrugë:(1)(1) Ndaras për secilin zë Ndaras për secilin zë individual.individual.(2)(2) Për kategoritë kryesore Për kategoritë kryesore të aseteve.të aseteve.(3)(3) Për tërë inventarin.Për tërë inventarin.

Definohet si Definohet si kosto kosto zëvendësuese zëvendësuese

rrejedhëserrejedhëse (jo (jo çmim çmim shitjesshitjes).).

Konsiston me Konsiston me parimin e parimin e

konservatizimit.konservatizimit.

Page 71: S5  inventari i mallit

Një shitje me pakicë e automobilave ka pasur artikujt vijues në inventar:Një shitje me pakicë e automobilave ka pasur artikujt vijues në inventar:

LCM

Page 72: S5  inventari i mallit

Në vazhdim të shohim si llogaritet LCM për Në vazhdim të shohim si llogaritet LCM për artikuj individual të inventaritartikuj individual të inventarit

LCM

Page 73: S5  inventari i mallit

LCM

Të shohim si llogaritet LCM përTë shohim si llogaritet LCM për dy grupet e dy grupet e aartikujve të inventaritrtikujve të inventarit..

Page 74: S5  inventari i mallit

LCM

Të llogarisim LCM për Të llogarisim LCM për inventarin në tërësiinventarin në tërësi..

Page 75: S5  inventari i mallit

LCM – LCM – shembullshembull

Duke iu përmbajtur rregullës së vlerës më të ulët se vlera e tregut, kompania duhet të njeh €287.000 humbje të

inventarit në fund të vitit fiskal.

Asetet =Asetet = DetyrimetDetyrimet + + Ekuiteti i pronarëveEkuiteti i pronarëve

Data Llogaritë Paraja Asetet tjera

Kapitali ikontribuar

Fitimet embajtura

12/31 Humbja në Inventar –8,000

Inventari i mallit –8,000

Page 76: S5  inventari i mallit

Pjesa 4: Vlerësimi i inventarit përfundimtar-

Metoda e bruto profitit

Page 77: S5  inventari i mallit

Të vlerësuarit e inventarit

• Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar

• Pse?

Page 78: S5  inventari i mallit

• Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar

• Pse? • Nuk është praktike

të kryhet numërimi fizik secilin muaj

Të vlerësuarit e inventarit

Page 79: S5  inventari i mallit

• Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar

• Pse? • Nuk është praktike të

kryhet numërimi fizik secilin muaj.

• Humbjet që rrjedhin nga zjarri, katastrofat natyrore, vjedhjet apo shkaqet tjera

Të vlerësuarit e inventarit

Page 80: S5  inventari i mallit

• Metoda e bruto profitit shfrytëzohet për të vlerësuar koston e inventarit përfundimtar.

• Kjo metodë po ashtu shfrytëzohet kur një vlerësim është i nevojshëm me aksidentale.

• Supozim: Inventari fillestar

+ neto blerjet - kosto e shitjes = inventari përfundimtar

Metoda e bruto marzhës

Page 81: S5  inventari i mallit

Metoda e bruto marzhës

• Për të vlerësuar inventarin përfundimtar. Për raportim të brendshëm apo me rastin e humbjeve aksidentale, JO për raportim vjetor.

• Supozim:1 inventari fillestar + neto blerja

= mallrat në dispozicion për shitje2 mallrat në dispozicion për shitje – KMSH = inventari përfundimtar

Page 82: S5  inventari i mallit

Përcakton koston e mallrave në dispozicion për shitje.

Vlerëson koston e mallrave të shitura duke shumëzuar shitjen me raportin e kostos.

Zbret koston e mallrave të shitura nga kosto e mallrave në dispozicion për shitje për të përcaktuar inventarin përfundimtar.

Metoda e bruto marzhës

Page 83: S5  inventari i mallit

Shkalla e bruto profitit mund të caktohet sipas:

2. Përqindjes në shitje3. Përqindjes në kosto

Shkalla e bruto profitit zakonisht bazohet në të dhëna historike.

Metoda e bruto profitit nuk është e pranueshme për raportet financiare.

Metoda e bruto marzhës

Page 84: S5  inventari i mallit

Është dhënë:• Inventari fillestar : € 50,000• Neto blerjet : € 125,000• Shitja : € 112,000• Shkalla e bruto profitit në shitje 40%

Vlerësimi i inventarit përfundimtar !

Metoda e bruto marzhës:Shembull

Page 85: S5  inventari i mallit

• Shitja €112,000 (e dhënë) • - KMSH € 67,200 (e llogaritur)• Bruto profiti € 44,800 (nga €112,000 x

40%)

• KM Disp. SH €175,000 (e dhënë) • - KMSH €67,200 (e llogaritur) • Inv.perfund. €107,800 (rezultati)

Metoda e bruto marzhës:Shembull

Page 86: S5  inventari i mallit

Metoda e bruto marzhës– Shembull

× 70%

Page 87: S5  inventari i mallit

Në mars 2005, inventari i Ardi Co është shkatërruar nga zjarri. Raporti normal i bruto profitit i Ardi Co është 30

% nga shitja. Në momentin e zjarrit, Ardi Co tregon balancet vijuese:

Shitja 31.500$ Kthimi në shitje 1.500 Inventari fillestar 12.000 Neto kosto e mallrave të blera 20.500

Metoda e bruto marzhës - Shembull

Page 88: S5  inventari i mallit

Pjesa 5: Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Page 89: S5  inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Inventari përfundimtar sipas kostos

Inventari përfundimtar

në shitje me pakicë

Shfrytëzon së bashku vlerën e shitjes me pakicë dhe koston e artikujve për shitje për të kalkuluar koston për raportin e shitjes.

Duhet ditur . . .● Shitjen për periudhën.● Inventarin fillestar në shitje me pakicë dhe

kosto.● Neto blerja në shitje me pakicë dhe kosto.

Konvertonë:

Page 90: S5  inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Ardi Co. Shfrytëzon metodën e inventarit në shitje me pakicë për të vlerësuar inventarin

në fund të secilit muaj. Për muajin maj kontrollori mbledhë këto informacione:

Të vlerësojmë inventarin më 31 maj

Kosto PakicaInv. Fillestar 27.000$ 45.000$ Neto blerja 180.000 300.000 Neto shitja n/a 310.000

Page 91: S5  inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Page 92: S5  inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Page 93: S5  inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Page 94: S5  inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Page 95: S5  inventari i mallit

Metoda e inventarit për shitje me pakicë Metoda e inventarit për shitje me pakicë

HapiHapi 1: 1: Përcakto raportin e kostos Përcakto raportin e kostos me çmimin me pakicëme çmimin me pakicë..

Kosto Shitja me pak.Inventari i mallit, jan. 1 €19,400 € 36,000Blerjet në janar (neto) 42,600 64,000Invent. i mallit në dispozicion për shitje €62,000 €100,000

Raporti i kostos ndaj çmimit me pakicë =

€62,000

€100,000= 62%

Page 96: S5  inventari i mallit

Metoda e inventarit për shitje me pakicë Metoda e inventarit për shitje me pakicë

HapiHapi 2: 2: Përcakto inventarin përfundimtar të Përcakto inventarin përfundimtar të mallit të shitur me pakicëmallit të shitur me pakicë..

Shitjet në janar (neto) 70,000Inventari i mallit janar 31, shitja me pakicë € 30,000

Kosto Shitja me pak.Inventari i mallit, jan. 1 €19,400 € 36,000Blerjet në janar (neto) 42,600 64,000Inventari i mallit në dispozicion për shitje €62,000 €100,000

Page 97: S5  inventari i mallit

Metoda e inventarit për shitje me pakicëMetoda e inventarit për shitje me pakicë

Hapi 3Hapi 3: : Kalkulo inventarin Kalkulo inventarin mesatar sipas kostosmesatar sipas kostos..

Inventari i mallit më janar 31, sipas kostos(€30,000 x 62%) €18,600

Shitjet në janar 70,000Inventari i mallit më 31 janar në shitje me pakicë € 30,000

Kosto Shitja me pak.Inventari i mallit, Jan. 1 €19,400 € 36,000Blerjet në janar (neto) 42,600 64,000Malli në dispozicion për shitje €62,000 €100,000