k5 inventari i mallit

of 134 /134
5 Kontabiliteti i inventarit tё mallit

Upload: hamit-agushi

Post on 07-Jul-2015

1.028 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: K5 inventari i mallit

5 Kontabiliteti i inventarit tё mallit

Page 2: K5 inventari i mallit

• Në kuptimin fizik, kuptohen rezervat me mallra dhe materiale të ndryshme apo produkte që zotëron kompania, të cilat mund t’u shoten konsumatorëve...

• Inventari shpreh mallrat që janë në gjendje për t’u shitur ...

• Çfarë mund të jetë inventari ?

Çfarë është inventari?

Page 3: K5 inventari i mallit

Çfarë është inventari?

Definohet në përputhje me llojin dhe mënyrën e veprimtarisë së

kompanisë.

Definohet në përputhje me llojin dhe mënyrën e veprimtarisë së

kompanisë.

Blerjet:Artikujt për ri shitje.

Për supermarkete, ushqimi është inventar, por jo edhe karrocat për transport.

Produktet:• Lënda e parë• Gjysmë produktet• Produktet e gatshme

Page 4: K5 inventari i mallit

Çfarë kosto përfshihet në inventar?

$ Kosto e shkaktuar në blerjen e inventarit dhe përgatitjen e tij për shitje.$ Kosto e lëndës së parë.$ Kosto e gjysmë produkteve.$ Kosto e produkteve të gatshme.Kostot që nuk përfshihen

në koston e inventarit:

� Orvatjet për shitje� Kostot e përgjithshme

administrative

Page 5: K5 inventari i mallit

Linja kohore e biznesit

BLERJALënda e parë apo malli

për rishitje

LLOGARITJA

Kosto e mallrave të shituraInventari i përfunduar

SHTIMIi vlerës

SHITJAInventari i

përfunduar

Page 6: K5 inventari i mallit

• Pozicionet e paraqitura në figurën e mësipërme përcillen me disa pyetje:

1. Kur konsiderohet se inventari mund të blihet: kur porositet, transportohet, pranohet apo paguhet ?

2. Kur konsiderohet se inventari mund të shitet ?

3. Cilat kosto të përcjella me procesin e “vlerës së shtuar” konsiderohen të jenë pjesë e inventarit ?

4. Si duhet të ndahet kostoja totale e inventarit në mes të inventarit që është shitur (KMSH) dhe atij të pa shitur (inventari përfundimtar) ?

Linja kohore e biznesit

Page 7: K5 inventari i mallit

Përcaktimi i zërave të inventarit

Inventari i mallit tregtar përfshinë të gjitha mallrat që i posedon kompania dhe i mban për shitje.

Zërat që kërkojnë kujdes të posaçëm janë:

Mallrat në transit

Mallrat e dëmtuara apo

të dala nga përdorimi

Mallrat në konsignacion

Page 8: K5 inventari i mallit

FOB pika e destinimit

Transport-uesi

Shitësi Blerësi

Mallrat në transit

Transport-uesi

Shitësi Blerësi

FOB pika e ngarkimit

Pronësia e bartur të blerësi këtu

Page 9: K5 inventari i mallit

Mallrat në konsignacion

Malli përfshihet në stoqe të konsignatorit, pronarit të mallit.

Konsignatori (titullari)

Konsignuesi (marrësi i

ngarkesës

apo kujdestari)

Faleminderit që po e shet mallin tim në dyqanin

tënd

Page 10: K5 inventari i mallit

Mallrat e dëmtuara dhe me afat të skaduar

Mallrat e dëmtuara dhe me afat të skaduar nuk llogariten si stoqe nëse ato nuk mund të shiten.

Kosto duhet të reduktohet sipas vlerës së realizueshme nëse ato mund të shiten.

Page 11: K5 inventari i mallit

Përcaktimi i kostos së inventarit

Kosto e faturës

Përfshinë të gjitha shpenzimet e domosdoshme për të sjellë një zë në kushte dhe hapësirë të shitjes.

Minus zbritjet dhe

lejimet

Plus detyrimet doganore

Plus e

transportit

Plus deponimi

Plus sigurimi

Page 12: K5 inventari i mallit

Ndikimi i Ndikimi i inventaritinventarit . . . . . .

Pasqyra e Pasqyra e të të

ardhuraveardhurave

Pasqyra e Pasqyra e të të

ardhuraveardhurave

Bilanci i Bilanci i gjendjesgjendjesBilanci i Bilanci i gjendjesgjendjes

Defino inventarin dhe KMSH. Çfarë janë disa nga karakteristikat e tyre?

Page 13: K5 inventari i mallit

Defino inventarin dhe KMSH. Çfarë janë disa nga karakteristikat e tyre?

• Inventari raportohet në pasqyrën e bilanci si një aset.

• Kur të shitet, inventari raportohet në pasqyrën e të ardhurave si shpenzim (kosto e mallit të shitur).

• KMSH: kosto e inventarit të shitur gjatë periudhës së caktuar.

Mallra të prodhuara apo të blera për ri shitje.

Page 14: K5 inventari i mallit

Kontrolli i brendshëm dhe numërimi fizik

Shumica e kompanive kryejnë numërimin fizik të inventarit së paku një herë në vit.

Atëherë kur numërimi fizik nuk përputhet me mallin në llogarinë (konton) e kontabilitetit, kërkohen rregullimet.

Shumica e kompanive kryejnë numërimin fizik të inventarit së paku një herë në vit.

Atëherë kur numërimi fizik nuk përputhet me mallin në llogarinë (konton) e kontabilitetit, kërkohen rregullimet.

InventoryCount Tag

Countedby _______

Quantity Counted ___

Page 15: K5 inventari i mallit

Përllogaritja e inventarit sipas sistemit të vzhdueshëm (kontinuel)

Kontabiliteti i inventarit kërkon disa vendime . . . Metodat e përllogaritjes

FIFO, LIFO apo metoda sipas çmimit mesatar

Sistemet e inventaritKontinuel apo periodik

Metodat e përllogaritjesFIFO, LIFO apo metoda sipas

çmimit mesatar

Sistemet e inventaritKontinuel apo periodik

Page 16: K5 inventari i mallit

Sistemet e inventarit

+

+

Inventari fillestarInventari fillestarInventari fillestarInventari fillestar Kosto neto e Kosto neto e blerjesblerjes

Kosto neto e Kosto neto e blerjesblerjes

Malli në Malli në dispozicion dispozicion

për shitjepër shitje

Malli në Malli në dispozicion dispozicion

për shitjepër shitje

Inventari Inventari përfundimtarpërfundimtar

Inventari Inventari përfundimtarpërfundimtar KMSHKMSHKMSHKMSH

==

Page 17: K5 inventari i mallit

Sistemet e inventarit

I vazhdueshëm

Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion. Kur një artikull shitet , ai regjistrohet në llogarinë (konton) e KMSH-së

Periodik

Kërkon freskimin e llogarisë së inventarit vetëm në fund të periudhës. Kërkesat për inventarin e mallit regjistrohen përkohësisht në

llogarinë (konton) Blerjet

I vazhdueshëm

Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion. Kur një artikull shitet , ai regjistrohet në llogarinë (konton) e KMSH-së

Periodik

Kërkon freskimin e llogarisë së inventarit vetëm në fund të periudhës. Kërkesat për inventarin e mallit regjistrohen përkohësisht në

llogarinë (konton) Blerjet

Page 18: K5 inventari i mallit

I vazhdueshëm

Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion. Kur një artikull shitet , ai regjistrohet në llogarinë e KMSH

Metoda periodike

Kërkon freskimin e llogarisë së inventarit vetëm në fund të periudhës. Kërkesat për inventarin e mallit regjistrohen përkohësisht në

llogarinë Blerjet

I vazhdueshëm

Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion. Kur një artikull shitet , ai regjistrohet në llogarinë e KMSH

Metoda periodike

Kërkon freskimin e llogarisë së inventarit vetëm në fund të periudhës. Kërkesat për inventarin e mallit regjistrohen përkohësisht në

llogarinë Blerjet

Sistemet e inventarit

Për shkak të përparësive të teknologjisë kompjuterike, metoda e vazhdueshme

përdoret më shpesh në praktike dhe do të jetë në fokus të diskutimeve tona.

Për shkak të përparësive të teknologjisë kompjuterike, metoda e vazhdueshme

përdoret më shpesh në praktike dhe do të jetë në fokus të diskutimeve tona.

Page 19: K5 inventari i mallit

Mallrat e blera

Mallrat e blera

Mallrat e shitura

Mallrat e shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Page 20: K5 inventari i mallit

Mallrat e blera

Mallrat e blera

Mallrat e shitura

Mallrat e shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Page 21: K5 inventari i mallit

Mallrat e blera

Mallrat e blera

Mallrat e shitura

Mallrat e shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Page 22: K5 inventari i mallit

Mallrat e blera

Mallrat e blera

Mallrat e shitura

Mallrat e shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventaritinventarit

Page 23: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Ardi Shpk shet dhe servison pajisje bujqësore të ujitjes. Më 20 Mars 2010, Ardi shpk blen 20 motorë të pompave për €200 secilën. Ardi shpk tashmë ka pasur 8 motorë identik në depo, për të cilët ka paguar nga €175 për secilin.

Ardi Shpk shet dhe servison pajisje bujqësore të ujitjes. Më 20 Mars 2010, Ardi shpk blen 20 motorë të pompave për €200 secilën. Ardi shpk tashmë ka pasur 8 motorë identik në depo, për të cilët ka paguar nga €175 për secilin.

Page 24: K5 inventari i mallit

Më 22 Mars, 2010, konsumatori blen një motor. A duhet kompania të regjistrojë KMSH e motorit të shitur për €175 apo për €200?

Më 22 Mars, 2010, konsumatori blen një motor. A duhet kompania të regjistrojë KMSH e motorit të shitur për €175 apo për €200?

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 25: K5 inventari i mallit

8 njësi @ €175 për njësiMars 1 Shitur 17 njësi @ €175 për njësi

Metoda First-In, First-Out (FIFO)

20 njësi @ €200 për njësiMars 20

Duke përdorur FIFO metodën, kostoja e motorit të shitur duhet të regjistrohet si

€175 sepse € 175 është kostoja e zërit më të vjetër në inventarin e Ardi Shpk.

Duke përdorur FIFO metodën, kostoja e motorit të shitur duhet të regjistrohet si

€175 sepse € 175 është kostoja e zërit më të vjetër në inventarin e Ardi Shpk.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 26: K5 inventari i mallit

8 njësi @ €175 për njësiMars 1Shitur 1

Last-In, First-Out Method (LIFO)

20 njësi @ €200 për njësiMars 20 19 njësi @ €200 për njësi

Duke përdorur LIFO metodën, Ardi Shpk do të regjistroj koston e motorit të shitur më 22 Mars me çmim prej €200 sepse €200 është kostoja më e fundit e zërave në Ardi Shpk.

Duke përdorur LIFO metodën, Ardi Shpk do të regjistroj koston e motorit të shitur më 22 Mars me çmim prej €200 sepse €200 është kostoja më e fundit e zërave në Ardi Shpk.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 27: K5 inventari i mallit

Duke përdorur metodën mesatare, Ardi Shpk do të regjistrojë koston e motorit të

shitur më 22 Mars me çmim prej €192,86.

Duke përdorur metodën mesatare, Ardi Shpk do të regjistrojë koston e motorit të

shitur më 22 Mars me çmim prej €192,86.

8 njësi @ €175 për njësi = €1,400Mars 1

Metoda e çmimit mesatar

20 njësi @ €200 për njësi = 4,000Mars 20

28 njësi €5,400€192.86 për njësi

€€5,400 5,400 ÷ 28 ÷ 28 njësinjësi€€5,400 5,400 ÷ 28 ÷ 28 njësinjësi

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 28: K5 inventari i mallit

“Ardi” shpk ka përfunduar regjistrimin e mallit në fund të shkurtit 2010 në vlerë prej € 3,000. Regjistrimi përfshinë 150 kuti me biskota me kosto prej €20 për kuti. Shembulli në vijim përmbledhë koston dhe shitjen për njësi për kompaninë për muajin mars.

“Ardi” shpk ka përfunduar regjistrimin e mallit në fund të shkurtit 2010 në vlerë prej € 3,000. Regjistrimi përfshinë 150 kuti me biskota me kosto prej €20 për kuti. Shembulli në vijim përmbledhë koston dhe shitjen për njësi për kompaninë për muajin mars.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 29: K5 inventari i mallit

Mars 1 Regjistrimi 150 €20.00 € 3,000Mars 8 Blerja 3,000 20.30 60,900Mars 18 Blerja 3,000 20.60 61,800Mars 20 Shitja 5,200Mars 28 Blerja 3,000 20.90 62,700Mars 31 Shitja 3,600Kosto totale e mallit Në dispozicion për shitje €188,400

Mars 1 Regjistrimi 150 €20.00 € 3,000Mars 8 Blerja 3,000 20.30 60,900Mars 18 Blerja 3,000 20.60 61,800Mars 20 Shitja 5,200Mars 28 Blerja 3,000 20.90 62,700Mars 31 Shitja 3,600Kosto totale e mallit Në dispozicion për shitje €188,400

Shembulli Shembulli 66Shembulli Shembulli 66 Kosto dhe shitja për njësi për Ardi Shpk për

Mars

Page 30: K5 inventari i mallit

Metoda First-In, First-Out Sistemi kontinuel i regjistrimit

Blerja e inventarit (rezervave) më 8 Mars dhe

18 Mars

Regj. fill.

3,000 njësi @ €20.60 për njësiMars 18

Mars 8 3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 31: K5 inventari i mallit

Metoda First-In, First-OutSistemi kontinuel i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

3,000 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi SShitur të gjithahitur të gjitha0 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 32: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Metoda First-In, First-Out Sistemi kontinuel i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

3,000 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur të gjithaShitur të gjitha0 njësi @ €20.30 për njësi

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Regj.fill.

Page 33: K5 inventari i mallit

Metoda First-In, First-Out Sistemi i kontinuel i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

3,000 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

0 njësi @ €20.30 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur 2,050Shitur 2,050950 njësi @ €20.60 për njësi

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 34: K5 inventari i mallit

Metoda First-In, First-Out Sistemi i vazhdueshëm i

regjistrimit150 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

0 njësi @ €20.30 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi = € 0

= 0

= 19,570

Regj. përfundimtar = €19,570

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 35: K5 inventari i mallit

Metoda First-In, First-Out Sistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

Blerja e 3,000 njësive me çmim €20.90 për njësi më 28 Mars

150 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

0 njësi @ €20.30 për njësi

Mars 28 3,000 njësi @ €20.90 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 36: K5 inventari i mallit

Metoda First-In, First-OutSistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

150 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

Mars 28

0 njësi @ €20.30 për njësi

3,000 njësi @ €20.90 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur 950Shitur 950950 njësi @ €20.60 për njësi0 njësi @ €20.60 për njësi

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 37: K5 inventari i mallit

Metoda First-In, First-OutSistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

Mars 28

0 njësi @ €20.30 për njësi

3,000 njësi @ €20.90 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur 2,650Shitur 2,650

950 njësi @ €20.60 për njësi0 njësi @ €20.60 për njësi

350 njësi @ €20.90 për njësi

Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 38: K5 inventari i mallit

Metoda First-In, First-OutSistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

Mars 28

0 njësi @ €20.30 për njësi

350 njësi @ €20.90 për njësi

0 njësi @ €20.00 për njësi

950 njësi @ €20.60 për njësi0 njësi @ €20.60 për njësi

= € 0

= 0

= 0

Regj. përfundimtar = €7,315

= 7,315

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 39: K5 inventari i mallit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

3,000 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur Shitur të gjithatë gjitha

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

0 njësi @ €20.60 për njësi

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 40: K5 inventari i mallit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

Shitur 2,200Shitur 2,200

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

800 njësi @ €20.30 për njësi

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 41: K5 inventari i mallit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësiRegj.fill.

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

800 njësi @ €20.30 për njësi

= € 3,000

= 16,240

= 0

Regj. përfundimtar = €19,240

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 42: K5 inventari i mallit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

800 njësi @ €20.30 për njësi

Mars 28 3,000 njësi @ €20.90 për njësi

Blerë 3,000 njësi më 28 Mars

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 43: K5 inventari i mallit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

800 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

Mars 28 3,000 njësi @ €20.90 për njësi0 njësi @ €20.90 për njësi

Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

Shitur Shitur të gjithatë gjitha

Regj.fill.

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Page 44: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

800 njësi @ €20.30 për njësi

Mars 28 0 njësi @ €20.90 për njësi

Shitur 3,600 njësi më 31Mars

Shitur 600Shitur 600200 njësi @ €20.30 për njësi

Regj.fill.

Page 45: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

150 njësi @ €20.00 për njësi

0 njësi @ €20.60 për njësi

Mars 8

Mars 18

3,000 njësi @ €20.30 për njësi

150 njësi @ €20.00 për njësi

200 njësi @ €20.30 për njësi

Mars 28 0 njësi @ €20.90 për njësi

= €3,000

= 4,060

= 0

Regj. përfundimtar = €7,060

= 0

Regj.fill.

Metoda Last-In, First-Out Sistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

Page 46: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Metoda mesatare e regjistrimitSistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

150 njësi @ €20.00 për njësi150 njësi @ €20.00 për njësi

Mars 8 3,000 njësi @ €20.30 për njësi3,000 njësi @ €20.30 për njësi

= € 3,000

= 60,900

= 61,800

€125,700

3,000 njësi @ €20.60 për njësiMars 18

Mars 20 Kosto mesatare €20.439

€125,700 ÷ 6,150 njësi

Regj.fill.

Page 47: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

150 njësi @ €20.00 për njësiMars 20 6,150 njësi @ €20.439 për njësi

Mars 20 3,000 njësi @ €20.30 për njësi–5,200 njësi @ €20.439 për njësi

= €125,700

= 106,283

€ 19,417

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Mars 20 950 njësi @ €20.439 për njësi

Metoda mesatare e regjistrimitSistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

Page 48: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

150 njësi @ €20.00 për njësiMars 20 950 njësi @ €20.439 për njësi = €19,417

= 62,700

€ 82,117

Blerë 3,000 njësi më 28 Mars më kosto €20.90 për njësi

3,000 njësi @ €20.90 për njësiMars 28

Mars 28 3,950 njësi @ €20.789 për njësi

€82,117 ÷ 3,950 njësi

Metoda mesatare e regjistrimitSistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

Page 49: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

150 njësi @ €20.00 për njësiMars 20 3,950 njësi @ €20.789 për njësi

Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

–3,600 njësi @ €20.789 për njësiMars 31

Mars 31 350 njësi @ €20.789 për njësi

= €82,117

= 74,841

€ 7,276

Metoda mesatare e regjistrimit

Sistemi i vazhdueshëm i regjistrimit

Page 50: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Për të përcaktuar koston e mallit të shitur, ne duhet të kthejmë shumën e kostos së mallit në dispozicion për shitje, e cila

është €188,400.

Për të përcaktuar koston e mallit të shitur, ne duhet të kthejmë shumën e kostos së mallit në dispozicion për shitje, e cila

është €188,400.

Page 51: K5 inventari i mallit

Mars 1 Regjistrimi 150 €20.00 € 3,000Mars 8 Blerja 3,000 20.30 60,900Mars 18 Blerja 3,000 20.60 61,800Mars 20 Shitja 5,200Mars 28 Blerja 3,000 20.90 62,700Mars 31 Shitja 3,600Kosto totale e mallit Në dispozicion për shitje €188,400

Mars 1 Regjistrimi 150 €20.00 € 3,000Mars 8 Blerja 3,000 20.30 60,900Mars 18 Blerja 3,000 20.60 61,800Mars 20 Shitja 5,200Mars 28 Blerja 3,000 20.90 62,700Mars 31 Shitja 3,600Kosto totale e mallit Në dispozicion për shitje €188,400

ShembullShembullShembullShembull Kosto dhe shitja për njësi për Ardi Shpk për

mars

Page 52: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Çfarë me Fifo metodën e pa ndërprerë?

Çfarë me Fifo metodën e pa ndërprerë?

Kosto e mallit në dispoz. për shitje €188,400– Regj. përf. 7,315KMSH €181,085

Page 53: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Tani të përcaktojmë KMSH kur përdorim Lifo metodën e pa

ndërprerë.

Tani të përcaktojmë KMSH kur përdorim Lifo metodën e pa

ndërprerë.

Kosto e mallit në dispoz. për shitje €188,400– Regj. Përfund. 7,060KMSH €181,340

Page 54: K5 inventari i mallit

Vlerësimi i inventarit dhe Vlerësimi i inventarit dhe tatimi në të ardhuratatimi në të ardhura

Vlerësimi i inventarit dhe Vlerësimi i inventarit dhe tatimi në të ardhuratatimi në të ardhura

Arsyeja kryesore e shfrytëzimit të LIFO metodës është përparësia në

taksa që kjo metodë iu ofron shumë kompanive.

Arsyeja kryesore e shfrytëzimit të LIFO metodës është përparësia në

taksa që kjo metodë iu ofron shumë kompanive.

Page 55: K5 inventari i mallit

Njehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventaritNjehsimi e inventarit

Çfarë me metodën çmimit mesatar?

Çfarë me metodën çmimit mesatar?

Kosto e mallit në dispozicion për shitje €188,400– Regj. përfundimtar 7,276KMSH €181,124

Page 56: K5 inventari i mallit

Të hyrat nga shitja €220.000 €220.000 KMSH (181.085) (181.340) Bruto profiti 38.915 38.660Shpenzimet e shitjes dhe administrative (4,700) (4.700) E ardhura operative 34.215 33.960 Shpenzime të interesit (400) (400)E ardhura para tatimit 33.815 33.560 Tatimi në të ardhura 10 % (3.382) (3.356)Neto e ardhura € 30.433 € 30.204

Me datë 31 DhjetorMe datë 31 Dhjetor 20 2010 10 FIFO LIFO FIFO LIFO

ShembullShembullShembullShembull Pasqyra e të ardhurave duke përdorur FIFO dhe LIFO për

vlerësimin e inventarit

Page 57: K5 inventari i mallit

Shembull tjetër

Page 58: K5 inventari i mallit

First-In, First-Out (FIFO)

Kosto e mallit të shitur

Kosto e mallit të shitur

Inventari përfundimtar

Inventari përfundimtar

Kosto më e vjetër

Kosto më e vjetër

Kosto aktualeKosto

aktuale

Page 59: K5 inventari i mallit

First-In, First-Out (FIFO)

Blerjet e mësipërme janë kryer në muajin gusht.

Më 14 gusht, kompania ka shitur 20 biçikleta.

Blerjet e mësipërme janë kryer në muajin gusht.

Më 14 gusht, kompania ka shitur 20 biçikleta.

Page 60: K5 inventari i mallit

First-In, First-Out (FIFO)

KMSH për 14 gushtin është $1,970.

Pas kësaj shitje, kanë mbetur edhe pesë njësi në inventar me vlerë $530: 5 x $106

KMSH për 14 gushtin është $1,970.

Pas kësaj shitje, kanë mbetur edhe pesë njësi në inventar me vlerë $530: 5 x $106

Page 61: K5 inventari i mallit

First-In, First-Out (FIFO)

Blerjet shtesë janë kryer më 17 gusht dhe 28 gusht.

23 bicikleta janë shitur më 31 gusht.

Blerjet shtesë janë kryer më 17 gusht dhe 28 gusht.

23 bicikleta janë shitur më 31 gusht.

Page 62: K5 inventari i mallit

First-In, First-Out (FIFO)

KMSH më 31 gusht = $2,600

KMSH më 31 gusht = $2,600

Page 63: K5 inventari i mallit

First-In, First-Out (FIFO)

Pas shitjes së 31 gushtit, kanë mbetur edhe 12 njësi në inventar

me vlerë prej $1,420: 2 x $11510 x $119

Pas shitjes së 31 gushtit, kanë mbetur edhe 12 njësi në inventar

me vlerë prej $1,420: 2 x $11510 x $119

Page 64: K5 inventari i mallit

First-In, First-Out (FIFO)

Inventari në bilancin e gjendjes = $1,420Inventari në bilancin e gjendjes = $1,420

KMSH në pasqyrën e të ardhurave

= $4,570

KMSH në pasqyrën e të ardhurave

= $4,570

Page 65: K5 inventari i mallit

First-In, First-Out (FIFO)

3 gusht Inventari i mallit 1,590 LL/P 1,590

14 gusht LL/A 2,600 E ardhura nga shitja 2,600

14 gusht KMSH 1,970 Inventari i mallit 1,970

17 gusht Inventari i mallit 2,300 LL/P 2,300

28 gusht Inventari i mallit 1,190 LL/P 1,190

31 gusht LL/A 3,450 E ardhura nga shitja 3,450

31 gusht KMSH 2,600 Inventari i mallit 2,600

Këtu janë paraqitur regjistrimet për blerjen dhe shitjen e inventarit të mallit. Numrat me të kuqe përcaktojnë rrjedhjen e kostos së mallit të shitur.

Të gjitha blerjet dhe shitjet janë

kryer me afat pagese.Çmimi i

shitjes së inventarit

është si vijon:

8/14 $130 8/31 150

Page 66: K5 inventari i mallit

Last-In, First-Out (LIFO)

Kosto e mallit të shitur

Kosto e mallit të shitur

Inventari përfundimtar

Inventari përfundimtar

Kosto aktualeKosto

aktuale

Kosto e vjetër

Kosto e vjetër

Page 67: K5 inventari i mallit

Last-In, First-Out (LIFO)

Blerjet e mësipërme janë kryer gjatë Gushtit.

Më 14 gusht janë shitur 20 biçikleta.

Blerjet e mësipërme janë kryer gjatë Gushtit.

Më 14 gusht janë shitur 20 biçikleta.

Page 68: K5 inventari i mallit

Last-In, First-Out (LIFO)

KMSH e 14 gushtit është $2,045.

Pas kësaj shitjeje, kanë mbetur pesë njësi në inventar me vlerë $455:

5 @ $91

KMSH e 14 gushtit është $2,045.

Pas kësaj shitjeje, kanë mbetur pesë njësi në inventar me vlerë $455:

5 @ $91

Page 69: K5 inventari i mallit

Last-In, First-Out (LIFO)

Blerjet tjera janë kryer më 17 dhe 28 Gusht.

23 biçikleta janë shitur më 31 Gusht.

Blerjet tjera janë kryer më 17 dhe 28 Gusht.

23 biçikleta janë shitur më 31 Gusht.

Page 70: K5 inventari i mallit

Last-In, First-Out (LIFO)

KMSH për 31 Gusht = $2,685

KMSH për 31 Gusht = $2,685

Page 71: K5 inventari i mallit

Last-In, First-Out (LIFO)

Pas shitjes së 31 Gushtit, kanë mbetur edhe 12 njësi në inventar

me vlerë $1,260: 5 @ $91

7 @ $115

Pas shitjes së 31 Gushtit, kanë mbetur edhe 12 njësi në inventar

me vlerë $1,260: 5 @ $91

7 @ $115

Page 72: K5 inventari i mallit

Last-In, First-Out (LIFO)

Inventari në bilancin e gjendjes = $1,260Inventari në bilancin e gjendjes = $1,260

KMSH e bartur në pasqyrën e të ardhurave

= $4,730

KMSH e bartur në pasqyrën e të ardhurave

= $4,730

Page 73: K5 inventari i mallit

Last-In, First-Out (LIFO)

3 gusht Inventari i mallit 1,590 LL/P 1,590

14 gusht LL/A 2,600 E ardhura nga shitja 2,600

14 gusht KMSH 2,045 Inventari i mallit 2,045

17 gusht Inventari i mallit 2,300 LL/P 2,300

28 gusht Inventari i mallit 1,190 LL/P 1,190

31 gusht LL/A 3,450 E ardhura nga shitja 3,450

31 gusht KMSH 2,685 Inventari i mallit 2,685

Këtu janë paraqitur regjistrimet për blerjen dhe shitjen e inventarit të mallit. Numrat me të kuqe përcaktojnë rrjedhjen e kostos së mallit të shitur.

Të gjitha blerjet dhe shitjet janë

kryer me afat pagese.Çmimi i

shitjes së inventarit

është si vijon:

8/14 $130 8/31 150

Page 74: K5 inventari i mallit

Çmimi mesatar

Me rastin e shitjes së njësisë,kosto mesatare e secilës njësi në inventar është bartu në KMSH.

Me rastin e shitjes së njësisë,kosto mesatare e secilës njësi në inventar është bartu në KMSH.

Kosto e mallit në dispozicion

për shitje

Njësitë në dispozicion në ditën e shitjes

÷

Page 75: K5 inventari i mallit

Blerjet e mësipërme janë kryer gjatë Gushtit.

Më 14 gusht janë shitur 20 biçikleta.

Blerjet e mësipërme janë kryer gjatë Gushtit.

Më 14 gusht janë shitur 20 biçikleta.

Çmimi mesatar

Page 76: K5 inventari i mallit

Kosto e mallit në dispoz.për shitje 2,500$ Njësitë totale në inventar 25 Kosto mesatare për njësi 100$

÷

Së pari, ne duhet të kalkulojmë koston mesatare për njësi të secilit lloj të

inventarit.

Çmimi mesatar

Page 77: K5 inventari i mallit

KMSH për shitjen e 14 gushtit është $2,000.

Pas kësaj shitjeje, kanë mbetur pesë njësi në inventar me vlerë prej $500:

KMSH për shitjen e 14 gushtit është $2,000.

Pas kësaj shitjeje, kanë mbetur pesë njësi në inventar me vlerë prej $500:

Çmimi mesatar

Page 78: K5 inventari i mallit

Janë kryer edhe dy blerje shtesë më 17 dhe 28 gusht.

23 biçikleta janë shitur më 31 gusht.

Janë kryer edhe dy blerje shtesë më 17 dhe 28 gusht.

23 biçikleta janë shitur më 31 gusht.

What is the weighted average cost per unit of items in inventory?

Çmimi mesatar

Page 79: K5 inventari i mallit

Kosto e mallit në disp. për shitje 3,990$ Njësitë totale në inventar 35 Kosto mesatare për njësi 114$

÷

UnitsInventari 14/8 5 Blerja 17/8 20 Blerja 28/8 10 Njësitë në disp.për shitje 35

Çmimi mesatar

Page 80: K5 inventari i mallit

KMSH më 31 gusht = $2,622

KMSH më 31 gusht = $2,622

Çmimi mesatar

Page 81: K5 inventari i mallit

Pas shitjes më 31 gusht, kanë mbetur në inventar 12 njësi me

vlerë prej $1,368: 12 @ $114

Pas shitjes më 31 gusht, kanë mbetur në inventar 12 njësi me

vlerë prej $1,368: 12 @ $114

Çmimi mesatar

Page 82: K5 inventari i mallit

Inventari në bilancin e gjendjes = $1,368Inventari në bilancin e gjendjes = $1,368

KMSH në pasqyrën e të

ardhurave = $4,622

KMSH në pasqyrën e të

ardhurave = $4,622

Çmimi mesatar

Page 83: K5 inventari i mallit

3 gusht Inventari i mallit 1,590 LL/P 1,590

14 gusht LL/A 2,600 E ardhura nga shitja 2,600

14 gusht KMSH 2,000 Inventari i mallit 2,000

17 gusht Inventari i mallit 2,300 LL/P 2,300

28 gusht Inventari i mallit 1,190 LL/P 1,190

31 gusht LL/A 3,450 E ardhura nga shitja 3,450

31 gusht KMSH 2,622 Inventari i mallit 2,622

Çmimi mesatar

Këtu janë paraqitur regjistrimet për blerjen dhe shitjen e inventarit të mallit. Numrat me të kuqe përcaktojnë rrjedhjen e kostos së mallit të shitur.

Të gjitha blerjet dhe shitjet janë

kryer me afat pagese.Çmimi i

shitjes së inventarit

është si vijon:

8/14 $130 8/31 150

Page 84: K5 inventari i mallit

Metoda periodike

Page 85: K5 inventari i mallit

Inventari fillestar, 1 Janar, 2010

+ Blerjet gjatë vitit

= Kosto e mallrave në dispozicion për shitje gjatë 2010

– Inventari përfundimtar, 31 dhjetor, 2010

= Kosto e mallrave të shitura gjatë 2010

Sipas sistemit periodik, llogaritja fizike është e vetmja rrugë për të ardhur deri te informatat e nevojshme për të llogaritur KMSH:

MetodaMetoda periodikeperiodikeMetodaMetoda periodikeperiodike

Page 86: K5 inventari i mallit

Fifo periodike

Page 87: K5 inventari i mallit

Jan. 1 Inventari fillestar

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

Mar. 10 Blerja300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11 Sht. 21 Blerja

100 njësi @ €12100 njësi @ €12 Nën. 18 Blerja

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

Fifo Fifo periodikeperiodikeFifo Fifo periodikeperiodike

Page 88: K5 inventari i mallit

Fifo Fifo periodikeperiodikeFifo Fifo periodikeperiodike

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11

100 njësi @ €12100 njësi @ €12

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

€10,400

= €1,800 Jan. 1

= 3,000 Mar. 10

= 4,400 Sht. 21

= 1,200 Nën. 18

Kosto e inventarit të mallit në dispozicion për shitje

Page 89: K5 inventari i mallit

Fifo Fifo periodikeperiodikeFifo Fifo periodikeperiodike

Numërimi fizik më 31 dhjetor tregon se 700 nga

1,000 njësi janë shitur.

Numërimi fizik më 31 dhjetor tregon se 700 nga

1,000 njësi janë shitur.

Duk përdorur Fifo metodën, njësia e parë e blerë teorikisht është njësia e parë e shitur. Ne fillojmë numërimin më 1 janar.

Duk përdorur Fifo metodën, njësia e parë e blerë teorikisht është njësia e parë e shitur. Ne fillojmë numërimin më 1 janar.

Page 90: K5 inventari i mallit

Kosto e mallrave në dispoz. për shitje €10,400Minus inventari përfundimtar 3,400KMSH € 7,000

Kosto e mallrave në dispoz. për shitje €10,400Minus inventari përfundimtar 3,400KMSH € 7,000

Fifo Fifo periodikeperiodikeFifo Fifo periodikeperiodike

Page 91: K5 inventari i mallit

Fifo Fifo periodikeperiodikeFifo Fifo periodikeperiodike

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11

100 njësi @ €12100 njësi @ €12

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

€10,400

= €1,800 Jan. 1

= 3,000 Mar. 10

= 4,400 Sept. 21

= 1,200 Nën. 18

Shitur këto 200Shitur këto 200

Shitur këto 300Shitur këto 300

Shitur 200 Shitur 200 200 njësi @ €11200 njësi @ €11

= € 0 Jan. 1

= 0 Mar. 10

= 2,200 Sht. 21

€ 3,400

inventinventari përfundimtarari përfundimtar

Page 92: K5 inventari i mallit

Jan. 1200 njësi me €9

Përmbledhje e Fifo periodikePërmbledhje e Fifo periodike

Mar. 10300 njësi me €10

Sht. 21400 njësi me €11

Nën. 18100 njësi me €12

€1,800

€3,000

€4,400

€1,200

Blerjet

Mallrat në dispozicion për

shitje€1,800

€3,000

€2,200

KMSH

200 njësi me €9

€€10,40010,400€2,200

€1,200

€€7,0007,000

Inventari i mallit

€€3,4003,400

300 njësi me €10

200 njësi me €11

200 njësi me €11

100 njësi me €121,000 njësi

700 njësi

300 njësi

Page 93: K5 inventari i mallit

Lifo periodike

Page 94: K5 inventari i mallit

Jan. 1 Inventari fillestar

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

Mar. 10 Blerja300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11 Sht. 21 Blerja

100 njësi @ €12100 njësi @ €12 Nën. 18 Blerja

1,000 njësi available for sale during year

Lifo periodikeLifo periodike

Duke shfrytëzuar Lifo metodën, shumica e blerjeve të fundit

konsiderohen shitjet e para të mallit.

Duke shfrytëzuar Lifo metodën, shumica e blerjeve të fundit

konsiderohen shitjet e para të mallit.

Page 95: K5 inventari i mallit

Jan. 1 Inventari fillestar

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

Mar. 10 Blerja300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11 Sht. 21 Blerja

100 njësi @ €12100 njësi @ €12 Nën. 18 Blerja

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

Lifo periodikeLifo periodike

Supozojmë se 700 njësi janë shitur gjatë

vitit.

Supozojmë se 700 njësi janë shitur gjatë

vitit.

Page 96: K5 inventari i mallit

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11

100 njësi @ €12100 njësi @ €12

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

Lifo periodikeLifo periodike

Shitur këto 100Shitur këto 100

Shitur këto 400Shitur këto 400

Shitur 200 nga kShitur 200 nga këtoëto100 njësi @ €10100 njësi @ €10

= €1,800 Jan. 1

= 3,000 Mar. 10

= 4,400 Sht. 21

= 1,200 Nën. 18

€10,400

0

0

1,000

Inventari përfundimtar

€2,800

Page 97: K5 inventari i mallit

Kosto e mallit në dispoz. për shitje €10,400Minus inventari përfundimtar 2,800KMSH € 7,600

Kosto e mallit në dispoz. për shitje €10,400Minus inventari përfundimtar 2,800KMSH € 7,600

Lifo periodikeLifo periodike

Page 98: K5 inventari i mallit

Jan. 1200 njësi me €9

Përmbledhje e Lifo periodikePërmbledhje e Lifo periodike

Mar. 10300 njësi me €10

Sht. 21400 njësi me €11

Nën. 18100 njësi me €12

€1,800

€3,000

€4,400

€1,200

€1,800

€1,000

KMSH

200 njësi me €9

€€10,40010,400

€4,400

€1,200

€€2,8002,800

€€7,6007,600

100 njësi me €10

200 njësi me €10

400 njësi me €11

100 njësi me €12

€2,000

700 njësi

1,000 njësi

300 njësi

Blerjet

Malli në dispozicion për

shitje€1,800

Inventaripërfundimtar

Page 99: K5 inventari i mallit

Jan. 1 Inventari fillestar

200 njësi @ €9200 njësi @ €9

Mar. 10 Blerja 300 njësi @ €10300 njësi @ €10

400 njësi @ €11400 njësi @ €11 Sept. 21 Blerja

100 njësi @ €12100 njësi @ €12 Nov. 18 Blerja

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

Metoda e kostos mesatare periodike bazohet në koston mesatare të njësive të njëjta.

Metoda e kostos mesatare periodike bazohet në koston mesatare të njësive të njëjta.

Kosto mesatare periodike Kosto mesatare periodike Kosto mesatare periodike Kosto mesatare periodike

Page 100: K5 inventari i mallit

Kosto mesatare periodikeKosto mesatare periodike Kosto mesatare periodikeKosto mesatare periodike

200 njësi @ €9 200 njësi @ €9 = € 1,800 = € 1,800

1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

300 njësi @ €10 300 njësi @ €10 = € 3,000 = € 3,000

400 njësi @ €11 400 njësi @ €11 = € 4,400 = € 4,400

100 njësi @ €11 100 njësi @ €11 = € 1,200 = € 1,200

€10,400 Kosto e mallit në dispozicion për shitje shitje

Page 101: K5 inventari i mallit

Kosto e mallit në dispozicion për shitjeNjësitë në dispozicion

për shitje gjatë vitit

= Kosto mesatare për njësi

€10,4001,000 njësi

= €10.40 për njësi

Kosto mesatare periodikeKosto mesatare periodike Kosto mesatare periodikeKosto mesatare periodike

Page 102: K5 inventari i mallit

Kosto e mallit në dispozicion për shitje €10,400Minus inventari përfund. (€10.40 x 300) 3,120KMSH € 7,280

Kosto e mallit në dispozicion për shitje €10,400Minus inventari përfund. (€10.40 x 300) 3,120KMSH € 7,280

Për të verifikuar këtë shumë, shumëzoni 700

njësi të shitura me €10.40 për të gjetur të

njëjtën shumë prej €7,280.

Kosto mesatare periodikeKosto mesatare periodike Kosto mesatare periodikeKosto mesatare periodike

Page 103: K5 inventari i mallit

Fundi i ligjëratës 5

Page 104: K5 inventari i mallit
Page 105: K5 inventari i mallit
Page 106: K5 inventari i mallit

Pjesa 3: Vlerësimi i inventarit sipas kostos më të ulët

se ajo e tregut

Page 107: K5 inventari i mallit

Kosto më e ulët se ajo e tregut

Inventari duhet të raportohet sipas vlerës së tregut Inventari duhet të raportohet sipas vlerës së tregut kur kjo vlerë e tregut është më e kur kjo vlerë e tregut është më e ulët ulët se kostoja.se kostoja.

Inventari duhet të raportohet sipas vlerës së tregut Inventari duhet të raportohet sipas vlerës së tregut kur kjo vlerë e tregut është më e kur kjo vlerë e tregut është më e ulët ulët se kostoja.se kostoja.

Mund të aplikohet në tri Mund të aplikohet në tri rrugë:rrugë:(1)(1) Ndaras për secilin zë Ndaras për secilin zë individual.individual.(2)(2) Për kategoritë kryesore Për kategoritë kryesore të aseteve.të aseteve.(3)(3) Për tërë inventarin.Për tërë inventarin.

Mund të aplikohet në tri Mund të aplikohet në tri rrugë:rrugë:(1)(1) Ndaras për secilin zë Ndaras për secilin zë individual.individual.(2)(2) Për kategoritë kryesore Për kategoritë kryesore të aseteve.të aseteve.(3)(3) Për tërë inventarin.Për tërë inventarin.

Definohet si Definohet si kosto kosto zëvendësuese zëvendësuese

rrejedhëserrejedhëse (jo (jo çmim çmim shitjesshitjes).).

Konsiston me Konsiston me parimin e parimin e

konservatizimit.konservatizimit.

Definohet si Definohet si kosto kosto zëvendësuese zëvendësuese

rrejedhëserrejedhëse (jo (jo çmim çmim shitjesshitjes).).

Konsiston me Konsiston me parimin e parimin e

konservatizimit.konservatizimit.

Page 108: K5 inventari i mallit

Një shitje me pakicë e automobilave ka pasur artikujt vijues në inventar:Një shitje me pakicë e automobilave ka pasur artikujt vijues në inventar:Një shitje me pakicë e automobilave ka pasur artikujt vijues në inventar:Një shitje me pakicë e automobilave ka pasur artikujt vijues në inventar:

LCM

Page 109: K5 inventari i mallit

Në vazhdim të shohim si llogaritet LCM për Në vazhdim të shohim si llogaritet LCM për artikuj individual të inventaritartikuj individual të inventarit

Në vazhdim të shohim si llogaritet LCM për Në vazhdim të shohim si llogaritet LCM për artikuj individual të inventaritartikuj individual të inventarit

LCM

Page 110: K5 inventari i mallit

LCM

Të shohim si llogaritet LCM përTë shohim si llogaritet LCM për dy grupet e dy grupet e aartikujve të inventaritrtikujve të inventarit..

Të shohim si llogaritet LCM përTë shohim si llogaritet LCM për dy grupet e dy grupet e aartikujve të inventaritrtikujve të inventarit..

Page 111: K5 inventari i mallit

LCM

Të llogarisim LCM për Të llogarisim LCM për inventarin në tërësiinventarin në tërësi..Të llogarisim LCM për Të llogarisim LCM për inventarin në tërësiinventarin në tërësi..

Page 112: K5 inventari i mallit

LCM – LCM – shembullshembull LCM – LCM – shembullshembull

Duke iu përmbajtur rregullës së vlerës më të ulët se vlera e tregut, kompania duhet të njeh €287.000 humbje të

inventarit në fund të vitit fiskal.

Duke iu përmbajtur rregullës së vlerës më të ulët se vlera e tregut, kompania duhet të njeh €287.000 humbje të

inventarit në fund të vitit fiskal.

Asetet =Asetet = DetyrimetDetyrimet + + Ekuiteti i pronarëveEkuiteti i pronarëve

Data Llogaritë Paraja Asetet tjera

Kapitali ikontribuar

Fitimet embajtura

12/31 Humbja në Inventar –8,000

Inventari i mallit –8,000

Page 113: K5 inventari i mallit

Pjesa 4: Vlerësimi i inventarit përfundimtar-

Metoda e bruto profitit

Page 114: K5 inventari i mallit

Të vlerësuarit e inventarit

• Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar

• Pse?

Page 115: K5 inventari i mallit

• Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar

• Pse? • Nuk është praktike

të kryhet numërimi fizik secilin muaj

Të vlerësuarit e inventarit

Page 116: K5 inventari i mallit

• Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar

• Pse?

• Nuk është praktike të kryhet numërimi fizik secilin muaj.

• Humbjet që rrjedhin nga zjarri, katastrofat natyrore, vjedhjet apo shkaqet tjera

Të vlerësuarit e inventarit

Page 117: K5 inventari i mallit

• Metoda e bruto profitit shfrytëzohet për të vlerësuar koston e inventarit përfundimtar.

• Kjo metodë po ashtu shfrytëzohet kur një vlerësim është i nevojshëm me aksidentale.

• Supozim: Inventari fillestar

+ neto blerjet - kosto e shitjes = inventari përfundimtar

Metoda e bruto marzhës

Page 118: K5 inventari i mallit

Metoda e bruto marzhës

• Për të vlerësuar inventarin përfundimtar. Për raportim të brendshëm apo me rastin e humbjeve aksidentale, JO për raportim vjetor.

• Supozim:1 inventari fillestar + neto blerja

= mallrat në dispozicion për shitje2 mallrat në dispozicion për shitje – KMSH

= inventari përfundimtar

Page 119: K5 inventari i mallit

Përcakton koston e mallrave në dispozicion për shitje.

Vlerëson koston e mallrave të shitura duke shumëzuar shitjen me raportin e kostos.

Zbret koston e mallrave të shitura nga kosto e mallrave në dispozicion për shitje për të përcaktuar inventarin përfundimtar.

Përcakton koston e mallrave në dispozicion për shitje.

Vlerëson koston e mallrave të shitura duke shumëzuar shitjen me raportin e kostos.

Zbret koston e mallrave të shitura nga kosto e mallrave në dispozicion për shitje për të përcaktuar inventarin përfundimtar.

Metoda e bruto marzhës

Page 120: K5 inventari i mallit

Shkalla e bruto profitit mund të caktohet sipas:

1. Përqindjes në shitje2. Përqindjes në kosto

Shkalla e bruto profitit zakonisht bazohet në të dhëna historike.

Metoda e bruto profitit nuk është e pranueshme për raportet financiare.

Metoda e bruto marzhës

Page 121: K5 inventari i mallit

Është dhënë:• Inventari fillestar : € 50,000• Neto blerjet : € 125,000• Shitja : € 112,000• Shkalla e bruto profitit në shitje 40%

Vlerësimi i inventarit përfundimtar !

Metoda e bruto marzhës:Shembull

Page 122: K5 inventari i mallit

• Shitja €112,000 (e dhënë) • - KMSH € 67,200 (e llogaritur)• Bruto profiti € 44,800 (nga €112,000 x

40%)

• KM Disp. SH €175,000 (e dhënë) • - KMSH €67,200 (e llogaritur) • Inv.perfund. €107,800 (rezultati)

Metoda e bruto marzhës:Shembull

Page 123: K5 inventari i mallit

Metoda e bruto marzhës– Shembull

× 70%

Page 124: K5 inventari i mallit

Në mars 2005, inventari i Ardi Co është shkatërruar nga zjarri. Raporti normal i bruto profitit i Ardi Co është 30

% nga shitja. Në momentin e zjarrit, Ardi Co tregon balancet vijuese:

Në mars 2005, inventari i Ardi Co është shkatërruar nga zjarri. Raporti normal i bruto profitit i Ardi Co është 30

% nga shitja. Në momentin e zjarrit, Ardi Co tregon balancet vijuese:

Shitja 31.500$ Kthimi në shitje 1.500 Inventari fillestar 12.000 Neto kosto e mallrave të blera 20.500

Metoda e bruto marzhës - Shembull

Page 125: K5 inventari i mallit

Pjesa 5: Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Page 126: K5 inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Inventari përfundimtar sipas kostos

Inventari përfundimtar sipas kostos

Inventari përfundimtar

në shitje me pakicë

Inventari përfundimtar

në shitje me pakicë

Shfrytëzon së bashku vlerën e shitjes me pakicë dhe koston e artikujve për shitje për të kalkuluar koston për raportin e shitjes.

Duhet ditur . . .� Shitjen për periudhën.� Inventarin fillestar në shitje me pakicë dhe

kosto.� Neto blerja në shitje me pakicë dhe kosto.

Konvertonë:

Konvertonë:

Page 127: K5 inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Ardi Co. Shfrytëzon metodën e inventarit në shitje me pakicë për të vlerësuar inventarin

në fund të secilit muaj. Për muajin maj kontrollori mbledhë këto informacione:

Të vlerësojmë inventarin më 31 maj

Ardi Co. Shfrytëzon metodën e inventarit në shitje me pakicë për të vlerësuar inventarin

në fund të secilit muaj. Për muajin maj kontrollori mbledhë këto informacione:

Të vlerësojmë inventarin më 31 maj

Kosto PakicaInv. Fillestar 27.000$ 45.000$ Neto blerja 180.000 300.000 Neto shitja n/a 310.000

Page 128: K5 inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Page 129: K5 inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Page 130: K5 inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Page 131: K5 inventari i mallit

Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Page 132: K5 inventari i mallit

Metoda e inventarit për shitje me pakicë Metoda e inventarit për shitje me pakicë Metoda e inventarit për shitje me pakicë Metoda e inventarit për shitje me pakicë

HapiHapi 1: 1: Përcakto raportin e kostos Përcakto raportin e kostos me çmimin me pakicëme çmimin me pakicë..

HapiHapi 1: 1: Përcakto raportin e kostos Përcakto raportin e kostos me çmimin me pakicëme çmimin me pakicë..

Kosto Shitja me pak.Inventari i mallit, jan. 1 €19,400 € 36,000Blerjet në janar (neto) 42,600 64,000Invent. i mallit në dispozicion për shitje €62,000 €100,000

Raporti i kostos ndaj çmimit me pakicë =

€62,000

€100,000= 62%

Page 133: K5 inventari i mallit

Metoda e inventarit për shitje me pakicë Metoda e inventarit për shitje me pakicë Metoda e inventarit për shitje me pakicë Metoda e inventarit për shitje me pakicë

HapiHapi 2: 2: Përcakto inventarin përfundimtar të Përcakto inventarin përfundimtar të mallit të shitur me pakicëmallit të shitur me pakicë..

HapiHapi 2: 2: Përcakto inventarin përfundimtar të Përcakto inventarin përfundimtar të mallit të shitur me pakicëmallit të shitur me pakicë..

Shitjet në janar (neto) 70,000Inventari i mallit janar 31, shitja me pakicë € 30,000

Kosto Shitja me pak.Inventari i mallit, jan. 1 €19,400 € 36,000Blerjet në janar (neto) 42,600 64,000Inventari i mallit në dispozicion për shitje €62,000 €100,000

Page 134: K5 inventari i mallit

Metoda e inventarit për shitje me pakicëMetoda e inventarit për shitje me pakicë Metoda e inventarit për shitje me pakicëMetoda e inventarit për shitje me pakicë

Hapi 3Hapi 3: : Kalkulo inventarin Kalkulo inventarin mesatar sipas kostosmesatar sipas kostos..

Hapi 3Hapi 3: : Kalkulo inventarin Kalkulo inventarin mesatar sipas kostosmesatar sipas kostos..

Inventari i mallit më janar 31, sipas kostos(€30,000 x 62%) €18,600

Shitjet në janar 70,000Inventari i mallit më 31 janar në shitje me pakicë € 30,000

Kosto Shitja me pak.Inventari i mallit, Jan. 1 €19,400 € 36,000Blerjet në janar (neto) 42,600 64,000Malli në dispozicion për shitje €62,000 €100,000