proracun opcine sib/nj za 2019.godinu - .opcina sibinj proracun opcine sibinj za 2019.godinu,...

Download PRORACUN OPCINE SIB/NJ ZA 2019.GODINU - .OPCINA SIBINJ PRORACUN OPCINE SIBINJ ZA 2019.GODINU, PROJEKCIJE

Post on 28-Jan-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Na temelju clanka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proracunu (Narodne novine, bro} 87108, 136112, 15115) i clanka 30. Statuta opCine Sibinj (,,Sluibeni vjesnik Brodsko-posavske iupanije ", broj:04/l 3, 1118 i,, Sluibene novine Opf:ine Sibinj ", bro}: 0112018) OpCinsko vijece opf:ine Sibinj je na svojoj 11.sjednici odrianoj 30.11.2018.godine, donijelo

PRORACUN OPCINE SIB/NJ ZA 2019.GODINU

IOPCIDIO

Clanak I.

Clanak 2.

OpCi dio proracuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viska prihoda proracuna.

OPCINA SIBINJ

PRORACUN OPCINE SIBINJ ZA 20 19.GODINU, PROJEKCIJE 2020. I 202 l.

OPCI DIO - PRIHODI

struk-izvori financiranja Plan 20 19. tura % Plan 2020. Plan 202 1.

6 PR!HODI POSLOVANJA 26.096.238.40 99,92 13.283.549,00 12.397 .300.00

61 PRlHODl OD POREZA 13 13.121.700.00 50,24 I 0.000.000,00 J0.000.000,00 611 POREZ I PR IREZ NA DOHODAK 13 12 .4 11.700,00 47,52

613 POREZI NA IMOV INU 13 600.000,00 2.30

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 13 11 0.000,00 0,42

63 POMOC! IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPCE D 43.52,57,59 I 0.309.538,40 39,48 J .743.549,00 857.300,00 633 POMOC I IZ PRORACUNA 52 1.225.000,00 4,69

634 POMOC I OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPCEG PROR. 43,57 7.899.000,00 30.25

638 Tekuce pomoci temeljern prijenosa EU sredstava 59 1.185.538,40 4,54

64 PRlHODl OD lMOV INE 13,44 1.145.000,00 4.38 640.000,00 640.000,00 64 1 PRIHOD! OD FINANClJSKE IMOV INE 13 10.000,00 0,04

642 PR IHODI OD NEFINANCIJSKE LMOV INE 13,44 1.135.000,00 4,35

65 PRIHOD I OD ADM IN.PRJSTOJBI I PO POSEB.PROPIS IM 13.44 1.520.000,00 5,82 900.000.00 900.000.00 651 UPRAVEN I ADM IN ISTRATIVNE PR ISTOJBE 13 18.000,00 0,07

652 PRIHODI PO POSEBNlM PROPISIMA 13 ,44 11 0.000.00 0,42

653 Komunalni doprinos i i naknade 44 1.392.000,00 5,33

7 PRIHOD! OD PRODAJE NEHNANClJSKE !MOV INE 20.000,00 0,08 10.000,00 10.000,00

71 PRJHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 44 10.000,00 0,04 0,00 0,00 7 ll Prih .od pro

OPCINA SIBINJ

PRORACUN OPCINE SIBINJ ZA 2019.GODINU, PROJEKCIJE 2020. I 2021 .

OPCI DIO - PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Strana 2

OPCINA SIBINJ

PRORACUN OPCINE SIBINJ ZA 2019.GODINU, PROJEKCIJE 2020. I 2021.

OPCI DIO - RASHODI

struk

izvori fi nanciranja tura%

Plan 20 19. Plan 2020. Plan 202 1.

3 RASHODf POSLOVANJA 13.64 1.238,40 46,85 9.910.900,00 9.207.300.00

31 RAS HO DI ZA ZAPOSLENE 13 43 59 2.119.538.40 7,28 1.707 .350.00 I. 107.350.00 31 1 PLACE 13 43 59 I. 766.44 1,60 6JJ7

3 12 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLEN E 13 59 50.000,00 0.17

3 13 DOPRJNOSI NA PLACE 13 43 59 303.096,80 1,()4

32 MATERIJALNl RASHODI 13 44 57.59 8.074.250,00 27,73 6.7 13.600,00 6.6 10.000.00 32 1 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA 13 59 196.000,00 0.67

322 RAS HO DIZA MATERIJAL I ENERGJJU 13 44 57,59 1.335.000,00 4.59

323 RASHODl ZA USLUGE 13 44 57.59 6. 10 1.250,00 20,95

324 NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 13 15.000,00 0.(15

329 OSTALI NESPOMENUTl RASHODI POSLOVANJA 13 59 427.000,00 1.47

34 FINANCIJSKJ RASHODI 13 85 .000,00 0,29 20.000,00 20.000,00 342 KAMATE ZA PRIMUENE KREDITE I ZAJMOVE 13 0,00 O,IXI

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 13 85.000,00 0.29

36 POMOCI DANE U lNOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAC II 50.000,00 0.17 0,00 0,00 363 POMOCI UNUTAR OPCEG PRORACUNA II 50.000,00 0. 17

37 NAKNADE GRAE>A.l KUCAN.OD OS IGURA. l DR.NAKNADE 13 517.500,00 1.78 360.000,00 350.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAE>A. I KUCAN.IZ PRORACUNA IJ 5 17.500,00 1,78

38 OSTALI RASHODI 13 52 2.794.950,00 9,60 I. I 09. 950.00 I. I I 9.950,00 38 1 TEKUCE DONACIJ E 13 l.4 14.950,00 4.86

382 KAPITALNE DONACIJ E I) 52 800.000,00 2,75

383 KAZNE. PENAL! I NAKNADE STETE IJ 30.000,00 0, 10

386 KAPITALNE POMOCI 13 550.000,00 1.89

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOV JNE 15.475 .000.00 53, 15 3.382.649.00 3.200.000.00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROJZVEDENE DUGO. IMOVINE 13 400.000,00 1,37 0.00 o.oo 4 11 MATER JJ ALNA IMOVINA - PR IRODNA BOGATSTVA 13 400.000,00 1.37

42 RASHODI ZA NABAVU PROJZVEDENE DUGOTRAJ.lMOVfNE 13 44 51 ,52,57 14.375.000,00 49.37 2.282.649.00 2. I 00.000,00 421 GRAE>EVINSKI OBJEKTI 13 44 52,57 12.440.000,00 42,7.1

422 POSTROJENJA I OPREMA 13 51 ,57 1.4 15.000,00 4.86

423 PR IJ EVOZNA SREDSTVA 13 57 500.000,00 1.72

426 NEMATERIJALNA PROJZVEDENA IMOVINA 13 20.000,00 0.07

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. I 3 44 52,57 700.000,00 2,40 I. I 00.000,00 I. I 00.000,00 45 1 DODATNA ULAGANJA NA GRAE>.OBJEKTIMA 13 44 52.57 700.000,00 2,40

ukupno: 29. 11 6.238,40 100.00 I 3.293.549.00 12.407.300.00

Strana I

OPCINA SIBINJ

PRORACUN OPCINE SIBINJ ZA 2019.GODINU, PROJEKCIJE 2020. I 2021.

OPCI DIO - RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - -

izvorni plar~ struktura 0;. S ifra lzvor financ iranja ---- - - --------"- --

13 Opci prihodi i primici 16.213.700,00 55,69 -I- 197.000,00' 0,68 43 Prihodi po posebnim ugovorima-HZZ

44 Namjenski prihodi 2.545.000,0~ 8,74 52 Kapitalne pomoci 1.225.000,001 4,21 57 Izvanproracunski fondovi 7.750.000,0o' 26,62 59 Europska zajednica 1.185.538,40, 4,01

ukupno: 29.116.238,4~1 100

Stram1 2

OPCINA SIBINJ

PRO RA CUN OPCINE SIBINJ ZA 2019 .GODINU, PROJEKCIJE 2020. I 2021. OPCI DIO - REZULTAT

struk-

izvori financiranja Plan 20 19. turn % P lan 2020. Plan 2021.

9 VLASTlTl !ZVORI 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00

92 REZULTAT POSLOVANJA 13.43 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 922 VISAKIMANJAK PR!HODA 13,43 3.000.000,00 100,00

ukupno: 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00

Strana I

OPCINA SIBINJ

PRORACUN OPCINE SIBTNJ ZA 2019.GODINU, PROJEKCIJE 2020. I 2021.

OPCI DIO - REZULTAT

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ---- ----------------- ---------

Si fr a lzvor financirana izvorni plan: struktura: 13 Qp_5!_prihodi i prim_ic_i __ _ 43 Prihodi o osebnim u ovorima-HZZ

ukupno: 3.000.000,00 1,60

Strana 2

Clanak 3.

Posebni dio proracuna sastoji se od plana rashoda i izdataka prorac una rasporeilenih u tekuce i razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i gl ava za proracunsku 2019. godinu.

PRORACUN OPCINE SIBINJ ZA 2019.GODINU

RACUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI izvori financi ranja: Plan 2019: Struktura

6 11 1 Porez i prirez /D od nesamost.rada 13 4.611.700,00 15,84 61 117 Fiskalno izravnanje 13 7.800 .000,00 26,79 61 ll Porez i prirez /D od nesamost.rada 12.411. 700,00 42,63

611 POREZ I PRIREZ NA DO HODAK 12.411.700,00 42,63 6 13 14 Porez na kuce za odmor l3 100.000,00 0,34 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 100.000,00 0,34

6 134 1 Porcz na promet nekretnina 13 500.000,00 1,72 6134 Povremeni porez na imovinu 500.000,00 1,72

613 POREZI NA IMOVINU 600.000,00 2,06 6 1424 Porez na potrofojui alkolnih i bezalkoh.pica 13 100.000,00 0,34 6142 Porez na promet 100.000,00 0,34

6 1453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 13 10.000,00 0,03 6145 Porez na koristenje dobara iii izvod.aktivnost 10.000,00 0,03

614 POREZC NA ROBU I USLUOE 110.000,00 0,38 61 PRIHODI OD POREZA 13.121. 700,00 45,07

63321 Kapitalne pomoci iz driavnog proracuna 52 1.125.000,00 3,86 63322 Kapitalne pomoci iz fupanij skog proracuna 52 100.000,00 0,34 6332 KAPlTALNE POMOCI 1Z PRORACUNA 1.225.000,00 4,21

633 POMOCI IZ PRORACUNA 1.225.000,00 4,21 63414 Tekuce pomoci od HZNO, HZZ i HZZO 43 149.000,00 0,51 6341 Tekuce pomoci od ostalih subjekata unutar opce 149.000,00 0,51

63425 1 Kapit.pom.ost.i zvanpror.korisnika dri.pr.-fond 57 7.750.000,00 26,62 6342 Kapit.pomoci od ostalih subjek.unutar opceg pr 7.750.000,00 26,62

634 POMOCC OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPCEO PROR. 7.899.000,00 27,13 63811 Tekuce pomoci iz driavnog proracuna temeljem prijenosa EU sredstava 59 1.185.538,40 4,07 6381 Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava 1.185.538,40 4,07

638 Tekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava 1.185.538,40 4,07 63 POMOCI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPCE D 10.309.538,40 35,41

6413 Kamate na orocena sred.i depozite po videnju 13 3.000,00 0,01 6413 Kamate na orocena sred.i depozite po videnju 3.000,00 0,01

64 14 Prihodi od zateznih kamata 13 7.000,00 0,02 6414 Prihodi od zateznih kamata 7.000,00 0,02

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVlNE 10.000,00 0,03 64211 Naknade za konces ije -smece 44 20.000,00 0,07 642 193 Naknada za koncesije za poljopr.zemljiste 44 183.000,00 0,63 642194 Nakn.za ostale konces ije 44 42.000,00 0,14 6421 Naknade za koncesije 245.000,00 0,84

642221 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljista 44 227.000,00 0,78 642222 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemlj .-20 10 44 5.000,00 0,02 642223 Zakup polj.zem lj -3 .godine( 2011 -20 13.g.) 44 25.000,00 0,09 64225 Prihodi od zakupa poslovn ih objckata 44 200.000,00 0,69 64229 Ostali prih.od zakjupa i iznajmlji vanja imovin 44 10.000,00 0,03 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 467.000,00 1,60

64236 Spomcnicka rcnta 44 1.000,00 0,00

PRORACUN OPCINE SIBINJ ZA 2019.GODINU

RACUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI izvori financiranja:

64239 Ost.naknade za kori st.nefinancijske imovine

6423 Naknada za koristenje nefinancijske imovine

64249 Osta le naknade za ceste

6424 Naknada za ceste

64299 Ostali pri.od nefinanc ij ske imo.(gr.po.d .)

6429 Osta li prihodi od nefinancijske imovine