proracun konzole

Download Proracun konzole

Post on 17-Oct-2015

711 views

Category:

Documents

49 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mostovi

TRANSCRIPT

TEHNIKI OPIS

U zavisnosti i u skladu sa sljedeim faktorima: -morfologija prepreke, - geolokih i geomehanikih karakteristika tla , - uslova temeljenja, - vrste i geometrije saobraajnice, - podataka iz projektnog zadatka i podloga za projektovanje objekata na cestama itd.vri se odabir nosivog sistema mosta.

Pri tome mora da budu ispunjeni osnovni principi graevinarstva: funkcionalnost, sigurnost, ekonominost i estetika.

Potreba za mostom postoji tamo gdje je na trasi saobraajnice takva prepreka koju nije mogue savladati izravnim oslanjanjem na tlo.Prepreka koja se premotava ovim mostom se nalazi na trasi puta II kategorije.

Predloena su tri idejna rjeenja za premotavanje ove prirodne prepreke i to : -razuporni most - luni most -kontinualni gredni most Nakon razmatranja priloenih rjeenja , odabran je razuporni most kao najpovoljniji u finansijskom i oblikovnom pogledu.Most je poloen 19,20 metara iznad saobraajnice koja prolazi ispod mosta a sam most se nalazi u pravcu.

Sklop mosta se sastoji od rasponske konstrukcije, stubova-razupora preko kojih se rasponska konstrukcija oslanja na temelje,upornjaka i temelja. Rasponska konstrukcija je rebrastog poprenog presjeka sa dva rebra promjenljive irine poprenog presjeka od 75 cm u dnu do 100 cm na mjestu dodira rebra glavnog nosaa.U pogledu sa strane glavni nosa je takoer promjenljive visine gdje se iznad oslonaca vri njegovo zadebljanje odnosno linearna promjena visine sa 100 cm u polju do 200cm nad osloncima. Debljina konzolnog dijela mosta je promjenljiva i raste od 20 cm na slobodnom kraju do 40 cm u mjestu u kojem je konzolni dio upet u glavni nosa. Kolovozna ploa je debljine 25 cm sa vutom na spoju sa rebrima. Ukupna irina rasponske konstrukcije (razmak vanjskih ivica montanih vijenaca) je 1050 cm. Sastoji se od 2 saobraajne trake irine svaka po 350 cm i dvije pjeake staze irine 150 cm.

Materijali koji se primjenjuju za izvedbu nosivog sklopa mosta: Beton C35/45 Armatura B500.

Proraun i analiza konstrukcije raena je u programskom paketu Tower 3D Model Builder 6.0,izrada arhitektonskog dijela mosta vrena je programskom paketu AutoCAD a nacrti armature u ArmCAD-u.

PRORAUN OGRADE MOSTA

Sl.1 Dispozicija ograde

Analiza optereenja i statiki uticajiZa odreivanje optereenja na saobraajnim mostovima, kao optereenje se uzima mirno linijsko jednako podjeljeno optereenje u horizontalnom i vertikalnom pravcu od 1 kN/m.

Sl.2 Djelovanja na ogradu u popr.presjeku prema pravilniku

MA = 1 kN/m 2,0 m 1,1 m = 2,2 kNm NA = 1 kN/m 2,0 m = 2,0 kNTA = 1 kN/m 2,0 m = 2,0 kN

-Dimenzioniranje stuba ograde

-Za izradu ograde koriste se uplje beavne cijevi 50 i cijevi 16 kao ispuna ograde.-Materijal: .0361 dop=18 kN/cm2

Kontrola napona:

Poto naponi ne zadovoljavaju potrebno je usvojiti vee dimenzije stubova ograde.Novi prenik stuba ograde je 70.

Kontrola napona:

NAPONI ZADOVOLJAVAJU TE SU USVOJENE DIMENZIJE I KONANE.Dimenzioniranje rukohvata ograde

Sl.3 Statiki sistem ograde u podunom presjeku

Poto su momenti savijanja u rukohvat manji od momomenata u ukljetenju stubova ograde usvajaju se iste dimenzije rukohvata kao i stubova ograde tj.70,dok se za ispunu usvajaju cijevi prenika 16.Dimenzioniranje anker vijaka

Sl.4 Usidrenje ograde-anker vijci

Sila zatezanja u anker vijcima :F===17,76 kNSila zatezanja u jednom ankervijku :F=17,76/2=8,81 kNFdop=zdop*=17*=19,21 kNFz=8,81 kNSila smicanja koju preuzima jedan ankervijak:T=2,0/4=0,525 kNDoputena sila smicanja viljka:F=Xdop=X=16,95 kN (mjerodavno)Fb=d*bmin*bdop=1,2*2,0*27=64,8 kNDuina sidrenja:l=30*1,2=36 cm (30 za C35/45)FT=0,525 kN (uslov zadovoljen)

Sl.5 Konaan izgled i dimenzije ograde

PRORAUN KONZOLE MOSTA

Sl.6 Grafiki prikaz konzole mosta i njene statike eme

Analiza optereenja 1.Stalno optereenje: - vlastita teina konzole: Ak=0,60 m2 => gk=0,6 x 25 =15 kN/m-slojevi pjeake staze: As=0,41-4 x (0,052 x 3,14)x4=0,38 m2 => gs=0,38 x 24 =9,12 kN/m-vijenac: Av=0,1 m2 => gv =0,1 x 24 =2,4 kN/m-ograda:-optereenje na ogradupv= 1,00 kN/m' ; pH= 1,00 kN/m'Pv= pV x = 1,00 x 2,0 =2,0 kN/mPH= pH x = 1,00 x 2,0 =2,0 kN/m

sl.7 NaIn rasprostiranja optereenja od ograde

Rasprostiranje optereenja od ograde:

b1rog = b1og+2dig+dkog=0,05 + 2 x 0,25 + 0,24=0,79 mb2rog= b2og+2dig+2kog= 0,05 + 2 x 0,25 + 2 x 0,24 =1,03 mb3og=b2rog + 2 log =1,03 + 2 x 1,55= 4, 13 m

Hog=hog+dig+d2/2 =1,10 + 0,25 + 0,2 =1,55 m

.............................................................. g=24,12 kN/m

2.Pokretno optereenje Poto je visina ivinjaka >20 cm (di=25 cm) takav ivinjak se smatra nepregazivim ivinjakom i zbog toga se razmatra sluaj optereenja kada se tipsko vozilo nalazi neposredno uz ivinjak a kako se ivinjak nalazi u osi glavnog nosaa onda se smatra da vozilo nema uticaja na konzolu mosta ili je toliko neznatno da se zanemaruje.-Kao pokretno optereenje uzima se samo 5 kN/m2 konzole koje se postavlja pored tipskog vozila na rastojanju od 20 cm . EME OPTEREENJA

SL.8 ema optereenja-vlastita teina(a);pokretno(b)

Raunski uticaji u ukljetenju:

Dimenzioniranje konzole mostaBeton

C35/45 MPa kN/cm2

Armatura

B500 MPa kN/cm2

-PRORAUN PLOE SE VRI U TRAKAMA IRINE 1 m

cm-zatitni sloj

cm

cm

cm

cm

= 65,16 kNm/m

cm2/mMINIMALNA ARMATURA

cm2/m>

cm2/m>MAKSIMALNA ARMATURA

cm2/m>

USVOJENO : 10/10 cm(cm2/m > Apot = 5,625cm2/m)Razdjelna armatura: Asraz=0,2 X As =1,31 cm2 => usvojeno 8/25 cm. As=2 cm2/m