plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Download Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Post on 11-Jan-2017

237 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SPIS TRECI

 • PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  SPIS TRECI ~ 6 ~

  WPROWADZENIE .............................................................................................................. 13

  1. Zaoenia oglne ...................................................................................................... 14

  2. Podstawa prawna .................................................................................................... 15

  3. Czci skadowe Planu ............................................................................................ 16

  4. Przebieg prac nad Planem ...................................................................................... 18

  5. Zakres opracowania ................................................................................................ 20

  5.1. Zakres przestrzenny .................................................................................... 20

  5.2. Zakres czasowy ............................................................................................ 20

  5.3. Zakres rzeczowy .......................................................................................... 20

  6. Skutki prawne uchwalenia Planu .......................................................................... 22

  UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ..................... 23

  UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE ........................................................................... 23

  7. Polityka przestrzenna Unii Europejskiej .............................................................. 24

  8. Wielkopolska w Europie ......................................................................................... 26

  9. Cele i kierunki przestrzennego zagospodarowania regionu

  w wietle polityki przestrzennej pastwa ............................................................ 27

  9.1. Strategia Rozwoju Kraju 20072015 .......................................................... 27

  9.2. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju .............. 28

  9.3. Ekspercki projekt Koncepcji przestrzennego zagospodarowania

  kraju ............................................................................................................... 31

  10. Plan wojewdztwa a Strategia rozwoju wojewdztwa

  wielkopolskiego do 2020 r. ..................................................................................... 32

  11. Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego

  Rozwoju Regionalnego w latach 20042006 ........................................................ 33

  12. Midzynarodowe uwarunkowania komunikacyjne i transportowe ............... 34

  12.1. Sie komunikacyjna w systemie midzynarodowym ............................ 35

  12.2. Sie drg krajowych w korytarzach transportowych ............................. 35

  12.3. Linie kolejowe w korytarzach transportowych ....................................... 36

  13. Problemy wsplne z ssiednimi wojewdztwami ............................................. 36

  13.1. Granica wojewdztwa a ukad cie ...................................................... 36

  13.2. Midzyregionalne powizania w zakresie rodowiska

  przyrodniczego............................................................................................. 37

 • PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  ~ 7 ~ SPIS TRECI

  13.3. Midzyregionalne powizania w zakresie ochrony dbr kultury ....... 43

  13.4. Midzyregionalne problemy spoeczne ................................................... 43

  13.5. Midzyregionalne problemy gospodarcze .............................................. 44

  13.6. Midzyregionalne powizania infrastrukturalne ................................... 45

  UWARUNKOWANIA WEWNTRZNE ..........................................................................47

  14. rodowisko przyrodnicze ...................................................................................... 48

  14.1. Zasoby i walory rodowiska przyrodniczego ......................................... 48

  14.2. Obszary objte ochron prawn ................................................................ 57

  14.3. Obszary wystpowania udokumentowanych z kopalin ................. 60

  14.4. Zasoby rodowiska przyrodniczego dla rozwoju energetyki

  odnawialnej .................................................................................................. 63

  14.5. Zagroenia rodowiska przyrodniczego ................................................. 66

  14.6. Obszary ograniczonego uytkowania ...................................................... 78

  14.7. Obszary naraone na niebezpieczestwo powodzi ............................... 79

  14.8. Obszary zagroone osuwaniem si mas ziemnych ................................ 80

  14.9. Charakterystyka zmian stanu rodowiska przyrodniczego ................. 80

  15. Osadnictwo .............................................................................................................. 83

  15.1. Podzia administracyjny regionu .............................................................. 84

  15.2. Hierarchia jednostek osadniczych ............................................................ 85

  15.3. Funkcje jednostek osadniczych ................................................................. 86

  15.4. Strefy wpywu miast regionalnych ........................................................... 88

  16. Zagadnienia spoeczne ........................................................................................... 93

  16.1. Demografia ................................................................................................... 93

  16.2. Mieszkalnictwo ............................................................................................ 95

  16.3. Rynek pracy .................................................................................................. 97

  16.4. Bezrobocie ..................................................................................................... 98

  16.5. Infrastruktura spoeczna ............................................................................ 99

  17. Gospodarka ............................................................................................................ 104

  17.1. Usugi rynkowe ......................................................................................... 104

  17.2. Przemys i budownictwo .......................................................................... 105

  17.3. Logistyka .................................................................................................... 111

  17.4. Rolnictwo .................................................................................................... 112

 • PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  SPIS TRECI ~ 8 ~

  17.5. Rekreacja ..................................................................................................... 117

  18. Kultura i dziedzictwo narodowe ......................................................................... 120

  18.1. Tosamo regionalna ............................................................................... 120

  18.2. Dziedzictwo archeologiczne ..................................................................... 122

  18.3. Obiekty zabytkowe .................................................................................... 122

  18.4. Pomniki Historii ......................................................................................... 126

  18.5. Lista Dziedzictwa Europejskiego ............................................................ 126

  18.6. Parki kulturowe .......................................................................................... 127

  18.7. Szlaki kulturowe ........................................................................................ 127

  18.8. Dziaalno kulturalna .............................................................................. 129

  18.9. Problemy zwizane z ochron dziedzictwa kulturowego ................... 130

  19. Komunikacja i transport ....................................................................................... 131

  19.1. Komunikacja drogowa .............................................................................. 131

  19.2. Transport drogowy .................................................................................... 133

  19.3. Komunikacja kolejowa .............................................................................. 135

  19.4. Transport lotniczy ...................................................................................... 137

  19.5. Transport wodny ....................................................................................... 138

  19.6. Prognozy potrzeb transportowych .......................................................... 139

  20. Infrastruktura techniczna ..................................................................................... 140

  20.1. Zaopatrzenie w wod ................................................................................ 140

  20.2. Odprowadzanie ciekw .......................................................................... 141

  20.3. Elektroenergetyka ...................................................................................... 142

  20.4. Sie gazowa ................................................................................................. 144

Recommended

View more >