plan zagospodarowania przestrzennego - umgdy.gov.pl ?· plan zagospodarowania przestrzennego...

Download Plan zagospodarowania przestrzennego - umgdy.gov.pl ?· Plan zagospodarowania przestrzennego Polskich…

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Plan zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarw Morskich

PZPPOM wersja 0

Jacek Zaucha Zesp Projektowy Planu Konsorcjum IMG i MIR

Zesp Projektowy Planu

Projekt Planu jest przygotowywany przez Konsorcjum Instytutu Morskiego w Gdasku

i Morskiego Instytutu Rybackiego Pastwowego

Instytutu Badawczego w Gdyni na podstawie umowy z dnia 22.07.2016,

na zlecenie Zamawiajcego - Urzdu Morskiego w Gdyni, wystpujcego rwnie w imieniu Urzdw Morskich

w Szczecinie i Supsku

PRZESTRZENNY ZAKRES PLANU

Plan obejmuje:

wyczn stref ekonomiczn wraz ze stref przyleg; morze terytorialne RP oraz morskie wody wewntrzne przylegajce do morza

terytorialnego pooone pomidzy lini podstawow a lini brzegu morskiego wraz z morskimi wodami wewntrznymi Zatoki Gdaskiej.

Plan nie obejmuje:

Zaleww Szczeciskiego, Wilanego i Kamieskiego oraz

wd w granicach portw.

ZAOENIA PLANU (1)

GWNYM CELEM jest stworzenie narzdzia (planu) dla koordynacji funkcjonalnej i terytorialnej rnorodnych dziaa przestrzennych, w szczeglnoci realizacji przedsiwzi inwestycyjnych na obszarach morskich w sposb zrwnowaony, tj. aby:

zapewni efektywne wykorzystanie ich cech, zasobw i waciwoci dla rnych celw spoecznych i gospodarczych;

ograniczy konflikty midzy uytkownikami oraz z otoczeniem;

zapewni trwao nieodnawialnych zasobw i procesw przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokole.

ZAOENIA PLANU (2)

Plan pozwoli na osignicie celw wynikajcych z dokumentw strategicznych obowizujcych w Polsce.

Plan ma zostawi jak najwicej przestrzeni przyszym pokoleniom do wykorzystania.

Ustalenia planu maj przyczyni si do zachowania najbardziej cennych i unikalnych zasobw przestrzennych dla przyszych pokole.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Polskich Obszarw Morskich w skali 1 : 200 000

bdzie mia charakter i rang prawa miejscowego tj.

bdzie on podstaw wydawania w obszarach morskich decyzji

odnoszcych si do uytkowania i zagospodarowania obszarw

morskich, bd w sposb bezporedni bdzie wpywa na prawne

pooenie podmiotw korzystajcych z tych obszarw.

PZPPOM 1:200 000

rezerwuje przestrze dla pewnych funkcji;

nie przesdza czy ostatecznie dana funkcja w danym miejscu si pojawi - to wynika z decyzji podmiotw gospodarczych;

nie powstaje w pustce prawnej - jest sporzdzany na podstawie i w granicach obowizujcego prawa krajowego i midzynarodowego, np. spora rola rekomendacji VASAB-HELCOM

Plany zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej // rozstrzygaj o:

1) przeznaczeniu, w tym funkcjach podstawowych, obszarw morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej;

2) zakazach lub ograniczeniach korzystania z obszarw, o ktrych mowa w pkt. 1, z uwzgldnieniem wymogw ochrony przyrody;

3) rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego;

4) kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej;

5) obszarach i warunkach:

a) ochrony rodowiska i dziedzictwa kulturowego,

b) uprawiania rybowstwa i akwakultury,

c) pozyskiwania energii odnawialnej,

d) poszukiwania, rozpoznawania z kopalin oraz wydobywania kopalin ze z.

Projekt Planu powstaje w granicach upowanienia ustawowego i w zgodzie z obowizujcym prawem. Nie moe on proponowa rozwiza nieprzewidzianych w aktach prawnych wyszego rzdu odnoszcych si do tego planowania. Np.:

nie mona np. bez zgody IMO zakaza eglugi statkom pewnych typw chocia byoby to korzystne dla ochrony rodowiska;

nie mona w planie precyzowa jak powinien wyglda proces OOS dla infrastruktury technicznej liniowej czy te nakaza wykonanie raportu OOS przed kad inwestycj zwizan z brzegiem morskim;

nie mona w planie nakaza prowadzenia monitoringu stanu rodowiska i siedlisk brzegowych;

nie mona w planie formuowa wymogw odnonie powiadamiania o zamykaniu poligonw.

PZPPOM 1:200 000

Projekt Planu w wersji zero zosta sporzdzony zgodnie z art. 37a 37i Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2145). Ustawa ta wdraa do polskiego prawodawstwa Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiajcej ramy planowania przestrzennego obszarw morskich (Dz.Urz. UE L 257/135).

PZPPOM wersja 0

Projekt Planu w wersji zero zosta sporzdzony zgodnie Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planw zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej. Z tego wynika np. sposb kodowania akwenw (np. ochrona brzegu nie moe by OB. ani B wiec jest C), nazwy funkcji, kolory kodowania funkcji i wiele innych szczegw metodycznych.

PZPPOM wersja 0

Przedoona wersja stanowi wstpny Projektu planu, tj. wersj zerow (0) planu, ktra obejmuje:

wstpny podzia akwenw o okrelonych funkcjach podstawowych i dopuszczalnych,

analiz synergii i konfliktw midzy okrelonymi rodzajami dziaalnoci na wydzielonych akwenach,

analiz zakazw i nakazw obowizujcych na wydzielonych akwenach, wynikajcych z przepisw odrbnych.

PZPPOM wersja 0

Plan w wersji zero jest wic paski

Funkcja podstawowa - wiodce przeznaczenia obszaru wydzielonego w planie, ktrego pozostae sposoby uytkowania nie mog zakca.

Funkcje dopuszczalne - inne moliwe sposoby uytkowania, ktre nie stanowi ograniczenia dla funkcji podstawowej i nie rodz w tym zakresie konfliktw. W szczeglnych przypadkach oznacza to jednak pewne ograniczenia w zakresie funkcji dopuszczalnych (np. dopuszczenie tylko wybranych form rybowstwa w akwenach przeznaczonych na produkcj energii odnawialnej).

Funkcje dopuszczalne mog by w konflikcie midzy sob, wic wymagaj one w pewnych sytuacjach regulacji zawartych w planie tak, aby ich dopuszczenie nie wpywao negatywnie na zrwnowaony rozwj danego akwenu.

Rozstrzygnicia tego typu zostan zaproponowane w planie wersji v.1.

PZPPOM wersja 0

Kryteria wydzielania akwenw i nadawania im funkcji:

na danym wydzielonym akwenie moe istnie tylko jedna funkcja podstawowa, lecz wiele funkcji dopuszczalnych;

preferowane s funkcje ktre nie wystpuj poza obszarami morskimi i s specyficzne dla tych obszarw (np. poligony marynarki wojennej, szlaki eglugowe, infrastruktura dostpu do portw od strony morza, ochrona brzegu);

alokowane na rzecz poszczeglnych sposobw zagospodarowania czy ochrony s przede wszystkim akweny o unikatowych waciwociach w skali kraju (np. zachowanie przybrzenych zasobw piasku na rzecz ochrony brzegw, zapewnienie ochrony obszarom morskim parkw narodowych, zachowanie pod energetyk wiatrow obszarw o szczeglnie dobrych parametrach wietrznych),

PZPPOM wersja 0

Kryteria wydzielania akwenw i nadawania im funkcji :

preferowane s funkcje wskazane jako priorytetowe w Polityce Morskiej RP i te wynikajce z ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej : transport, rozwj portw, bezpieczestwo.

Wydzielenie nastpuje na podstawie:

aktw i dokumentw prawnych (np. poligony MW, farmy wiatrowe, parki narodowe, redy portw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej);

wiedzy naukowej (np. egluga, rybowstwo, obszary cenne przyrodniczo);

propozycji eksperckich (np. ochrona brzegu, infrastruktura zapewniajca dostp do portw tak aby dostp by niezakcony a porty mogy si rozwija, zoa rozpoznanych kopalin tak aby chroni zoe i umoliwi wydobycie).

PZPPOM wersja 0

Kryteria wydzielania akwenw i nadawania im funkcji :

projekt planu skupia si na wydzielaniu gwnie tych akwenw, ktre nie s przedmiotem zarzdzania w ramach innych procesw publicznych i planowanie przestrzenne obszarw morskich jest dla nich gwnym mechanizmem podejmowania decyzji (np. obszary pod energetyk odnawialn, obszary eglugowe),

PZPPOM zapewni ma oszczdne gospodarowanie obszarami morskimi, tak aby przyszym pokoleniom jak najmniej ograniczy moliwo realizacj ich preferencji wobec zagospodarowania czy ochrony obszarw morskich (nowa funkcja podstawowa: rezerwa na rzecz przyszego rozwoju).

PZPPOM wersja 0

Stan i rozwj obszarw morskich s wynikiem nakadania si na siebie przestrzennych rozstrzygni planistycznych i innych decyzji zarzdczych wobec obszarw morskich (takich jak plany zarzdzania obszarami Natura 2000, decyzje IMO w sprawie stref separacji ruchu, ustalenia maksymalnych kwot poowowych, etc.). Plany przestrzenne obszarw morskich nie powinny zastpowa tych innych procesw decyzyjnych. Std np. moe powstawa wraenie, e nie wida na nich ochrony przyrody czy bezpieczestwa pastwa. Ale one s. Pokazuj to mapy funkcji dopuszczalnych (za chwile). Plany powinny by wobec nich komplementarne.

PZPPOM wersja 0

W Akweny przeznaczone na lokalizacj sztucznych wysp, konstrukcji i urzdze; T Akweny przeznaczone na transport; I Akweny przeznaczone na lokalizacj obiektw infrastruktury technicznej z wyrnieniem: Ip Infrastruktura portowa akweny przeznaczone na zapewnienie dostpu do portw; O Akweny przeznaczone na ochron rodowiska i przyrody w podziale na: Op Akweny przeznaczone na ochron przyrody; Os Akweny przeznaczone na ochron rodowiska i przyrody ze szczeglnym uwzgldnieniem rodowiska kulturowego; D Akweny przeznaczone na dziedzictwo kulturowe; R Akweny przeznaczone na rybowstwo; A

Recommended

View more >