miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ... ?· miejscowy plan zagospodarowania...

Download Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ... ?· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul

w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Prognoza oddziaywania na rodowisko

Opracowanie: Jacek Skorupski Pracownia Ochrony rodowiska 00-831 Warszawa, ul. Twarda 44/2

Warszawa, wrzesie 2013 r.

1

SPIS TRECI: 1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY 22. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY; METODYKA 23 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU 33.1. GWNE CELE PLANU 33.2. POWIZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 33.3. ZAWARTO PROJEKTU PLANU - CHARAKTERYSTYKA USTALE 63.4. CELE OCHRONY RODOWISKA I SPOSOBY ICH UWZGLDNIENIA W PROJEKCIE PLANU 154. AKTUALNY STAN RODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 164.1. POOENIE TERENU CHARAKTERYSTYKA OGLNA. 164.2. RZEBA TERENU 184.3. BUDOWA GEOLOGICZNA 194.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 204.5. WODY POWIERZCHNIOWE 214.6. GLEBY 234.7. SZATA ROLINNA I WIAT ZWIERZCY 244.8. WARUNKI KLIMATYCZNE 314.9. ZANIECZYSZCZENIA I UCILIWOCI 325. PROGNOZOWANE ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO 365.1. POTENCJALNE ZMIANY STANU RODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU 365.2. GWNE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU, KTRE MOG NASTPI W WYNIKU REALIZACJI USTALE ANALIZOWANEGO PLANU 365.3. WPYW NA PRZYRODNICZE OBSZARY CHRONIONE I SYSTEM POWIZA PRZYRODNICZYCH; WPYW NA OBSZARY NATURA 2000 375.4. WPYW NA SZAT ROLINN 405.5. WPYW NA WIAT ZWIERZCY 415.6. WPYW NA POWIERZCHNI ZIEMI (RZEB TERENU), GLEBY, KOPALINY 415.7. WPYW NA WARUNKI KLIMATYCZNE I WYMIAN POWIETRZA 415.8. GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA: WPYW NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 425.9. WPYW NA STAN CZYSTOCI POWIETRZA 425.10. WPYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY 435.11. WPYW NA ZAGROENIE POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI 465.12. GOSPODARKA ODPADAMI 465.13. WPYW NA DOBRA KULTURY 466. INFORMACJA O MOLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAYWANIU NA RODOWISKO 477. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKW REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU 478. PROPOZYCJA ROZWIZA OGRANICZAJCYCH NEGATYWNE ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO. 479. PODSUMOWANIE - STRESZCZENIE 4810. MATERIAY WEJCIOWE 5010.1. MATERIAY PODSTAWOWE: 5010.2. WYBRANE MATERIAY UZUPENIAJCE I POMOCNICZE; RDA INFORMACJI 50

ZACZNIKI:

1. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Warszawie z dnia 15 maja 2009 r. 2. Uzgodnienie Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z 27 kwietnia 2009r. 3. Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rysunek zmniejszony.

2

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaywania na rodowisko do projektu Miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer miasta stoecznego Warszawy.

Prognoz objto teren w granicach w. wym. planu oraz tereny przylege w zakresie, w jakim prognozuje si wpyw ustale planu na rodowisko.

Sporzdzenie prognozy jest elementem postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko, jakiej podlegaj miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. Nr 199 z 7.11.2008 r. poz. 1227).

Ramowy zakres prognozy okrela art. 51 ust. 2 w.w. ustawy. Zgodnie z art. 53 w.w. ustawy sporzdzajcy plan uzgodni zakres i stopie szczegowoci

informacji zawartych w prognozie z ustawowo do tego wskazanymi organami, to jest: Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska w Warszawie oraz Pastwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

Uzgodnienia dokonane przez w. w. organy przedstawiono w zacznikach do niniejszej prognozy. (Za. 1 i za. 2).

2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY; METODYKA Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w rodowisku wystpi w

trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami okrelonymi w projekcie planu, oraz ocena, czy bd to zmiany znaczce.

Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejcego rodowiska. Zosta on szczegowo przedstawiony w opracowaniach stanowicych podstawowe materiay wejciowe do niniejszej prognozy.

Plan nie stanowi docelowego obrazu omawianego terenu. Jest to zbir warunkw, w oparciu o ktre moe dokonywa si nowe zagospodarowanie. Nie ma adnych gwarancji, e cay teren zostanie zainwestowany w peni tak, jak plan na to pozwala. Niemniej jednak nie ma te przesanek do przewidywania, e nie zostanie on w caoci zabudowany i to na najmniej korzystnych dla rodowiska, zgodnych z planem warunkach. Tak wic podstawowym zaoeniem metodycznym jest przyjcie, e w zgodzie z projektowanymi ustaleniami na caym terenie docelowo powstanie zainwestowanie w wielkoci i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala.

Traktowanie planu jako zbioru zasad, a nie docelowego obrazu zagospodarowania, ogranicza moliwoci wymiarowania prognozowanych zjawisk. Najczciej moliwe s do przewidzenia tylko kierunki zjawisk, ktre bd zachodziy w rodowisku.

W prognozie skoncentrowano si na szczegowym przeanalizowaniu ustale planu: zapisw w tekcie oraz treci rysunku.

Zaoono przy tym, e: ustalone lub dopuszczone planem wielkoci i wskaniki mog by w procesie realizacji planu

wykorzystane maksymalnie, przy dopuszczeniu rozwiza alternatywnych wybrane bdzie mniej korzystne dla rodowiska.

Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, e

wszelkie prognozy skutkw realizacji planu s obarczone znaczn niepewnoci i mog by przedstawiane prawie wycznie metod opisow. Symulacje, zwaszcza liczbowe maj ograniczone zastosowanie.

3

3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU

3.1. GWNE CELE PLANU W celu okrelenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania

przestrzennego, rada gminy uchwala dokument pod nazw studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy. Obejmuje ono cay obszar gminy.

Natomiast w celu ustalenia przeznaczenia terenw, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz okrelenia sposobw ich zagospodarowania rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ksztatuj, wraz z innymi przepisami, sposb wykonywania prawa wasnoci nieruchomoci. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okrelenie sposobw zagospodarowania i warunkw zabudowy terenu nastpuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacj inwestycji celu publicznego ustala si w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) sposb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala si w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

3.2. POWIZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI Ustalenia studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy s wice

dla organw gminy przy sporzdzaniu planw miejscowych. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodnoci z ustaleniami studium,

W tej sytuacji najistotniejszym dokumentem powizanym z analizowanym projektem

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy zatwierdzone uchwa Nr LXXXII/2746/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 padziernika 2006 r.

W studium tym okrelono midzy innymi struktur funkcjonalno-przestrzenn miasta.

Teren opracowania znajduje si w zasigu strefy przedmie w obszarze: M2 o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; ZP tereny zieleni urzdzonej; ZL tereny zieleni lenej. Ustala si wskaniki: dla obszaru M2:

- dopuszczalna wysoko 12 m - max. intensywno zabudowy 0,6 - po zach. str. Traktu Lubelskiego, po wsch. stronie Kanau Zagodziaskiego i po zach. stronie ul.

Patriotw min. powierzchnia biologicznie czynna to 40-60%

4

Rys. 1. Fragment Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy kierunki struktura funkcjonalno-przestrzenna Studium okrela take ukad drogowo-uliczny w miecie i podaje klasyfikacj ulic (rysunek

poniej). W Studium adaptowane s ulice istniejce: Szpotaskiego (Gwna) oraz Trakt Lubelski i Lucerny

(Z- zbiorcze). Ulicami nowoprojektowanymi s: Trasa Olszynki Grochowskiej (GP gwna ruchu

przyspieszonego) oraz Bora-Komorowskiego (Z zbiorcza).

Rys. 2. Fragment Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy kierunki klasyfikacja ulic - stan projektowany.

Studium okrela tereny tworzce System Przyrodniczy Warszawy (SPW). Zgodnie ze Studium teren objty planem pooony w czci zachodniej w granicach Systemu Przyrodniczego

5

Warszawy. S to gwnie ekstensywnie zabudowane tereny o charakterze wspomagajcym. Do terenw podstawowych SPW nale fragmenty tarasy zalewowego na zachd od ul. Trakt Lubelski.

Wzdu projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej, po ladzie Kanau Zagodziaskiego biegnie korytarz ekologiczny lokalne powizanie przyrodnicze.

Rys. 3. Fragment Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy System Przyrodniczy Warszawy - kierunki.

6

Ustawowe powizanie pomidzy dokumentami: studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego polegajce na obowizku zgodnoci planu ze studium powoduje, e zakres stanowienia planu jest ograniczony. Plan miejscowy jest uszczegowieniem polityki ustalonej w studium.

Istotnymi dokumentami powizanymi z analizowanym planem s inne plany miejscowe. W

ssiedztwie obowizuj obecnie dwa mpzp (obejmujce tereny po wschodniej stronie linii kolejowej): MPZP osiedla Anin oraz MPZP obszaru UM4 Midzylesie.

W trakc

Recommended

View more >