miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „strzeszyn ... ?· poznań, 21 kwietnia 2016 r....

Download Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strzeszyn ... ?· Poznań, 21 kwietnia 2016 r. Zespół…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pozna, 21 kwietnia 2016 r.

Zesp projektowy pod kierownictwem:

mgr in. arch. Adama Kijowskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Strzeszyn Pnoc w Poznaniu

I konsultacje spoeczne

1/ ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2/ rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3/ ustawa o samorzdzie gminnym,

4/ Kodeks Postpowania Administracyjnego,

5/ Uchwaa XXV/337/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Strzeszyn Pnoc w Poznaniu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

podstawy prawne

1. Podjcie przez Rad Miasta uchway o przystpieniu do sporzdzenia planu

I Konsultacje spoeczne (pozaustawowe) 21.04.2016 r.

2. Ogoszenie w prasie i obwieszczenie o przystpieniu do sporzdzenia planu oraz o terminie i miejscu zbierania

wnioskw

3. Zbieranie wnioskw do planu przez co najmniej 21 dni od dnia ogoszenia tj. od 22.04 do 16.05 2016r.

4. Sporzdzenie projektu planu z jednoczesnym rozpatrzeniem wnioskw,

II Konsultacje spoeczne (pozaustawowe)

5. Zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu przez waciwe organy i instytucje

6. Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikajcych z opinii i uzgodnie

7. Ogoszenie i obwieszczenie o wyoeniu projektu planu do publicznego wgldu i przeprowadzeniu dyskusji

publicznej oraz o terminie i miejscu skadania uwag

8. Wyoenie projektu planu do publicznego wgldu przez co najmniej 21 dni i przeprowadzenie w tym czasie

dyskusji publicznej

9. Moliwo skadania uwag do projektu planu przez co najmniej 14 dni od zakoczenia okresu wyoenia projektu

planu do publicznego wgldu

10. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta

11. Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikajcych z uwzgldnionych uwag

12. Przedstawienie Radzie Miasta projektu planu do uchwalenia wraz z list nieuwzgldnionych uwag

13. Uchwalenie przez Rad Miasta planu wraz z rozstrzygniciem o sposobie rozpatrzenia uwag

14. Przekazanie uchwalonego planu Wojewodzie w celu oceny zgodnoci z przepisami prawnymi i publikacji w

Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa

Plan wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym

Procedura sporzdzania planu: na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

akt prawa miejscowego

STRZESZYN koncepcja rozwoju zintegrowanego

Lokalizacja

Szkice koncepcyjne

Istniejca zabudowa

Funkcja w mpzp

i istniejcej zabudowie

Ukad urbanistyczny

i istniejca zabudowa

Osie cigi

i struktura zieleni

Zabudowa na tle

struktury zieleni

Struktura funkcjonalna

Ukad urbanistyczny

a powizania komunikacyjne

Zasigi przystankw

Ukad urbanistyczny

a powizania komunikacyjne

25 172 osb / 7000 osb dzi

Bilans ludnoci na obszarach planw miejscowych

i istniejcej zabudowy

Zostaa uchylona uchwaa Nr XLIX/640/V/2009 Rady

Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie przystpienia do sporzdzenia

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Strzeszyn-Jastrowska w Poznaniu,

ze wzgldu na to, e jego zaoenie odwouje si do

nieobowizujcego ju Studium uwarunkowa

i kierunkw zagospodarowania przestrzennego

z dnia 18 stycznia 2008 r.

Przeznaczenie terenw w projekcie mpzp Strzeszyn-Jastrowska

w Poznaniu w kontekcie Studium 2008 r.

Lp mpzp Strzeszyn Pnoc w Poznaniu

Kza mpzp dla obszaru PNOCNO-

ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI

w Poznaniu

Kzb mpzp dla dla obszaru PNOCNO-

ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI

w Poznaniu cz B Otoczenie Jeziora

Strzeszyskiego

Kzc mpzp dla dla obszaru PNOCNO-

ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI

w Poznaniu cz C Krzyowniki Pnoc

Kg mpzp terenu Park Golfowy Pozna-

Krzyowniki

La mpzp dla terenw w rejonie ulic

Horacego i Hezjoda w Poznaniu

Lb mpzp dla terenw w rejonie ulic

Biskupiskiej i L. Tostoja w Poznaniu

Lt mpzp dla terenw w rejonie ulic L.

Tostoja i T. Boya-eleskiego w Poznaniu

Lh mpzp dla terenw w rejonie ulic

Literackiej i Horacego w Poznaniu

Ls mpzp dla terenw w rejonie ulic

Koszaliskiej i Hezjoda w Poznaniu

Lw mpzp obszaru STRZESZYNA rejon

ulic Koszaliskiej i M. Wakowicza

w Poznaniu

Za mpzp PODOLANY ZACHD A

w Poznaniu

Zpb mpzp Podolany Zachd B

w Poznaniu

Zpc mpzp Podolany Zachd C

w Poznaniu

Sytuacja planistyczna

Tereny wyczone z zabudowy:

ZO* - tereny uytkw ekologicznych i innych obszarw cennych przyrodniczo;

ZO - tereny zieleni nieurzdzonej, tereny lene i do zalesie, uytki rolne tereny

zadrzewione, dna dolin rzek, strumieni, jezior, staww, wody powierzchniowe w

granicach klinowo-piercienio-wego systemu zieleni

i pooone poza tym systemem.

Tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, w kategorii

terenw zieleni:

ZD - tereny ogrodw dziakowych. Jako kierunek wiodcy przyjto ogrody

dziakowe zgodnie z przepisami o rodzinnych ogrodach dziakowych. Jako

kierunek uzupeniajcy przyjto tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.

Dopuszczenie przeksztacenia na ziele oglnodostpn (np.: parki, skwery) i

tereny sportowo-rekreacyjne.

Tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, w kategorii

terenw pod zabudow:

US1* - tereny zabudowy sportu i rekreacji w zieleni. Kierunkiem wiodcym s

obiekty i urzdzenia sportowo-rekreacyjne oraz boiska sportowe w zieleni. Jako

kierunek uzupeniajcy przyjto ziele, wody powierzchniowe (np.: parki,

skwery, jeziora, stawy, oczka wodne, cieki), tereny komunikacji i infrastruktury

technicznej, hotele, motele, campingi, usugi ochrony zdrowia, odnowy

biologicznej, kultury, gastronomiczne. Studium dla tego terenu okrela

maksymaln powierzchnie zabudowy 10%, powierzchni biologicznie czynn

terenu 60%. Wysoko budynkw niska.

Tereny przeznaczone pod zabudow:

MN - zabudowa niska mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojca, bliniacza,

szeregowa. Jako kierunek uzupeniajcy przyjto zabudow usugow

towarzyszc zabudowie mieszkaniowej, ziele (np.: parki, skwery), tereny

sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.

Ponadto, na terenach mieszkaniowych o okrelonym rodzaju zabudowy,

Studium dopuszcza realizacj zabudowy odbiegajcej od rodzaju

przewaajcego na danym terenie, w zakresie umoliwiajcym wytworzenie lub

dokoczenie zaoenia urbanistycznego, co oznacza np. moliwo

wprowadzenia niewielkich enklaw zabudowy wielorodzinnej wrd zabudowy

jednorodzinnej i odwrotnie.

strukturalne kliny zieleni

Obowizujce Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania

przestrzennego miasta Poznania (Uchwaa Rady Miasta Poznania Nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 wrzenia 2014 r.)

Struktura wasnoci

szacunkowa liczba mieszkacw:

min. 3250 osb / max. 5050 osb

Koncepcja wskazanie potencjau terenu

Granice przystpienia do opracowania planu miejscowego

Cz A i B

Cz C

Cz D

Miejska Pracownia Urbanistyczna

ul. B. Prusa 3

60 - 819 Pozna

tel.: 61 845 50 00

fax.: 61 845 50 10

e-mail: mpu@poznan.mpu.pl

www.mpu.pl

Wnioski do projektu planu zbierane bd

od dnia 22 kwietnia do 16 maja 2016 r.

Kontakt:

Adam Kijowski, tel. (061) 8455-064 kierownik zespou projektowego

Angelika Maik, tel. (061) 8455-065 asystent projektanta

Katarzyna Janicka, tel. (061) 8455-065 asystent projektanta

Wnioski

Granice przystpienia do opracowania planu miejscowego

Recommended

View more >