plan zagospodarowania przestrzennego - dolny ŚlĄsk ?· plan zagospodarowania przestrzennego...

Download Plan zagospodarowania przestrzennego - DOLNY ŚLĄSK ?· Plan zagospodarowania przestrzennego województwa…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Plan zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa stanowi podstawowe narzdzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie suy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona i ksztatowanie adu przestrzennego - zasadniczego elementu zrwnowaonego rozwoju wojewdztwa. Obok strategii rozwoju wojewdztwa plan to drugi podstawowy dokument planowania strategicznego, sucy przede wszystkim: konkretyzacji przestrzennej celw i zada, sformuowanych w strategii regionalnej oraz w planach

i programach krajowych, okreleniu uwarunkowa przestrzennego dla realizacji programw i projektw rozwojowych,

krajowych i wojewdzkich, koordynacji rozwoju przestrzennego gmin poprzez opiniowanie i uzgadnianie studiw gminnych

i planw miejscowych. Obowizujcy plan uchwalony przez Sejmik Wojewdztwa Dolnolskiego w 2002 r. straci w duym stopniu sw aktualno. Miao na to wpyw. m. in. wejcie w ycie szeregu zmian przepisw prawnych, a take pojawienie si nowych wyzwa i uwarunkowa dla rozwoju wojewdztwa, jakie stworzyo wejcie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. W zwizku z dezaktualizacj planu z 2002 r. w latach 2008 2010 opracowany zosta w Wojewdzkim Biurze Urbanistycznym projekt jego kompleksowej zmiany.

Projekt zmiany planu skada si z 3 czci:

czci I o charakterze informacyjno-prognostycznym, obejmujcej uwarunkowania, omwienie ustale podstawowych dokumentw planistycznych krajowych i wojewdzkich, wskazanie problemw i wizji rozwoju przestrzennego wojewdztwa;

czci II o charakterze stanowicym, obejmujcej ustalenia planu i wskazujcej cele, kierunki, zasady i zadania zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa w perspektywie 2020 r. oraz zestawienia inwestycji celu publicznego;

czci III o charakterze informacyjno-postulatywnym, wskazujcej zasady i narzdzia realizacji Planu.

Cele strategiczne rozwoju przestrzennego wojewdztwa, wynikajce z przyjtych ustale, koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, strategii rozwoju wojewdztwa oraz zalece zawartych w krajowych i regionalnych dokumentach planowania strategicznego to: umocnienie wewntrznej i zewntrznej integracji przestrzennej, spoeczno-gospodarczej oraz

infrastrukturalnej wojewdztwa oraz jego uksztatowanie jako harmonijnie rozwinitego, europejskiego regionu wzowego o wysokim stopniu konkurencyjnoci;

zintegrowana ochrona zasobw przyrodniczo-krajobrazowych i racjonalne ich wykorzystanie oraz udostpnienie, a take stworzenie spjnego, regionalnego systemu obszarw chronionych;

zintegrowana ochrona i rewitalizacja zasobw dziedzictwa kulturowego oraz utrzymanie tosamoci i odrbnoci kulturowej regionu;

harmonijny rozwj przestrzenny i spoeczno-gospodarczy, a w tym integracja wrocawskiego obszaru metropolitalnego oraz harmonizowanie rozwoju pozostaych elementw systemu osadniczego;

efektywne wykorzystanie wasnych zasobw wojewdztwa dla poprawy jakoci ycia i standardw zaspokajania potrzeb spoeczestwa;

uksztatowanie sprawnych, bezpiecznych systemw transportu i komunikacji oraz sieci infrastruktury technicznej, zapewniajcych dostawy wody i energii, waciw gospodark odpadami oraz zapobieganie awariom i klskom ywioowym.

Struktura przestrzenna systemu osadniczego wojewdztwa powinna by ksztatowana w taki sposb, aby kumulowa aktywno gospodarcz i innowacyjn obszarach, pasmach i orodkach rozwoju oraz ksztatowa silne powizania pomidzy nimi dla ich integracji i najbardziej efektywnego wykorzystania istniejcych potencjaw.

Warunkiem osignicia spjnoci zewntrznej i wewntrznej tych obszarw jest rozwijanie pocze komunikacyjnych oraz sieci wsppracy zarwno zewntrznych jak i wewntrznych. Towarzyszy temu powinno ksztatowanie wysokiej jakoci rodowiska przyrodniczego i kulturowego, decydujce w znacznym stopniu o jakoci ycia mieszkacw.

Podstawowymi elementami struktury osadniczej wojewdztwa s wrocawski obszar funkcjonalny (wyznaczony jako potencjalny obszar metropolitalny i obejmujcy orodki powiatowe i gminne, zlokalizowane wok Wrocawia), a take pasmo gogowsko-kodzkie (utworzone przez rednie i due orodki osadnicze zlokalizowane w niewielkiej odlegoci od siebie i poczone drogami o duym nateniu ruchu)

Gwne aglomeracje w tym pamie to: Legnicko-Gogowski Okrg Miedziowy oraz Aglomeracja Wabrzyska z Wabrzychem jako orodkiem o znaczeniu krajowym i regionalnym. W jego otoczeniu pooone s widnica, Dzieroniw i Kodzko jako orodki o znaczeniu regionalnym.

DROGA PODSUDECKA

CZNIK DO A4

DROGA RDSUDECKA

S3

S8 W1

S8 W2

Przy okreleniu sposobw ksztatowania zabudowy w planowaniu miejscowym, ustala si m. in. nastpujce jego kierunki:

denie do spjnoci struktury funkcjonalno-przestrzennej w poszczeglnych jednostkach;

denie do zwartoci struktury przestrzennej miejskich i wiejskich jednostek osadniczych oraz uzyskania rwnowagi terenw zabudowanych oraz zieleni urzdzonej i otwartych;

ksztatowanie zabudowy w formie spjnych, caociowych i kompletnych zespow urbanistycznych;

zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu oraz eksponowania historycznie uksztatowanych dominant i panoram oraz wartociowych obiektw wspczesnej architektury;

nie wprowadzanie dysharmonijnych form zabudowy i zagospodarowania w stosunku do walorw kulturowych istniejcej zabudowy i krajobrazu;

uzyskanie racjonalnoci i ekonomiki wykorzystania przestrzeni, zwaszcza dla penienia funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usugowych;

tworzenie stref wyczonych z ruchu samochodowego w centrach gwnych miast, na rzecz publicznych rodkw transportu;

W projekcie planu zakada si popracowanie po jego uchwaleniu jako dodatkowych instrumentw regionalnej polityki przestrzennej takich opracowa planistycznych jak m.in.: projektu planu zagospodarowania przestrzennego wrocawskiego obszaru metropolitalnego, studium prognostycznego dla LGOM, studia zagospodarowania przestrzennego ksztatujcych si aglomeracji Wabrzycha i Jeleniej Gry. Dla przygotowania prac nad przyszym Studium zagospodarowania przestrzennego aglomeracji Wabrzycha podjte zostay ju prace nad zorganizowaniem we wsppracy z wadzami samorzdowymi I Warsztatw , ktrych celem byoby rozeznanie stanu wsppracy w sferze przede wszystkim rozwoju przestrzennego, a take spoeczno-gospodarczego, moliwoci jej aktywizacji, oceny stanu prac studialnych i projektowych nad przygotowaniem ponadlokalnych projektw rozwojowych i wykreowanie nowych inicjatyw, sucych wzmocnieniu procesw aglomeracyjnych. Warsztaty zorganizowane zostan jako cykliczne spotkania ekspertw, dziaaczy samorzdowych i przedstawicieli wybranych organizacji pod patronatem Marszaka Woj. Dolnolskiego, Prezydenta Wabrzycha i Starosty Wabrzyskiego. Bezporednim organizatorem spotka bdzie WBU, korzystajce z technicznej pomocy wadz lokalnych.

Dzikuj za uwag!

Janusz Korze

Generalny projektant zmiany Planu

Recommended

View more >