nuorisotyön laatu ja arviointi, nuorisotyö -lehti 2000

Download Nuorisotyön laatu ja arviointi, Nuorisotyö -lehti 2000

Post on 21-Jul-2015

105 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Britti neuvo loodunorviointi in,KEEP

  IT SIMPLE"Nuorisotyn loodun orviointiei ole tuskoisto teorioo, voonyllttvn yksinkertoinen ioorkipivinen iuttu.Nin vokuutti kuuliioilleenSuomesso vieroillut, nuoriso-tyt Kentin olueelloEnglonnisso iohtovo Mick Price.

  Mick Price puhui nuorisotyn kehitt-misest ja arvioinnista Etel-SuomenLninhallituksen jrjestmss tilai-suudessa 24.3. Helsingiss. Alueensanuorisotyt johtava Price kanta or-ganisaatiokaavion ylsalaisin: nlloretovat ylimpn, heidn allaan nuoriso-tyntekijt kentll ja niin edelleen,johtaja Price itse alimpana. Tm onasioiden trkeysjrjestys. Price toteaa-kin huumorilla, ett hn kannatteleekoko kuviota "tllntien koko jrjestel-mn painon sylissn". Kytnnsshn on ajanut laaclun arviointijrjestel-mn Kentin alueen nuorison'hrin.

  Pricen esitelmn perusteella asiaon mutkaton: arviointi ei ole ikr'teoriaa vaan aivan arkipivinen asia.samoin se, mit laadulla tarkoitetaan.Lhtkohtana on se, ett nuorisoq' onmielestmme h1w tyt. Sitten kys)-tn onko? Miksi, miten ja mill taval-la? Kertokaal Laaditaan selke kuvaussiit, mit nuorisotyntekij tekee jamit nuorisotyss tapahtuu. Esimer-kiksi tavallise n nuo rten v ap aa-ajanv iet-toillan pohtimiseen ja lpikyntiin voiomassa mieless kytt 10- 20 minuut-tia keskittyen siihen, mit tapahtui,mik oli h1v ja mik huonoa, mitenasioihin itse vaikutti, miten voisi vaikut-taa paremmin jne. Kertiin tllaisiatynkuvauksia nnorisotyn eri toimi-paikoista ja tilanteist^ ja pyritn yh-teiseen, jaettuun malliin, joka kertoomit ja millaista on hyw ty nuoriso-alalla. Samalla tulevat esille ongelma-kohdat ja kehittmistarpeet.

  Kentiss on laadittu nuorisotynte-kijn toimenkuvaa jsentv "curricu-lum", johon on kirjattu pasioittain semit nuorisotyntekij tekee, miten ja

  miksi.Tehtvnkuvanksen tulee raken-tua nuorisotyntekijn ja nuorten ar-jesta sydmell ja jrjell laadituksi sys-temaattiseksi tueksi sille miten toimitaan. Oman tyn jsentel,vn rinnalla seselkeyt kuvaa arjen nuorisofi.st japerlrstelee sit pttjille .

  Nuorten mukqnq olofrke

  Tyn sisllst lhtev arvon kuvaus onkaiken perusta.Arwiointia tehcln, ha-luttiin tai ei, ja se vaikuttaa mm. fesllr-sointiin. Sislllliset kuvaukset ja niis-t luotu arviointimalli mahdollistavatsen, ettei ulkoisessa arvioinnissa jtidtuijottamaan yksipuolisiin tulosmitta-reihin.Kentin alueella on toteutettu laa-ja nuorisotyn ar-viointi, jossa an-ioijattekevt kyntej nuorisoryn toimipis-teisiin. serlralvat toimintaa ja trrtr tarviointilomakkeen. Kuulostaako hin'c-lt? Sit sen ei tarvitse olla.n-iointi-kriteerit voidaan rakentaa nuorison'n

  " Arvi oi ntikriteerit voi do o nrokentoo nuorisolynpehmeille orvoille io minorittoiminnon inhimilli sellesi sllll e : so si o oli su u dell e,

  yhtei sloi mi nnolle, hyvlleilmopiirille..."

  "pehmeille arvoille" ia mittarit toimin-nan inhimilliselle sislllle: sosiaalisur,r-delle, yhteist

 • Onko loqtuqfottelullo sifoqoo

  NUORISOTYON ARJESSA?Kuntien nuorisotoimisso lootu-oiottelu on lisnfyn1d. , mutlouseimmisso topouksisso osioon korkeintoon sen tiedostomi-sen tosollo. Voin horvoissqkunnisso lootuoiotteluo onsovel lettu iriestelmllisesti.Lootutyhn kuuluu poitsitoiminnon, mys sit koskevonoiottelun iotkuvo kehittely.Allionssi tuotloo tn syksynlootuo io lootuoiottelun soveltq-misto koskevon keskusteluosio-kirion erityisesti kuntien nuori-sotoimien lootutyn tueksi.

  aatlrun keskittyminen ei ole uusiasia. Me afvostamme ja arvotam-me erilaisten tuotteiden, palve-

  luiden, toimintojen ja niiden tulostenlaatua pivittin eri yhteyksiss. Mik-si siis nuorisotyn laatu jtettisiinhuomioimatta?

  Laatua voidaan lhesty tarkaste-lemalla sit eri nkkulmista ja jaka-malla se eri tasoihin. Kunnallisissapalveluissa keskeisi tasoja ovat esi-merkiksi organisaation toimil'uus jan'elmn laatu, toiminnan suhdetarpeisiin ja asial

 • "Laodukkuus voi toteuluo mys riippumolto siit,

  t--I+=-F

  ia kehitt toimintaa, ett'a kunnansuorasti tai epsuorasti edell]ttm-n. Nuorisotyn laatutoimintaa onkuitenkin viel niin vhn ja se onniin tuoretta,ett sen merkityst onmahdotonta arvioida. Sen sijaan so-

  siaalitoimiss a on laatuaiattelua sovel-

  lettu jo joitakin vuosia. Lastensuoie-lun piiriss toteutettu laadun kehit-tmisprojekti LASSO (1998-T999)tuotti paljon tuloksia: seutukunnalli-set yhteistymuodot kehittyivt, toi-mintaan synryi uusia ideoita ia me-netelmi, osallistujien kuva omistatehtvist selkiytyi ja tarkentui, ja las-tensuojelun kuva kirkastui mys kun-

  talaisten ja kunnan viranhaltijoidenkeskuudessa. Kuntakohtaiset tyryh-mt etenivt omien tarpeidensa mu-kaan, mutta kaikille yhteisi tavoitteita olivat asiakkaiden analysointi, kes-keisten palveluprosessien kuvaami-nen ja asioiden nkt'vksi tekeminen.

  Maailmall a laatuaiattelua o n s ovel-

  lettu jossain muodossa useimmillakaupallisilla ia julkisilla aloilla.Tutki-mukset ja tapottit kertovat mynteisist tuloksista, mutta mys tapauk-sista, joissa laatutyt ei koettu sel-vsti kannattavaksi. Laatutyn hytyedel\tt rtlity, aitoon tatpee-seen ja osallistumiseen perustuvaatyskentely. Laatuoppien ja -ohjel-mien taio^m^ Iaatuaiattelu on nh-tv hydyllisen vlineistn - eiitseisarvona.

  ...vdi hormiq?

  Nuorisotoimien laatutyss kohda-taan aiuakin kaksi perusongelmaa.Yhtlt laatuty edellltt aika- iahenkilresursseja, jotka useimmissanuorisotoimissa ovat muutenkin jo

  vhiset. Laatuty voi vaikuttaa r sy-tvlt, painostav alta tai mahdotto-rnalta ja se voi ollakin eptarkoituk-senmukainen tilanteessa, jossa joperusre surssit toiminnan yllpitmiseen ovat pienet.Toisaalta systemaat-

  tisen ja hienon laadunhallintajrjes-telmn luominen Pieneen,vain muu-

  taman ihmisen fyyksikkn voi ollamieleklqrydeltn kryseenalaista, vaik-

  ka resursseja siihen olisikin.

  @ Nuorisoty 5/OO

  hydyn n ei nk lo otu aioltel u o... "

  Laatuajatteluun on monilla aloil-la kohdistettu mys ennakkoluulojaja vastustusta. Kielteinen nkkulmavoi olla hywinkin perusteltu ia yrn-mrrettv . Laatuaiattelu o n levinnltorganisaatioiden piiriss muodinkal-taisena ilmin. Muistettakoon, ettlaadukkuus voi toteutua mys riip-pumatta siit, hydynnetnk laatu-

  ajattelta; vastaavasti systemaattinenteoreettinen tai stfateginen laatun-kkulma tai elegantisti kuvattu laa-tujrjestelm ei ole lopullinen tae sil-le, ett toivottu laadukkuus todellatoteutuu k1tnnss.

  Vain tieffyjen laatuajattelun periaatteiden painottaminen voi olla nor-mittava arvovalinta, ionka mukaanjokin laatunkkulma on auktorisoi-tu. Esimerkiksi tehokkuuden ja tuot-tar,uuden koro stunut painottaminenlaattaiattelun nimiss voi edustaakapeaa laatuajattelun tulkintaa. Josaj atus laatuvaatimuksista liitetnleikkauksiin ja vhentmiseen, se einy merkitsevnmitn h1w itsetoimialalle; tllin se on korkeintaanvkinist itsepuolustusta tilanteessa,j o ssa laatuajattelun toteuttaminen onarviointikriteeri. Laatuaiattelulla voi-daan naamioida ja oikeuttaa ohjailu-valta ja nytien vaatimus.

  Reqlismi poikollqqn

  Laatuajattelua ei tarvitse - eik kan-natakaan - omaksua varauksettomas-ti: siihen voi ja kannattaa suhtautuakriittisesti.Mutta tma ei tarkoita senhylkmist. Harmittavat vaikutelmateivt vlttmtt johdu itse laatuajat-telusta, vaan sen k1tt tavoista. Laa-

  tuaj attelun perusasioiden tuntemuk-sella voidaan huolehtia siit, ett eijouduta jonkin yleisemmn laatupo-litiikan armo ille. L

  ^atuaiattelun yle is-

  tyminen julkisella sektorilla kiinnit-t1y vistmtt yhteiskuntapoliittisiinkysymyks iin ja arvokeskusteluun. Onperusteltu a painottaa mys vaikeas-ti mitattavien, mutta kuvattavissa ole-

  vien inhimillisten asioiden merkitys-t.Tllaisia voivat olla mm. nuoriso-tyn arvot, nuorten elmnlaatu iatyelmn laatu. Laatuai^ttelussa on

  aina kysymys mys laadun filosofias-

  ta: siit, m it laatu misskin yhteydes-

  s tarkoittaa ja mist se kytnnsskoostuu.Tmn laatufilosofian tuleekasvaa kytnnn toiminn asta ia tie-totaidosta ja siihen liitt''\rt luontevas-ti mys toiminnan eettiset periaatteetja awot.

  Laatuaiattelu itsessn on moni-en erilaisten laatunkkulmien iamallien muodostama kokonaisuus.Sen ideat eivt ole normittavia iayleisptevi , vaan monimuo toisia iamonia arvostuksia sisltvi. Niistvoidaan valita ia nrit voidaan kytt monella tavalla. Kokonaisvaltai-nen laatunkkulma voi ottaa tasapai-notetusti huomioon monia eri nk-kulmia ja pyrkiamys niiden mielek-kseen yhteensovittamiseen. Semahdollistaa mys perustellun kes-kitrymisen tyelmtarpeisiin, tyn-tekijn toimintaedellytyksiin ja ty-elmn laatuun osana kokonaislaa-dun ja tuloksen syntyketjua. Useim-mat laatuajattelun mallit voivat ollatss tukena. Ne ovat periaatteiltaansaman kaltaisia, mutta niiss on yksi-tyiskohtaisia ja painotuseroja, joiden

  sopil.uutta eri ympristihin kannat-taapohtia.

  Laatuajattelusta vo idaan o maksua

  sovellettavaksi parhaiten nuorisoty-

  hn sopivat ideat.Trkeit lhtkoh-tia ovat fymuotojen, toimintojen iatyprosessien s)'stemaattinen kuvaus,

  sek arwojen, afiIlnattietiikan j a toimin-

  nan edellyttmn tietotaidon jsent-

  minen - niden kirjaaminen ia esilletuonti.Tvoitteena ei tule olla epm-rinen yritys -vastata abstraktien laa-tu- ja arviointikriteerien vaatimuksiin,vaan luoda kuvausta siit,mit laaduk-

  kuus nuorisotyss arkisesti tarkastel-

  tuna todella on, miten se rakentuu ja

  toteutuu ja millaisia ovattlt pohjal-ta i senry'vt kriteerit.

  Tietoinen ia ifuiestelmllinen laa-tulq.symysten lpikynti ja dokumen-

  tointi on laatutyn perusta. Sit voi-daan ajatella kirkkaina kuvina to im i n-

  nasta ja niiden vara rr rakentuvana"nyttjen tien" . Laatuaiattelun so-veltamisessa ensimminen tehtvonkin olemassa olevan, toteutuvan

  i

 • " "..multo elegonlisti kuvottu lootuirieslelm eiyksi n n tokod toivotu n loddu n toteutu mi sto. "

  laadukkuuden ja sen tekijiden ma-rittely, kuvaamin en ja esittminen si-ten, ett se on sek toimijoiden ettulkopuolisten ymmrrettviss. Vas-ta sen perusteella v