johtamisen laatu

Download Johtamisen laatu

If you can't read please download the document

Post on 10-Aug-2015

653 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Silyyk johtamisen laatu taloudellisissaAsevelvollisuus tnn haasteissa?Majuri Juha TaskinenSeminaari II:Laatua johtamiseenTyterveyslaitos10.5.2012 OULUPuol usv tj Deep L d Oy ust oima aea 15. toukokuuta 2012
 2. 2. Esityksen rakenneK s ite ltvi aih e ita P u olu s tu s voim au u d is tu s j Pu olu s tu s voim at toim intaym p ris tn a Joh tam is e n k s itte e t Joh tam is e n kokonais u u s O rganis aation m u u tos valm iu d e t Ih m is te n m u u tos valm iu d e t M u u toks e n j tam ine n oh Joh tam is e n vaatim u ks e t m u u toks e s s a Joh tam ine n m u u toks e n e ri vaih e is s a E rinom aine n j tam ine n s yvj tam is e n m allin m u kais e s ti oh oh Lu ottam u s , innos tu s , op p im ine n j arvos tu s a Ih m is te n j tam is e n n k ku lm a oh M ite n onnis tu nu t m u u tos tote u te taan? Yh te e nve toPuol usv tj Deep L d Oy ust oima aea 15. toukokuuta 2012
 3. 3. Puolustusvoimauudistus Poliittinen ohjausPuolustusministerin hallinnolliset ptkset HELMIKUU 2012 KESKUU 2012 S d s valm is te luKevt 2011 Syksy 2011 Kevt 2012Syksy 2012Kevt 2013 Syksy 2013 Kevt 2014Syksy 2014 Kevt 2015SUUNNITTELUJATKO- TOIMEENPANOVAIHEESISELVITYKSET SUUNNITTELU- VAIHERAKENNEUUDISTUS I VAIHE RAKENNEUUDISTUS II VAIHE Puol usv tj Deep L d Oyust oima aea15. toukokuuta 2012
 4. 4. Puolustusvoimat toimintaympristn P tks e t ovat os a yh te is ku nnallis ta p tks e nte koa - As e ve lvollis te n kou lu tu ks e n lis ks i alu e p oliittine n, talou s - jatyllis yys p oliittine n s e k s os iaalip oliittine n m e rkitys P oliittis e n u lottu vu u d e n vaiku tu ks e t - O p tim aalis e t j rationaalis e t s u u nnite lm at m u u ttu vat ap tks e nte kop ros e s s in aikana P u olu s tu s kyvyn yllp id on j ke h ittm is e n aikaj nne on vu os ikym m e ni a - P itk t inve s tointiaj - riip p u vaine n valtioj d on p tks is tatoh - Bu d j ttile ikkau s te n vaiku tu s toim innan s op e u ttam ine n e S iviili- j s otilas organis aation yh tlis yyd e t j e rot a a - E i ole e riks e e n s iviili- tai s otilas j tam is ta - kys e on aina ih m is te nohj tam is e s ta oh - Toim innan ke h ittm is e s s b ottom -u p tyyli, lis ks i e s iku ntie n trke inte h tv on valm is te lla as iat vaih toe h toine e n kom e ntajanp tks e nte koa varte n - P u olu s tu s voim ie n jokap ivine n toim inta (kou lu tu s ) on vain os akokonais u u d e s ta - p oikke u s oloj n s u u nnitte lu vh e m m n n kyv ePuol usv tj Deep L d Oy ust oima aea15. toukokuuta 2012
 5. 5. Johtaminen taloudellisissa haasteissaIHMISETIh m is te njohtamiskytty- m u u tos valm iu d e ttyminenVu orovaiku tu s O rganis aationm u u tos valm iu d e t ORGANISAATIOASIATP ros e s s it ja R ake nne ja p tks e nte koru tiinit johtajan asema ptksenteko S IS IN E N TO IM IN TAYM P R IS T LYTYYK TASAPAINO? Puol usv tj Deep L d Oyust oima aea15. toukokuuta 2012
 6. 6. Organisaation muutosvalmiudet O rganis aatiom alli vaiku ttaa m u u tos valm iu te e n Linjaorganis aatio on yks i h e lp oim p ia taip u m aanh aas te is s a (= P u olu s tu s voim at) - M od u u lirake nte is e t, tarvittae s s a ku takin te h tvvarte n rtlitvt kokoonp anot h e lp om p i s op e u ttaau u s ie n vaatim u s te n m u kais iks i - Koke m u ks e t (e s im . P oh j P rikaati, S avon P rikaati ans e k JO H A 2008) P u olu s tu s voim au u d is tu ks e s s a on h u om ioitava, e ttte h tvie n m u kais e t h allinnollis e t p alve lu t toim ivatyh te is ku nnan s u u ntaan katkottom as ti Puol usv tj Deep L d Oyust oima aea 15. toukokuuta 2012
 7. 7. Ihmisten muutosvalmiuksiin vaikuttavatE s im ie h e n oike u d e nm u kaine n j tas ap u oline n toim inta j j tam ine n s e k a a oh vas tu u ntu nto ih m is is t- Lu ottam u s j toon oh- Jokaine n tynte kij on trke - aj ytt ankK okonais u u ks ie n h allinta- O nge lm at tu nnis te taan, onge lm iin on ratkais u s e k k s itys tu le van m u u toks e n p m rs t j tavoite ltavas ta as e te lm as ta - j d on a oh s itou tu ne is u u sVu orovaiku tu s ku lttu u ri- Avoin ke s ku s te lu ilm ap iiriU u d is tu ks e n vaiku tu ks e t yks ittis iin ih m is iin os aam is e n varm is tam ine n- Tu nnis te taanko?- K e h ittym ine n tys s , as e m a tyyh te is s s j vaiku tu s m ah d ollis u u d e t aTu rvallis u u d e n tu nne (m ite n m inu n k y?)- K oke m u ks e t, m u u tos tu rva s e k vie s tintPuol usv tj Deep L d Oy ust oima aea 15. toukokuuta 2012
 8. 8. Johtamisen vaatimukset muutoksessa Yks iln tarp e id e n h u om ioim ine n M u u tos vas tarinta U s e in as e nte e llis ta vas tu s te taan p e riaatte e s ta Liian nop e at u u d e t toim intatavat, jotka u h kaavat nykyis ik ytntj koe taan p e lottavana Koe taan ne gatiivis e na ym m rre ttv os analu onnollis ta k yttytym is t M u u tos vas tarinnan tu nnis tam ine n, ku nnioittam ine n jas e n k s itte ly on m u u tos j tam is e n ke s ke is i as ioitaoh P ah im m illaan h id as taa tai lam au ttaa tyyh te is n MUUTOSVASTARINNAN KUNNIOITTAMINENPuol usv tj Deep L d Oy ust oima aea Deep Lead Oy 15. toukokuuta 2012
 9. 9. Johtaminen muutoksen eri vaiheissa2. Vastustaminen8. OmistautuminenJohda itse esimerkill (toimi itsekin toisin),Kuuntele, kest kritiikki hydynten auta tyntekij lytmn selke tyhn liittyvsek hydynn ihmisten aktiivisuutta. rooli ja vastuu muutoksessa.3. Luopuminen7. YhteistyAnna ihmisille aikaa oppia, Seuraa, palkitse valmenna sek kouluta.ja anna palautetta. 6. TekeminenKannusta yksiltystN kyvis s yhteistyhn.AikaP iilos s a5. Hyvksyminen Jalkaudu, etsi hiljaiset hyvksyjt ja aktivoi heidt tekoihin1. Sabotointi4. Voimaantuminen Tue ihmisi, ota heidt mukaan Jalkaudu sek jaa faktaa, katkaise ja anna tavoitteita. Huhuilta siivet (keskustelun trkeys)Kurt Lewinin ksitteiden pohjalta Juha Arikoski, JTO & Mikael Sallinen, TTL (16.1.2007)Puol usv tj Deep L d Oy ust oima aea 15. toukokuuta 2012
 10. 10. Kokemuksemme arvostamastamme johtamisestaINNOSTUS LUOTTAMUS Siivet=kasvu,tehokkuusRunko=turvallisuusARVOSTUS OPPIMINENPuol usv tj Deep L d Oy ust oima aea 15. toukokuuta 201210
 11. 11. Luottamuksen rakentaminen Luottamuks en rakentamis een kuuluvat perus piirteet:rehellis yys , oikeudenmukais uus ja tas apuolis uus O m at tarp e e ni e ivt ole trke in as ia valintatilante is s a P tks e nte koni on tilante e s e e n s op ivaa K yttytym is e ni on s e lke j j d onm u kais ta a oh Arvoj tote u te taan k ytnn s s (te e n niin ku in p u h u n)a S ovitu t as iat te h d n, e n anna katte e ttom ia lu p au ks ia E s im ie h e n k ytn h arvoin m inu lle s u otu a m u od ollis ta valtaa,e nk kos kaan s aavu ttaaks e ni om an e tu ni LUOTTAMUS LUO TURVALLISUUTTAPuol usv tj Deep L d Oy ust oima aeaDeep Lead Oy 15. toukokuuta 2012
 12. 12. Innostuksen luominenPerus tana kyky nhd kokonais uus ja ennakoida: tunnetaan ja tiedos tetaan ongelmat ja niihin on ratkais uO s oitan om an s itou tu m is e ni yh te is iin tavoitte is iin!K u vaan m ynte is e t n kym t j s u u ntam m e e li h aas tavat m u tta re alis tis e t a tavoitte e tM aalaan ku vaa m e ne s tyks e s t tavoitte id e n kau ttaO le n innos tu nu t j laitan its e ni likoonaO s aan p alkita j kannu s taa m u ita yllttvin j innos tavin tavoinaaYh te is te n tavoitte id e n, om an innos tavan e s im e rkin j j ttu j na ae e koke m u s te n kau tta ryh m n m u od os tu u vah va m e -h e nkiME TEEMME SEN!Puol usv tj Deep L d Oy ust oima aeaDeep Lead Oy 15. toukokuuta 2012
 13. 13. Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen Oppimis en, jatkuvan kehityks en perus piirteet: s itouttaminen,haas teen myyminen K annu s tan u u d e n yrittm is e e n j koke ilu u n; virh e is t e n au tom aattis e s ti arankais e vaan niis t p yritn op p im aan K annu s tan ih m is i e s ittm n aj ks ia j id e oita: n in s aate taanatu alu u tu ne e t p e ru s ole tu ks e t kys e e nalais iks i H aas te e llis ia te h tvi d e le goid e n j niis s tois ta valm e ntae n lu on tilaa jaatoim innanvap au tta O tan ih m is e t m u kaan onge lm anratkais u p ros e s s e ih in Alais e n e i tarvits e aina olla e s im ie h e n kans s a s am aa m ie ltKASVAMME OMAN TYMME JOHTAJIKSIPuol usv tj Deep L d Oy ust oima aeaDeep Lead Oy 15. toukokuuta 2012
 14. 14. Arvostuksen osoittaminenOlen aidos ti kiinnos tunut muis ta tas avertais ina kans s aihmis in ja huomioin heidt yks ilinE s im ie h e n toim intaani le im aa aito h u ole np ito ih m is is tO s aan ku u nne llaO s aan ais tia ilm ap iiri j e nnakoid a ris tiriitoja aAu tan j tu e n tois ta h ne n s it tarvite s s aanaVie tn aikaani ih m is te n p aris s aO p e tte le n tu nte m aan ih m is e t ym p rillniH yvks yn j tu nnis tan yks illlis e t e rot ih m is te n vlillaVu orovaiku tu s on avointa j lu ottam u ks e llis taa MIN ARVOSTAN SINUA!Puol usv tj Deep L d Oy ust oima aeaDeep Lead Oy 15. toukokuuta 2012
 15. 15. Ihmisten johtamisen nkkulma Taloudellis is s a haas teis s a johtamis es s a koros tuu - Lu ottam u ks e n rake ntam ine n - om at tarp e e ni e ivt ole trke im m t valintatilante e s s a, re h e llis yys ,oike u d e nm u kais u u s s e k alais te n p u olu s tam ine n - Ih m is e n yks ik lline n koh taam ine n - alais te n tarp e is ta h u ole h tim ine n j h u ole np ito, ku u nte lu s e k avoinavu orovaiku tu s j tie d otu s a - Ih m is te n innos tam ine n - Tah totilan vlittm ine n (M IK S I, M ITE N , M IT ), yh d e s s te ke m ine n,its e innos tava e s im e rkki, s e lke t innos tavat tavoitte e t,p alkits e m ine n, vaativu u s - O p p im is e n, jatku van ke h ityks e n m ah d ollis tam ine n - H aas tan, m yyn, otan ih m is e t m u kaan m u u toks e n lp ivie ntiin e lis itou tan p e riaatte e lla te e m u u tos its e lle s i TULKAA! EI MENK! Puol usv tj Deep L d Oyust oima aeaDeep Lead Oy 15. toukokuuta 2012
 16. 16. Miten onnistunut muutos toteutetaan Ihmis ten johtaminen on avainas emas s a -Joh taj tu nte vat j tie d os tavat onge lm atata -O nge lm iin on o