narodne novine utorak, 17. prosinca 2013.narodne- stranica 6 – broj 152 narodne novine...

Download NARODNE NOVINE UTORAK, 17. PROSINCA 2013.narodne- STRANICA 6 – BROJ 152 NARODNE NOVINE UTORAK, 17

Post on 21-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 6 – BROJ 152 UTORAK, 17. PROSINCA 2013.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  II. POSEBNI DIO Članak 3.

  Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 130.548.208.168 kune i izdaci za finan- cijsku imovinu i otplate zajmova od 25.171.092.245 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

  Šifra Naziv Proračun za 2014. Projekcija proračuna za 2015. Projekcija proračuna

  za 2016. 010 HRVATSKI SABOR 225.216.699 324.509.624 179.741.500 01005 Hrvatski sabor 140.817.699 139.015.624 142.906.500

  21 POLITIČKI SUSTAV 140.817.699 139.015.624 142.906.500 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 140.817.699 139.015.624 142.906.500

  A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 138.654.317 137.102.000 140.993.000 31 Rashodi za zaposlene 99.616.317 97.180.874 101.105.000

  311 Plaće (Bruto) 86.074.000     312 Ostali rashodi za zaposlene 320.317     313 Doprinosi na plaće 13.222.000    

  32 Materijalni rashodi 36.498.000 39.381.126 39.298.000 321 Naknade troškova zaposlenima 8.920.000     322 Rashodi za materijal i energiju 4.475.000     323 Rashodi za usluge 13.208.000     324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800.000     329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.095.000    

  34 Financijski rashodi 50.000 50.000 50.000 343 Ostali financijski rashodi 50.000    

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura- nja i druge naknade 200.000 200.000 200.000

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000     42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.290.000 290.000 340.000

  422 Postrojenja i oprema 2.255.000     424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 35.000    

  A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILI- ŠTE OTOČAC) 360.000 360.000 360.000

  38 Ostali rashodi 360.000 360.000 360.000 381 Tekuće donacije 360.000    

  A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 1.382 1.624 1.500 31 Rashodi za zaposlene 1.000 1.000 1.000

  312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000     34 Financijski rashodi 382 624 500

  343 Ostali financijski rashodi 382     A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVA-

  NJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH 500.000 500.000 500.000 38 Ostali rashodi 500.000 500.000 500.000

  381 Tekuće donacije 500.000     A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH

  TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA 200.000 200.000 200.000 38 Ostali rashodi 200.000 200.000 200.000

  381 Tekuće donacije 200.000     K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOGA SABORA 1.052.000 802.000 802.000

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 502.000 502.000 502.000 412 Nematerijalna imovina 502.000    

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000 300.000 300.000 422 Postrojenja i oprema 450.000     426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000    

  K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 50.000 50.000 50.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 50.000 50.000

  422 Postrojenja i oprema 50.000    

  mtomicic Rectangle

 • UTORAK, 17. PROSINCA 2013. BROJ 152 – STRANICA 7 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Šifra Naziv Proračun za 2014. Projekcija proračuna za 2015. Projekcija proračuna

  za 2016. 01020 Državno izborno povjerenstvo Repub-

  like Hrvatske 78.518.000 179.780.000 31.098.000 21 POLITIČKI SUSTAV 78.518.000 179.780.000 31.098.000

  2103 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 78.518.000 179.780.000 31.098.000 A501024 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 6.214.400 6.302.400 6.123.400

  31 Rashodi za zaposlene 4.839.000 4.902.000 4.748.000 311 Plaće (Bruto) 4.181.000     312 Ostali rashodi za zaposlene 19.000     313 Doprinosi na plaće 639.000    

  32 Materijalni rashodi 1.311.500 1.376.500 1.351.500 321 Naknade troškova zaposlenima 155.000     322 Rashodi za materijal i energiju 295.000     323 Rashodi za usluge 450.000     329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 411.500    

  34 Financijski rashodi 1.900 1.900 1.900 343 Ostali financijski rashodi 1.900    

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.000 22.000 22.000 422 Postrojenja i oprema 62.000    

  A501002 PROVEDBA IZBORA 70.668.600 173.407.600 24.904.600 32 Materijalni rashodi 64.913.000 158.407.600  

  321 Naknade troškova zaposlenima 95.000     322 Rashodi za materijal i energiju 160.000     323 Rashodi za usluge 17.643.000     329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.015.000    

  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.255.600 7.000.000   363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.255.600    

  38 Ostali rashodi 1.500.000 8.000.000 24.904.600 381 Tekuće donacije 1.500.000    

  A501039 IPA 2010 FFRAC – JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE 1.425.000    

  32 Materijalni rashodi 1.425.000     323 Rashodi za usluge 1.425.000    

  K501030 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 210.000 70.000 70.000

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 80.000 60.000 60.000 412 Nematerijalna imovina 80.000    

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000 10.000 10.000 422 Postrojenja i oprema 130.000    

  01025 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 5.881.000 5.714.000 5.737.000

  21 POLITIČKI SUSTAV 5.881.000 5.714.000 5.737.000 2120 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 5.881.000 5.714.000 5.737.000

  A868001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 5.521.000 5.614.000 5.637.000 31 Rashodi za zaposlene 4.230.000 4.354.000 4.377.000

  311 Plaće (Bruto) 3.646.000     312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000     313 Doprinosi na plaće 559.000    

  32 Materijalni rashodi 1.253.000 1.222.000 1.222.000 321 Naknade troškova zaposlenima 245.000     322 Rashodi za materijal i energiju 140.000     323 Rashodi za usluge 817.000     324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000    

 • STRANICA 8 – BROJ 152 UTORAK, 17. PROSINCA 2013.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Šifra Naziv Proračun za 2014. Projekcija proračuna za 2015. Projekcija proračuna

  za 2016. 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000    

  34 Financijski rashodi 3.000 3.000 3.000 343 Ostali financijski rashodi 3.000    

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000 35.000 35.000 422 Postrojenja i oprema 35.000    

  K868002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČI- VANJE O SUKOBU INTERESA 360.000 100.000 100.000

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 70.000 70.000 70.000 412 Nematerijalna imovina 70.000    

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 290.000 30.000 30.000 422 Postrojenja i oprema 190.000     426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000    

  013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNA- ŠANJA DUŽNOSTI 910.002 921.631 924.053

  01305 Ured predsjednika Republike Hrvat- ske po prestanku obnašanja dužnosti 910.002 921.631 924.053

  21 POLITIČKI SUSTAV 910.002 921.631 924.053 2105 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE

  HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽ- NOSTI 910.002 921.631 924.053

  A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 893.002 904.631 907.053 31 Rashodi za zaposlene 247.971 254.600 255.000

  311 Plaće (Bruto) 208.000     312 Ostali rashodi za zaposlene 4.971     313 Doprinosi na plaće 35.000    

  32 Materijalni rashodi 633.500 630.500 632.500 321 Naknade troškova zaposlenima 80.500     322 Rashodi za materijal i energiju 108.000     323 Rashodi za usluge 355.000     324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000     329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.000    

  34 Financijski rashodi 1.531 1.531 1.553 343 Ostali financijski rashodi 1.531    

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 18.000 18.000 422 Postrojenja i oprema 10.000    

  K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNA- ŠANJA DUŽNOSTI 17.000 17.000 17.000

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.000 8.000 8.000 412 Nematerijalna imovina 8.000    

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000 9.000 9.000 422 Postrojenja i oprema 6.000     426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.000    

  015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 43.903.377 45.107.500 45.656.500

  01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 43.903.377 45.107.500 45.656.500 21 POLITIČKI SUSTAV 43.903.377 45.107.500 45.656.500

 • UTORAK, 17. PROSINCA 2013. BROJ 152 – STRANICA 9 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Šifra Naziv Proračun za 2014. Projekcija proračuna za 2015. Projekcija proračuna

  za 2016. 2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HR-

  VATSKE 43.903.377 45.107.500 45.656.500 A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 33.965.377 33.327.500 33.856.500

  31 Rashodi za zaposlene 23.561.877 22.904.000 23.433.000 311 Plaće (Bruto) 20.304.000     312 Ostali rashodi za zaposlene 130.877     313 Doprinosi na plaće 3.127.000    

  32 Materijalni rashodi 9.726.000 9.746.000 9.746.000 321 Naknade troškova zaposlenima 2.390.000     322 Rashodi za materijal i energiju 581.000     323 Rashodi za usluge 4.720.000     324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000     329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.005.000    

  34 Financijski rashodi 30.000 30.000 30.000 343 Ostali financijski rashodi 30.000

Recommended

View more >