narodne novine - narodne novine hercegbosanske إ½upanije sluإ¾beno glasilo godiإ te x broj 12...

Download NARODNE NOVINE - NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE إ½UPANIJE Sluإ¾beno glasilo GODIإ TE X BROJ 12 LIVNO,

Post on 20-Nov-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  ***

  254. PRESUDA broj U-29/04 ......................430

  SKUPŠTINA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  255. ZAKON o zdravstvenom osiguranju...436 256. ODLUKA o izmjenama i dopunama

  Odluke o osnivanju Šumsko gospodarskog društva "Hercegbosanske županije" – društvo sa ograničenom odgovornošću .454

  257. ODLUKA .............................................455 258. ODLUKA o zaduživanju Županije u svrhu

  gradnje i obnove obrazovnih objekata ..455 259. PRORAČUN Hercegbosanske županije za

  2006. godinu..........................................456 260. ZAKON o izvršenju Proračuna

  Hercegbosanske županije za 2006. godinu....................................................496

  VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 261. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o

  mjerilima i kriterijima za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog branitelja HVO-a .................................................. 502

  262. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša .... 502

  263. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa...................................... 503

  264. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za period VII- XII mjesec 2005. godine (drugih 6

  NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Službeno glasilo

  GODIŠTE X BROJ 12 LIVNO, 30. PROSINCA 2005. godine

  PREGLED SADRŽAJA

 • Str. 430 - Broj 12 NARODNE NOVINE 30. prosinca 2005.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  mjeseci) u Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša ...................................................503

  265. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih ...................................504

  266. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli stipendija redovitim studentima dodiplomskog studija s područja Hercegbosanske županije za akademsku 2005./2006. godinu.............504

  267. ODLUKA o odobravanju financijske pomoći pri organizaciji IX. natjecanja učenika i studenata glazbenih škola u Federaciji BiH .......................................505

  268. ODLUKA o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gimnazije Marka Marulića iz Tomislavgrada (Stojana (Ante)Vučemila) ...................................505

  269. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije .................................................505

  270. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave civilne zaštite.........................................506

  271. ODLUKA o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole Drvar (Duška Rokvić)..................................................506

  272. ODLUKA o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Drvar (Svetko Kukolj) ..................................................506

  273. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za drugih šest (6) mjeseci 2005. godine.....507

  274. ODLUKA o formiranju Radne grupe za izradu Strategijskog plana razvoja zdravstvenog sustava.............................507

  275. RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Županijskog zavoda za upošljavanje (Mato Franjičević) ...........................................508

  MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE

  KULTURE I ŠPORTA 276. PRAVILNIK O IZMJENAMA

  PRAVILNIKA O STRUČNOJ I PEDAGOŠKOJ SPREMI UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU..................508

  ***

  USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine,

  odlučujući o zahtjevu premijera Federacije za utvrđivanje ustavnosti Odluke o posebnoj pristojbi za financiranje športa i tjelesnog odgoja Općin- skog vijeća Općine Livno, na temelju članka IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr- žanoj 9.11. 2005. godine, donio je

  PRESUDU Utvrđuje se da Odluka o posebnoj pristojbi za financiranje športa i tjelesnog odgoja („Narodne novine Kantona broj 10“ broj: 5/04), nije u sugla- snosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovi- ne. Presudu objaviti u „Službenim novinama Fe- deracije BiH“ i „Narodnim novinama Kantona broj 10.“.

  O b r a z l o ž e n j e Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: podnositelj zahtjeva), podnio je dana 12.10.2004. godine Ustavnom sudu Federa- cije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustav- ni sud Federacije) zahtjev za utvrđivanje ustav- nosti Odluke o posebnoj pristojbi za financiranje športa i tjelesnog odgoja (u daljem tekstu: Odlu- ka) Općinskog vijeća Livno.

  U zahtjevu je navedeno da je osporenom Od- lukom, suprotno ustavnim i zakonskim odredba- ma, Općinsko vijeće Livno uvelo poreze i pris- tojbe za financiranje djelatnosti koje su u nadlež- nosti kantona (kultura i šport), u visni od 0,2% na ukupan prihod po godišnjem obračunu i završnom računu, čime je uvedena nova vrsta javnog priho- da, koja direktno utječe na rezultate poslovanja poduzeća. Smatra da navedena odluka nije u sug- lasnosti sa Amandmanom VIII točka d) na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i člankom V.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Amandmanom XV, točka 2. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sa Zakonom o pripad- nosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Herce- govine i financiranju Federacije Bosne i Hercego- vine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/96, 32/98 i 54/01), Pravilnikom o načinu uplate

 • 30. prosinca 2005. NARODNE NOVINE Str. 431 - Broj 12

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  javnih prihoda i proračuna i vanproračunskih fondova na području Federacije Bosne i Hercego- vine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 60/01, 7/02 9/02, 17/02, 27/02, 66/02, 8/03, 22/03, 37/03, 8/04, 14/04, 47/04) i Zakonom o osnovama lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95). Iz tih razloga podnositelj zah- tjeva predlaže da Ustavni sud Federacije utvrdi da Odluka nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

  U odgovoru na zahtjev i na javnoj raspravi is- taknuto je da je navedena Odluka donesena na redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 26.3.2004. godine, na prijedlog Odjela financija Općine, a na temelju članka 2. i 3. Odluke o nači- nu financiranja športa i tjelesnog odgoja na pros- torima Kantona broj 10 („Službene novine Kanto- na broj 10“, broj: 7/02), kao i odredaba federalnog i kantonalnog zakona o lokalnoj samoupravi i Sta- tuta Općine Livno. Tvrdi se da je inicijator za donošenje navedene Odluke bila Porezna uprava, a radi ubiranja sredstava koja navodno nije mogla ubirati na temelju navedene kantonalne odluke. Navedeno je da je nesporna nadležnost kantona u oblasti obrazovanja i kulture, kao i činjenica da kanton može prenijeti svoju nadležnost na općine na svojoj teritoriji. Pošto je šport po svojoj prirodi javna djelatnost najsrodnija obrazovanju i kulturi, mišljenja su da kanton i općina nisu izašli iz okvi- ra ustavnih nadležnosti, jer se u konkretnom slu- čaju ne radi o utvrđivanju fiskalne politike ili o neovlaštenom prisvajanju javnog prihoda, već o uobičajenoj i primjenjivanoj metodi za omoguća- vanje provedbe potreba iz oblasti kulture, točnije športa. Naglašava se da je člankom 9. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Narod- ne novine Kantona broj 10“, broj: 4/98) propisano da općina poduzima sve potrebne mjere u cilju stvaranja i razvijanja materijalnih i drugih uvjeta za život i rad i zadovoljenje materijalnih i zajed- ničkih potreba, sukladno sa utvrđenom politikom i propisima kantona i Federacije. Točka 11. nave- denog Zakona propisuje da općina donosi propise o oporezivanju i na drugi način osigurava potreb- no financiranje koje nije osigurala vlada kantona ili federalna vlast. Člankom 8. Zakona o osnova- ma lokalne samouprave utvrđeno je da će se u općini prvenstveno osigurati lokalna potreba sta- novništva u oblasti skrbi o djeci, obrazovanju i odgoju, radu i zapošljavanju, socijalnoj skrbi, kul- turi, tjelesnoj kulturi i športu. Zatim člankom 14. da općine imaju pravo i na sredstva za obavljanje prenesenih poslova iz okvira prava i dužnosti kan- tona. Mišljenja je da su citirane odredbe u suglas-

  nosti sa člankom VI.4.C) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

  Predlaže se da se zahtjev odbije kao neuteme- ljen.

  Nakon provedene javne rasprave održane 21.6.2005. i 8.11.2005. godine Ustavni sud Fede- racije odlučio je kao u izrijeku presude iz slijede- ćih razloga:

  Amandmanom VIII d) na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da je u isključi- voj nadležnosti Federacije, pored ostal

Recommended

View more >