musikfaget i undervisning og uddannelse status og ... efteruddannelseskurser og pd-uddannelse i...

Download Musikfaget i undervisning og uddannelse Status og ... Efteruddannelseskurser og PD-uddannelse i musik

Post on 12-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Musikpædagogiske Studier - DPU Bind 2

  Faglig Enhed Musikpædagogik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet 2010

  Musikfaget i undervisning og uddannelse

  Status og perspektiv 2010

  Frede V. Nielsen (red.)

 • Musikpædagogiske Studier – DPU. Bind 2 Redaktør: Frede V. Nielsen

  Frede V. Nielsen (red.) Musikfaget i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2010

  Udgivet af Faglig Enhed Musikpædagogik Institut for Didaktik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Tuborgvej 164 DK-2400 København NV

  Salg Lennart Ahlfors lahl@dpu.dk +45 8888 9616

  Layout Leif Glud Holm

  Copyright Forfatterne og Institut for Didaktik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

  Tryk E-Tryk Printed in Denmark 2010 ISBN: 978-87-7430-175-2

 • 1

  Musikfaget i undervisning og uddannelse

  Status og perspektiv 2010

  Frede V. Nielsen (red.)

  Musikpædagogiske Studier - DPU Bind 2

  Faglig Enhed Musikpædagogik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet 2010

 • 2

 • 3

  Indhold

  Forord 5

  Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og perspektiv 2010 Tendenser, muligheder, problemer 7 Frede V. Nielsen

  Musik i folkeskolen – Status og perspektiver 25 Finn Holst & Søren Bechmann

  Musik i gymnasiet – Status og perspektiver 53 Claus Levinsen

  Musikskolerne: Status og perspektiv 75 Sven-Erik Holgersen

  Musikfaget på pædagoguddannelsen 85 Mikkel Snorre Wilms Boysen

  Musikfaget i læreruddannelsen 103 Steen Lembcke

  Den musikvidenskabelige uddannelse med henblik på gymnasie-musikfaget – Udvikling og perspektiver 1970-2010 119 Frederik Pio & Peder Kaj Pedersen

  Efter-og videruddannelse i musik på DLH og kandidatuddannelse i musikpædagogik på DPU 139 Frede V. Nielsen

  Efteruddannelseskurser og PD-uddannelse i musik for folkeskolelærere og indskolingslærere 2000-2008 149 Signe Adrian

  Musikkonservatoriernes pædagogiske uddannelser 1970-2010 157 Sven-Erik Holgersen & Finn Holst

  Forfatteroplysninger 183

 • 4

 • 5

  Forord

  For et par år siden besluttede Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning (DNMpF) og DPUs Forskningsenhed Musikpædagogik (nu Faglig Enhed Musik- pædagogik) i samarbejde at forsøge at give et helhedsindtryk af musikunder- visning og pædagogisk rettet musikuddannelse, sådan som den tegner sig i Dan- mark både i et aktuelt og et historisk perspektiv. Det er resultatet af dette arbej- de, der nu præsenteres i form af beskrivelser af de enkelte institutionelle områ- der og mere sammenfattende analyser. Vi har set på udviklingen både i skole- faget musik (folkeskole og gymnasium) og i den frivillige musikundervisning (musikskole), ligesom vi har undersøgt musikfaget i de videregående pædago- gisk rettede uddannelser på professionshøjskoler (pædagoguddannelse og læ- reruddannelse) samt på universiteter og musikkonservatorier. Det er altså den pædagogiske side af musikfaget i hele uddannelsessystemet, vi har interesseret os for. Perioden fra 1970 til i dag afgrænser undersøgelsen. Forfatterne til de en- kelte afsnit er personer med særlig indsigt i de respektive områder bl.a. bero- ende på detailundersøgelser, som de selv har bidraget med.

  Flere steder i fremstillingen refereres der til den såkaldte KUP-rapport: Kvalitet i uddannelse og undervisning. Undervisningen i musik i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold (Undervisningsministeriet 1991). Selv om nærværende fremstilling ikke er ministerielt initieret, er den alligevel sam- menlignelig med 1991-rapporten. Først og fremmest er det interessant at spørge, om de mange anbefalinger i KUP-rapporten i de mellemliggende år har med- ført den ønskede positive udvikling for musikfaget. Med dokumentation i nær- værende rapport kan dette besvares klart og entydigt benægtende. Bortset fra, at musik med skoleloven fra 1993 igen blev obligatorisk på 6. klassetrin, er det vanskeligt at finde en eneste anbefaling, som siden er realiseret eller i det hele taget fulgt op på en for faget konstruktiv måde. Tværtimod viser vores under- søgelse, at de mange problemer, der blev understreget i KUP-rapporten, ikke mindst vedrørende lærernes uddannelse og efteruddannelse, er ganske væsent- ligt forstærket. Det er det mest markante og nedslående resultat af vore under- søgelser.

 • 6

  Men som det fremhæves i indledningskapitlet: På trods af denne udvikling må det konstateres, at vi stadig har et musikfag i det samlede uddannelsessystem. Godt nok svækket, men alligevel genkendeligt med en egen identitet som et fag, der retter sig mod det fænomen, som vi kalder musik. I de fleste tilfælde er det fortsat muligt at tale om grundlæggende musikalske færdigheder og basal musi- kalsk kundskab, uden at der rejses alvorlig tvivl om, hvad det er, der sigtes til. Det er nærliggende at diskutere, om denne faglige stabilitet kan være betinget af, at der er væsenskarakteristiske træk ved musikalske fænomener, som på trods af disse fænomeners forskellighed bevirker, at vi overhovedet benævner dem „musik“. Og om den kan hænge sammen med, at musikalsk aktivitet er en så basal og fællesmenneskelig ytringsform, at den er konstituerende for musikfaget uanset dets institutionelle rammesætning. Hvis dette er tilfældet, må det være vigtigt at besinde sig på det.

  Det er vort håb, at den foreliggende rapport vil medvirke til det. Det er i hvert fald på høje tid, hvis musik i dens mange og forskelligartede stilistiske, histori- ske og kulturbestemte udtryksformer fortsat skal være en del af vores fælles og almene dannelseskultur.

  På vegne af DNMpF og Faglig Enhed Musikpædagogik på DPU. Frede V. Nielsen DPU, oktober 2010

 • 7

  Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og perspektiv 2010 Tendenser, muligheder, problemer

  Frede V. Nielsen

  1. Indledning Musik som undervisnings- og uddannelsesfag har gennem de seneste årtier væ- ret inde i en udvikling, som har både positiv og negativ karakter. Nye mulighe- der og perspektiver har vist sig, mens andet er blevet nedtonet eller helt forsvun- det. Det er et mangefacetteret og kompliceret billede, der tegner sig, og det gæl- der både i Danmark og andre lande.

  For et par år siden (2008) besluttede Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning (DNMpF) og DPUs Forskningsenhed Musikpædagogik i samarbejde at forsøge at give et helhedsindtryk af situationen, sådan som den gør sig gæl- dende i Danmark anskuet både i et historisk og et aktuelt perspektiv. Det er re- sultatet af dette arbejde, der nu foreligger. Vi fandt det afgørende at anskue de forskellige undervisnings- og uddannelsesområder i sammenhæng, således at mere generelle tendenser om muligt kunne synliggøres. Derfor har vi set på ud- viklingen både i skolefaget musik (folkeskole og gymnasium) og i den frivillige undervisning (musikskole), ligesom vi har undersøgt musikfaget i den videre- gående uddannelse. Her har vi koncentreret os om pædagogisk rettede uddan- nelser (specielt læreruddannelse) på pædagogseminarier og lærerseminarier (dvs. professionshøjskoler), og på universiteter og konservatorier. Overordnet set er det altså den pædagogiske side af musikfaget i hele uddannelsessystemet i Dan- mark, vi har interesseret os for. Det er perioden fra ca. 1970 til i dag, der afgrænser undersøgelsen.

 • 8

  De enkelte undervisnings- og uddannelsesområder bliver beskrevet hver for sig i de følgende kapitler. Forfatterne til disse afsnit er personer med særlig ind- sigt i de respektive områder bl.a. beroende på detailundersøgelser, som de selv har bidraget med. Inden for rammerne af en hoveddisposition, som muliggør sammenligning af de enkelte kapitler, har de haft frihed til at beskrive og frem- hæve de træk, som de hver især finder betydningsfulde. I dette indledningska- pitel vil jeg på grundlag af disse enkeltrapporter kombineret med et blik på nogle helt overordnede udviklingstendenser for musikfaget i undervisning og uddan- nelse i det vestlige samfund forsøge at give en karakteristik af situation og mu- ligheder samt at fremhæve de problemer, som tegner sig både aktuelt og i et fremtidsperspektiv.

  Kapitlet er disponeret på følgende måde: Først vil jeg tegne et generelt bil- lede af situation og betingelser for musikfaget i den omhandlede periode set i et samfundsperspektiv. Det skal så at sige fungere som baggrundstæppe for den videre fremstilling. Dernæst vil jeg fremhæve de væsentligste og fælles tenden- ser, som fremgår af de efterfølgende delbeskrivelser. Endelig vil jeg kommen- tere nogle særlige forhold, som gør sig gældende henholdsvis i den almene mu- sikundervisning i skole og fritid og i de uddannelser, som er rettet mod lærer- virksomhed i denne undervisning.

  2. Musikfagets situation og betingelser generelt I den sidste halvdel af det 20. århundrede har musikfaget været inde i en rivende udvikling i det vestlige samfund, - således også i Danmark. Det gælder ikke mindst den frivillige undervisning, hvor udpræget institutionalisering har gjort sig gældende, fx ved oprettelse af musikskoler i kommunalt regi. Også dele af skolens almene musikundervisning har haft medvind, fx musik som valgfag i gymnasium og hf, selv om det samtidig må fremhæves, at musik som obligato- risk fag i grundskolen (folkeskolen) har været trængt. På uddannelsessiden er nye og reformerede musiklæreruddannelse