modificació puntual del pla parcial del subsector 1 “pla de salt” text ...

Download modificació puntual del pla parcial del subsector 1 “pla de salt” text ...

Post on 06-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR 1 PLA DE SALT

  TEXT REFS

  MUNICIPI DE SALT

  ARQUITECTE REDACTOR: FABIN MUOZ GONZLEZ

  GESTOR DELEGAT: MULTI SPAIN MANAGEMENT S.A.

  PROMOTOR: COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT mbH

  Octubre 2015

 • 1 | P a g e

  TEXT REFS DE LA PROPOSTA DE MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR 1 PLA DE SALT

  NDEX

  A.- MEMRIA

  A.01- ANTECEDENTS A.02.- MBIT DE PLANEJAMENT A.03.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT ACTUAL DEL SL AFECTAT A.04.- MARC URBANSTIC I LEGAL A.05.- ABAST DE LA MODIFICACI PROPOSTA A.06.- PROMOTOR A.07.- JUSTIFICACI DE LA CONVENINCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACI A.08.- COMPATIBILITAT VOLUMTRICA A.09.- INFORME AMBIENTAL A.10.- MOVILITAT SOSTENIBLE A.11.- AVALUACI ECONMICA I FINANCERA PRESSUPOST DE LES OBRES I SERVEIS A.12.- VIABILITAT ECONMICA DE LA PROMOCI COMPROMISOS I GARANTIES DE COMPLIMENT

  A.- ANNEX A LA MEMRIA: INCORPORACI DE LES PRESCRIPCIONS DELS INFORMES SECTORIALS

  A.01.- ANTECEDENTS I JUSTIFICACI A.02.- INFORME DE LA DIRECCI GENERAL DE COMER A.03.- INFORME DE LA DEMARCACI DE CARRETERES DE L'ESTAT A CATALUNYA A.04.- INFORME DE LA DIRECCI GENERAL D'AVIACI CIVIL

  B.- NORMATIVA URBANSTICA

  TEXT REFS DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES ORDENANCES REGULADORES

  ART.1.- DEFINICI I MARC LEGAL ART.2.- VIGNCIA I REVISI DEL PLA PARCIAL ART.3.- MODIFICACI DEL PLA PARCIAL ART.4.- INTERPRETACI ART.5.- OBLIGATORIETAT ART.6.- APLICACI SUPLETRIA DEL PGOU I DEL PAU ART.7.- ADEQUACI AL PLANEJAMENT SUPERIOR ART.8.- INICIATIVA ART.9.- EDIFICABILITAT, DENSITAT MXIMA I ZONIFICACI ART.10.- ZONA LDICO-COMERCIAL ART.11.- ORDENANA DE CONTENIDORS DESCOMBRARIES I DE RECOLLIDA SELECTIVA

  ANLISI COMPARATIVA I JUSTIFICATIVA DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES ORDENANCES REGULADORES

  ART.1.- DEFINICI I MARC LEGAL ART.2.- VIGNCIA I REVISI DEL PLA PARCIAL ART.3.- MODIFICACI DEL PLA PARCIAL ART.4.- INTERPRETACI ART.5.- OBLIGATORIETAT ART.6.- APLICACI SUPLETRIA DEL PGOU I DEL PAU ART.7.- ADEQACI AL PLANEJAMENT SUPERIOR ART.8.- INICIATIVA ART.9.- EDIFICABILITAT, DENSITAT MXIMA I ZONIFICACI ART.10.- ZONA LDICO-COMERCIAL ART.11.- ORDENANA DE CONTENIDORS DESCOMBRARIES I DE RECOLLIDA SELECTIVA

  C.- QUADRE DE CARACTERSTIQUES COMPARATIU

 • 2 | P a g e

  D.- PLNOLS

  D.01.- PLNOLS D INFORMACI

  PLNOL N1 - ESTRUCTURA ORGNICA DEL TERRITORI SISTEMES BSICS I ZONES GENERALS PLNOL N2 SITUACI I MBIT PLNOL N3 - ZONA LDICO-COMERCIAL PLNOL N4 - ESTAT ACTUAL. ALINEACIONS I REA DE MOVIMENT DE LEDIFICACI PLNOL N5 - ESTAT ACTUAL. DELIMITACI DREES PER USOS I ALADES MXIMES PLNOL N6 - ESTAT ACTUAL. ORDENACI VOLUMTRICA GASOLINERA PLNOL N 7- PLA TOPOGRFIC. LINIA LMIT DEDIFICACI I SEPARACI A LMITS. ZONES DE PROTECCI DE L'AUTOPISTA AP-7.

  D.02.- PLNOLS DORDENACI

  PLNOL N8 - ORDENACI

  D.03.- PLNOLS DE COMPATIBILITZACI

  PLNOL N9 - PROPOSTA DORDENACI VOLUMTRICA ZONA LDICO-COMERCIAL. ALINEACIONS I REA DE MOVIMENT DE LEDIFICACI PLNOL N10 - PROPOSTA DORDENACI VOLUMTRICA ZONA LDICO-COMERCIAL. DELIMITACI DREES PER USOS I ALADES MXIMES

  D.04.- ALTRES PLNOLS NORMATIUS

  PLANOLS N 11- MAPES ESTRATGICS DE SOROLL DE L'AP-7 - PLANOL N 11.1 - MAPA DE ZONES D'AFECCI DE L'AP-7 - PLANOL N 11.2 - MAPA DE NIVELLS SONORS ZONES D'AFECCI DE L'AP-7 - PLANOL N 11.3 - MAPA D'NDEX DE SOROLL DIRN EN L'MBIT DE LA MODIFICACI - PLANOL N 11.4 - MAPA D'NDEX DE SOROLL VESPERT EN L'MBIT DE LA MODIFICACI - PLANOL N 11.5 - MAPA D'NDEX DE SOROLL NOCTURN EN L'MBIT DE LA MODIFICACI

  PLANOLS N 12 - PLNOLS D'AFECCIONS I SERVITUDS AERONUTIQUES - PLANOL N 12.1 - PLNOL D'AFECCIONS ACSTIQUES - AEROPORT DE GIRONA - PLANOL N 12.2 - PLNOL DE SERVITUDS AERONUTIQUES - AEROPORT DE GIRONA

  E.- ANNEXES

  ANNEX 1 PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR 1 PLA DE SALT - MEMRIA I ORDENANCES REGULADORES ANNEX 2 ESTUDI DE DETALL ZONA LDICO-COMERCIAL - MEMRIA I ORDENANCES REGULADORES ANNEX 3 ESTUDI DE DETALL ESTACI DE SERVEI - MEMRIA I ORDENANCES REGULADORES ANNEX 4 DOCUMENT DE PROTECCI CIVIL

 • 3 | P a g e

  TEXT REFS DE LA PROPOSTA DE MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR 1 PLA DE SALT

  A.- MEMRIA

  A.01- ANTECEDENTS

  El dia 13 de setembre de 2000, la Comissi dUrbanisme de Girona va aprovar definitivament el Pla Parcial dOrdenaci del Subsector 1 del Pla de Salt. Lexecutivitat del mateix se supedit a la presentaci dun text refs. El dia 6 de juny de 2001, la mateixa Comissi va donar el vist i plau al Text Refs del Pla Parcial del Subsector 1 del Pla de Salt.

  Laprofitament privat daquest Subsector es concentra a la zona denominada Ldico-Comercial, delimitada en aquest mbit de planejament on es preveu la implantaci dusos mixtes terciario-comercials i recreatius segons els parmetres i les caracterstiques que per a aquesta zona sespecifiquen a les ordenances daquest Pla Parcial.

  La Zona Ldico-Comercial del Subsector 1 ocupa una nica parcella urbanstica de 57.278 m2 amb una edificabilitat neta d 1 m2st / m2s. Ledificabilitat mxima s, per tant, 57.278 m2

  Planejament derivat ordenaci volumtrica

  1.- El dia 21/06/2004, lAjuntament de Salt va aprovar lEstudi de Detall de la Zona Ldico-Comercial del Subsector 1. (Veure Annex 2 Estudi de Detall de la Zona Ldico-Comercial) Lesmentat Estudi de Detall estableix una ordenaci volumtrica de ledificaci de la parcella nica que forma la Zona Ldico-Comercial. En defineix lalineaci mxima i lembolcall volumtric de ledificaci delimitant-ne tres zones o rees per usos i alades mximes (zones A, B i C) 2.- Per tal dubicar en la Zona Ldico-Comercial una estaci de servei, saprov un Estudi de Detall especfic. LEstudi de Detall assigna, duna banda a lestaci de servei, una zona de 1.065 m2 amb una edificabilitat neta d 1m2 de sostre/m2 de sl i estableix, daltra banda, lembolcall volumtric de ledificaci delimitant una nova zona que cal afegir a les anteriorment delimitades en lesmentat Estudi de Detall de la Zona Ldico-Comercial. (Veure Annex 3 Estudi de Detall de lestaci de servei)

  A.02.- MBIT DE PLANEJAMENT

  La present proposta de modificaci puntual del Pla Parcial del Subsector 1 del Pla de Salt afecta exclusivament lmbit de la denominada Zona Ldico-Comercial que conforma lnica parcella daprofitament privat del Subsector 1. Aquesta proposta de modificaci no afecta, per tant, els sls restants, inclosos en el Subsector 1 del Pla de Salt com a vials, zones verdes i equipaments i, en general, no afectar el sl de cessi.

  A.03.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT ACTUAL DEL SL AFECTAT

  Els terrenys compresos en lmbit de la denominada Zona Ldico-Comercial del Subsector 1 del Pla de Salt tenen els segents propietaris:

 • 4 | P a g e

  1.- La Societat COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT mbH, amb N.I.F. n DE 113821254, domicili social a Friedrichstrasse,25 - 65185 Wiesbaden (Alemanya) i domicili a efectes de notificacions a Centre Comercial Espai Girons (Oficines de Gerncia) - Cam dels Carlins,10 - 17190 Salt (Girona), s propietria del 97,96 % de la denominada Zona Ldico-Comercial del Subsector 1 Pla de Salt.

  2.- La Societat CONTINENTAL HOTELS HISPANIA, S.L., amb N.I.F. n B62345616 i domicili social a carrer Pallars, 203 08005 Barcelona, s propietria del 2,04 % de la denominada Zona Ldico-Comercial del Subsector 1 Pla de Salt.

  No obstant a lanterior, la present proposta de modificaci afecta exclusivament els terrenys de lmbit de la denominada Zona Ldico-Comercial que son propietat de la Societat COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT mbH.

  Els terrenys propietat de la Societat CONTINENTAL HOTELS HISPANIA, S.L. compresos en lmbit de la Zona Ldico-Comercial, no es veuran afectats per la present proposta de modificaci. Aquests terrenys corresponen a la zona de lhotel situat a la Zona Ldico-Comercial.

  Per tant, el 100% del sl que resulta realment afectat per la present proposta de modificaci s propietat de la Societat COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT mbH. A.04.- MARC URBANISTIC I LEGAL

  Aquesta modificaci es troba emmarcada en el TR de la Llei dUrbanisme i en el TR del Pla General dOrdenaci Urbana de Salt i en el TR del Pla Parcial Subsector 1 Pla de Salt.

  Les competncies per a la formulaci daquesta modificaci puntual del Pla Parcial Pla de Salt, venen regulades pel TR de la Llei dUrbanisme. Dacord amb aquestes determinacions, la promoci de la modificaci correspon a lAjuntament de Salt.

  Larticle 10 de la normativa urbanstica del PGOU vigent preveu la possibilitat de modificar les determinacions del mateix seguint el procediment establert per la legislaci urbanstica vigent quan no salterin substancialment les determinacions fonamentals, la coherncia entre les previsions i lordenaci general de manera que es faci necessria una revisi global.

  Lobjecte de la modificaci no es troba entre els supsits de revisi del planejament general que requereix larticle 9 de la normativa urbanstica, en el sentit que aquest no afecta a lesgotament de les previsions del planejament vigent, ni a laparici de nous factors socials o econmics que facin variar el model dordenaci territorial.

  Les determinacions contingudes en aquest document de modificaci puntual no presenten efectes que puguin alterar la coherncia amb la planificaci territorial, pel que fa a la cohesi territorial i a lorganitzaci correcta del desenvolupament urb, ni la compatibilitat, larticulaci i la connexi entre els elements vertebradors del territori dabast supramunicipal ni les infraestructures de carcter local.

  Tampoc t problemes de compatibilitat amb riscos preexistents, dacord amb els indicadors dels riscs geolgics i de protecci civil disponibles, ni sobre la planificaci mediambiental i a la poltica de desenvolupament sostenible, ni sobre ladequaci a les poltiques supramunicipals de sl, dhabitatge, de gesti dels recursos naturals ni de protecci del patrimoni cultural, natural ni cientfic.

  Daltra banda, aquesta modificaci sajusta al que preveu el marc legal vigent en relaci a la tramitaci del planejament urbanstic de rang superior, sajusta tant al PTP de les Comarques Gironines com al Pla

 • 5 | P a g e

  Director de lrea Urbana de Girona, sadequa a la legislaci sectorial i urbanstica i respecta la interdicci de larbitrarietat.

  A.05.- ABAST DE LA MODIFICACI PROPOSADA

  Aquest document modifica el Pla Parcial del Subsector 1 del Pla de Salt en all que correspon a lapartat de les Ordenances Reguladores.

  De les Ordenances Reguladores es proposa modificar els articles 1, 3, 10.2, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.12 i 10.13.

  La proposta de modificaci no altera el sostre edificable, la intensitat dels usos ni comporta transformaci dusos i, per tant, no representa cap de les modificacions previstes en l'article 99 del TRLUC.

  La proposta de modificaci mant les Condicions dOrdenaci del Pla Parcial: xarxa viria, espais lliures, equipaments, zonificaci, aprofitament mitj, edificabilitat, densitat, usos, projectes durbanitzaci, polgon dactuaci, sistema dactuaci i pla detapes. (Veure Annex 1 Text Refs del Pla Parcial del Subsector 1 Pla de Salt)

  - En relaci amb lapartat 6.2 Aparcaments (de les Condicions dOrdenaci del Pla Parcial), en quant a dotacions de la Zona Ldico-Comercial, havent estat derogada lOrdre de 26 de setembre de 1997, el Pla Parcial es remet a les dotacions per a ls comercial fixades pel vigent Decret 378/2006 de desenvolupament de la Llei 18/2005, de 27 de desembre dequipaments comercials. Per a daltres usos, caldr aplicar lOrdenana daparcaments del Pla General de Salt. Aquesta actualitzaci es recull en el nou article 10.13 de les Ordenances Reguladores.

  - En relaci amb lapartat 6.8 Ordenaci de lEdificaci (de les Condicions dOrdenaci del Pla Parcial), cal assenyalar que la legislaci urbanstica vigent a Catalunya ja no contempla els Estudis de Detall. Lordenaci volumtrica es fixar en conformitat amb el que estableix el Decret 64/2014, de 13 de maig, en el que saprova el Reglament sobre protecci de la legalitat urbanstica. Aquesta actualitzaci es recull en el nou article 10.2 de les Ordenances Reguladores.

  Aclarir, per ltim, que aquesta modificaci pretn incorporar les noves determinacions sobre ordenaci volumtrica dacord amb la legislaci urbanstica vigent actualment.

  A.06.-PROMOTOR

  El Promotor de la present proposta de modificaci puntual del Pla Parcial del Subsector 1 Pla de Salt s la Societat COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT mbH , amb N.I.F. nmero DE 113821254, representada per el Sr. Klaus Waldheer , amb D.N.I. nmero 217524723.

  A.07.- JUSTIFICACI DE LA CONVENINCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACI

  Actualment, el Subsector 1 del Pla de Salt es troba completament urbanitzat. Ledificaci en el Subsector 1 sha anat executant des de lany 2003 en diferents fases, havent-se tramitat per a la primera fase un Estudi de Detall de la Zona Ldico-Comercial per a la seva ordenaci volumtrica de conformitat amb el que estableixen les Ordenances del Pla Parcial. Posteriorment, es tramit un Estudi de Detall especfic per a la implantaci duna estaci de servei (veure Apartat A.01 Antecedents).

 • 6 | P a g e

  La superfcie construda computable a efectes dedificabilitat per a la totalitat de les edificacions realitzades en les diferents fases de construcci en lesmentada parcella s de 53.382 m2. Romandria, per tant, en la Zona Ldico-Comercial del Subsector 1 una edificabilitat sense consumir de 3.896 m2 per a arribar als los 57.278 m2 dedificabilitat mxima assignada pel planejament.

  Per tal de completar ledificabilitat es proposa un nou projecte dimplantaci, consistent en una edificaci independent del Centre Comercial que cal situar en la zona on subica lactual edifici de mitjanes. La proposta consisteix, duna banda, en remodelar part de ledificaci existent, en concret, la corresponent a lesmentat edifici de mitjanes de 6.470 m2 de superfcie computable i, daltra banda, en ampliar-ne ledificabilitat en 3.896 m2, fins esgotar-ne ledificabilitat assignada pel planejament a la Zona Ldico-Comercial del Subsector 1 del Pla de Salt, s a dir, fins arribar als 57.278 m2 dedificabilitat mxima.

  Per tal de materialitzar amb el nou projecte dimplantaci ledificabilitat assignada, cal modificar puntualment el Pla Parcial del Subsector 1, afectant lesmentada modificaci els parmetres no determinants. La modificaci puntual que es proposa no alterar les determinacions ni els criteris generals que el PGOU de Salt estableix per a aquest Sector.

  La present modificaci del Pla Parcial del Subsector 1 no comporta cap augment dedificabilitat, ni reducci dels sistemes despais llibres ni dequipaments, ni cap dels parmetres bsics de lordenaci del Pla Parcial que suposin variacions en laprofitament.

  Els canviaments que es proposen no suposen alteracions en all que respecta la distribuci de beneficis i quotes del Projecte de Reparcellaci ni la formalitzaci de les obres durbanitzaci que shan dut a terme en la totalitat del Subsector 1. Es mant la zonificaci i els usos assignats pel planejament i roman afectada nicament la parcella lucrativa (Zona Ldico-Comercial) modificant puntualment les Ordenances reguladores del Pla Parcial del Subsector 1 del Pla de Salt.

  La present proposta de modificaci mant les Condicions dOrdenaci del...

Recommended

View more >