MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL CAMÍ DE CA ?· Anàlisi ambiental de la proposta urbanística,..... 16…

Download MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL CAMÍ DE CA ?· Anàlisi ambiental de la proposta urbanística,..... 16…

Post on 05-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL "CAM DE CA L'ANTONIET"

  SITGES (BARCELONA)

  JUNTA DE COMPESACI DEL PLA PARCIAL CAM DE CA LANTONIET

  MART-MIRALLES, ARQUITECTES S.L. MAIG 2006

 • MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL "CAM DE CA L'ANTONIET"

  SITGES (BARCELONA)

  Junta de compensaci del pla parcial cam de ca lAntoniet

 • 2

  INDEX DE DOCUMENTS

  1. MEMRIA DESCRIPTIVA

  1. Introducci................................................................................. 5 2. Justificaci i Objectius............................................................... 5 2.1. Antecedents........................................................................ 5 2.2. Justificaci de linters pblic.............................................. 7 2.3. Objectius ............................................................................. 7 2.4. Contingut............................................................................. 7 3. Promotors.................................................................................. 8 4. mbit del Pla............................................................................. 8 5. Justificaci legal........................................................................ 8 6. Informaci urbanstica.............................................................. 8 6.1. El territori............................................................................. 8 6.2. Cadastre.............................................................................. 8 6.3. Edificis i activitats existents................................................ 9 6.4. Previsions del planejament................................................ 9 7. Criteris de disseny de la Modificaci de Pla Parcial............... 9 8. La proposta de modificaci de pla parcial................................ 10 8.1. Assignaci de sistemes i zones......................................... 10 8.2. Lurbanitzaci...................................................................... 10 8.3. La xarxa viria..................................................................... 11 8.4. La gesti.............................................................................. 11 8.5 Lordenaci de ledificaci................................................... 12 8.6 Regulaci dels usos admissibles........................................ 13 8.7 Quadre comparatiu superfcies de sl................................ 13 8.8 Modificaci articles NNUU del Pla Parcial......................... 13

  2. NORMES URBANSTIQUES.

  3. ESTUDI ECONMIC FINANCER.

  4. PLA DETAPES

  3

  5. PLNOLS

  1. SITUACI. 2. ORDENACI ACTUAL POUM. 3. ORDENACI ACTUAL. PLA PARCIAL CAM DE CA LANTONIET. 4. TOPOGRFIC. 5. PARCELLARI ACTUAL. 6. PARCELLARI ACTUAL. SUPERFCIES I EDIFICABILITAT. 7. EXCAVACIONS ARQUEOLGIQUES. 8. MODIFICACI PLA PARCIAL. ZONIFICACI. 9. MODIFICACI PLA PARCIAL. ORDENACI DE LEDIFICACI. 10. MODIFICACI PLA PARCIAL. COMPENSACI. 11. MODIFICACI PLA PARCIAL. URBANITZACI. 12. MODIFICACI PLA PARCIAL. SINTESI DE LA NOVA ORDENACI.

  ANNEX 1 INFRAESTRUCTURES BSIQUES CORRESPONENTS AL PROJECTE I OBRES DURBANITZACI (EN EXECUCI)

  1. URBANITZACI. XARXA DE SANEJAMENT. PLUVIALS I RESIDUALS. 2. URBANITZACI. XARXA ELECTRICITAT. BAIXA I MITJA TENSI. 3. URBANITZACI. XARXA D' AIGUA. 4. URBANITZACI. XARXA DE TELEFONIA 5. URBANITZACI. XARXA DE GAS.

  ANNEX 2 INFORME AMBIENTAL

  1. Introducci................................................................................ 2 2. Objectius i abast ...................................................................... 4 3. Descripci ambiental del territori.............................................. 5 4. Anlisi ambiental de la proposta urbanstica,.......................... 16 5. Conclusi.................................................................................. 19

 • 4

  MEMRIA

  MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL "CAM DE CA L'ANTONIET" SITGES (BARCELONA)

 • 5

  MEMORIA DESCRIPTIVA.

  1. INTRODUCCI.

  El document que presentem a lAjuntament s la Modificaci del Pla Parcial Cam de Ca lAntoniet. Lesmentat Pla Parcial ve sser aprovat definitivament per acord de la Comissi dUrbanisme de Barcelona de data 25 dabril de 2001, publicat al DOG el dia 14 de Febrer de 2.002.

  Per consideracions sobre la estructura de la xarxa viria bsica del nucli urb, el Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal, POUM, aprovat definitivament, modifica parcialment el Pla Parcial canviant el traat del vial superior, vial E, i de la morfologia de la zona verda associada al mateix. Sembla que aquesta modificaci de traat es necessria per tal de que aquest vial tingui un paper estructurant pels barris situats entre el nucli de la vila i lautopista Pau Casals.

  En conseqncia el POUM, estableix per a el sector PPU 3 Cam de Ca lAntoniet, la necessitat dadaptar tant el Pla Parcial com el Projecte dUrbanitzaci aprovats a les noves determinacions viries establertes pel mateix POUM. Per tal de fer aquesta adaptaci es redacta aquesta Modificaci Puntual del Pla Parcial.

  Aquesta modificaci puntual cont, tamb, una modificaci del rgim dusos admissibles en els terrenys del Pla Parcial per tal dadaptarlo a la nova definici dels usos que fa el POUM i als objectius de construir un barri dhabitatges, amb edificis unifamiliars i plurifamiliars, admeten noms aquells usos compatibles amb aquests objectius.

  Aquesta modificaci puntual tamb cont una millora en els mecanismes de regulaci de ledificaci en els segents aspectes: adaptaci topogrfica de ledificaci, flexibilitat en la regulaci volumtrica de ledificaci.

  Aquesta modificaci de Pla Parcial, no contempla cap modificaci de ledificabilitat ni del nmero dhabitatges previstes pel Pla Parcial. Tampoc contempla cap modificaci de les superfcies assignades als zones verdes i equipaments dins lmbit del Pla.

  El promotor d'aquesta modificaci puntual, que, es la Junta de Compensaci del Pla Parcial Cam de Ca lAntoniet..

  Aquest document compleix amb tots els requeriments i cont tota la documentaci exigida legalment, per tal de procedir a la seva tramitaci i aprovaci provisional i definitiva d'acord amb el que s'estableix al DL 1/2005, del 26 de juliol, Text refs de la Llei dUrbanisme.

  6

  2. JUSTIFICACIO I OBJECTIUS.

  2.1 Antecedents.

  Lmbit objecte destudi est subjecte al contingut dels segents instruments de planejament i acords entre la Junta de Compensaci i lAjuntament:

  2.1.1 Pla Parcial del Cam de Ca lAntoniet. Aprovat definitivament per acord de la Comissi dUrbanisme de Barcelona de data 25 dabril de 2001, publicat al DOG el dia 14 de Febrer de 2.002.

  2.1.2 El Pla Parcial es va redactar dacord amb la ordenaci urbanstica vigent en el moment de la seva tramitaci i va acomplir tots els requisits legals establerts.

  2.1.3 Conveni Urbanstic pel desenvolupament del Pla Parcial del cam de Ca lAntoniet, signat el dia 26 de juliol de 2002.Lobjecte del conveni era el de permetre el desenvolupament urbanstic del Pla Parcial alhora que lAjuntament proposava incorporar en la ordenaci del nou Pla dOrdenaci Urbana municipal una modificaci parcial de xarxa viria, que noms afectaria a terrenys destinats a xarxa viria, zones verdes i terrenys edificables de propietat municipal. Amb aquest objectiu es desllindaven dues fases dexecuci de lurbanitzaci. La primera fase es realitzar dacord amb lordenaci aprovada i el cost de les obres anir a crrec de la Junta de Compensaci. La segona fase es realitzar dacord amb la nova ordenaci que proposi el POUM i la seva urbanitzaci, amb un cost estimat del 10% del total, anir a crrec de lAjuntament. Aquesta modificaci de lordenaci noms afecta a terrenys destinats a vials, zones verdes i terrenys edificables assignats a lAjuntament. Daquesta modificaci no sen deriven afectacions de cap mena per a la Junta de Compensaci ni per a cap finca adjudicada de propietat privada. Aquest conveni va permetre desenvolupar i aprovar els segents instruments de planejament.

  2.1.4 Projecte dUrbanitzaci del Sector del cam de Ca lAntoniet, aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local, en sessi de 2 de novembre de 2004, publicat al BOP nu. 294 de 8 de desembre del 2004. Aquest projecte correspon a la primera fase del Projecte dUrbanitzaci, dacord amb el conveni esmentat anteriorment i preveu aquelles obres que ajustantse a les determinacions del Pla Parcial no comprometen les previsions urbanstiques municipals de modificaci de xarxa viria, que es concretaran el nou Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal.

  2.1.5 Projecte de Compensaci del Sector del cam de Ca lAntoniet, aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local, en sessi de 27 de Juliol de 2004, publicat al BOP nu. 215 de 7 de setembre de 2004. El contingut daquest Projecte de Compensaci sajusta totalment a les determinacions del Pla Parcial i del conveni urbanstic esmentat. Les finques noves van sser inscrites al Registre de la Propietat de Sitges el mes de juliol de 2004.

  2.1.6 Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal POUM. Les determinacions viries del POUM afecten i obliguen a modificar el Pla Parcial i el Projecte

 • 7

  d Urbanitzaci.

  2.1.7 Pla Especial de Protecci del Patrimoni de Sitges. En lmbit del Pla Parcial hi ha un suposat jaciment Arqueolgic de Ca la Blanca que es troba inventariat dins del Patrimoni Arqueolgic de Catalunya, fitxa nu. 19 de la Carta Arqueolgica, a ms dsser declarat BCIL per lAjuntament de Sitges. La delimitaci daquest jaciment es va fer segons estimacions intutives fetes a partir de la obtenci de restes cermiques molt fragmentades trobades en superfcie que abarcaven un ampli panorama cronolgic. La Junta de Compensaci va promoure una intervenci arqueolgica, que va realitzar una empresa especialitzada, sota la supervisi del Servei dArqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal de determinar la importncia i abast de les suposades restes arqueolgiques. Les prospeccions realitzades en dues fases varen obtenir uns resultats del tot negatius, pel que fa a la localitzaci de qualsevol evidncia arqueolgica en el subsl. Per aquest motiu est en trmit la modificaci de la delimitaci del jaciment i de la seva inscripci a la Carta Arqueolgica

  2.2 Justificaci de linters pblic.

  El mateix Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal en la fitxa corresponent al sector PPU 3. Cam de ca lAntoniet diu textualment:

  Caldr adaptar a les determinacions viries del POUM, tant el Pla Parcial com el Projecte dUrbanitzaci.

  Per aquest motiu es necessria la formulaci daquesta proposta de modificaci de Pla Parcial, que ha de fer coherent la seva ordenaci, amb el traat de la via E formulada al POUM i que tamb, ha de recollir en el planejament derivat lampliaci de 10 a 12 metres de lamplada del carrer del Cmping el Roc.

  Linters pblic de lactuaci respon als criteris de necessitat, oportunitat i convenincia de la modificaci dacord al el que estableix larticle 94.5 de la Llei 10/2004..

  2.3 Objectius.

  Proposem en aquesta modificaci de Pla Parcial a ms de la modificaci viria esmentada en el pargraf anterior i que afecta a la morfologia de la zona verda prevista al lmit Nord del Pla assolir els segents objectius:

  1. Millorar alguns aspectes de lordenaci del Pla Parcial vigent referents a : a. Ajustar la forma de la zona verda del costat del cam de Ca la Blanca. b. Regular lordenaci volumtrica de ledificaci en les zones dhabitatge. c. Regular els criteris daplicaci de les alades reguladores i les seccions obligatries de mitjanera entre edificacions venes.

  2. Reduir el ventall dusos admissibles per fer mes coherents amb aquells usos compatibles amb lhabitatge i adaptar ho a la nova regulaci del POUM .

  8

  3. Recollir lestabliment de dues fases durbanitzaci que reflecteixin els acords presos amb lAjuntament en matria durbanitzaci.

  2.4 Contingut.

  Aquesta modificaci no comporta cap increment daprofitament, ja que no es contempla cap augment del sostre edificable, ni de la densitat ni del numero dhabitatges. Aquesta modificaci tampoc comporta cap transformaci global dels usos inicialment previstos pel Planejament.

  Aquest document cont tots els elements necessaris per a acomplir els seus objectius dacord amb el DL 1/2005, del 26 de Text refs de la Llei dUrbanisme:

  3. PROMOTORS.

  El promotor d'aquesta Modificaci de Pla Parcial s la Junta de Compensaci del PLA PARCIAL DEL CAM DE CA LANTONIET , NIF G62956016, domiciliada al carrer Joan Maragall n 2, baixos , 08870 de Sitges.

  4. MBIT DEL PLA

  Lmbit daquesta Modificaci de Pla Parcial s el mateix que el del Pla Parcial ja aprovat definitivament.

  Dins lmbit del sector sestan executant les obres durbanitzaci que corresponen a la primera fase de desenvolupament del Pla Parcial vigent corresponents al Projecte durbanitzaci aprovat.

  5. JUSTIFICACI LEGAL

  Per la naturalesa dels objectius i de les determinacions previstes, aquest document, correspon a la figura de planejament de modificaci de Pla Parcial dacord amb el contingut de larticle 94 del DL 1/2005, del 26 de Text refs de la Llei dUrbanisme, vigent a Catalunya en matria urbanstica.

  Aquesta modificaci comportar una posterior operaci jurdica complementria de modificaci del projecte de compensaci, per tal de modificar linscripci registral de la finca nu. 32 destinada a zona verda, sense modificaci de superfcie, i una modificaci del Projecte dUrbanitzaci, tal dincorporar el nou traat del vial E previst al Pla General.

  6. INFORMACI URBANSTIC.

  6.1 EL TERRITORI.

  El territori objecte daquesta modificaci de normes limita al Nord i amb els terrenys del sector P.P.U.7 Cam de la Fita, a lEst amb un seguit dequipaments educatius i esportius i amb el carrer de Samuel Barrachina, al Sud amb la Av. de Ronda, a lOest amb el sector sense urbanitzar P.P.U.6.. La Bvila II i amb el

 • 9

  carrer del Cam de Ca LAntoniet.

  El relleu es bastant regular, un pla inclinat amb un pendent gaireb uniforme de un 7%, sense singularitats apreciables, ni elements geogrfics remarcables.

  6.2 CADASTRE

  La situaci actual de les finques dins de lmbit queda clarament reflectida en el plnol 05 i 06 Parcellari actual superfcies i edificabilitat. s la relaci de les finques resultants del projecte de compensaci que ja estan inscrites al Registre de la Propietat.

  6.3 EDIFICIS I ACTIVITATS EXISTENTS.

  Dins lmbit del sector hi ha dues construccions dhabitatge, que restaran integrades dins de parcelles resultants dels mateixos propietaris inicials. Tamb hi ha dues construccions de serveis de lantic Cmping el Roca que restaran integrats dins lordenaci dels terrenys dequipaments pblics, segons la proposta dordenaci promoguda per lAjuntament.

  6.4 PREVISIONS DEL PLANEJAMENT.

  Les previsions del planejament actual estan reflectides en els plnols n 2 i 3 que reflexen lordenaci aprovada pel Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal i lordenaci del Pla Parcial del sector Cam de Ca lAntoniet.

  8. CRITERIS DE DISSENY DE LA MODIFICACI DE PLA PARCIAL.

  Formulem aquesta proposta de modificaci de Pla Parcial, per tal de refondre les modificacions viries determinades pel POUM, en lmbit del Pla Parcial, amb lordenaci del Pla Parcial. Aquestes modifi...

Recommended

View more >