fitxes normatives del poum de sant ... - .fitxa modificació del pla parcial urbanístic del sector

Download FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ... - .Fitxa Modificació del Pla parcial urbanístic del sector

Post on 09-Dec-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 1

FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVAN ERES

Fitxes normatives dels sectors de planejament i pol gons dactuaci del POUM de Sant Andreu de Llavane res

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 3

FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.................................................... 1

FITXES NORMATIVES DELS PLANS DE MILLORA URBANA DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.................................................................................................................................................... 5

Fitxa Pla de millora urbana Onze Pins Dalt Codi: PMU-1 7 Fitxa Pla de millora urbana Onze Pins Baix Codi: PMU-2 11 Fitxa Pla de millora urbana Venat de Cat Codi: PMU-3 15 Fitxa Pla de millora urbana La Cornisa Codi: PMU-4 19 Fitxa Pla de millora urbana El Vendrell Codi: PMU-5 23 Fitxa Pla de millora urbana Canafort Nord Codi: PMU-6 27 Fitxa Pla de millora urbana Massorr Codi: PMU-7 31 Fitxa Pla de millora urbana Les Palmes Codi: PMU-8 35 Fitxa Pla de millora urbana Can Sans Dalt Codi: PMU-9 39 Fitxa Pla de millora urbana Can Marpera Codi: PMU-10 43 Fitxa Pla de millora urbana El Sorrall Codi: PMU-11 47 Fitxa Pla de millora urbana Front Litoral Codi: PMU-12 51 Fitxa Pla de millora urbana Can Sans Interior Codi: PMU-13 55 Fitxa Pla de millora urbana sector Cam del Mol Codi: PMU-14 59 Fitxa Pla de millora urbana carretera de Sant Vicen Codi: PMU-15 63

FITXES NORMATIVES DELS PLANS PARCIALS URBANSTICS DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.................................................................................................................................................. 65

Fitxa Pla parcial urbanstic sector Tur de Sant Sebasti - Riera de Sant Andreu Codi: SUBd-1 67 Fitxa Pla parcial urbanstic sector Ponent / la Torreta Codi: SUBd-2 71 Fitxa Pla parcial urbanstic sector Llevant / el Cogoll Codi: SUBd-3 75 Fitxa Modificaci del Pla parcial urbanstic del sector Els Eucaliptus Codi: SUBpm-1 79 Fitxa Modificaci del Pla parcial urbanstic del sector Le Monnier Codi: SUBpm-2 83

FITXES NORMATIVES DELS POLGONS DACTUACI DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES......................................................................................................................................................................... 87

Fitxa Polgon d'actuaci urbanstica Surray - Balis Codi: PA-SB 89 Fitxa Polgon d'actuaci urbanstica Canafort Sud Codi: PA-CS 91 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica Modificaci del PERI del Sector C Codi: PA-SC 93 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica Passeig de lEsglsia Codi: PA-PE 95 1. mbit: 95 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica Cam de Can Tamis Codi: PA-CT 97 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica La Llarga Codi: PA-LL 99

FITXES NORMATIVES DELS POLGONS DACTUACI EN SL URB OBJECTE DE LA REDACCI DE PROJECTE DURBANITZACI DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES................................... 101

Fitxa Polgon dactuaci urbanstica Roca de la Nao Codi: PA-Ur 01 103 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica El Punt Codi: PA-Ur 02 105 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica Els Ametllers Sud Codi: PA-Ur 03 107

FITXES NORMATIVES DE DOCUMENTS DE PLANEJAMENT I/O GESTI APROVATS DEFINITIVAMENT I QUE SINCORPOREN EN AQUEST POUM I AL QUE SHAN DAJUSTAR ................................................. 109

Fitxa Polgon d'actuaci urbanstica Les Alzines Codi: PA-LA 111 Fitxa Polgon d'actuaci urbanstica Can Rivire Codi: PA-CR 113 Fitxa Polgon d'actuaci urbanstica Can Sans Fbrica Mora Codi: PA-CS2 115

Fitxes normatives dels sectors de planejament i pol gons dactuaci del POUM de Sant Andreu de Llavane res

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 5

FITXES NORMATIVES DELS PLANS DE MILLORA URBANA DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Fitxes normatives dels sectors de planejament i pol gons dactuaci del POUM de Sant Andreu de Llavane res

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 7

Fitxa Pla de millora urbana Onze Pins Dalt Codi: PMU-1

1. mbit:

a. Comprn els terrenys situats en el paratge conegut com Onze Pins, per damunt del carrer del Dipsit, entre el passeig

de Les Oliveres i la Travessia de les Eucaliptus (cota aprox. 250 m).

b. La superfcie del sector, delimitat als plnols de la srie 4. Qualificaci i gesti del sl, a escala 1/2.000, s de 109.507

m. No obstant aix, d'acord amb la informaci disponible en el moment de la redacci del POUM, el sl computable s de

94.366 m.

2. Objectius:

a. Ordenar aquest sector urb per tal de garantir la cessi de sls destinats a espais lliures, la lobertura de carrers i

lexecuci de las obres durbanitzaci.

3. Condicions dordenaci, edificaci i s:

a. El coeficient dedificabilitat ser de 0,12 m sostre / m sl. Ledificabilitat mxima es calcular sobre la superfcie de sl

computable del sector dacord amb el que sestableix a larticle 224 de les Normes del POUM. D'acord amb les dades

actuals, l'edificabilitat mxima s de 11.681 m de sostre.

b. El nombre mxim dhabitatges del sector, inclosos els actuals, ser de 47, resultant d'aquest nombre una densitat

mxima dhabitatges bruta de 4,27 hbtg/Ha. Per la morfologia del terreny i pel tipus dhabitatges previstos en aquest

sector, no s'estableixen reserves dhabitatges protegit. Les reserves mnimes dhabitatge protegit establertes en la

legislaci vigent pel que fa al sostre de nova implantaci residencial, estan cobertes de forma suficient en el POUM en els

sectors dhabitatge plurifamiliar. El sostre d'aquest sector, als efectes del que determina larticle 57.3 del Text refs de la

Llei dUrbanisme, DL 1/2010, respecte les reserves de sl per la construcci dhabitatges de protecci pblica, t la

consideraci de sostre de nova implantaci residencial.

c. Percentatges: els percentatges mnims de sl pblic sobre el total del sl incls dintre del sector per a cada tipus de

sistema, el percentatge mnim total de sl pblic i el mxim de sl daprofitament privat daquest sector seran els segents:

RESERVES SL PBLIC Espais lliures 15%

Equipaments 0%

Viari 18%

Hidrolgic 3%

SL PBLIC mnim 36%

SL DAPROFITAMENT PRIVAT Residencial 64%

SL PRIVAT mxim 64%

A aquests sls de cessi caldr afegir el 10% daprofitament urbanstic establert a larticle 43 del Text Refs de la Llei

durbanisme, DL 1/2010 i dacord amb aquest Pla dordenaci urbanstica municipal.

d. Determinacions fonamentals de l'ordenaci:

- La reserva despais lliures es realitzar, tal com es grafia el plnol, en la part mes boscosa de lmbit a tot el llarg

del curs del torrent que travessa el sector. No obstant aix, ser obligatria la preservaci dels arbres singulars

segons les Normes del POUM, quedin o no dins dels espais lliures. Tamb es procurar preservar les boles

grantiques presents.

- En el conjunt del sector ser daplicaci all que sestableix a larticle 246.5 de les Normes del POUM respecte la

disminuci de locupaci en funci del pendent i als apartats 5, 6, 7 i 8, respecte la protecci de larbrat al municipi

Fitxes normatives dels sectors de planejament i pol gons dactuaci del POUM de Sant Andreu de Llavane res

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 8

de Llavaneres. Els documents dinformaci del Pla de Millora Urbana incorporaran la ortoimatge, la localitzaci dels

arbres i un plnol de pendents de lestat actual que serviran de comprovaci per lordenaci proposada.

- Sordenar la parcellaci amb una integraci acurada entre les parcelles i edificacions proposades i les

preexistents a lentorn.

- El Pla de millora urbana procurar perqu el nivell de detall de lordenaci del sector sacosti a uns estudis previs

dimplantaci arquitectnica, a fi i efecte de poder avaluar de forma ms precisa ladequaci, integraci i el respecte

per les condicions paisatgstiques del lloc.

- No obstant lanterior, caldr fer constar la condici obligatria de la tramitaci dun Pla de millora urbana

dordenaci de volums (PMUOV), quan la superfcie de la parcella o parcelles sobre la que se solliciti la llicncia,

sigui ms gran que la dimensi establerta a lapartat 4 de les diferents zones del POUM, respecte la tramitaci dun

PMUOV.

- Tot el sl privat amb pendents superiors al 50%, que no estigui edificat en el moment de la tramitaci del Pla de

millora urbana, es considerar inedificable, no sadmetr la seva modificaci i no podr ser objecte de transformaci,

havent-se de mantenir en el seu estat natural. Sexceptuar de la condici anterior un nombre molt acotat de casos,

inferior al 10% de les noves edificacions a executar, en els que el projecte dordenaci que es presenti i justifiqui

fefaentment que la proposta arquitectnica millora les condicions de paisatge de la situaci actual.

- Es vetllar per aconseguir la continutat del carrers existents, tal i com es grafia, de forma indicativa, en els plnols

dordenaci.

- Tal com se indica als plnols de la Srie 4. Qualificaci i gesti del sl, a escala 1/2.000, lordenaci haur de

respectar; la Zona de Servitud, de 5 m damplada per a s pblic, lliure de construcci, i la Zona de policia, de

100 m, caldr

Recommended

View more >