FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ... - ?· Fitxa Modificació del Pla parcial urbanístic del sector…

Download FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ... - ?· Fitxa Modificació del Pla parcial urbanístic del sector…

Post on 09-Dec-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 1

FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVAN ERES

Fitxes normatives dels sectors de planejament i pol gons dactuaci del POUM de Sant Andreu de Llavane res

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 3

FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.................................................... 1

FITXES NORMATIVES DELS PLANS DE MILLORA URBANA DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.................................................................................................................................................... 5

Fitxa Pla de millora urbana Onze Pins Dalt Codi: PMU-1 7 Fitxa Pla de millora urbana Onze Pins Baix Codi: PMU-2 11 Fitxa Pla de millora urbana Venat de Cat Codi: PMU-3 15 Fitxa Pla de millora urbana La Cornisa Codi: PMU-4 19 Fitxa Pla de millora urbana El Vendrell Codi: PMU-5 23 Fitxa Pla de millora urbana Canafort Nord Codi: PMU-6 27 Fitxa Pla de millora urbana Massorr Codi: PMU-7 31 Fitxa Pla de millora urbana Les Palmes Codi: PMU-8 35 Fitxa Pla de millora urbana Can Sans Dalt Codi: PMU-9 39 Fitxa Pla de millora urbana Can Marpera Codi: PMU-10 43 Fitxa Pla de millora urbana El Sorrall Codi: PMU-11 47 Fitxa Pla de millora urbana Front Litoral Codi: PMU-12 51 Fitxa Pla de millora urbana Can Sans Interior Codi: PMU-13 55 Fitxa Pla de millora urbana sector Cam del Mol Codi: PMU-14 59 Fitxa Pla de millora urbana carretera de Sant Vicen Codi: PMU-15 63

FITXES NORMATIVES DELS PLANS PARCIALS URBANSTICS DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.................................................................................................................................................. 65

Fitxa Pla parcial urbanstic sector Tur de Sant Sebasti - Riera de Sant Andreu Codi: SUBd-1 67 Fitxa Pla parcial urbanstic sector Ponent / la Torreta Codi: SUBd-2 71 Fitxa Pla parcial urbanstic sector Llevant / el Cogoll Codi: SUBd-3 75 Fitxa Modificaci del Pla parcial urbanstic del sector Els Eucaliptus Codi: SUBpm-1 79 Fitxa Modificaci del Pla parcial urbanstic del sector Le Monnier Codi: SUBpm-2 83

FITXES NORMATIVES DELS POLGONS DACTUACI DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES......................................................................................................................................................................... 87

Fitxa Polgon d'actuaci urbanstica Surray - Balis Codi: PA-SB 89 Fitxa Polgon d'actuaci urbanstica Canafort Sud Codi: PA-CS 91 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica Modificaci del PERI del Sector C Codi: PA-SC 93 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica Passeig de lEsglsia Codi: PA-PE 95 1. mbit: 95 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica Cam de Can Tamis Codi: PA-CT 97 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica La Llarga Codi: PA-LL 99

FITXES NORMATIVES DELS POLGONS DACTUACI EN SL URB OBJECTE DE LA REDACCI DE PROJECTE DURBANITZACI DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES................................... 101

Fitxa Polgon dactuaci urbanstica Roca de la Nao Codi: PA-Ur 01 103 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica El Punt Codi: PA-Ur 02 105 Fitxa Polgon dactuaci urbanstica Els Ametllers Sud Codi: PA-Ur 03 107

FITXES NORMATIVES DE DOCUMENTS DE PLANEJAMENT I/O GESTI APROVATS DEFINITIVAMENT I QUE SINCORPOREN EN AQUEST POUM I AL QUE SHAN DAJUSTAR ................................................. 109

Fitxa Polgon d'actuaci urbanstica Les Alzines Codi: PA-LA 111 Fitxa Polgon d'actuaci urbanstica Can Rivire Codi: PA-CR 113 Fitxa Polgon d'actuaci urbanstica Can Sans Fbrica Mora Codi: PA-CS2 115

Fitxes normatives dels sectors de planejament i pol gons dactuaci del POUM de Sant Andreu de Llavane res

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 5

FITXES NORMATIVES DELS PLANS DE MILLORA URBANA DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Fitxes normatives dels sectors de planejament i pol gons dactuaci del POUM de Sant Andreu de Llavane res

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 7

Fitxa Pla de millora urbana Onze Pins Dalt Codi: PMU-1

1. mbit:

a. Comprn els terrenys situats en el paratge conegut com Onze Pins, per damunt del carrer del Dipsit, entre el passeig

de Les Oliveres i la Travessia de les Eucaliptus (cota aprox. 250 m).

b. La superfcie del sector, delimitat als plnols de la srie 4. Qualificaci i gesti del sl, a escala 1/2.000, s de 109.507

m. No obstant aix, d'acord amb la informaci disponible en el moment de la redacci del POUM, el sl computable s de

94.366 m.

2. Objectius:

a. Ordenar aquest sector urb per tal de garantir la cessi de sls destinats a espais lliures, la lobertura de carrers i

lexecuci de las obres durbanitzaci.

3. Condicions dordenaci, edificaci i s:

a. El coeficient dedificabilitat ser de 0,12 m sostre / m sl. Ledificabilitat mxima es calcular sobre la superfcie de sl

computable del sector dacord amb el que sestableix a larticle 224 de les Normes del POUM. D'acord amb les dades

actuals, l'edificabilitat mxima s de 11.681 m de sostre.

b. El nombre mxim dhabitatges del sector, inclosos els actuals, ser de 47, resultant d'aquest nombre una densitat

mxima dhabitatges bruta de 4,27 hbtg/Ha. Per la morfologia del terreny i pel tipus dhabitatges previstos en aquest

sector, no s'estableixen reserves dhabitatges protegit. Les reserves mnimes dhabitatge protegit establertes en la

legislaci vigent pel que fa al sostre de nova implantaci residencial, estan cobertes de forma suficient en el POUM en els

sectors dhabitatge plurifamiliar. El sostre d'aquest sector, als efectes del que determina larticle 57.3 del Text refs de la

Llei dUrbanisme, DL 1/2010, respecte les reserves de sl per la construcci dhabitatges de protecci pblica, t la

consideraci de sostre de nova implantaci residencial.

c. Percentatges: els percentatges mnims de sl pblic sobre el total del sl incls dintre del sector per a cada tipus de

sistema, el percentatge mnim total de sl pblic i el mxim de sl daprofitament privat daquest sector seran els segents:

RESERVES SL PBLIC Espais lliures 15%

Equipaments 0%

Viari 18%

Hidrolgic 3%

SL PBLIC mnim 36%

SL DAPROFITAMENT PRIVAT Residencial 64%

SL PRIVAT mxim 64%

A aquests sls de cessi caldr afegir el 10% daprofitament urbanstic establert a larticle 43 del Text Refs de la Llei

durbanisme, DL 1/2010 i dacord amb aquest Pla dordenaci urbanstica municipal.

d. Determinacions fonamentals de l'ordenaci:

- La reserva despais lliures es realitzar, tal com es grafia el plnol, en la part mes boscosa de lmbit a tot el llarg

del curs del torrent que travessa el sector. No obstant aix, ser obligatria la preservaci dels arbres singulars

segons les Normes del POUM, quedin o no dins dels espais lliures. Tamb es procurar preservar les boles

grantiques presents.

- En el conjunt del sector ser daplicaci all que sestableix a larticle 246.5 de les Normes del POUM respecte la

disminuci de locupaci en funci del pendent i als apartats 5, 6, 7 i 8, respecte la protecci de larbrat al municipi

Fitxes normatives dels sectors de planejament i pol gons dactuaci del POUM de Sant Andreu de Llavane res

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 8

de Llavaneres. Els documents dinformaci del Pla de Millora Urbana incorporaran la ortoimatge, la localitzaci dels

arbres i un plnol de pendents de lestat actual que serviran de comprovaci per lordenaci proposada.

- Sordenar la parcellaci amb una integraci acurada entre les parcelles i edificacions proposades i les

preexistents a lentorn.

- El Pla de millora urbana procurar perqu el nivell de detall de lordenaci del sector sacosti a uns estudis previs

dimplantaci arquitectnica, a fi i efecte de poder avaluar de forma ms precisa ladequaci, integraci i el respecte

per les condicions paisatgstiques del lloc.

- No obstant lanterior, caldr fer constar la condici obligatria de la tramitaci dun Pla de millora urbana

dordenaci de volums (PMUOV), quan la superfcie de la parcella o parcelles sobre la que se solliciti la llicncia,

sigui ms gran que la dimensi establerta a lapartat 4 de les diferents zones del POUM, respecte la tramitaci dun

PMUOV.

- Tot el sl privat amb pendents superiors al 50%, que no estigui edificat en el moment de la tramitaci del Pla de

millora urbana, es considerar inedificable, no sadmetr la seva modificaci i no podr ser objecte de transformaci,

havent-se de mantenir en el seu estat natural. Sexceptuar de la condici anterior un nombre molt acotat de casos,

inferior al 10% de les noves edificacions a executar, en els que el projecte dordenaci que es presenti i justifiqui

fefaentment que la proposta arquitectnica millora les condicions de paisatge de la situaci actual.

- Es vetllar per aconseguir la continutat del carrers existents, tal i com es grafia, de forma indicativa, en els plnols

dordenaci.

- Tal com se indica als plnols de la Srie 4. Qualificaci i gesti del sl, a escala 1/2.000, lordenaci haur de

respectar; la Zona de Servitud, de 5 m damplada per a s pblic, lliure de construcci, i la Zona de policia, de

100 m, caldr disposar de la corresponent autoritzaci prvia de lACA. Per les condicions ds, dordenaci i de

protecci i millora del sistema hidrolgic ser daplicaci all que sestableix a la Secci Tercera de les Normes

daquest POUM, als articles 119, 120 i 121.

- A ms, lordenaci haur de ser compatible amb els criteris dinundabilitat hidrourbanstics, aprovats pel Consell

dadministraci de lACA i amb les determinacions de larticle 6 del RLU, Decret 305/2006, respectant el rgim

dusos i les restriccions a ledificaci en funci de cada zona definida en lrea dinfluncia del curs de laigua que

determinen les diferents zones (Zona fluvial, Sistema hdric, Zona inundable), indicades en els mateix plnols.

- Per tal de protegir jaciments arqueolgics documentats i no documentats, shaur de realitzar i tenir en compte els

resultats duna prospecci arqueolgica de les rees de expectativa arqueolgiques que hi pugui haver.

- En referncia a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fbrica en camins rurals, i

les seves modificacions, guals, etc.) i encreuaments de conduccions o serveis sota lleres, caldr aplicar el document

tcnic redactat per lAgncia Catalana de lAigua Guia tcnica. Recomanacions tcniques per al disseny

dinfraestructures que interfereixen amb lespai fluvial o altres documents posteriors daplicaci.

- Caldr garantir la mxima adaptaci a la morfologia natural del terreny de les construccions i del viari previst, aix

com un tractament adequat dels talussos que es puguin generar.

e. Relaci de zones

- El sl daprofitament privat daquest sector, la posici indicativa del qual es determina en els plnols dordenaci,

sordenar segons el que el Pla dordenaci urbanstica municipal estableix per a les zones preferents a detallar,

clau (). En aquest sector, la zona a detallar precisar i ajustar els parmetres establerts a la zona segent:

- Zona dhabitatge allat en parcella gran, clau (5c). Lordenaci del Pla de millora ajustar els parmetres daquesta

qualificaci, mantenint com a parmetres bsics daquesta regulaci la mida de la parcella i prenent com a

referncia la parcella de 1.500 m, ajustant la dimensi de les parcelles en funci del nombre mxim dhabitatges

establerts per aquest sector i a la justificaci de la integraci paisatgstica de la proposta dordenaci del mateix.

Altrament el nombre mxim de plantes aparents exteriorment en cap cas ni en cap punt ser superior a planta baixa i

una planta pis, acceptant-se aquesta condici nicament pel suport topogrfic complex del sector. Els volums de

larquitectura sintegraran en la seva totalitat en el glib teric definit per locupaci mxima de la parcella, no

Fitxes normatives dels sectors de planejament i pol gons dactuaci del POUM de Sant Andreu de Llavane res

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refs aprovaci definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 9

superior al 15%, i un pla vertical parallel al terreny a una alada mxima de 6,5 m (en aquest glib tampoc podr

sobresortir el carener de la coberta).

- Les edificacions existents que no compleixin amb aquestes condicions restaran en volum disconforme i sobre les

mateixes no sadmetran obres dampliaci. La substituci daquestes comportar obligatriament la condici

dadaptar-se a les condicions abans descrites.

- Les parcelles actuals edificades inferiors a la parcella mnima i les no edificades que tinguin una dimensi inferior

al 80% de la superfcie assenyalada tindran la condici de parcella mnima assenyalada en aquesta fitxa. La resta

de parcelles shauran de reparcellar.

- Les condicions paramtriques dedificaci i s de la mateixa es determinen al Ttol V. Qualificaci del sl.

Regulaci de les zones, daquest Pla dordenaci urbanstica municipal.

4. Condicions de gesti:

a. El Pla de millora establir els polgons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la urbanitzaci i transformaci de

tot el sector, que sexecutar pel sistema de reparcellaci, dintre de les modalitats diniciativa privades previstes en el

TRLU 1/2010, ja sigui per compensaci o per concertaci.

b. El desenvolupament daquest sector comportar que els propietaris inclosos dins el mateix es faran crrec dels costos

d'urbanitzaci del sistema viari i del sistema despais lliures

c. El pla de millora podr ajustar els percentatges de sl atributs a cada classe de sistema en el punt 3 daquesta fitxa,

mantenint en qualsevol cas la superfcie mnima destinada a sistema despais lliures i sense disminuir el percentatge de

sl pblic mnim fixat.

d. El projecte durbanitzaci haur dincloure el disseny de totes les infraestructures del sistema de sanejament, collectors

en alta, estacions de bombament, tancs de retenci, etc. Tal com est establert en el TRLU, el promotor haur de assumir

els costos econmics, en la seva part proporcional dinversi, per a totes les infraestructures dels sistema global de

sanejament. A ms, en el desenvolupament de cada sector caldr obtenir la conformitat del gestor del subministrament

municipal daigua de lexistncia de les dotacions suficients per poder satisfer la demanda que es generar.

e. El projecte de reparcellaci, dacord amb el sestableix a larticle 134.2 del Reglament de la llei dUrbanisme D

305/2006, podr excloure de la comunitat reparcellatria le...