likovna kultura 53

Download Likovna kultura 53

Post on 29-Jan-2018

91 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. ApstraktnaApstraktna umumjjetnostetnost
 2. 2. UvodUvod Nastala je izmeu 1910. i 1920. godine.. Stvorili su je, nezavisno jedan od drugog, tri umjetnika- Vasilij Kandinski, Kazimir Maljevi i Pit Modrijan! Slika je za njih samostalna stvarnost koja ima svoje znakove.
 3. 3. Vasilij KaVasilij Kanndinskidinski Kandinski je bio ruski umjetnik. Sa grupom njemakih slikara je osnovao 1911. god. grupu Plavi jaha. Sutina rada ove grupe bila je spontanost u izrazu emocija. Kandinski je tragao za istom umjetnou u kojoj predmet nee smetati ispoljavanju unutranjih vibracija! Doao je do uvjerenja da oblik boja i linija sadre elemente jezika, imaju svoju duu stvara apstraktni ekspresionizam.
 4. 4. KandinskiKandinski
 5. 5. Vasilij KaVasilij Kanndinskidinski Pie O pitanju forme - Kandinski kae: Ako je na nekoj slici jedna linija osloboena funkcije da oznai objekat, i ako ona sama funkcionie kao objekat, tada njena unutranja zvunost nije oslabljena bilo kojom sporednom funkcijom i ona postie maksimum svoje snage. Na ovom principu poiva njegova teorija bespredmetne (apstraktne) umjetnosti!
 6. 6. Boja ima svoj zvuk, a linija sama poBoja ima svoj zvuk, a linija sama po sebi ima svoj obliksebi ima svoj oblik 4 zvuka boje: toplo i hladno; svijetlo i tamno Svoje slike dijeli na: melodijske (jednostavne) i simfonijske (sloene) Profesor na Bauhausu (kua umjetnosti) 0d 1920. izraen geometrizam, perspektiva
 7. 7. Vasilij KaVasilij Kanndinskidinski Improvizacija Kompozicija VII
 8. 8. BBijijela linijaela linija
 9. 9. KoKommpozicija VIIpozicija VII
 10. 10. Kompozicija VIKompozicija VI
 11. 11. Kompozicija XKompozicija X
 12. 12. Na bNa bijijelomelom
 13. 13. Kazimir MaljeviKazimir Maljevi Maljevi je takodje ruski umjetnik, poeo je da slika kubizmom. 1913. svoje slike sveo na krugove, trouglove i kvadrate, koji postaju apsoluti jezika, to je nazvao supermatizmom. Crni kvadrat na bijeloj osnovi bijelo je beskonanost u kojoj su forme koje imaju energiju. 1918. godine je naslikao seriju slika bijelog na bijelom!
 14. 14. MaljeviMaljevi
 15. 15. Seljak u poljuSeljak u polju
 16. 16. Crni kvadrat na bCrni kvadrat na bijijeloj osnovieloj osnovi
 17. 17. BBijijelo na belo na bijijelomelom
 18. 18. Kazimir MaljeviKazimir Maljevi Dvodimenzionalni autoportret i supermatistika kompozicija Crveni kvadrat, crni kvadrat Supermatizam
 19. 19. Pit ModrijanPit Modrijan Modrijan je holandski slikar i veliki teoretiar umjetnosti. Pripada umjetnikoj grupi De Stil. Razvio je novi oblik apstraktne umjetnosti nazvan neoplasticizam vertiklane i horizontalne linije, koristi neutralne (to je prostor) i primarne boje (to je materija). Njegovo slikarstvo, lieno svake emocije.
 20. 20. ModrijanModrijan
 21. 21. Kompozicija AKompozicija A
 22. 22. Pit ModrijanPit Modrijan Kompozicija sa crvenim, plavim i utim
 23. 23. Doprinos umjetnostiDoprinos umjetnosti asopis De stil arhitekti, skulptori, slikari, dizajneri kola Bauhaus Njemaka ukidanje razlike izmeu zanata i umjetnosti, - direktor Valter Gropijus, sinteza svih umjetnosti ogleda se u arhitekturi, nametaju, industriji. Jednostavne i funkcionalne forme
 24. 24. Don RitveldDon Ritveld
 25. 25. SatSat
 26. 26. Ruski konstruktivizamRuski konstruktivizam 1914. godine po uzoru na futurizam Vladimir Tatljin, Aleksandar Rodenko, Anton Pevzner i Naum Gabo pokuali su u Moskvi da stvaraju djela u materijalima i onako kako se konstruie maina. Pokreta konstruktivizma je bio Tatljin.
 27. 27. Spomenik III internacionSpomenik III internacionaali - maketali - maketa
 28. 28. TatljinTatljin Sastoji se od elemenata koji se okreu oko svoje ose : Polulopte (1 sat) Valjka ( 1 dan) Kupe (1 mesec) Kocke (1 godina) Obavijeni sa dvostrukom reetkom
 29. 29. Pevzner i GaboPevzner i Gabo Pevznerove i Gabove konstrukcije su bile bezline kao maine. Pevzner radi u vrstoj materiji bronza ili bakar. Gabo radi u providnoj masi Odlaze u Ameriku.
 30. 30. Gabo Linearna koGabo Linearna konnstrukcijastrukcija
 31. 31. Pevzner Razvojni stubPevzner Razvojni stub
 32. 32. SADSAD Tatljinovu ideju da se umjetnost kree u SAD sprovodi 30-tih godina Aleksandar Kolder - stvara umjetnost mobila.
 33. 33. Hvala za panju!Hvala za panju!
 34. 34. Kolder Mrea za ribu i jastogaKolder Mrea za ribu i jastoga