liderstvo nastavnika

Download Liderstvo nastavnika

Post on 28-Jan-2017

230 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju obrazovanja

  Ova knjiga rasvetljava i ilustruje liderstvo nastavnika kroz autentine prie. Njihovi autori su sami nastavnici i oni koji ih podravaju i facilitiraju njihov rad. Zajedno, ove prie objanjavaju teoriju o neformalizovanom liderstvu nastavnika i njegovu ulogu u transformaciji obrazovanja. Teorija je ugraena u ove prie, a kljuni uvidi su istaknuti u uvodnoj rei urednika na poetku svake prie.

  Dejvid Frost je lan grupe Liderstvo za uenje (Leadership for Learning) Pedagokog fakulteta Univerziteta u Kembridu. U fokusu njegovog istraivanja je liderstvo nastavnika i razvijanje strategija koje podravaju nastavnike kao agente promena. Kao osniva Liderstva za uenje: Mrea u Kembridu

  posveen je demokratskim vrednostima u obrazovnom okruenju.

  Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju obrazovanja

  Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju obrazovanja

  The LfL Teacher Leadership Series

  Uredio Dejvid Frost

  ISBN 978-86-87753-13-6

  Uredio D

  ejvid Frost

  Ovo je knjiga koja zasluuje iroku publiku. Ona neguje i promovie optimizam u pogledu rada nastavnika i onoga to oni mogu da postignu u svojim zajednicama. Ovo je vano

  jer sr knjige ine glasovi nastavnika utkani u zanimljive i pitko napisane prie. Meutim, pogreno bi bilo pretpostaviti da je ovo samo zbirka pria. Knjiga sadri i teorijske

  postavke o liderstvu i unapreivanju kole, a one su i izazovne i provokativne.

  Iz Predgovora, Do Mils (Jo Mylles),

  zamenica direktora Ser Don Lovs kole

  FONDACIJA ZA OTVORENO DRUTVO, SRBIJAOPEN SOCIETY FOUNDATION, SERBIA

 • Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju obrazovanja

  Uredio Dejvid Frost (David Frost)

 • Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju obrazovanja

  Prvo izdanje za Srbiju

  IzdavaCentar za obrazovne politike, BeogradCarigradska 21,Tel/fax +381113347557e-mail: info@cep.edu.rswww.cep.edu.rs

  Za izdavaaJasminka eki-Markovi

  Sa engleskog prevelaGordana Miljevi

  LektorAleksandra Stani

  Naslov originalaTransforming Education Through Teacher LeadershipCopyright 2014 David Frost

  English editionFirst Published 2014by Leadership for Learning:The Cambridge NetworkUniversity of Cambridge Faculty of Education184 Hills Road, Cambridge CB2 8PQwww.educ.cam.ac.uk/centres/lfl

  Izdanje za Srbiju, Centar za obrazovne politike, Beograd uz pismenu dozvolu The Cambridge NetworkUniversity of Cambridge Faculty of Education

  Grafiki dizajnH2 Associates, Cambridge

  Priprema za tampuZoran Grac

  tampaDosije studio, Beograd

  ISBN 978-86-87753-13-6

  Tira 500

  Prevod i tampanje ove knjige omoguila je Fondacija za otvoreno drutvo, Srbija

 • iii

  Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju obrazovanja

  Zahvalnost urednika

  Najiskrenije zahvaljujem svim autorima i autorkama (a njih je bilo dvadeset estoro) koji su i pored svih svojih ostalih profesionalnih obaveza napisali pojedina poglavlja ili doprineli njihovom nastanku. Oni su predstavnici plejade prosvetnih radnika iji rad moemo smatrati herojskim. S nestrpljenjem oekujem da i mnoge druge nastavnike prie i zapise predstavim u narednim knjigama iz LfL (Leadership for Learning Liderstvo za uenje) iz serije Liderstvo nastavnika.

  Zahvalan sam svima onima koji su prihvatili ideju neformalizovanog liderstva nastavnika1 i posvetili svoje vreme, entuzijazam i kreativnost aktivnostima koje su prikazane u ovoj knjizi. Nastavnici i facilitatori su svojim radom, kao to se moe videti iz primera koji su ovde predstavljeni, doprineli doterivanju i praktinom ostvarivanju tih ideja. Takoe bih hteo da se zahvalim brojnim direktorima kola, predstavnicima prosvetnih vlasti i institucija irom sveta koji su omoguili i konstantno podravali razvijanje zajednikog liderstva.

  Neophodno je naglasiti i vanost podrke koju su mnoge organizacije pruile razvoju neformalizovanog liderstva nastavnika. Neke od njih navedene su u ovoj knjizi. Siguran sam da e o ostalima biti rei u narednim knjigama iz ove serije. Ovde bih eleo da naglasim i izrazim potovanje velikodunoj podrci Fondacijama otvorenog drutva (Open Society Foundations OSF) iji nam je Program podrke obrazovanju (Education Support Programme ESP) bio kljuni saradnik: zahvaljujui njihovoj finansijskoj podrci, rad opisan u ovoj knjizi dobio je meunarodne razmere. Posebnu zahvalnost izraavam Gordani Miljevi, bivoj koordinatorki programa u OSF/ESP a sadanjoj saradnici Centra za obrazovne politike (COP), Beograd, koja je odigrala kljunu ulogu u pokretanju i promovisanju inicijative Meunarodnog liderstva nastavnika (International Teacher Leadership ITL).

  Zahvaljujem Rut Sapsed (Ruth Sapsed) i Karolin estaz (Caroline Jestaz) iz mree Liderstvo za uenje (Leadership for Learning LfL) Univerziteta u Kembridu na profesionalnosti i strpljenju tokom pokretanja serije publikacija Liderstvo za uenje. Hvala i Katarini ou (Katherine Shaw) za temeljno i inspirativno lektorisanje teksta.

  Na kraju, moja neizmerna zahvalnost pripada Amandi Roberts (Amanda Roberts) koja mi je tokom pripreme knjige bila kritiki prijatelj i nesebino pomagala u njenom ureivanju. Njoj su takoe zahvalni i brojni lanovi HartsKem (HertsCam) mree i mree Meunarodnog liderstva nastavnika na nepokolebljivoj podrci njihovom radu koji je prikazan u ovoj knjizi.

  Dejvid FrostUrednik

  1 Liderstvo nastavnika ne odnosi se na vrenje bilo koje formalne, upravljake funkcije u koli, ve na aktivnost nastavnika koji vode promene, uvode nove ideje u saradnji sa uenicima, kolegama, roditeljima i irom zajednicom (prim. prev.).

 • iv

  Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju obrazovanja

  Spisak skraenica

  COP Centar za obrazovne politike

  ESP Education Support Programme (Program podrke obrazovanju)

  ETF The European Training Foundation (Evropska fondacija za obuku)

  IKT Informativno-komunikacione tehnologije

  ITL The International Teacher Leadership Initiative (Inicijativa/Projekat Meunarodnog liderstva nastavnika

  LfL Leadership for Learning (Liderstvo za uenje)

  NVO Nevladina organizacija

  PISA Program for International Student Assessment (Meunarodni program ocenjivanja uenika)

  OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj)

  OSF Open Society Foundation (Fondacija otvorenog drutva)

  TLDW Teacher Led Development Work (Razvojni rad koji vode nastavnici)

  TALIS The Teaching and Learning International Survey (Meunarodno istraivanje nastave i uenja)

 • v

  Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju obrazovanja

  Autori

  Klodet Anderson (Claudette Anderson) nastavnica geografije u koli Dejim Elis (Dame Alice) u Poters Baru (Potters Bar), u Velikoj Britaniji. Ona je bila lanica kolske grupe za Razvojni rad koji vode nastavnici (Teacher Led Development Work TLDW) a sada je jedan od mentora. Uestvovala je u projektu Meunarodno liderstvo nastavnika (ITL).

  Ema Anderson (Emma Anderson) pomonica direktora Barnvel (Barnwell) kole u Stivenidu (Stevenage) u Hartfordajeru (Hertfordshire), Velika Britanija. Ema je zavrila master studije iz programa Voenje nastave i uenja. Viegodinja je lanica HartsKema (HertsCam) mentorskog tima i uestvovala je u ITL projektu.

  ila Bol (Sheila Ball) pomonica direktora u Brumfild (Broomfield) koli u Enfildu (Enfield) u severnom delu Londona. ila je zavrila master studije iz programa Voenje nastave i uenja. Bila je mentorka TLDW grupama u nizu kola i imala kljunu ulogu u ITL projektu.

  Pol Barnet (Paul Barnett) zamenik direktora Barnvel (Barnwell) kole u Stivenidu, Hartfordajer, Velika Britanija. Zavrio je master studije iz programa Voene nastave i uenja. Pol je dugogodinji lan HartsKem mree i imao je kljunu ulogu u ITL projektu.

  Ozgur Bolat (Dr) predava na Baeir Univerzitetu (Baheehir) u Turskoj, kolumnista Hurijeta (Hrriyet), turskih nacionalnih novina i savetnik u Turskoj fondaciji za obrazovanje. Sada vodi program Liderstvo nastavnika koji je proistekao iz ITL projekta.

  Ivona elebii direktorka proMENTE, NVO za socijalna istraivanja iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Ivona je lanica glavnog tima ITL projekta. Sada koordinie veliki program Liderstvo nastavnika u BiH koji je proistekao iz ITL projekta.

  Mona irak (Mona Chiriac) pomonica direktora kole u Kuvajtu. Do nedavno je radila kao nastavnica u Barkli (Barclay) koli u Hartfordajeru, Velika Britanija. Mona je zavrila master studije iz programa Voenje nastave i uenja i lanica je HartsKem mentorskog tima. Uestvovala je u ITL projektu i pokrenula liderstvo nastavnika u svojoj rodnoj zemlji, Rumuniji.

  Lia Komiser (Lia Commissar) biva nastavnica biologije u koli Deim Elis Oven (Dame Alice Owen) u Poters Baru (Potters Bar), Velika Britanija. Uestvovala je u TLDW i master programima pre nego to se zaposlila kao menaderka projekata iz neuronauke i obrazovanja u Velkam Trastu (Wellcome Trust).

  Kerolajn Kribi (Caroline Creaby) pomonica direktora u Sendringhem (Sandringham) koli u Hartfordajeru, Velika Britanija. Zavrila je master studije iz programa Voenje nastave i uenja. Kerolajn je lanica HartsKem

 • vi

  Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju obrazovanja

  mentorskog tima i razvojno-rukovodeeg tima HertsKem mree. Uestvovala je u ITL projektu a sada je na doktorskim studijama.

  Helen Foj (Helen Foy) nastavnica fizikog vaspitanja u Nobel koli u Stivenidu, Hartfordajer, Velika Britanija. Uestvovala je u TLDW i zavrila master studije iz programa Voenje nastave i uenja. Nedavno se pridruila HartsKem mentorskom timu.

  Kler Herbert (Clare Herbert) zamenica direktora Vulenvik (Woolenwick) kole u Stivenidu, Hartfordajer, Velika Britanija. Zavrila je master studije iz programa Voenje nastave i