kry½iaus kelias

Download KRY½IAUS KELIAS

Post on 08-Jan-2016

63 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KRYŽIAUS KELIAS. TAU IR MAN. I stotis . Žmogus nuteisiamas mirti. Stot , teismas eina ! Teisiamas žmogus , teismo išvada – kaltas ! Kaltas , kad myli , kaltas , kad laikosi tikrųjų vertybių ir už jas kovoja , kaltas , kad nori išlikti žmogumi . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • KRYIAUS KELIASTAU IR MAN...

 • I stotis. mogus nuteisiamas mirti

  Stot, teismas eina! Teisiamas mogus, teismo ivada kaltas! Kaltas, kad myli, kaltas, kad laikosi tikrj vertybi ir u jas kovoja, kaltas, kad nori ilikti mogumi. Kaltas, nes pasilenkia prie vargo, kad apkabina verkiant. XXI amiaus pasaulis nesitaiko prie silpnesni. Kaltas, todl turi bti vykdyta bausm paalinti! Iimti i apyvartos, nes neduoda naudos! Paalinti, kad nelikt!

 • Pilotas paklaus: K gi man daryti su Jzumi, kuris vadinamas Mesiju? Jie visi rk: Ant kryiaus j! Jis band klausti: O k gi pikta yra padars? Bet tie dar garsiau auk: Ant kryiaus j!Tuomet jis paleido jiems Barab, o Jz nuplakdins atidav nukryiuoti.(Mt 27, 22-23; 26).

 • II stotis. mogus paima neti kryi

  mogus prisiima tai, k jo paaukimas jam udeda ant pei mokytojas kas ryt eidamas darb msto apie vaik ateit, motina supdama savo kdik galvoja, k reiks ant stalo paduoti i darbo grusiam vyrui, vienia moiut paglosto jos vienintel draug katinl. Kartais kasdienyb tampa kryiumi. Kartais kasdienyb sunki. Prisiimti savo kryi tai gyventi. Tai kitiems savo gyvenimu teikti prasm, paiam t prasm bandyti atrasti.

 • Valdytojo kareiviai nusived Jz gulos bstin ir surinko aplink j vis kuop. Jie ireng j ir apsiaut raudona skraiste. Nupyn vainik i erki, udjo jam ant galvos, o dein spraud nendr. Paskui tyiodamiesi klpiojo prie j ir sak: Sveikas, yd karaliau! Spjaudydami j, stvr i jo nendr ir ai per galv. Pasityioj i Jzaus, kareiviai nusiaut skraist, apvilko jo paties drabuiais ir isived nukryiuoti (Mt 27, 27-31).

 • III stotis. mogus parpuola po kryiumi

  iandien nusivyliau savimi ir kitais. Neatlaikiau. Utrenkiau durimis ir ijau i nam. siskaudinau. Neinau, ar tokio gyvenimo tikjaus...Laikratyje vakar perskaiiau, kad motina nuud savo vaik. Jos vyras nuolat girtuokliauja, j mua. Palo mogus.Va, ir vl i matematikos gavau dvejet. inau, kad mama pyks... Rytoj pabgsiu i pamokos...

 • Jis ms negalias prisim, ms skausmus sau usikrov.O mes laikme j raupsuotu - Dievo nubaustu ir nuvargintu.Bet jis buvo sualotas dl ms nusiengim,ant jo krito kiriai dl ms kali.Bausm ant jo krito ms iganymui,jo aizdomis mes buvome igydyti.Visi mes lyg avys pakrikome, kiekvienas eidamas savuoju keliu,o Viepats udjo ant jo kalt ms vis (Iz 53, 4-6).

 • IV stotis. mogus susitinka savo Motin

  Motina ir Snus. Ne lpos sako odius. Jos atmintyje Jo verksmas, ypsnys, pirmas ingsnis ir odis. Dar ir dabar ji atsimena, koks isipusts jis jo pirm pasimatym, kaip igyveno pirmj meil, koks susijaudins laik baigiamuosius egzaminus. Snus ir Motina. Motina ir Snus. irdis i irdies. Per retai tave aplankau, Mama. Usims bnu, tau nepaskambinu. Atleisk, jei skaudinau. Neidrstu tau pasakyti kaip labai tave myliu. Ai, kad esi, mama.

 • Jo motina laik visus vykius savo irdyje (Lk 2, 34 - 35; 51).Taip kalbjo Viepats: Nustok aimanavusi, nusiluostykaaras, nes yra atpildas u tavo varg (Jer 31, 16).

 • V stotis. mogus padeda mogui neti kryi

  mogus kelyje susitinka kit mog. Pasikalba, pasidalina savo gyvenimliu, pasidiaugia, pasibdavoja. Atrodo ir lengviau gyventi. Ne vienas esi... Gyvenimas viesesnis tampa. Ai biiuli, kad padjai neti kasdienybs nat.

 • Jzus kalbjo savo mokiniams: Jei kas nori eiti paskuimane, teisiada pats savs, tepasiima savo kryi ir tesekamanimi (Mt 16, 24).

 • VI stotis. Veronika nuluosto mogui veid

  Moteris susitinka mog, kuris pavargo. Prakaitas srva nuo jo veido. Maytis gailestingumo gestas, taiau tai keiia istorij.Ligoninje guldamas sulaukdavau malonios sesels. Ji rpinosi manim. Nusiypsodavo. To utekdavo, kad skausmas sumat.

 • Nebuvo jame nei patrauklumo, nei groio: matme mes j,bet nepamgome. Buvo paniekintas, nevertas mogaus vardo,skausm vyras, apsiprats su negalia,- toks, prie kur monsusidengia veid (Iz 53, 2-3).Apie tave irdis man byloja: Tu jo veido iekoki.Tavo, Viepatie, veido a iekau. Nuo mans savo veido neslpki(Ps 27, 8-9).

 • VII stotis. mogus parpuola antr kart

  Narkomanas pasakojo, kad po keli dien vl atkrito. Draugai j palaiko. Sako, nepasiduok, kovok. Gerai, kad yra kakas, kas tavim tiki. Antr kart parkritus, aizda dar neugijus... Skauda labiau.

 • A esu mogus, mats skausm po Dievo pykio lazda. Jis var mane giliau ir giliau tamsybes be jokios viesos... Jis aptvr mano kelius taytais akmenimis, ikraip mano takus. Jis nubrino mano dantis vyru, privert mane gtis pelenuose (Raud 3, 1-2; 9; 16).Turime ne tok vyriausij kunig, kuris negaltatjausti ms silpnybi, bet, kaip ir mes, visaip bandyt, taiaunenusidjus (yd 4, 15).

 • VIII stotis. mogus ramina verkianias moteris

  mogus jo keliu. Nepastamos moterys gailjo Jo, nes Jis buvo nekaltas. Kiti Jo nesuprato, nes Jis elgsi kitaip, nei mons norjo, kad elgtsi. Jis nevog, neapkalbinjo, nekerijo. Jis myljo. Jo gyvenimas buvo mylti. Taiau mons J pasmerk ir Jis turjo ieiti. Moterys verk, nes Jis ne diaugsm, nes buvo su tais, kurie kentjo ir vargo. Buvo mons, kurie to nesuprato. mogus buvo jiems svetimas. Nesavas sak jie.Neverkite, nenustokite vilties... Myldami auginkite savo vaikus ir perduokite jiems meil. Neverkite, uteks.

 • aukis irdimi Viepaties, dejuok, Siono dukra! Liekaaras upeliais... pakelk j rankas dl gyvasties savo vaik,mirtani i bado kiekvienos gatvs kampe (Raud 2,18; 19).J lydjo didelis brys liaudies ir daug moter, kuriosverk jo ir aimanavo. Atsigrs jas, Jzus prabilo: Jeruzalsdukros! Verkite ne mans, bet veriau savs ir savo vaik! Ateisdienos, kai sakys: Laimingos nevaisingosios! Laimingosnegimdiusios ir neindiusios! Jeigu itaip daro aliammediui, tai kas gi laukia sausuolio? (Lk 23, 27-29; 31).

 • IX stotis. mogus parpuola trei kart

  Jis nevyklis! Ir vl suklupo? Trei kart? Nieko gero i Jo... Nesugebi nieko! Kam Jis toks reikalingas?! Dink i ia, jei nesugebi bti stiprus!.mons, padkite! Savo meile ir gerumu, js galite padti man pakilti i tos duobs, kurioje esu. Tik nenusisukite. A esu mogus. Man reikia moni. mogus tarp moni...

 • Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esateprislgti: a jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pei mano jungir mokykits i mans, nes a romus ir nuolankios irdies (Mt 11,28-29).

 • X stotis. mogui nuplia drabuius

  Pakelyje stovjo prostitut. Jos niekam nebuvo gaila. Jos niekas nemyljo, tik geid. Jai sil pinigus, ji juos m...Neinau kas atsitiko mano gyvenime, taiau jau du metai, kaip esu gatvje. Taiau a vis dar mogus. A turiu ird, tik ji aprengta storais rbais, apdangstyta gdos apdangalais, apmuturiuota, nes ne kart buvo paeminta.mog kartais apkaltina. Neteistai. Nuplia jo garb. Nori nuplti vert. Meta dl jo sins burt. Kai kurie perka mog ant vienos lktuts pastato mog ir pinigus. mogus pinigai, pinigai mogus.

 • Kareiviai, nukryiav Jz, pasim jo drabuius irpadalijo juos keturias dalis: kiekvienam kareiviui po dal;pasim ir tunik. Ji buvo be sils, nuo viraus iki apaiositisai megzta. Todl jie tarsi: Neplykime jos, bet veriaumeskime burt, kam ji teks. Taip isipild Ratas: Jiedrabuius mano dalijas, meta dl mano apdaro burt (Jn 19, 23 -24).

 • XI stotis. mog kala prie kryiaus

  Prikalkite stipriau, kad nenulipt! Rankas, kojas... Jis kalbjo keistus dalykus. mogus Keistuolis. Prikalkite, kad daugiau nedrumst ramybs! Jis ne toks, kokio mums reikia. Nepatogus. Kampuotas. Itempkime j, kad pasidaryt toks, kokio mes norime!Meil prikalta prie medio. Meil nebejuda. Vienas mogus pasidalino savo gyvenimo istorija. Ji sukrt mano vid. Kiek inau, tas mogus buvo nuteistas. J nuteis, nes jo kiti nesuprato.

 • Prikal prie kryiaus... ten pat susd sergjo j.Virum galvos jie priseg urayt jo kaltinim: itas yraJzus, yd karalius. Kartu su juo buvo nukryiuoti du plikai:vienas i deins, kitas i kairs. Einantys pro al ugauliojoJz, kraipydami galvas ir sakydami: ... Jei esi Dievo Snus,nuenk nuo kryiaus! Taip pat tyiojosi auktieji kunigai suRato aikintojais ir seninais, kalbdami: Kitus igelbdavo,o pats negali isigelbti. Jeigu jis Izraelio karalius,tenuengia dabar nuo kryiaus, ir mes juo tiksime (Mt 27, 35-42).

 • XII stotis. mogus mirta ant kryiaus

  Amin atils duok mirusiems, Viepatie... Tiems, u kuriuos niekas nesimeldia... Tiems, kurie myljo... Tiems, kurie atidav savo gyvyb, kad kiti turt gyvenim...

 • Nuo etos iki devintos valandos buvo sutem visamekrate. O apie devint valand Jzus garsiai suuko: El, El,lem sabachtani?, tai reikia: Mano Dieve, Mano Dieve, kodlmane apleidai?!... Jzus, dar kart suuks skardiu balsu,atidav dvasi (Mt 27, 45-46; 50).

 • XIII stotis. mog nuima nuo kryiaus

  mogus jau mirs. Atrodo viskas, baigta, pabaiga. Belieka tutuma.Atsiminimai nemirta. mogus gyvas savo odiuose, darbuose, j painusiuose monse.Laikau savo Sn ant rank. Kaip laikiau jam gimus. iandien jis gim Dangui. Motina ir Snus vl kalbasi. Ne lpomis... ne odiais...

 • Tenai buvo daug moter, kurios irjo i tolo. Josbuvo atlydjusios Jz i Galiljos, jam patarnaudamos... Vakaruiatjus, atvyko vienas turtingas mogus i Arimatjos, varduJuozapas, kuris irgi buvo Jzaus mokinys. Jis nujo pas Pilotir papra Jzaus kno. Pilotas sak j atiduoti (Mt 27, 55; 57-58).

 • XIV stotis. mog laidoja

  Pastat jam antkap i kieto akmens. Apklojo iedais. Po keli dien...

  Juozapas pasim kn, vyniojo tyr drobul ir paguld savo naujame kapo rsyje, kur buvo isikaldins uoloje.Paskui jis uritino didel akmen ant rsio angos ir nujo. Ten dar buvo Marija Magdaliet ir kita Marija, kurios sdjo prieais kap (Mt 27, 59-61).

 • XV stotis. mogus prisikelia

  mogus mogui paadjo, jei juo tiks, jis nemirsis. Ai mogui, u meil mogui.Banyioje veniau Velykas. Gera, kai tau pasako, jog mirtis neturi galios jauties stiprus sunkumuose. Nelabai k inau apie Krist, bet girdjau, kad Jis buvo mogus. Ir Diev