martynas starkus " ilko kelias"

Download Martynas Starkus " ilko kelias"

Post on 21-Feb-2016

253 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Daugybė nuotykių kartu su informacija apie „Tūkstančio ir vienos nakties“ kraštų praeitį ir dabartį, draugiški, svetingi tolimų kraštų žmonės, beprotiškas keliautojų avantiūras lydėjusi beprotiška sėkmė – visa tai rasite Martyno Starkaus knygoje. Jai būdingas neišsenkamas humoras, pagarbus, tolerantiškas požiūris net į egzotiškiausias kitų kultūrų keistenybes, šilta ir optimistiška pasakojimo intonacija.

TRANSCRIPT

 • Apie autori: Martynas starkus (kairje) urnalistas, televizijos pro-diuseris, laid vedjas. Futbolo klubo Prelegentai narys, 10 numeris. Plaukai viess, gis ir svoris beveik vidutinis. Ypatingi poymiai ta-tuiruots ant abiej rank. Avantiristini kelioni pomgis gresia virsti dar viena profesija: alternatyviam Dakaro raliui prilygstanti kelion senais mersedesais Afrik buvo ne paskutinis nuotykis. Jau kitmet su kolega Vytaru Radzeviiumi suman patraukti Marko Polo pdomis senuoju ilko keliu. Netrukus paaikjo, kad odisja nesibaig, taigi dar ryks prisimini-mai apie ilko keli buvo sudti knyg.

  Pagrindiniai personaai: VYtARAs RADzeViius (deinje) urnalistas, sporto komentatorius. Buvs rankininkas, futbolo klubo Prelegentai di-rektorius, aidia 7 numeriu. Plaukai viess, garbanoti, gis ir svoris kiek virija vidutin. Ypatingi poymiai poliglotas. soviet laikais atliko kari-n tarnyb turkmnijoje, dabar ioje ilko kelio atkarpoje gali bti kelio-ns talismanas jam ir jo bendrakeleiviams svetingas vietini primimas garantuotas, atviri visi keliai.

  PAgieA (apatiniame plane) balzakiko amiaus Mercedes. spalva raudona, ypatingi poymiai moteriki kaprizai. skaitmuo 107 ilko ke-lio ekspedicijos emblemoje sudarytas i ekipao nari Martyno ir Vy-taro futbolo markinli numeri. Kartu su bendraammis tos paios marks transporto priemonmis Drsuiu ir slibinu sudar ekspedici-jos karavan. iais vtytais ir mtytais automobiliais lietuviai pasiek ke-lions tiksl uzbekijos sostin takent. tolesn automobili likim gau-bia paslaptis.

  Chodos Nasredino skulptros pavsyje paklausiau ms

  ilydti susirinkusi uchrato broli ir draug, kodl jie mus

  taip svetingai priima be joki papildom mokesi, o tai alia

  maitinamos turist grups sskaitas apmoka siningai. Mums

  atsak paprastai: Todl, kad jie turistai, o js keliautojai.

  Su Pagiea net roj vaiavus pirmo sutikto angelo tekt

  klausti, kur ia artimiausia skaistykla transporto priemonms ir

  ar ponas neturt domkrato ir deimto rakto.

  Svarbiausia gerbk alies, kurioje esi, paproius, kad ir kokie

  jie tau atrodyt keisti ar nesuprantami, ir puikiai jausiesi tarp

  daugybs ities nuoirdi ir draugik moni.

  ilko kelias seniausias inomas prekybos kelias, nuo antikos iki vidu-

  rami pabaigos jungs Kinij, Indij, Persij, Arabij, Graikij ir Rom.

  Juo buvo gabenamas ilkas, brangakmeniai, prieskoniai ir kiti Ryt tur-

  tai, vyko kultros mainai.

  ios knygos autorius su keletu bendramini suman senais merse-

  desais veikti ger istorinio kelio atkarp iki Uzbekijos sostins Taken-

  to nuo Vilniaus nukeliauta daugiau kaip 10 000 kilometr. Nuotykiai

  prasidjo netrukus: dar Lenkijoje paaikjo, kad raudonj Pagie le-

  galiai teks vairuoti tik vienam ekipao nariui, nes antrasis Lietuvoje pa-

  miro vairuotojo paymjim, Ukraina nesileido lietuvi karavano dl

  tranzitini numeri... Turkijoje lauk ventvagikas pasivainjimas po

  meets prieigas, Irane vestuvi puota iimtinai vyrikoje draugijoje...

  ie ir daugyb kit nuotyki kartu su informacija apie Tkstanio

  ir vienos nakties krat praeit ir dabart, draugiki, svetingi t krat

  mons, beprotikas keliautoj avantiras lydjusi beprotika skm

  visa tai rasite ioje knygoje. ilt, viesi spalv pasakojimui suteikia ne-

  isenkamas humoras, pagarbus, tolerantikas poiris net egzotikiau-

  sias kit kultr keistenybes.

 • 2

 • 3V I L N I U S 2 0 1 2

 • 4UDK 910.4:379.8(55/56+575) St85

  ISBN 978-9986-16-679-5 Martynas Starkus, 2009 Ilona Kukenyt, dizainas, 2009

  Tyto alba, 2009

  Knygoje panaudotos Martyno Starkaus, Vytaro Radzeviiaus,

  Jelenos Volginos ir Jolitos Ruzgyts nuotraukos

 • 5Skiriu savo dukrytei Martynai

 • 6

 • 7Tai, kas ia surayta, turjo laikinai pagyventi internetinje erdv-je ir tyliai dingti. Taiau ijo kiek kitaip. Knyga. O gal dienoratis knygoje? Nes viskas, kas nutiko vienos kelions metu, buvo u-rayta kelyje automobilyje, viebuiuose, dykumoje. Vliau kiek ipltota ir patikslinta, stengiantis nesugriauti unikalios nuotai-kos, su kuria raytas dienoratis. Kai kurie vardai ia pakeisti pa-sakojimo heroj pageidavimu. Visa kita tikra. Ir nutiko i tikr-j 2008 met pavasar...

  vadas

  il

  ko k

  elio

  ek

  sped

  icij

  os m

  arr

  utas

 • 8ilko kelias seniausias inomas prekybos kelias, veiks nuo II a. pr. Kr. Jis jung Kinij, Indij, Persij, Arabij, Graikij ir Rom. Tai buvo ne vienas kelias, o keli visuma. Per dykumas, stepes ir kalnus karavanai vakarus ne ilk, porcelian, pries-konius, brangakmenius ir kitas rytietikas grybes. Taigi, nors ilko keliu buvo gabenamas ne tik ilkas, prekyba juo tkstant met Kinijai ne bene didiausius turtus. Panaaus pelningumo prek iais laikais yra nafta.

  Vytaras turbt tebeturi emlap, kuriame, dar neivaiavus i Bamako, ten pasibaig pirmoji ms ekspedicija senais automobi-liais VilniusMalis, brai naujos kelions marrut. Tada jis tepasak:

  Noriau pamatyti, kaip atrodo mano dalinys Achabade.

  Marrutas atsirado. Liko tik detals. Le-gendinis ilko kelias. Juo dar viduramiais vyko didieji kultriniai mainai Kinijos il-kas per daugyb tarpinink keliavo senj emyn, o europieiams vis nepavykdavo pa-tiems nukeliauti nematytas egzotikas alis.

  Vyta

  ras

  Det

  -e K

  evir

  o dy

  kumo

  je.

  Iran

  as

  Pradia

 • 9Todl atjo laikas ir mums sitikinti, ar Marko Polo pasakojimai nebuvo tik fanta-zija... 10 000 kilometr nuo Vilniaus per Teheran iki Takento. Marrutas turt vingiuoti Lenkijos, Ukrainos, Rumunijos, Bulgarijos, Turkijos, Irano, Turkmnijos ir Uzbekijos keliais. Ekspedicijos pabai-goje automobilius parduosime Takente, o gautas las padovanosime Uzbekijos sostinje sikrusiai negausiai lietuvi bendruomenei ir j globojamai banyiai. inoma, jei pavyks su jais susisiekti, nes kol kas pastangos tai padaryti buvo be-viltikos. Kad kelions spdiai bt stipresni, liekam itikimi idjai keliauti senais automobiliais. Tai tam tikras bilietas vien pus. Vl renkams Mercedes 123. Patikrintas modelis. Kilus btinybei, juos pataisyti gali bet kas, atskiriantis rat nuo peleni-ns. Ms isirinkti automobiliai irgi jau seniai pasiilg jaunatvik nuotyki jau-niausiam 26 metai, o seniausias gim tuo metu, kai pasaulis dar tik ruosi Mask- vos olimpiadai!

  Pavadinom juos tarpukario Lietuvos tank vardais, ir ia nebuvo joki mili-taristini ksl tiesiog pavadinimai vi-siems trims ekipaams pasirod tinkami ir gras. Be to, smetonik tank ekipa-us taip pat sudarydavo du mons. Ms su Vytaru mersas pakriktytas Pagiea nes ekipaas be mo-ter, Jono ir Jolitos Slibinu, jauniausi ekspedicijos dalyvi Jono ir Jelenos transportas nuo iol vadinamas Drsuiu.

  Kelionei isirinktus automobilius pavadinom tarpukario Lietuvos tank vardais Slibinas,

  Drsutis ir Pagiea. ia

  nebuvo joki militaristini ksl

  tiesiog pavadinimai visiems trims

  ekipaams pasirod tinkami ir

  gras. Be to, smetonik tank

  ekipaus taip pat sudarydavo du

  mons.

  Martynas Det-e Kevi

  ro dykumoje. Iranas

 • 10

  Pasiruoimas utruko beveik penkis mnesius. sigytus auto-mobilius pritaikm laukianiam ilgam keliui. Tik kart, skirtin-gai nei prie ekspedicij Afrik, papildomai nevirinom karterio apsaugos, tikdamiesi kur kas geresni keli ir minimaliai beke-ls. Likus dvideimiai dien iki starto ibandm automobilius Trak karjere. Nors kelis kartus sdo ant savo celiulitini pilv, mersedesai egzamin vis dlto ilaik.

  Viz gavimo procesas utruko dar ilgiau: Irano vizos Jonas va-iavo Varuv, dl Turkmnijos vizos Vytaras net du kartus lan-ksi Minske, o Uzbekijos atsimm Rygoje.

  i kelion maisto sidjome daug maiau nei ruodamiesi ke-liauti per Vakar Afrik, kadangi leidoms nebadaujanius kra-tus. Tad daugiausia vietos um atsarginiai ratai ir btiniausia fil-mavimo technika. Pasiruo!mavimo technika. Pasiruo!

  Pagie puousi emblema: alia skaitmens,

  sudaryto i futbolinink Martyno ir Vytaro numeri,

  iranietis biiulis persikai ra savj

 • 11

  Vard ilko keliui XIX a. pabaigoje dav vokiei geografas ir ke-liautojas Ferdinandas fon Richthofenas iuo nuopelnu jis am-ino ir savo vard. Kiti ilko kelio pavadinimai Arbatos kelias, Smilkal kelias, Prieskoni kelias.

  Jau rytoj. Gal gale. Prieasi laukti ivaiavimo pakanka: ma-jant laiko iki kelions pradios, nepadaryt darb daugja. Todl supranti beprasmika tiktis, kad visk veiksi. N velnio! Pra-dedi atsirinkti ir rpiniesi sutvarkyti tik svarbiausius reikalus. O paskui jau papskit. iandien Usienio reikal ministerijoje ga-vom paskutinius popierius. Tai tiesiog angl ir rus kalba ray-tas tekstas apie ilko kelio ekspedicijos tiksl, praymas pagel-bti ikilus btinybei. Gal kur pravers. Juk tik Filijas Fogas tiksliai inojo, koki daikt ir kur jam gali pri-reikti. Gal ir smulkmena, bet uant ildo.

  Rytoj ms ilydti ateis keletas draug, vaikai, t-vai. Norim tyliai ir ramiai isprukti, nes jau utekti-

  Ivakars

  Didiausia tio sirgal Martyna

 • 12

  nai apsiskelbm. Vakar buvau BIX koncerte vienu metu paju-tau, kad apie niek daugiau, iskyrus artjani kelion, su mani-

  mi niekas ir nekalba. Aiku, nesiskundiu, tik dar nra k pasakot. Bet visiems ai u palai-kym ir balt pavyd. Kai klausia, ar baisu okti paraiutu, atsakai, kad pirm kart ne. O tai antras kelia daug daugiau nerimo. Nes jau i anksto inai, ko tiktis. Kai pernai vykom Af-rik, prie kelion nebuvo kada ir susimstyt, kas laukia. Susidjom daiktus ir ilkm kaip vejyb. iemet kiek kitaip. Patirtis, inoma, gerai, bet ji atima ir t naivj kaip nors bus.

  Ruoiesi atsakingiau. Privalumas tik toks, kad daikt susikrauni dar maiau.

  Didiausias artimj ir

  tvyns ilgesys apims

  po koki deimt dien,

  o kiekviena veikt