konaČan tekst plana reorganizacije pduz_re

Download KONAČAN  TEKST PLANA REORGANIZACIJE  PDUZ_RE

Post on 14-Aug-2015

56 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PLAN REORGANIZACIJE PREDUZEABOJANA DOO ZA PROIZVODNJU,UNUTRANJU I SPOLJNU TRGOVINU KONAAN TEKSTPodnosilac Plana: Dijana Mirkovi Cveti

U Beogradu, 25.02.2013.godine

Sadraj:Definicije..............................................................................................................................................3 I UVOD...........................................................................................................................................4 1. Osnovni podaci o privrednom drutvu........................................................................................4 2. Kratak istorijat, delatnost drutva i vlasnika struktura...............................................................5 3. Predlaga plana reorganizacije..................................................................................................5 4. Uslovi u kojima je Plan sainjen................................................................................................5 5. Cilj reorganizaije.....................................................................................................................6 II OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO FINANSIJSKIH TEKOA....................................................6 1. Osnovni uzroci nelikvidnosti......................................................................................................6 2. Steajni razlog (blokada rauna)..............................................................................................7 III MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA...........................................................................8 1. Pravni osnov i dokumenta........................................................................................................8 2. Detaljan popis mera koje e biti preduzete radi namirenja poverilaca...........................................8 2.1. Izmenjeni rokovi dospelosti i uslovi otplate potraivanja............................................................8 2.2. Proizvodnja i prihodi.................................................................................................................9 2.2.1.Ostvarena proizvodnja i stepen korienja kapaciteta za period 2006-2001.g........................9 2.2.2. Kalkulacija cene kotanja................................................................................................11 2.2.3. Poetak proizvodnje.......................................................................................................11 2.2.4. Projektovana koliina proizvodnje...................................................................................12 3. Naplata potraivanja...............................................................................................................12 4. Naplata prihoda od zakupa......................................................................................................12 IV LISTA POVERILACA SA PODELOM NA KLASE.........................................................................13 1. Obaveze prema razlunom povericu (Prva klasa poverilaca).......................................................13 2. Obaveze prema poveriocima I isplatnog reda (Druga klasa poverilaca).......................................15 3. Obaveze prema poveriocima II isplatnog reda (trea klasa poverilaca)......................................16 4. Obaveze prema poveriocima treeg isplatnog reda (etvrta klasa poverilaca).............................17 4.1. Specifinost obaveza prema Unicredit leasingu.................................................................18 5. Rekapitulacija po klasama.......................................................................................................20 V PROCENA NAMIRENJA U SLUAJU BANKROTSTVA...............................................................20 VI ROKOVI ZA IZVRENJE PLANA..............................................................................................21 VII NAZNAENJE PRAVA............................................................................................................21 VIII NAIN OBAVETAVANJA...................................................................................................21 IX OEKIVANI BITNI DOGADJAJI U POSLOVANJU NAKON DANA SAINJAVANJA PLANA I PREGLED OBAVEZA IJE SE DOSPEE OEKUJE U NAREDNIH 90 DANA SA NAINOM NAMIRENJA TIH OBAVEZA..........................................................................................................22 X DIREKTOR DRUTVA..............................................................................................................22 XI NADZORNI ODBOR...............................................................................................................23 XII NEZAVISNO STRUNO LICE.................................................................................................23 XIII NAGRADA STEAJNOM UPRAVNIKU..................................................................................23 XIV NAKNADA ALSU..................................................................................................................23 XV GODINJI FINANSIJSKI IZVETAJI ZA PRETHODNIH PET GODINA...................................24 1. Bilans stanja..........................................................................................................................23 2. Bilans uspeha.........................................................................................................................25 XVI FINANSIJSKE PROJEKCIJE..................................................................................................26 1. Bilans stanja...........................................................................................................................26 2. Bilans uspeha.........................................................................................................................27

2

3.

Ekonomski tok prijekta...........................................................................................................28

DEFINICIJE

Zakon pod pojmom Zakon se podrazumeva Zakon o steaju (Sl. Glasnik RS, br. 104/09); Datum roita Datum odravanja prvog zakazanog roita za odluivanje o predlogu i glasanje o Planu; Dan stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu dan nastupanja pravosnanosti reenja o potvrdjivanju usvajanja Plana reorganizacije, ime Unapred pripremljeni plan reorganizacije postaje izvrna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraivanja koja su u njemu navedena, u skladu sa l. 167 st. 1 Zakona; Dan poetka primene Plana reorganizacije definisan Planom kao 10-ti dan od dana pravosnanosti reenja kojim se potvrdjuje usvajanje Plana reorganizacije; Datum izvrenja Plana reorganizacije Datum ispunjenja svih obaveza Dunika predvidjenih Planom reorganizacije, to za rezultat ima namirenje poverilaca na nain i pod uslovima definisanim Planom, ime potraivanja poverilaca utvrdjena Planom reorganizacije prestaju; Klasa poverilaca za glasanje poverioci steajnog dunika su razvrstani u tri klase za glasanje, i to: prva klasa razluni poverioci; druga klasa Prvi isplatni red; I etvrta klasa steajni poverioci. Trea klasa koju ine poverioci iz drugog isplatnog reda bie namireni u celini njihovih priznatih potraivanja u roku od tri dana od dana usvajanja Plana reorganizacije I oni nee glasati shodno ZOS. Operativne odredbe Plana Odredbe koje predstavljaju kljuni element kojim se definie ispunjenje ovog Plana. Ove odredbe su obavezujue i smatraju se merodavnim u sluaju konflikta sa bilo kojom drugom odredbom, odnosno tekstom;

3

Nedefinisani pravni izrazi Svaki pravni izraz naveden u ovom Planu koji nije definisan samim Planom upotrebljen je u skladu sa Zakonom i ima znaenje definisano Zakonom.

I

UVOD

1. Podaci o privrednom drutvu

Pun naziv privrenog drutva Sedite Privrednog drutva Matini broj PIB Registracija iz APR Datum osnivanja Osniva I vlasnik drutva Veliina srutva Broj zaposlenih Pretena delatnost Direktor drutva

Bojana D.o.o. Privredno drutvo za proizvodnju, unutranju I spoljnu trgovinu Beograd, Mirijevski Bulevar br. 33 07466315 100205758 BD 35346/2005 1990. Dijana Mirkovi - Cveti Malo 4 2030-Proizvodnja boja, lakova I slinih premaza, grafikih boja I kitova.

4

2. Kratak istorijat, delatnost drutva I vlasnika struktura

Privredno drutvo Bojana D.o.o. osnovano je 1990.godine i zapoelo sa radom kao privatno preduzee za trgovinu lakovima i priborom za molersko farbarske radove. Godine 1994., preduzee proiruje svoju delatnost i zapoinje proizvodnju boja i drugih proizvoda na vodenoj bazi (poludisperzije, disperzije, lepak za drvo,lepak za parket isl). Laboratorijske probe i ispitivanja sa ciljem osvajanja alkidnog programa preduzee zapoinje 1996.godine, i godinu dana kasnije poinje proizvodnju uljanih boja, osnovnih boja za metal, lakova za amce, emajl lakova i sl. Pretena delatnost drutva, registrovana u Agenciji za privredne registre je proizvodnja boja i lakova i slinih premaza, grafikih boja i kitova. Osniva drutva i jedini lan je Dijana Mirkovi Cveti sa udelom 100% osnovnog kapitala..

3. Predlaga Plana reorganizacije Predlaga plana reorganizacije je osniva Dijana Mirkovi Cveti koja je vlasnik 1oo posto kapitala steajnog dunika, pa shodno lanu 161.stav 1. ZOS predstavlja ovlaenog predlagaa. Trokove sainjavanja i podnoenja plana snosi predlaga.

4. Uslovi u kojima je plan sainjen Plan reorganizacije sainjen je na osnovu finansisko - knjigovodstvenih isprava dobijenih od steajnog dunika, razgovora sa menadmentom, upoznavanje sa proizvodnim planom dunika, upoznavanje aktuelnog stanja na tritu domae i strane prodaje, nivo tehnoloke opremljenosti, regionalna lokacija sa pripadajuom infrastrukturom, radna snaga, stepen korienja raspoloivih kapaciteta i sl.

5

Plan je uradjen sa merom opreza, a nakon primene restriktivnih odredbi iz poslovnih kombinacija, odmeravanja i p