zakon o poreznoj upravi fbih preciscen tekst ispravan tekst

Upload: oktagon

Post on 06-Jul-2018

264 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  1/25

  Z A K O N

  O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

  (Službene novine FBiH, broj: 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15)

  - neslužbena prečišćena verzija -

  I - OPĆE ODREDBE I POJMOVI

  Član 1.

  Ovim zakonom regulira se osnov za primjenusvih poreznih zakona, Zakona o jedinstvenomsistemu registracije, kontrole i naplatedoprinosa, Zakona o fiskalnim sistemima iZakona o doprinosima u Federaciji Bosne iHercegovine (u daljem tekstu:Federacija ) i

  odnosnih podzakonskih akata, te definirajuodređena prekršajna djela iz oblasti poreza isankcija za ta djela.

  Ovaj zakon se odnosi na provođenje iizvršavanje aktivnosti iz oblasti svih vrstafederalnih, kantonalnih, gradskih i općinskihporeza i doprinosa , taksi, posebnih naknada,članarina turističkih zajednica, članarinaobrtničkih komora i novčanih kazni za porezneprekršaje.

  Pod taksama, u smislu stava 2.ovog člana,

  podrazumijevaju se taksa na istaknutu firmu itaksa za držanje aparata za igre na sreću izabavne igre.

  Pod posebnim naknadama, u smislu stava 2.ovog člana, podrazumijevaju se opća vodnanaknada, naknada za korištenje opće korisnihfunkcija šume i posebna naknada za zaštitu odprirodnih i drugih nesreća.

  Pod članarinama turističkih zajednica, usmislu stava 2. ovog člana, podrazumijevaju sečlanarine koje su dužni plaćati pravna i fizička

  lica (samostalni poduzetnici) u određenomprocentu od ostvarenog ukupnog prihodaostvarenog obavljanjem određene djelatnostiutvr đene Uredbom o članarinama u turističkimzajednicama.

  Pod članarinom obrtničkih komora, u smislustava 2. ovog člana, podrazumijevaju sečlanarina koju su dužni plaćati obrtnici i licakoja obavljaju srodne djelatnosti u određenomprocentu utvr đenom Pravilnikom o visiničlanarine, njenoj raspodjeli između udruženjaobrtnika i udruženja lica koja obavljaju srodne

  djelatnosti, obrtničkih komora kantona iObrtničke komore Federacije BiH.

  Član 2.

  Ukoliko su odredbe ovog zakona kojima sereguliraju organizacija i rukovodstvo Porezneuprave, saradnja Porezne uprave sa drugimvladinim organima, prava i obaveze Porezne

  uprave i poreznih obveznika, identifikacija iregistracija poreznih obveznika, podnošenjeporeznih prijava i plaćanje poreza, razrez inaplata poreza, prinudna naplata poreznihobaveza, inspekcijski nadzor, obračun inaplata kamata, odbici i povrat više plaćenihporeza, rokova zastare za razrez, naplata ipovrat poreza, žalbe na porezna rješenja,administrativne kazne za porezne prekršaje,podzakonski akti, uručenja dokumenata iporezna mišljenja, drugačije uređene drugimzakonima u Federaciji, tada će odredbe ovogzakona imati prioritet nad drugim odredbama u

  navedenim oblastima.

  Izuzetno, odredba stava 1. ovog člana neprimjenjuje se na pitanja koja su uređenaZakonom o naplati i djelimičnom otpisudugovanja sportskim kolektivima (“Službenenovine Federacije BiH”, broj: 37/14), Zakonomo visini stope zatezne kamate na javne prihode(“Sl.novine Federacije BiH”, broj 48/01, 52/01 i42/06), Zakonom o finansijskoj konsolidacijiprivrednih društava u Federaciji Bosne iHercegovine ("Službene novine FederacijeBiH", broj 52/14) i Odlukom o uslovima

  raspolaganja obveznicama Federacije BiH poosnovu ratnih potraživanja pravnih lica(“Sl.novine Federacije BiH”, broj 75/09).

  Član 3. 

  Pojmovi u upotrebi u ovom zakonu imajusljedeče značenje:

  (1) Porezi, doprinosi, takse, posebne naknade,članarine i novčane kazne:

    Porez je novčani iznos koji je porezniobveznik dužan plaćati budžetu u

  skladu sa poreznim zakonima,  Doprinos je novčani iznos koji je

  porezni obveznik dužan plaćativanbudžetskim fondovima u skladu sapropisima koji reguliraju te obaveze,

    Takse su novčane obaveze koje jeporezni obveznik dužan plaćati uskladu sa zakonima kojima sereguliraju takse na istaknutu firmu itakse na aparate za igre na sreću izabavne igre,

    Posebne naknade su novčani iznosikoje su dužni plaćati porezni obvezniciu skladu sa čl. 169. i 170. Zakona ovodama, članom 60. stav 1. tačka a)

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  2/25

  Zakona o šumama i u skladu sačlanom 180. Zakona o zaštiti ispašavanju ljudi i materijalnih dobaraod prirodnih i drugih nesreća,

    Članarine turistićkih zajednica sunovčane obaveze koje su dužni plaćati

  porezni obveznici u skladu saUredbom o članarinama u turističkimzajednicama,

    Članarine obrtničkih komora sunovčane obaveze koje su dužni plaćatičlanovi obrtničke komore u skladu saZakonom o obrtu i srodnimdjelatnostima,

    Novčane kazne su novčani iznosievidentirani u registru novčanih kazniprema poreznim prekršajima i koje senaplaćuju u postupku prinudnenaplate.".

  (2) porezni obveznik  svako lice koje prema poreznim

  zakonima podliježe obavezi plaćanjabilo kojeg poreza, kazne ili kamate.Pojam porezni obveznik uključuje isvako drugo lice koje je u imeporeznog obveznika, po poreznimzakonima, dužno platiti porez, kaznu ilikamatu.

  (3) zastupnik poreznog obveznika  lice koje je zakonom ili drugim aktom

  ovla{teno da vodi dio ili sve posloveporeznog obveznika u vezi saispunjavanjem poreznih obavezaporeznog obveznika u skladu saporeznim zakonima.

   (4) Porezna tajna su sve informacije ili podacio poreznom obvezniku kojima raspolažuporezni organi, izuzev:

    informacija i podataka za koje porezniobveznik u pisanom obliku izjavi da sene smatraju poreznom tajnom;

    informacija i podataka datih u takvomobliku da se ne mogu povezati sapojedinačnim poreznim obveznikom iliga se na drugi način ne možeidentifikovati;

    podataka o naplati poreza koji se,prema odredbama ovog zakona, javnoobjavljuju.

    Podataka o dospjelom a neplaćenomdugu poreznih obveznika ako se dajusredstvima javnog informiranja(naziv/ime poreznog obveznika, ID broji ukupan iznos duga).

  Porezne informacije i podaci koji sesmatraju poreznom tajnom mogu se dati :

    organima nadležnim za poduzimanjemjera i aktivnosti sa ciljem utvr đivanjaporeznih obaveza, odgovornosti zaporezne prekršaje i porezna krivičnadjela ;

    stranim poreznim vlastima u skladu sa

  međunarodnim ugovorima i  drugim licima uz pisani pristanak

  poreznog obveznika;  Vladi Federacije Bosne i Hercegovine,

  Parlamentu Federacije Bosne iHercegovine, Vladi kantona, Skupštinikantona, gradonačelniku, Gradskojskupštini, općinskom načelniku,općinskom vijeću i svim federalnimorganima uprave i upravnimorganizacijama.

  (5) radni dan  svaki dan osim subote, nedjelje i javno

  objavljenih praznika.

  (6) knjige i evidencije  dokumentacija o poslovanju,

  transakcijama, plaćanjima i prihodimaporeznog obveznika koja je, u skladusa poreznim zakonima, bitna zaodređivanje njegove porezne obaveze.Knjige i evidencije, između ostalog,uključuju: memorandume, glavneknjige, račune i računovodstveneevidencije u svim oblicima, uključujući i

  kompjuterske datoteke, software i opissoftware-a za obradu kompjuterskihdatoteka.

  Osim ako nije drugačije propisano poreznimzakonima, knjige i evidencije će se voditi na jednom od službenih jezika Federacije.

  (7) organizacija ovlaštena za obavljanjeplatnog prometa

    svako pravno lice koje posjedujedozvolu za obavljanje platnog prometa(u daljem tekstu: OOPP).

  (8) lice  svako pravno lice, odgovorno lice u

  pravnom licu, druga organizacija,fizičko lice - poduzetnik i fizičko lice -građanin.

  (9) zaposlenik poreznog organa  svako zaposleno lice na bilo kojem

  nivou poreznog organa.

  (10) nalog za prijenos sredstava  dokument i prateći primjerci tog

  dokumenta neophodni za izvršenjeprijenosa sredstava sa jednog računau OOPP na drugi račun.

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  3/25

  (11) rok izvršenja  određeni razmak vremena u kome

  treba da se obave pojedine radnje upostupku.

  Kada posljednji dan koji je poreznim zakonimapropisan za izvršenje neke radnje pada na dan

  koji nije radni, tada će se ta radnja smatratiizvršenom na vrijeme ako je izvršena prvogsljedećeg radnog dana.

  (12) uručenje dokumenta  dokument je uručen:  pravnom licu ili organizaciji ako je

  dokument uručen rukovodiocu (ili licuovlaštenom za prijem pošte) pravnoglica ili organizacije ili ako je dokumentposlan preporučenom poštom naposljednju poznatu adresu pravnoglica ili organizacije;

    fizičkom licu ako je dokument uručentom fizičkom licu ili njegovomzakonskom zastupniku, predstavniku ilipunomoćniku, ili ako je dokumentposlan preporučenom poštom naposljednju poznatu adresu ili mjestostanovanja tog fizičkog lica.

  (13) međunarodna pravna pomoć   pravo Porezne uprave Federacije

  Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Porezna uprava) da se, uz saglasnostFederalnog ministarstva finansija -

  Federalnog ministarstva financija (udaljem tekstu: Ministarstvo), urješavanju određenog poreznogpredmeta, za pomoć  obratiinozemnom poreznom organu ili pružipotrebnu pomoć  koju u rješavanjuporeznog predmeta zatraži inozemniporezni organ.

  (14) porezni ured  ured Porezne uprave na bilo kojem

  nivou Porezne uprave čija će senadležnost za obavljanje određenihaktivnosti utvrditi podzakonskim aktimaili aktima Porezne uprave.

  II - ORGANIZACIJA I RUKOVO ĐENJE 

  Član 4.

  Porezna uprava je Federalna uprava u sastavuMinistarstva.

  Poreznom upravom rukovodi direktor Porezneuprave (u daljem tekstu: direktor). Direktor imazamjenika. Direktora i zamjenika direktoraimenuje i razrješava Vlada Federacije Bosne iHercegovine na prijedlog federalnog ministra

  finansija (u daljem tekstu:ministar) na periodod četiri godine sa mogućnošću novogimenovanja.

  Porezna uprava je organizovana na dvanivoa i to na nivou Središnjeg ureda I nivou

  kantonalnih poreznih ureda sa pripadajućimporeznim ispostavama. U okviru ove globalneorganizacijske strukture, odluke vezane zaposlove sektora i drugih organizacionih jedinica u svim uredima regulisat će sepodzakonskim aktima.

  Središnji ured Porezne uprave nalazi se uSarajevu.

  Direktor, uz saglasnost ministra a premaprovedenoj proceduri utvr đenoj u Poglavlju IV.Zakona o državnoj službi u Federacije BiH

  (“Sl.novine Federacije BiH“,br.29/03, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06), postavlja i razrješava,rukovodioce sektora unutar Središnjeg ureda,rukovodioce kantonalnih poreznih ureda.

  III - SARADNJA I PRAVNA POMOĆ 

  Član 5.

  Porezni organi su obavezni međusobnosarađivati prilikom izvršavanja dužnostivezanih za provođenje i izvršavanje poreznihzakona.

  Porezni organi i druge vladine institucije iorgani u Federaciji obavezni su međusobnosarađivati, bez nadoknade, u izvršavanjudužnosti poreznih organa, te su dužnirazmjenjivati informacije koje su relevantne zaobavljanje dužnosti koje su povjereneporeznim organima.

  U cilju međusobne saradnje, Uprava zaindirektno oporezivanje će Poreznoj upravi,bez nadoknade, staviti na raspolaganjeinformacije za inspekcijski nadzor lica koja

  podliježu obavezi plaćanja poreza kojiproizlaze iz prelaska roba preko granica.

  U cilju međusobne saradnje, Uprava zaindirektno oporezivanje će Poreznoj upravi,bez nadoknade, staviti na raspolaganjeinformacije za primjenu mjera naplate porezneobaveze koja proizlazi iz prelaska roba prekogranice. Porezna uprava kad utvrdi činjenice i(ili) okolnosti koje daju povoda sumnji opostojanju krivičnih djela iz oblasti poreza,istražit će relevantne informacije i, nakonodluke da ima osnova za podizanje krivične

  prijave za krivično djelo, proslijedit će

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  4/25

  relevantne dokaze i preporuke nadležnomtužilaštvu.

  Na zahtjev tužilaštva, porezni organi pružit ćepomoć  u prikupljanju podataka u istražnompostupku zbog kršenja poreznih zakona.

  Na zahtjev Porezne uprave, federalni ikantonalni organi nadležni za unutrašnjeposlove dužni su, bez nadoknade, osiguratineophodnu pomoć  za izvršenje poreznihaktivnosti. a posebno u slučajevima privođenjai drugih vrsta asistencije prilikom rada naterenu.

  Porezna uprava dužna je razmjenjivatiinformacije sa odgovarajućim organima uRepublici Srpskoj i Br čko Distriktu u ciljuvećeg poštivanja poreznih zakona oba entiteta

  i Distrikta

  Porezna uprava i Uprava za indirektnooporezivanje dužne su koordinirati aktivnosti iobostrano razmjenjivati informacije saodgovarajućim organima u Republici Srpskoj iDistriktu Br čko u cilju većeg poštivanjaporeznih zakona oba entiteta i Distrikta.

  Član 6.

  Pružanje međunarodne pravne pomoći zasnivase na međunarodnim ugovorima.

   Ako nije sklopljen međunarodni ugovor, pravnapomoć se pruža po sljedećim uvjetima:- ako postoji uzajamnost,- ako se država koja prima pravnu

  pomoć obaveže da će primljene obavještenja idokumentaciju koristiti samo u svrhu poreznog,prekršajnog i krivičnog postupka, kao i da će taobavještenja i dokumentacija biti dostupnisamo onim licima, organima uprave i sudovimakoji vode navedene postupke,

  - ako dostavljanje podataka neugrožava javni poredak i druge bitne intereseFederacije, da ne postoji opasnost odavanja

  trgovinske, industrijske, tehnološke iliprofesionalne tajne, kao i da davanje podatakaneće poreznom obvezniku uzrokovati štetunespojivu sa svrhom pravne pomoći.Prije dostavljanja obavještenja i dokumentacijestranoj državi, obavještava se lice na koju senavedena obavještenja i dokumentacijaodnose. Ako međunarodnim ugovorom nije predviđenamogućnost međusobnog neposrednogkontakta sa inozemnim organima, domaćiorgani kontaktiraju sa inozemnim organimapreko organa uprave nadležnog za vanjske

  poslove Bosne i Hercegovine.

  IV - PRAVA I OBAVEZE POREZNE UPRAVE

  Član 7.

  Porezna uprava i njeni zaposlenici, u okvirusvojih ovlaštenja utvr đenih zakonima

  Federacije, imaju obaveze i pravo da:- se strogo pridržavaju svih zakona Federacije;- vode evidenciju o poreznim obveznicima;- utvr đuju poreznu obavezu poreznogobveznika na osnovu njegove porezne prijave,njegovih poslovnih knjiga i evidencija, kao idrugih dokaza, uključujući korištenje indicijakao dokaza u skladu sa članom 67. ovogzakona;- traže izvršavanje naloga za plaćanje, te uslučaju neplaćanja ili nepravilnog plaćanja,primjenjuju mjere, na zakonom propisani način,kako bi se osiguralo izvršenje ovih naloga;

  - obavljaju inspekcijski nadzor u skladu saodredbama poglavlja ovog zakona kojim sereguliše inspekcijski nadzor, izvršavajuaktivnosti prinudne naplate u skladu saodredbama poglavlja ovog zakona kojim seregulišu postupci prinudne naplate i na druginačin primjenjuju sva ovlaštenja koja su imdata u ovom zakonu ili bilo kojem drugomzakonu opće primjene u svim dijelovimaFederacije;- u skladu sa procedurama iz člana 8. ovogzakona zahtijevaju od poreznih obveznika idrugih lica da daju izjavu i predoče dokumente

  i druge informacije neophodne za provedbuporeznih zakona;- u skladu sa procedurama iz člana 9. ovogzakona, uđu u prostorije u kojima se nalaze ilibi se mogle nalaziti knjige i evidencije ili drugipredmeti potrebni za provedbu poreznihzakona, te da pregledaju te knjige i evidencije,uzimaju izvode, sačinjavaju kopije ili izuzimajuevidencije i knjige; u slučaju izuzimanja knjiga ievidencija, porezni obveznik i njegov zastupnikće imati pristup istim i dostavit će im se kopijadokumenata;- tokom inspekcijskog nadzora obavještavaju

  porezne obveznike o njihovim pravima iobavezama;- obavještavaju porezne obveznike opostojećim porezima, procedurama i uvjetimaplaćanja poreza, kao i o poreznim zakonima ipodzakonskim aktima;- pružaju obrazovne usluge o poreznimzakonima, te pravima i obavezama poreznihobveznika- poreznim obveznicima daju besplatneobrasce za porezne prijave;- odnose se prema poreznim obveznicima idrugim licima sa poštovanjem i uvažavanjem;

  - provode porezne istrage i prikupljajuinformacije o mogućim poreznim prekršajima i

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  5/25

  krivičnim djelima, te nadležnim organimapodnose prijave u vezi sa poreznimprekršajima i krivičnim djela;- izdaju prekršajne naloge za porezneprekršaje propisane u ovom ili bilo kojemdrugom poreznom zakonu;

  - prosljeđuju informacije, uključujući poreznetajne, koje su otkrivene tokom porezne istrageili se za njih saznalo tokom bilo koje pravneslužbene radnje koju vrše radnici Porezneuprave, nadležnim organima kada postojisumnja da je počinjen prekršaj ili krivično djelo;- lice koje je pod krivičnom istragom već  naprvom ispitivanju obavijeste o djelu za koje setereti i o osnovama optužbe;- objave okolnosti počinjenih poreznihprekršaja ili krivičnih djela iz oblasti poreza iimena osuđenih počinitelja putem masovnihmedija, a također otkriju počinitelje koji

  izbjegavaju istragu ili suđenje;- koordiniraju aktivnosti sa sudovima i drugimnadležnim organima vezano za obustavupočetka postupka likvidacije, stečaja,reorganizacije ili poništavanja registracijepravnog lica ili organizacije na period dostotinudvadeset (120) dana radi provedbeporeznih zakona;- zatraže od nadležnih organa koji izdajudozvole ili su ovlašteni da izdaju dozvole, a kojinisu nadležni za poreze, da okončaju ili odbijuizdavanje dozvola fizičkim licima, fizičkimlicima registrovanim kao poduzetnicima, te

  pravnim licima ili organizacijama koje nisuizmirile svoje porezne obaveze;- koriste usluge stručnjaka ili vještaka zapomoć  u istragama ili određivanju tačnihporeznih obaveza kada takvo stručno znanjenije dostupno u okviru poreznih organa;- sarađuju po poreznim pitanjima sa nadležnimorganima u Republici Srpskoj i Distriktu Br čko;- čuvaju porezne tajne, osiguraju da angažiranivještaci i stručnjaci ne otkrivaju porezne tajne ipoštuju pravila o arhiviranju informacija oporeznim obveznicima;- primjenjuju porezne odbitke ili vraćaju

  preplaćene porezne obaveze;- pruže zaštitu radnicima i uredima Porezneuprave;- upotrijebe opravdanu silu kada je to potrebnoza izvršavanje njihovih službenih dužnosti i danose kratko vatreno naoružanje;- u postupku otkrivanja, istraživanja,sprečavanja, prikupljanja dokumentacije iprijavljivanja poreznih krivičnih djelapreduzimaju sve mjere i radnje, u skladu saovlaštenjima organa unutrašnjih poslovapredviđenih u odredbama Zakona o krivičnompostupku (''Službene novine Federacije BiH''

  broj 43/99), na način i pod uvjetima koji supropisani u tom zakonu. Procedure za

  poduzimanje navedenih mjera i radnji utvrdit ćese podzakonskim aktom;- sarađuju sa institucijama nadležnim zaprovođenje istraga u cilju otkrivanja korupcije uporeznim organima;- izdaju mišljenja i tumačenja za provedbu

  poreznih zakona koji moraju biti u skladu sastavovima Ministarstva;- obavljaju svoje dužnosti širom Federacije; i- druge obaveze i prava utvr đena i drugimzakonima Federacije.

  Zaposlenicima poreznog organa nijedozvoljeno da budu u organima političkihstranaka, niti u zakonodavnoj vlasti na bilokojem nivou.

  Član 8.

  Porezna uprava ima pravo da pozove bilo kojelice da da izjavu li da predoči dokumente ilidruge knjige i evidencije potrebne za provedbuporeznih zakona.

  Oblik poziva odredit će Porezna uprava iuključiti: svrhu poziva, vrijeme i mjesto davanjaizjave ili predočavanja dokumenata, te prava iobaveze pozvane stranke.Poziv će se uručiti licu najmanje tri (3) radnadana prije dana davanja izjave ili predočavanjadokumenata.

  U slučajevima kada se u pozivu zahtijevapredočavanje knjiga i evidencija, dokumenataili drugih predmeta u pozivima će se opisati,koliko je to moguće, koje je knjige i evidencijeili druge predmete potrebno predočiti.

  Fizička lica koja nisu napunile osamnaest (18)godina bit će pozvana putem svojih roditelja ilidrugih zakonskih zastupnika.

  Lice koje je pozvano može zatražiti odporeznog organa da promijeni mjesto ilivrijeme davanja izjave ili predočavanja

  dokumenata navedenih u pozivu, a najkasnije jedan radni dan prije davanja izjave ilipredočavanja dokumenata. Odluka o tome dali će ova promjena biti dozvoljena ili ne je uisključivoj nadležnosti lica koje je izdalo poziv.Pozvana stranka ima pravo na to da njenovlašteni punomoćnik sudjeluje u tokuispitivanja kao i da snimi cijeli tok ispitivanja navideo ili audiokasetu.

  Tokom ispitivanja porezni organ ne smije tražitiod pozvane stranke informacije koje suzabranjene Krivičnim zakonom Federacije

  Bosne i Hercegovine.

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  6/25

  Porezni organ nema pravo zatražiti dapozvana stranka ispunjava i (ili) potpisujedokumente mimo svoje volje.

  Pismeni zapisnik postavljenih pitanja i datihodgovora u toku davanja izjave sastavit će,

  potpisati i datirati lice koje vodi sastanak. Videoili audiokaseta sastanka može biti sastavni diozapisnika.

  Pozivanje stranke, ispitivanje pozvane strankei sačinjavanje zapisnika provodi se u skladu saZakonom o upravnom postupku, ako nijedrugačije regulisano odredbama ovog Zakona.

  Član 9.

  Zaposlenici Porezne uprave imaju ovlaštenjeda uđu na svaki posjed ili u prostorije gdje se:- čuvaju ili mogu čuvati knjige i evidencije ilidrugi predmeti potrebni za provedbu poreznihzakona ili- obavljaju ili bi se mogle obavljati bilo kojeaktivnosti potrebne za provedbu poreznihzakona.

  Procedure i svrhu ulaska u poslovne prostorijeporeznog obveznika utvrdit će sepodzakonskim aktima.Pristup poreznog o

  rgana stambenim prostorijama koje se koristeili ne koriste za poslovne aktivnosti bezsaglasnosti fizičkog lica koje tu stanuje,dopustit će se samo ako taj porezni organdobije i pokaže nalog koji je izdao odgovarajućisud.

  Ulazak na posjed ili prostorije poreznogobveznika u vezi sa provođenjem krivičnihistraga obavit će se u skladu sa Zakonom okrivičnom postupku Federacije Bosne iHercegovine.

  Član 10.

  Zaposlenici poreznih organa koji djeluju uokviru svojih službenih ovlaštenja oslobođenisu odgovornosti za štetu pričinjenu drugimlicima koja je tim djelovanjima nastala. Utakvim slučajevima za počinjenu štetu tužba sepodiže protiv Federacije.

  Zaposlenici poreznog organa odgovorni sumaterijalno, disciplinski, prekršajno i/ili krivičnoza štetu koju su na radu ili u vezi sa radom,namjerno ili iz grube nepažnje, prouzrokovali

  Poreznoj upravi.

  Porezna uprava Federacije BiH je organ odznačaja za javnu sigurnost .

  Član 11.

   Ako nije drugačije propisano ovim zakonom ili

  drugim poreznim zakonima, pravo dato rzaposleniku porezne uprave članom 7. ovogzakona može se prenijeti na druge poreznezaposlenike u skladu sa instrukcijama koje jeutvrdila Porezna uprava.

  Član 12.

  Porezna uprava se finansira iz BudžetaFederacije i drugih izvora koji se propisujupodzakonskim aktima.

  Član 12a.

  Na prijedlog ministra Vlada Federacije možedonijeti odluku kojom će utvrditi pravozaposlenika Porezne uprave koji rade naposlovima kod kojih postoje posebni uvjetirada,na poseban dodatak u visini do 20% odosnovne plaće.

  Odlukom iz stava 1. ovog člana utvrdit će seposlovi kod kojih postoje posebni uvjeti rada Iprocent posebnog dodatka za te poslove.

  V - PRAVA I OBAVEZE POREZNIH

  OBVEZNIKA

  Član 13.

  Porezni obveznik ima pravo:- da iz ureda Porezne uprave dobije besplatneinformacije o porezima, kao i poreznimzakonima i odnosnim podzakonskim aktimakojima se reguliraju procedure za plaćanje iuvjeti plaćanja;- dobiti besplatne primjerke poreznih obrazacai prijava za svoju ličnu upotrebu;- da ga porezni organi i njihovi radnici tretiraju

  uljudno i s poštovanjem;- da zastupa vlastite interese pred poreznimorganima neposredno ili putem ovlaštenogpredstavnika;- da izabere način vođenja knjiga, u skladu saporeznim zakonima i podzakonskim aktima, usvrhu obračunavanja i plaćanja poreza; - da napropisani način koristiti porezne olakšice uskladu sa poreznim zakonima;- da daje objašnjenja poreznim organima onačinu obračunavanja i plaćanja poreza;- da bude prisutan tokom svih uredskih iliterenskih kontrola u skladu sa podzakonskim

  aktima;

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  7/25

   - da uloži žalbu u skladu sa poreznimzakonima na rješenja poreznih organa;- da traži od nadležnih sudova pomoć ili nalogepotrebne za izvršenje prava koja mu pripadajuprema ovom ili drugim poreznim zakonima; i- da ima bilo koja druga prava utvr đena

  poreznim zakonima ili podzakonskim aktimakoji imaju opću primjenu.

  Član 14.

  Porezni obveznik ima obavezu:- da se, u skladu sa Poglavljem VI. ovogzakona, registrira kod poreznih organa i daprijavi uredu za registracije svaku promjenuadrese, vlasništva ili pravnog statusa;- da vodi knjige i evidencije na način utvr đenzakonima i podzakonskim aktima, te daosigura vođenje i čuvanje tih knjiga i

  evidencija, uključujući prateće kompjuterskeevidencije i dokumente, na period od pet (5)godina od dana dospijeća porezne prijave zaporez na koji se odnose te knjige i evidencije;- da podnosi porezne prijave u obliku, namjestu i u vrijeme propisano poreznimzakonima i podzakonskim aktima;- da izmiruje svoje porezne obaveze na način ipod uvjetima utvr đenim poreznim zakonima ipodzakonskim aktima;- da, u skladu sa zakonima Federacije, podnosidokumente i druge informacije koje zatražeporezni organi, a koje su potrebne za provedbu

  poreznih zakona;- da ne ometa nijednog radnika poreznogorgana da zakonski obavlja svoje dužnosti;- da u roku od pet (5) radnih dana obavijestiporezni ured o otvaranju ili zatvaranju računa uOOPP (za pravna lica ili organizacijeFederacije o računima koje koriste u Federacijii u inozemstvu; za strana lica i organizacije oračunima koje koriste u Federaciji i računimaputem kojih se izvršavaju njihove poslovneaktivnosti); ova odredba se ne primjenjuje nafizička lica, osim na ona koja se vode kaosamostalni poduzetnici ili obrtnici; i

  - da izvršava sve druge dužnosti utvr đeneporeznim zakonima i podzakonskim aktima.

  Za neizvršavanje ili nepravilno izvršavanjeobaveza koje porezni obveznik ima premaporeznim zakonima, bit će odgovoran na načini prema uvjetima utvr đenim ovim zakonom ilidrugim zakonima Federacije.

  VI - REGISTRACIJA I IDENTIFIKACIJAPOREZNIH OBVEZNIKA

  Član 15.

  Svi porezni obveznici moraju imatiidentifikacioni broj poreznog obveznika uskladu sa podzakonskim aktima.

  Svako lice od kojg se poreznim zakonima ipodzakonskim aktima zahtijeva da poreznim

  organima podnese prijavu, izjavu ili drugidokument, unijet će u tu prijavu, izjavu ili drugidokument identifikacioni broj poreznogobveznika.

  Svako lice od kojeg se poreznim zakonima ipodzakonskim aktima zahtijeva da poreznimorganima podnese prijavu, izjavu ili drugidokument koji se odnosi na drugo lice, zatražitće od tog lica njegov identifikacion brojporeznog obveznika. Taj broj će se unositi uprijavu, izjavu ili drugi dokument.

  Porezni organ će navesti identifikacioni brojporeznog obveznika lica u svim obavijestimakoje se šalju tom licu.

  Identifikacioni broj poreznog obveznika koji jedodijeljen nekom licu bit će jedinstven i jedinibroj tog lica u svrhu svih poreza i za sveporezne organe.

  Član 15a

  Identifikacioni broj dodijeljen poreznomobvezniku oduzet će se u sljedećim

  slučajevima:1. ako se utvrdi da je identifikacionibroj dodijeljen bez podnošenja propisanedokumentacije ili ako je lažna dokumentacija,odnosno lažne informacije korištene upostupku dodjele identifikacionog broja

  2. ako je nakon izdavanjaidentifikacionog broja zakonodavac propisaodruge uvjete za poreznu registraciju iidentifikaciju poreznog obveznika , a porezniobveznik ne postupi u skladu sa izmjenjenomzakonskom regulativom

  3. ako nadležni sud utvrdi da je upis u

  sudski registar bio nedopustiv ili je naknadnopostao nedopustiv

  4. u drugim slučajevima u kojima seutvrdi da je dodjela identifikacionog broja bilanedopustiva ili je naknadno postalanedopustiva.

  Postupak oduzimanja identifikacionog brojaprovodi se na zahtjev lica koje ima pravniinteres ili po službenoj dužnosti, u skladu saodredbama upravnog postupka. Postupakprovodi organizaciona jedinica Porezne upravekoja je dodijelila identifikacioni broj poreznom

  obvezniku.

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  8/25

   Član 16.

  Porezni obveznici dužni su registrirati se kodPorezne uprave u mjestu, u roku i na načinutvr đen u ovom poglavlju.

  Obrazac prijave za registraciju će se utvrditipodzakonskim aktima.

  Porezni obveznik - pravno lice i organizacija uprilogu prijave za registraciju dostavljaporeznom organu rješenje o sudskoj registracijisa prilozima i izvod iz sudskog registra koji nemože biti stariji od trideset (30) dana od danaizdavanja a porezni obveznik - fizičko lice -preduzetnik rješenje o registraciji izdato odnadležnih gradskih i općinskih organa.

  Nakon završetka registracije poreznogobveznika, Porezna uprava će tom poreznomobvezniku izdati uvjerenje o registraciji.

  Član 17.

  Pravno lice ili druga organizacija iz Federaciječije se sjedište nalazi u Federaciji registrirat ćese kod poreznog ureda u čiju nadležnostspada lokacija tog sjedišta. Prijava zaregistraciju podnijet će se u roku od pet (5)radnih dana od dana registracije pravnog lica ilidruge organizacije kod sudskih i drugih

  nadležnih organa;

  Fizičko lice koje je dužno da se registrira kaopoduzetnik, u skladu sa zakonima Federacije,registrirat će se kod poreznog ureda u čijunadležnost spada lokacija mjesta gdje seobavlja većina poslovnih aktivnosti tog fizičkoglica. U slučajevima gdje ne postoji mjesto gdjese obavlja većina poslovnih aktivnosti,registracija će se vršiti kod poreznog ureda učiju nadležnost spada poslovni ili stambeniprostor iz kojeg se upravlja poslovnimaktivnostima. Prijava za registraciju podnijet će

  se u roku od pet (5) radnih dana od danaobavezne registracije fizičkog lica kaopoduzetnika kod nadležnih organa;

  Pravno lice ili organizacija iz Federacije čije sesjedište nalazi izvan Federacije registrirat ćese kod Središnjeg ureda Porezne uprave.Sjedište tog pravnog lica ili organizacijesmatrat će se da je u okviru nadležnostiSredišnjeg ureda Porezne uprave. Prijava zaregistraciju podnijet će se u roku od pet (5)radnih dana od dana registracije pravnog lica iliorganizacije kod odgovarajućih nadležnih

  organa;

  Posebna organizaciona jedinica pravnog licaili organizacije iz Federacije registrirat će sekod poreznog ureda u okviru čije nadležnostise nalazi lokacija sjedišta tog pravnog lica iliorganizacije. Prijavu za registraciju trebapodnijeti u roku od pet (5) radnih dana od dana

  osnivanja te posebne organizacione jedinice uskladu sa zakonima Federacije;

  Predstavništvo stranog pravnog lica iliorganizacije u Federaciji registrirat će se kodporeznog ureda u okviru čije se nadležnostinalazi lokacija sjedišta tog predstavništva.Prijavu za registraciju treba podnijeti u roku odpet (5) radnih dana od dana obavezneregistracije predstavništva kod odgovarajućihnadležnih organa;

  Jedinica investicionog fonda registrirat će se

  kod poreznog ureda u okviru čije senadležnosti nalazi lokacija sjedišta Uprave te jedinice investicionog fonda. Prijavu zaregistraciju podnijet će Uprava u roku od pet(5) radnih dana od dana registracije jediniceinvesticionog fonda kod odgovarajućihnadležnih organa;

  Ukoliko porezni obveznik koji je trenutnoregistriran prema gore navedenim stavovimapromjeni svoje sjedište ili mjesto gdje seobavlja većina poslovnih aktivnosti, vlasništvoili pravni status, tada će porezni obveznik u

  pisanoj formi u roku od pet (5) dana o tojpromjeni obavijestiti porezni ured kod kojeg jetrenutno registriran.

  Ukoliko porezni obveznik koji je trenutnoregistriran prema gore navedenim stavovimapromijeni svoje sjedište ili mjesto gdje seobavlja većina poslovnih aktivnosti, a novosjedište, odnosno mjesto gdje se obavljavećina poslovnih aktivnosti je u nadležnostidrugog poreznog ureda, a ne poreznog uredakod kojeg je porezni obveznik trenutnoregistriran, tada će porezni obveznik u pisanoj

  formi u roku od pet (5) dana o toj promjeniobavijestiti oba porezna ureda.

  Član 18.

  Nadležni sud ili drugi nadležni organ kojiregistrira pravna lica ili organizacijeobavještava porezni ured u okviru čijenadležnosti se nalazi sjedište pravnog lica iliorganizacije o registraciji, ponovnoj registraciji,stečaju ili likvidaciji ili reorganizaciji pravnih licaili organizacija u roku od pet (5) radnih dana oddana registracije, ponovne registracije ili od

  početka postupka stečaja, likvidacije ilireorganizacije pravnog lica ili organizacije.

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  9/25

  Organ uprave ili drugi nadležni organ kojiobavlja registraciju poduzetnika obavještavanadležni porezni ured o svakoj novojregistraciji, poništavanju registracije ili promjeniregistracije u roku od pet (5) radnih dana oddana takve promjene.

  Organ uprave ili drugi nadležni organ koji vodievidenciju o imovini I upisuje promjene ovlasništvu nad imovinom obavještava nadležniPorezni ured o svim promjenama u roku od pet(5) radnih dana od dana takve upisanepromjene kod subjekta nad čijom imovinom jePorezna uprava upisala zakonsku hipoteku.

  Član 19.

  OOPP može otvoriti račune za pravno lice,organizaciju ili fizičko lice koje je registrirano

  kao poduzetnik jedino nakon predočavanjadokumenta koji izda Porezna uprava, a kojimse potvr đuje registracija poreznog obveznika uskladu sa ovim poglavljem.

  VII - PRIJAVEČlan 20.

  Porezna prijava je prijava porezne obavezekoju je porezni obveznik dužan podnijetiPoreznoj upravi i sastoji se od izvještaja idrugih relevantnih dokumenata u vezi saporeznom obvezom tog lica.

  Izuzev ako je drugačije propisano poreznimzakonima, lice podnosi poreznu prijavu zasvaku vrstu poreza kojoj to lice podliježe uskladu sa poreznim zakonima.

  Porezna prijava se smatra podnesenom onogadana kada ju primi Porezna uprava u obliku, nanačin i u mjestu propisanim ovim poglavljem ipodzakonskim aktima.

  Porezna prijava će se smatrati primljenom odPorezne uprave u skladu sa stavom 3. ovog

  člana i onda kada su zadovoljeni sljedećiuvjeti:- porezni obveznik predoči poštansku potvrduda je porezna prijava poslana poštom iliposjeduje kopiju porezne prijave koja jeovjerena prijamnim štambiljem Porezne upravei- porezni obveznik dokaže da je plaćanjeporezne obaveze prikazane u poreznoj prijaviizvršeno u skladu sa stavom 2. člana 37 ovogzakona.

  Porezna prijava će se smatrati primljenom od

  Porezne uprave na dan kada je prijava poslanapreporučenom poštom ili na dan kada je

  predata neposredno u Poreznu upravu,računajući od dana koji je kasnije nastupio.Porezni obveznik podnosi poreznu prijavu nautvr đenom obrascu. Obrasci za porezneprijave propisuju se podzakonskim aktima. Ako je propisano podzakonskim aktima, porezna

  prijava se može podnijeti elektronskim putem iliu drugom obliku koji omogućava kompjuterskuobradu podataka.

  Porezni obveznik ili njegov zastupnik potpisujeporeznu prijavu, a ukoliko se radi o prijavipodnesenoj elektronskim putem, prijava sepotpisuje u skladu sa Zakonom o elektronskompotpisu. Ako je cijelu prijavu ili samo dio prijavepripremilo drugo stručno lice, tada to stručnolice također potpisuje poreznu prijavu i unosisvoj identifikacioni broj poreznog obveznika.Porezni obveznik podnosi poreznu prijavu u

  roku utvr đenom poreznim zakonima.

  Izuzev ako nije drugačije propisano poreznimzakonima ili podzakonskim aktima, porezniobveznik podnosi poreznu prijavu nadležnomporeznom uredu ili bilo kojem drugomporeznom uredu koji odredi direktor ili, uodsustvu direktora, njegov zamjenik.

  Uputstva za podnošenje poreznih prijavaizdaje Porezna uprava, ako porezni zakoni nepropisuju drugačije.

  Član 21.

  Porezna uprava ima ovlaštenje da podneseporeznu prijavu u ime poreznog obveznikaonda kada porezni obveznik nije podnioporeznu prijavu u roku od petnaest (15) danaod krajnjeg roka za podnošenje porezneprijave koji je propisan poreznim zakonima.

  Porezni obveznik nosi teret dokazivanja daodređivanje porezne obaveze nije ispravno.Procedure podnošenja poreznih prijava u imeporeznog obveznika od Porezne uprave utvrdit

  će se podzakonskim aktima.

  Član 22.

  Porezni obveznik može izmijeniti prethodnopodnesenu poreznu prijavu.

  Izmijenjena porezna prijava podnesena dodana dospijeća porezne prijave smatrat će seporeznom prijavom poreznog obveznika za tajperiod.

  Svaki porezni obveznik koji je preplatio

  poreznu obavezu može podnijeti izmijenjenu

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  10/25

  prijavu kako bi potvrdio pretplatu porezneobaveze.

  Porezni obveznik koji otkrije da je napravljenagreška ili propust na poreznoj prijavi koju jeranije podnio ili ju je podnio neko u njegovo

  ime, a koja je dovela do manje prijavljeneporezne obaveze, podnosi izmijenjenu poreznuprijavu u kojoj je izvršena ispravka greške ilipropusta u roku od petnaest (15) dana odotkrivanja greške ili propusta.

  Porezna uprava ima ovlaštenje izmijenitiporeznu prijavu podnesenu od poreznogobveznika ukoliko utvrdi da porezna prijavanije ispravno podnesena ili ne sadrži tačnepodatke. Izmjenu porezne prijave Poreznauprava može izvršiti u roku od 15 dana odisteka roka za podnošenje porezne prijave

  propisanog poreznim zakonom.

  Član 23.

  Obavijesna prijava je pisana izjava koju je licedužno podnijeti Poreznoj upravi, a u kojoj dajeinformacije o finansijskim transakcijamaizmeđu tog lica i poreznog obveznika iliporeznih obveznika ili druge takve informacijekoje olakšavaju provedbu poreznih zakona.

  Procedure za podnošenje obavijesnih prijavapropisuju se podzakonskim aktima.

  Član 24.

  Prijava za porez po odbitku je izvještaj kojipravno lice, druga organizacija ili fizičko lice -poduzetnik podnosi Poreznoj upravi, a u kojemsu sadržane informacije o porezima koji semoraju obustaviti ili naplatiti od drugog lica iplatiti na odgovarajuće račune. Pravno lice,druga organizacija ili fizičko lice - poduzetniktakođer dostavlja kopiju prijave za porez poodbitku licu od čijih se prihoda porezi odbijajuili naplaćuju.

  Uvjeti za podnošenje prijava za porez poodbitku i dostavljanje kopija utvr đuju seporeznim zakonima i podzakonskim aktima.

  Član 25.

  Na zahtjev poreznog obveznika, direktor imaovlaštenje da odobri produženje roka zapodnošenje potrebne porezne prijave iliizvještaja za bilo koju vrstu poreza, ali najdužeza šezdeset (60) dana. Direktor može ovoovlaštenje prenijeti na drugog radnika Porezneuprave.

  Produženje roka za podnošenje porezneprijave ili izvještaja može se odobriti jedinokada porezni obveznik navede valjan razlog:bolest, odsustvo iz zemlje ili drugi razumanrazlog.

  Odobrenje produženja roka u skladu sa ovimčlanom ne utiče na dan dospijeća plaćanjaporezne obveze utvr đenog poreznim zakonom.

  Član 26.

  Obrada porezne prijave se vrši na mjestu kojeodredi direktor, a na način propisanpodzakonskim aktima.

  VIII - POREZNE OBAVEZEČlan 27.

  Porezna obaveza je obaveza poreznogobveznika da plati porez, doprinose, takse inovčane kazne uključujući i pripadajućekamate, u skladu sa poreznim zakonima izakonima kojima se uređuju pitanja doprinosa iodnosnih taksi i novčanih kazni.

  Porezna obaveza se obračunava u skladu saprocedurama utvr đenim poreznim zakonima.Porezna obaveza se smatra dospjelom na danutvr đen poreznim zakonima.

  Poreznu obavezu može naplatiti Porezna

  uprava koristeći mjere iz Poglavlja XI. ovogzakona, nakon razreza određenog poreza,kazni ili kamata u skladu sa procedurama izPoglavlja X. ovog zakona.

  Uvjeti za plaćanje porezne obaveze mogu sepromijeniti jedino pod uvjetima utvr đenim uovom zakonu.

  Izmirenjem porezne obaveze u skladu saPoglavljem IX. ovog zakona lice se oslobađaodgovornosti za tu poreznu obavezu.

  Član 28.

  Porezna obaveza poreznog obveznika koju je,u skladu sa poreznim zakonima, dužnoobustaviti i naplatiti pravno lice, drugaorganizacija ili fizičko lice - poduzetnik, bit ćeporezna obaveza tog pravnog lica, drugeorganizacije ili fizičkog lica - poduzetnika, a neporeznog obveznika, od momenta kada jepravno lice, druga organizacija ili fizičko lice -poduzetnik bilo dužno obustaviti i naplatiti tuporeznu obavezu od poreznog obveznika.

  OOPP koja od poreznog obveznika primi nalogza prijenos sredstava u svrhu plaćanja porezne

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  11/25

  obaveze, odgovorna je za poreznu obavezu utrenutku prijema tog naloga, a porezniobveznik je oslobođen odgovornosti zaporeznu obavezu od tog momenta, poduvjetom da postoje dovoljna sredstva naračunu poreznog obveznika, a OOPP je

  ovlaštena da prenese sredstva naodgovarajući budžet ili račun u skladu sazakonima Federacije.

  Član 29.

  Fizičko lice je odgovorno za porez, kaznu ilikamatu koju pravno lice, ili druga organizacijane obustavi pravilno ili ne naplati, odnosno neizvrši uplatu na odgovarajući račun:- ako je to fizičko lice direktor pravnog lica iliorganizacije, ili- ako je to fizičko lice ovlašteno da raspolaže

  sredstvima ili odobrava sredstava pravnog licaili organizacije.

  Porezna obaveza pravnog lica ili organizacijeza koju su fizičko lice ili fizička lica odgovornau skladu sa ovim članom bit će solidarnaodgovornost pravnog lica ili organizacije ifizičkog lica ili fizičkih lica dok se poreznaobaveza ne naplati u punom iznosu od bilokojeg solidarno odgovornog lica. Porez, kaznai kamata ni pod kojim uvjetima ne mogu bitinaplaćeni dva ili više puta.

  Član 30.

  Fizičko lice iz člana 29. ovog zakona takođerodgovorno za druge poreze pravnog lica iliorganizacije:- ako je to fizičko lice primilo nalog za plaćanjekojim se dokumentuje činjenica da pravno liceili organizacija nijeizvršila uplatu porezneobaveze i- ako je to fizičko lice nakon toga odobrilotrošenje sredstava ili usmjerila sredstva u nekedruge svrhe, a ne u svrhe izmirivanja porezneobaveze.

  Porezna obaveza fizičkog lica, prema ovomstavu neće prelaziti iznos sredstava koje je,nakon prijema naloga, to fizičko lice potrošilo udruge svrhe, a ne u svrhe izmirivanja porezneobaveze.

  Stav 2. člana 29. ovog zakona primjenjuje se ina ovaj član.

  Član 31.

  Lice koje kupi ili primi na poklon imovinu(primalac) drugog lica (prenositelja) odgovorno

   je za porezne obaveze prenositelja, ako jeznalo ili imalo razlog da zna da je prenositelj

  ovu imovinu prenio na primaoca u ciljuizbjegavanja plaćanja porezne obaveze.Postupak dokazivanja da je odgovornost naprimaocu iz stava 1. ovog člana propisuje sepodzakonskim aktima.

  Član 32.

  Poreznu obavezu pravnog lica ili organizacije upostupku likvidacije izmiruje likvidacionakomisija pravnog lica ili organizacije iznovčanih sredstava pravnog lica ili organizacijeuključujući prihode od prodaje njene imovine.Pravno lice ili organizacija u koju je uključenaposebna organizaciona jedinica, koja je upostupku likvidacije, izmirit će poreznuobavezu te posebne organizacione jedinicepravnog lica iliorganizacije.

   Ako je pravno lice, druga organizacija iliposebna organizaciona jedinica predmetomlikvidacije, a ne postoje dovoljna sredstva nitiimovina za izmirenje porezne obaveze,neplaćena porezna obaveza može postatiodgovornost fizičkih lica u skladu sa čl. 29. i30. ovog zakona.

  Član 33.

  Poreznu obavezu koja se odnosi nainvesticioni fond u postupku likvidacije, izmirujeupravljačko preduzeće iz novčanih sredstava

  investicionog fonda uključujući prihode odprodaje njegove imovine.

  Član 34.

  U slučaju bilo kojeg oblika reorganizacijepravnog lica ili organizacije (spajanje,pridruživanje, dijeljenje, odvajanje, itd.),poreznu obavezu pravnog lica ili organizacijekoja je bila predmet reorganizacije izmirujenjein nasljednik (nasljednici).

  Odgovornost za plaćanje kazni za kršenje

  poreznih zakona koje se desilo prijereorganizacije pravnog lica ili organizacijeprelazi na nasljednika (nasljednike) pravnoglica ili organizacije koja je bila predmetreorganizacije

  Član 35.

  Porezna obaveza preminulog fizičkog lica,izmiruje se iz imovine preminulog lica prijeraspodjele imovine na nasljednike preminulogfizičkog lica. U slučaju da je imovina prenijetana nasljednike, a da prije toga porezna

  obaveza preminulog lica nije plaćena i kada jena neplaćene poreze nastala hipoteka, tada će

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  12/25

  se hipoteka odnositi na prenesenu imovinu doiznosa porezne obaveze.

  Poreznu obavezu fizičkog lica koja jeproglašena nestalom iz nepoznatih razlogaizmiruje lice ovlašteno kao skrbnik ili staratelj

  nestalog fizičkog lica iz imovine nestalogfizičkog lica.

  Poreznu obavezu fizičkog lica koju sud ili drugiorgan uprave proglasi pravno nesposobnimizmiruje lice ovlašteno kao skrbnik ili starateljlica bez pravne sposobnosti iz njegoveimovine.

   Ako se prodajom imovine poreznog obveznika,u slučajevima iz st. 1., 2. i 3. ovog člana, nemože u potpunosti izmiriti porezna obavezaporeznog obveznika, tada će se postupak

  naplate obustaviti u skladu sa odredbamaPoglavlja XI. ovog zakona.

  IX - PLAĆANJE I IZMIRIVANJE POREZNIHOBAVEZA

  Član 36.

  Izmirivanje porezne obaveze podrazumijevaplaćanje ukupnog iznosa poreza, doprinosa,taksi i novčanih kazni uključujući i pripadajućekamate.Plaćanje poreza obavlja se u iznosu i rokovima

  u skladu sa poreznim zakonima.Plaćanje doprinosa obavlja se u skladu saodredbama Zakona o doprinosima.Plaćanje takse obavlja se u gotovini ili putemračuna u skladu sa propisima kojima suregulirane takst.Plaćanje novčanih kazni evidentiranih uregistru novčanih kazni koje se naplaćuju upostupku prinudne naplate obavlja se u skladusa odredbama Poglavlja XI Zakona.Plaćanje obaveza iz st. od 2 do 5. ovog članaizvršava se putem OOPP na propisane računeu zakonskom sredstvu plaćanja u Bosni i

  Hercegovini

  Član 37.

  Danom plaćanja porezne obaveze smatra sedan kada je uplata porezne obaveze primljenana odgovarajući račun, osim ako se ne smatrada je plaćanje izvršeno prije tog datuma uskladu sa stavom 2. ovog člana.

  Danom plaćanja porezne obaveze poreznogobveznika smatra se dan kada je OOPP odporeznog obveznika primila nalog za prijenos

  sredstava sa računa poreznog obveznika naodgovarajući budžetski račun, pod uvjetom da

  postoje dovoljna sredstva na računu poreznogobveznika, a OOPP je ovlaštena da prenesesredstva na odgovarajuće budžetske račune uskladu sa zakonima Federacije.

  Član 38.

  OOPP će izvršiti nalog nekog lica za prijenossredstava u svrhu plaćanja poreznih obavezasve dok postoje dovoljna sredstva na računutog lica, a OOPP je ovlaštena izvršiti prijenossredstava u skladu sa zakonima Federacije.

  Nalog za prijenos kojim se nalaže plaćanjeporezne obaveze izvršava OOPP u roku od jednog (1) radnog dana od dana prijemanaloga za prijenos sredstava.

  Član 39.

  Porezni obveznik može usmjeriti da se

  plačanje odnosi na određeni porez ili određenukaznu.

  Naznačene uplate određenog porezaizvršavaju se po sljedećem redoslijedu:- osnovni dug- glavnica,- troškovi prekršajnog postupka i prinudnenaplate,- kazne i- kamate.

  Plaćanje novčanih kazni koje se ne vežu uz

  neki poseban porez će se vršiti po sljedećemredoslijedu:- troškovi prekršajnog postupka i- iznos kazne.

   Ako porezni obveznik ne naznači za koji porezili kaznu vrši plaćanje, ili ako plaćanje vršiPorezna uprava prema čl. 50., 52. ili 54. ovogzakona, onda će se plaćanje vršiti u skladu sastavom 2. ovog člana.

   Ako je iznos uplate veći od iznosa poreza izstava 2. od iznosa kazne iz stava 3. ili iznosa

  poreza, kazni i kamata iz stava 4. onda seprimjenjuju procedureporeznih odbitaka ipovrata iz Poglavlja XIV ovog zakona.

  X - RAZREZ POREZNE OBAVEZE

  Član 40.

  Razrez porezne obaveze je unos iznosaporezne obaveze poreznog obveznika uevidenciju Porezne uprave.

  Razrez ili ponovni razrez porezne obaveze

  Porezna uprava izvršava pod sljedećimuvjetima:

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  13/25

  - po prijemu porezne prijave ili izmijenjeneporezne prijave koju je pripremio porezniobveznik i u kojoj je obračunao porezuobavezu;- po usklađivanju iznosa porezne obavezeprijavljene u poreznoj prijavi bilo da je rezultat

  kontrole poreznog obveznika donesen ili ne; ili- po obračunu poreza koji je izvršila Poreznauprava ili po podnošenju porezne prijave koju je Porezna uprava pripremila u ime poreznogobveznika i u kojoj je Porezna upravaobračunala poreznu obavezu.

  Razrez se poništava ili mijenja samo akorukovodilac nadležnog poreznog ureda odredida se razrez poništava ili mijenja ili premapresudi nadležnog suda. Ova pravila se nećeprimijeniti ako se razrez mijenja zbog izmjeneporezne prijave od poreznog obveznika.

  Član 41.

  Nalog za plaćanje je akt kojim Porezna upravanalaže poreznom obvezniku da treba platitiporeznu obavezu.Nalog za plaćanje donosi Porezna upravakada utvrdi da porezni obveznik nije pravilnoobračunao, prijavio ili platio poreznu obavezu.

  Pri utvr đivanju iznosa porezne obaveze,Porezna uprava uzima u obzir i sve porezneodbitke iz Poglavlja XIV ovog zakona koje je

  porezni obveznik ranije uplatio.

  Nalog za plaćanje sadrži:- naziv (ime) poreznog obveznika;- identifikacioni broj poreznog obveznika;- datum izdavanja naloga za plaćanje;- vrstu poreza, period za koji se plaća poreznaobaveza, te iznos dospjelog poreza;- vrstu kazne i iznos dospjele kazne;- iznos dospjele kamate;- kratak opis osnove za određivanje iznosa izalineja 4., 5. i 6.ovoga stava;- porezne odbitke koje je porezni obveznik

  ranije uplatio;- ukupnu poreznu obavezu i datum do kojegase zahtijeva plaćanje;- način na koji se treba izvršiti uplata;- adresu poreznog ureda koji je izdao nalog zaplaćanje.

   Ako dva ili više poreznih obveznika solidarnoodgovaraju za poreznu obavezu, onda senalog za plaćanje porezne obaveze izdaje bilokojem ili svim takvim poreznim obveznicima. Ako je razrez izmijenjen, porezna uprava ćepripremiti i uručiti nalog za plaćanje u skladu

  sa procedurama ovog člana.

  Nadležni porezni ured je ovlašten da priprema iuručuje nalog za plaćanje iz ovog člana za bilokoju poreznu obavezu koju je razrezalaPorezna uprava po članu 40. stav 2. ovogzakona.

  Član 42.

  Poreznu obavezu iz naloga za plaćanje trebaplatiti u roku od deset (10) dana nakon danauručenja naloga, izuzev u slučajevima iz stava2. ovog člana.

   Ako rukovodilac nadležnog poreznog uredaocijeni da postoji opasnost od neplaćanjaporezne obaveze onda je porezni obveznikdužan platiti poreznu obavezu prije isteka rokaod deset (10) dana na način koji utvrdirukovodilac nadležnog poreznog ureda.

   Ako porezni obveznik smatra da poreznaobaveza navedena u nalogu za plaćanje nijetačna, porezni obveznik ili njegov zastupnik ćeodmah kontaktirati porezni ured koji je izdaonalog i dati puno objašnjenje sa dokazom oizvršenoj uplati ili pogrešnom obračunuporezne obaveze. Ovakve informacije ćenadležni porezni ured razmatrati i ako se utvrdida je porezni obveznik u pravu, poreznaobaveza se otklanja. Ako se utvrdi dainformacije koje je dostavio porezni obveznikne mijenjaju iznos porezne obaveze iz naloga

  za plaćanje, tada porezna obaveza mora bitiplaćena u iznosu i roku navedenom u nalogu.

  XI - PROCEDURE PRINUDNE NAPLATE

  Član 43.

  Postupci prinudne naplate se definiraju kaomjere koje se poduzimaju da bi se osiguraloizmirenje porezne obaveze. Procedure i uvjetiza njihovu primjenu propisat će sepodzakonskim aktima.

  Postupci prinudne naplate se moguprimjenjivati samo na onu poreznu obavezu zakoju je uručen nalog za plaćanje od Porezneuprave u skladu sa članom 41. ovog zakona, ata porezna obaveza nije izmirena na vrijeme.

  Nakon što poreznom obvezniku bude uručennalog za plaćanje u skladu sa članom 3. stav1. tačka (12) Zakona i ako porezna obavezaostane neplaćena, rukovodilac nadležnogporeznog ureda donosi rješenje o pokretanjupostupka prinudne naplate, a to rješenjedostavlja se poreznom obvezniku prije

  poduzimanja konkretnih mjera prinudnenaplate.

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  14/25

  Porezna uprava će svojim aktima odreditiinformacije koje će biti uključene u rješenje opokretanju postupka prinudne naplate.

  Postupci prinudne naplate se moguprimjenjivati bilo kojim redoslijedom, a dva ili

  više postupaka se mogu primijenitiistovremeno. Imovina fizičkih lica koja seizuzima od postupaka prinudne naplate je:- finansijska pomoć  od bilo koje vladineorganizacije u BiH,- lična pokretna imovina, predmeti zadomaćinstvo, odjevni predmeti, namještaj,gorivo i zalihe hrane u vrijednosti do 2.500,00KM (vrijednost procjenjuje Porezna uprava),- alat koji koristi majstor ili zanatlija za svojposao, do vrijednosti od 1.000,00 KM(vrijednost određuje Porezna uprava),- plaće u iznosu do 300,00 KM mjesečno,

  - oprema za zaštitu od požara, lijekovi,medicinska oprema i medicinska pomoć.

  U primjeni postupka prisilne naplate, Poreznauprava može iskoristiti bilo koja ili sva pravakoja su joj data po ovom zakonu.

  Iznosi koji su naplaćeni, prema ovom poglavlju,a koji prelaze iznos porezne obaveze poreznogobveznika bit će predmetom poreznog odbitkaili povrata u skladu sa procedurama izPoglavlja XIV.

  Član 44.Postupak prinudne naplate počinje dan nakondana kada je rok za plaćanje porezne obavezeiz naloga za plaćanje istekao.

   Ako je podnesena molba za odgođenoplaćanje ili plaćanje u ratama, postupakprinudne naplate se može obustaviti i pokrećuse postupci koji se tiču odgađanja,kako jepredviđeno ovim zakonom i podzakonskimaktima.

  Član 45.

  Pokretanje postupka prinudne naplate povlačiza sobom sljedeće posljedice:- 5% od ukupne porezne obaveze kao trošakprinudne naplate, ali ne manje od 100,00 KM;- kamata se obračunava prema članu 68. ovogzakona;- naplata iz cjelokupne imovine poreznogobveznika može početi bez drugih obavijestiako porezna obaveza nije plaćena u roku i nanačin predviđen ovim zakonom.

  Član 46.

  Rješenje o pokretanju postupka prinudnenaplate predstavljat će pravnu osnovu za

  izvršenje prinudne naplate. 

  Rješenje o pokretanju postupka prinudnenaplate bit će dostavljeno poreznom

  obvezniku, u skladu sa članom 3. tačka (12)Zakona.

  Rješenje o pokretanju postupka prinudnenaplate se izdaje u dva primjerka:- prvi primjerak se dostavlja poreznomobvezniku kako je predviđeno u stavu 3. ovogčlana,- drugi primjerak se čuva u spisu o prinudnojnaplati, zajedno sa dokazom da je porezniobveznik primio svoj primjerak.

  Član 47.

  Postupak prinudne naplate može bitiosporavan iz sljedećih razloga- period u kojem je porezna obaveza naplativa je istekao;- porezna obaveza je poništena, izbrisana ili seo njoj nije obavijestilo na propisan način;- porezna obaveza je plaćena u cijelosti;- dozvola za odgođeno plaćanje ili plaćanje uratama data je u redovnom periodu.Postoje:1) greške u činjenicama podnesenimporeznom obvezniku koje ometaju njegovu

  identifikaciju porezne obaveze;2) ne postoji obračun ili postoje greške uobračunu kamate na zakašnjelo plaćanje ili3) ne postoji naznaka da je redovni rokzavršen.

  U slučaju da rješenje o pokretanju postupkaprinudne naplate nije uručeno poreznomobvezniku u skladu sa članom 3. tačka (12)Zakona, postupak prinudne naplate se prekida.Time se ne sprečava Porezna uprava dakasnije ponovo pokrene postupak prinudnenaplate kako bi naplatila porezne obaveze.

  Član 48.

  Ukoliko je ispunjen jedan ili više uvjeta iz stava1. člana 47. ovog zakona, tada se postupakprinudne naplate obustavlja.

  Ukoliko je rješenje o obustavi doneseno izrazloga što je istekao period u kojem jeporezna obaveza naplativa (član 47. stav 1.alineja 1.) u istom rješenju odredit će se da seponištavaju poduzete radnje u postupku

  naplate i da se poništava izvršeni razrez tihporeznih obaveza.

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  15/25

  Postupak prinudne naplate obustavlja se i uslučaju osiguranja vjerodostojnih garancija odporeznog obveznika da će porezna obavezabiti plaćena naknadno, u razumnomvremenskom periodu ili u ratama.

  Član 49.

  Plaćanje se vrši prvenstveno preko OOPP-a.

  Porezni obveznik može platiti poreznu obavezuPoreznoj upravi u cijelosti ili djelimično. Načinplaćanja porezne obaveze Poreznoj upraviutvrdit će se podzakonskim aktom.

   Ako se plaćanjem ne izmiri cijela poreznaobaveza, troškovi postupka prinudne naplate,kazne i kamate na osnovnu poreznu obavezu,nastavlja se vršiti postupak prinudne naplate

  dok se ove obaveze ne izmire u cijelosti.

  Član 50.

   Ako porezni obveznik ne plati poreznuobavezu koju je razrezala Porezna uprava iroku određenom u nalogu za plaćanje, iznosporezne obaveze postaje predmet zakonskogzaložnog prava u korist Porezne uprave naimovinu i imovinska prava poreznog obveznikaosim imovine izuzete u članu 43. stav 5. ovogzakona.

  Porezna uprava po službenoj dužnosti pribavitće podatke o imovini dužnika na koju se možeuspostaviti založno pravo, odnosno hipotekadostavljanjem zahtjeva za dostavu podatakanadležnom općinskom sudu i drugim organimai institucijama koje vode registre o imovinidužnika.

  Porezna uprava obvezniku iz stava 1. ovogčlana dostaviti će pisanu obavijest o visini iosnovu njegovog dugovanja zbog kojeg sepokreće postupak upisa zakonskog založnogprava u kojoj će se naznačiti imovina na kojoj

  se zasniva hipoteka.

  Istovremeno sa obavještenjem dužnikaPorezna uprava pokrenut će postupak upisazakonske hipoteke kod nadležnog zemljišno-knjižnog ureda, odnosno postupak registracijezakonskog založnog prava na pokretnimstvarima i imovinskim pravima uodgovarajućim javnim registrima.

  Zakonska hipoteka nastaje upisom u zemljišnuknjigu, prestaje njenim brisanjem. Zakonskozaložno pravo na pokretnim stvarima i

  imovinskim pravima nastaju i prestaju u skladu

  sa posebnim propisima koji uređuju pojedinaprava.Poreznom obvezniku čija je sva imovina iimovinska prava ili njihov dio postao predmetzakonske hipoteke zbog poreznog duga kojiradi izmirenja tog duga hoće da proda svoju

  cjelokupnu imovinu i imovinska prava ili njihovdio, Porezna uprava će dozvoliti njihovuprodaju ukoliko kupac te imovine i imovinskihprava izvrši uplatu cijene te imovine iimovinskih prava dogovorene izmeđuporeznog obveznika - dužnika i kupca naodgovarajuće račune javnih prihoda. Cijenakoju dogovore prodavac - dužnik i kupac trebabiti zasnovana na procjeni vrijednostipredmetne imovine i imovinskih prava kojusačini sudski vještak odgovarajuće struke.

  Nadležni porezni ured dužan je u roku od dva

  radna dana nakon izmirenja odgovarajućeporezne obaveze, odnosno nakon uplatesredstava ostvarenih prodajom dužnikoveimovine i imovinskih prava na račune javnihprihoda, bilo da je tu uplatu izvršio samoporezni obveznik - dužnik ili kupac cijele ilidijela imovine i imovinskih prava dužnika, te uskladu sa utvr đenim procedurama - izvršitibrisanje hipoteke u istom uredu (uredima) ukojem je bila i evidentirana.

  Član 51.

  Obustavu transakcija preko računa u OOPPvrši Porezna uprava koja ograničava pravoporeznog obveznika da raspolaže sredstvimakoja se nalaze ili ulaze na njegov račun.Radnje iz prethodnog stava se ne odnose natransakcije usmjerene na plaćanje porezneobaveze.

  Rješenje o obustavi transakcija preko računaporeznog obveznika otvorenog u OOPP donosirukovodilac nadležnog poreznog ureda idostavlja ga poreznom obvezniku i svakojinstituciji u kojoj porezni obveznik ima otvorene

  račune.

  Obustavu transakcija mora bezuvjetno izvršitiOOPP po uručenju rješenja

  Porezna uprava određuje oblik rješenja oobustavi transakcija.

  Rješenje o obustavi transakcija preko računaporeznog obveznika važi od dana uručenjarješenja do dana izmirenja obaveza, poništenjarazrezane porezne obaveze ili do dana kadarješenje poništi rukovodilac nadležnog

  poreznog ureda. Porezna uprava obavještavaOOPP i poreznog obveznika o prestanku

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  16/25

  važenja rješenja u roku od dva (2) radna dananakon dana kada je rješenje postalo nevažeće.OOPP koja obustavi transakcije preko računaporeznog obveznika, u skladu sa ovim članom,oslobađa se svake obaveze ili odgovornosti uvezi sa obustavom transakcija u odnosu na

  poreznog obveznika čiji je račun predmetobustave.Član 52.

  Naplata porezne obaveze iz novčanihsredstava poreznog obveznika se definira kaoprijenos sredstava sa računa poreznogobveznika otvorenog u OOPP i prijenos tihsredstava na odgovarajuće račune premarješenju o naplati porezne obaveze iz novčanihsredstava.

  Rješenje o naplati porezne obaveze iz

  novčanih sredstava donosi rukovodilacnadležnog poreznog ureda. Porezna upravauručuje rješenje OOPP u kojoj porezniobveznik ima račune, te jednu kopiju uručujeporeznom obvezniku.U vrijeme uručivanje rješenja, OOPPobustavlja transakcije preko računa na načinopisan u članu 51. sve do poništenja rješenja onapati obaveze iz novčanih sredstava. Osimako je drugačije propisano stavom 4., rješenjeo naplati porezne obaveze iz novčanihsredstava izvršava OOPP u roku od tri (3)radna dana od dana uručenja rješenja. U

  slučaju nepostojanja ili nedostatka novčanihsredstava na računu poreznog obveznika nadan uručenja rješenja, rješenje se izvršavakada novčana sredstva pristignu na račun uroku od jednog (1) radnog dana nakon prilivatih novčanih sredstava.

  Rješenje o naplati porezne obaveze iznovčanih sredstava je važeće od danauručenja istog OOPP sve do izmirenja porezneobaveze poreznog obveznika, poništenjarazreza porezne obaveze ili poništenja rješenjaod nadležnog poreznog ureda. Porezni ured će

  obavjestiti OOPP i poreznog obveznika u rokuod dva (2) radna dana nakon što rješenjepostane nevažeće.

  Prijenos sredstava se vrši sa bilo kojih deviznihračuna poreznog obveznika u iznosu jednakomiznosu u konvertibilnim markama koji se plaćapo kursnoj listi utvr đenoj od Centralne bankeza odgovarajuću stranu valutu.

  OOPP koja prenese sredstva u skladu sarješenjem o naplati porezne obaveze iznovčanih sredstava u skladu sa ovim člankom

  oslobođena je bilo koje obaveze iliodgovornosti u vezi sa tim prijenosom prema

  poreznom obvezniku čiji su računi predmetomovog rješenja.Oblik i sadržaj rješenja utvrdit će sepodzakonskim aktom.

  Član 53.

  Naplatu porezne obaveze iz vrijednosnihpapira poreznog obveznika vrši Poreznauprava putem banaka ili preduzeća koja suspecijalizirana za upravljanje vrijednosnimpapirima.

  Rješenje o naplati porezne obaveze izvrijednosnih papira poreznog obveznika donosirukovodilac nadležnog poreznog ureda idostavlja ga banci ili preduzeću u kojem se tivrijednosni papiri čuvaju, kao i poreznomobvezniku.

  Rješenje o naplati porezne obaveze izvrijednosnih papira sadrži ime (naziv)poreznog obveznika, njegov identifikacionibroj, iznos poreznog duga, podatke ovrijednosnim papirima kojima raspolažePorezna uprava i zabranu trgovanja istim, vrstuporeza, iznos kamate, kazne i troškovenaplate.

  Banka, odnosno preduzeće iz stava 2., istogdana dostavlja Poreznoj upravi podatke ovrijednosnim papirima, uključujući i procjenu

  njihove vrijednosti.

   Ako u roku od tri (3) radna dana od danadostavljanja rješenja iz stava 2. ovog članaporezni obveznik ne ispuni svoju poreznuobavezu, rukovodilac koji je donio rješenjedonosi nalog o naplati porezne obaveze izvrijednosnih papira i dostavlja ga banci,odnosno preduzeću iz stava 2. ovog člana, akopije tog naloga dostavlja poreznomobvezniku. Porezna uprava propisuje obliknaloga.

  Na osnovu naloga, banka, odnosnopreduzeće, obavezni su izvršiti prodajuvrijednosnih papira pod najboljim uvjetimaputem zvaničnog tržišta, te od iznosadobivenog prodajom vrijednosnih papira odbitiproviziju i troškove prodaje.

  Član 54.

  Naplata porezne obaveze iz imovine poreznogobveznika (pljenidba) može se izvršiti u bilokoje vrijeme po isteku deset (10) radnih danaod uručenja rješenja o naplati porezne

  obaveze iz imovine poreznog obveznika. Uslučaju sumnje da bi porezni obveznik mogao

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  17/25

  napustiti teritoriju Federacije zajedno sasvojom imovinom ili otuđiti imovinu,rukovodilac nadležnog poreznog ureda možeodobriti da se naplata porezne obaveze izimovine izvrši i ranije.

  Naplata porezne obaveze iz imovine poreznogobveznika izvršava se pljenidbom i prodajomimovine, pljenidbom sredstava za plaće,potraživanjima ili bilo kojim drugim finansijskimpotraživanjima.

  Imovina poreznog obveznika koja se možezaplijeniti i prodati prema ovom članu, uključujesvu imovinu i imovinska prava poreznogobveznika, bilo da je fizički u posjedu poreznogobveznika ili nekog drugog lica u vrijemepljenidbe, osim za imovinu iz stava 4. član 43.ovog zakona. Imovina poreznog obveznika

  uključuje i novčana sredstva i dugove trećihlica prema poreznom obvezniku.

  Rješenje o naplati porezne obaveze iz imovineporeznog obveznika donosi rukovodilacnadležnog poreznog ureda. Oblik i sadržajrješenja propisat će Porezna uprava. Opisimovine koja se plijeni može biti uključen urješenje za vrijeme pljenidbe. Ovlašteni porezniradnik će uručiti rješenje poreznom obveznikučija se imovina plijeni i drugom licu ako todrugo lice posjeduje imovinu poreznogobveznika ili na neki drugi način ima dugove

  prema poreznom obvezniku. Za vrijemepljenidbe imovine, radnici koji vrše pljenidbupokazat će dokumente kojima se dokazujunjihova ovlaštenja, te nalog kojim se ovlašćujeova pljenidba. Pljenidba pokretne ilinepokretne imovine će se vršiti u prisustvusvjedoka. Poreznom obvezniku se dozvoljavada bude prisutan za vrijeme pljenidbe u skladusa podzakonskim aktima. Ako lice kojeposjeduje imovinu odbije da je preda, porezniorgan može tražiti pomoć  radnika Porezneuprave specijalno obučenih za provedbuzakona ili pomoć  organa unutarnjih poslova u

  provedbi ove pljenidbe.

  Bilo koje drugo lice koje posjeduje imovinu koja je predmetom pljenidbe prema ovom članu ilikoje je po nekom drugom osnovu dužnoporeznom obvezniku, na zahtjev radnikaPorezne uprave, predat će imovinu ili platitiobavezu djelatnicima. Predaja imovine iliplaćanje druge obaveze uključuje oslobađanjeobaveze tog lica prema poreznom obveznikučija je imovina predmetom pljenidbe premaovom članu. Svako lice koje posjeduje imovinuili je na drugi način dužno poreznom

  obvezniku, a koje Poreznoj upravi preda tuimovinu, oslobodit će se bilo kakve obaveze ili

  odgovornosti, u vezi sa predajom, premaporeznom obvezniku čija imovina jepredmetom pljenidbe.

  Pljenidba plaća ili drugih obaveza naplativihporeznom obvezniku čija je imovina

  predmetom pljenidbe, trajat će neprekidno odprvog dana postupka pljenidbe, pa sve dok sene izmiri porezna obaveza, poništi razrez ili dovremena navedenog u sporazumu iz člana 57.ovog zakona.

  Za vrijeme pljenidbe, porezni radnici kojiizvršavaju rješenje napravit će zapisnik ukojemu će biti spisak zaplijenjene imovine i dati jedan primjerak poreznom obvezniku i, ako semože primijeniti, dati jedan primjerak licu odkojeg je zaplijenjena imovina. Sva imovina koja je po ovom članu zaplijenjena, locirat će se na

  sigurnom mjestu na način propisanpodzakonskim aktima i postati odgovornostPorezne uprave. Ako se zaplijeni gotovina,onda će Porezna uprava deponirati tu gotovinuna odgovarajući budžetski račun najkasnije jedan (1) radni dan nakon pljenidbe.

   Ako se zaplijeni druga imovina, a ne gotovinaili prava, porezni organ koji vodi pljenidbu, naimovinu će staviti napomenu da je imovinazaplijenjena zbog neplaćanja poreznihobaveza. U roku od petnaest (15) dana,imovina će se objaviti za prodaju u lokalnim

  novinama i stavljanjem oglasa o prodaji naprostorijama poreznog organa na lokacijiimovine i na najbližem uredu pošte; primjercitakvog oglasa će se uručiti poreznomobvezniku i svim drugim licima koja imajuinteres na tu imovinu.

  Prodaja zaplijenjene imovine će se izvršitiaukcijom, javnim oglašavanjem ili direktnomprodajom u slučajevima i pod uvjetimautvr đenim podzakonskim aktima o postupcimaprisilne naplate.

  Kada je imovina prodata, Porezna uprava ćeizdati uvjerenje o prodaji kupcu imovine kojimse na kupca prebacuju sva zakonska pravaporeznog obveznika na tu imovinu.Radnicimaporeznih organa i njihovim najbližimsrodnicima (otac, majka, brat, sestra,supružnik i djeca) zabranjeno je kupovati,direktno ili indirektno, imovinu zaplijenjenuprema ovom članu pod kaznom za krivičnuodgovornost.

  Svaki porezni obveznik čija je imovina, osimgotovine, zaplijenjena prema ovom članu, imat

  će pravo izmiriti troškove postupka prinudnenaplate, kamate i poreznih obaveza prije

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  18/25

  prodaje imovine. Nakon ovog izmirenja,Porezna uprava će vratiti poreznom obveznikuovu imovinu u roku od pet (5) radnih dana.

  U slučaju gdje je zaplijenjena roba potrošna, tj.kvarljiva i kada direktor odredi da postoje neke

  druge hitne okolnosti koje opravdavaju hitnuprodaju, prodaja se može izvršiti i prije istekaroka od deset (10) dana iz stava 8. ovog člana.Prihod od prodaje imovine poreznog obveznikase najprije koristi za plaćanje troškovapljenidbe, a zatim za plaćanje porezneobaveze, kazne i kamate poreznog obveznikau skladu sa članom 39. ovog zakona. Iznosprihoda od prodaje koji se primjenjuje zaplaćanje porezne obaveze deponirat će se naodgovarajući budžetski račun najkasnije jedan(1) radni dan nakon prodaje.

  U slučajevima kada porezna obaveza, kamatei troškovi prinudne naplate nisu izmireni zavrijeme postupka prisilne naplate, a svaimovina nije prodata, počinje postupak davanjate imovine Federaciji u skladu sa Zakonom ipodzakonskim aktima.

  U slučaju kada se po provedenom postupkuprinudne naplate zapljenjena imovina ne moževratiti poreznom obvezniku jer istog nema naprijavljenoj adresi, a nova adresa obveznika jenepoznata, nadležni kantonalni ured Porezneuprave će donijeti rješenje o ustupanju imovine

  socijalnim ustanovama, po prethodnopribavljenom mišljenju Federalnog ministarstvarada i socijalne politike, uz suglasnostFederalnog ministarstva finansija.

  Član 55.

  U slučajevima propisanim ovim zakonom ilipodzakonskim aktima kada prodaja imovinenije moguća, a kada su troškovi čuvanjazaplijenjene imovine veći od vrijednosti iste,tada Porezna uprava tu imovinu daje FederacijiBosne i Hercegovine.

  Način i postupak davanja i preuzimanjazaplijenjene imovine iz stava 1. ovog članapropisat će Vlada Federacije BiHpodzakonskim aktom u roku od šezdeset (60)dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.Porezna obaveza poreznog obveznikaumanjuje se za iznos procjenjene imovine dateFederaciji Bosne i Hercegovine iz stava 1.ovog člana.

  Član 56.

  Treća strana svoje potraživanje premazaplijenjenoj imovini može podnijeti Poreznoj

  upravi od trenutka pljenidbe do prodajezaplijenjene imovine.Uz potraživanje, treća strana je obaveznapriložiti dokumente kojima dokazuje svojapotraživanja.

  Porezna uprava po saznanju o potraživanjimatreće strane preduzima mjere propisanepodzakonskim aktima putem kojih će osiguratinaplatu duga.

  Prodaja zaplijenjene imovine na koju sepotraživanje odnosi odlaže se do završetkapostupka potraživanja treće strane.

  Potraživanje koje treća strana podnese nakonprodaje zaplijenjene imovine, odnosnoustupanja imovine Federaciji Bosne iHercegovine, rješava se prema odredbama

  građanskog prava.

  Član 57.

  Direktor može da produži rok za izmirenjeporezne obaveze u postupku prinudne naplatesamo pod sljedećim uvjetima:- ako porezni obveznik nema dovoljnosredstava da odmah u cijelosti izmiri poreznuobavezu i- ako porezni obveznik nije u mogućnosti daposudi sredstva da bi odmah izmirio poreznuobavezu u cijelosti.

  Ovlast za davanje takvih produženja može seprenijeti na druge porezne radnike. Ukolikoovlašteni djelatnik Porezne uprave utvrdi da suispunjeni uvjeti iz stava 1. ovog člana i porezniobveznik predoči relevantne finansijskeinformacije, i u nekim slučajevima i garancijeza plaćanje, tada se između Porezne uprave iporeznog obveznika zaključuje pisanisporazum o izmirenju porezne obavezeodgođenim plaćanjem ili plaćanjem u ratama.Porezna obaveza za koju se produžava rokizmirenja po ovom članu povlači kamate uskladu sa Poglavljem XIII. ovog zakona.

  Takvi sporazumi će zahtijevati da se svi porezikoji nastanu za vrijeme produženja roka plate upotpunosti i na vrijeme. Neplaćanje svihtekućih poreznih obaveza dovodi do poništenjasporazuma.

  Ovaj član će se detaljnije reguliratipodzakonskim aktima.

  Član 58.

  Kada se u postupku prinudne naplate zaključi

  da su glavni porezni obveznici i lica sasolidarnom i pojedinačnom odgovornošću

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  19/25

  nelikvidne, organ za naplatu će konstatovatinelikvidnost. Uvjeti za proglašenje nelikvidnostismatraju se ispunjenim kada porezni obvezniknema imovinu koja bi mogla podlijegatipljenidbi. Nelikvidnost se proglašava i uslučajevima kada je zaplijenjena imovina

  poreznog obveznika ustupljena Federaciji kako je predviđeno ovim zakonom.

  Po konstatovanju nelikvidnosti, Poreznauprava ispituje da li postoje fizička lica ilipravna lica sa sekundarnom odgovornošću. Uslučaju nepostojanja sekundarno odgovornihlica ili ako se utvrdi njihova nelikvidnost.Porezna uprava konstatuje da je obavezanenaplativa, a porezni obveznik nelikvidan.Rukovodilac Kantonalnog ureda proglašavaporeznu obavezu nelikvidnom.

  Federalno ministarstvo finansija može izdatiopći propis o pojednostavljenom postupku zasticanje dovoljne osnove za proglašenjenelikvidnosti poreznog obveznika koji dugujemanje od 5.000,00 KM.

  Član 59.

  Kada je konstatovano da je porezni obvezniknelikvidan, porezna obaveza se smatranenaplativom za dato vrijeme i briše se izevidencije naplativih poreznih obaveza.

  Konstatovanje nelikvidnosti jednog poreznogobveznika ne sprečava Poreznu upravu dapoduzme odgovarajuće prinudne mjere protivdrugih odgovornih fizičkih i pravnih lica sve dokperiod za naplatu porezne obaveze, premaovome zakonu, ne istekne.

  Porezna uprava obavještava nadležni gradskiili općinski organ o tome da je konstatovano da je fizičko lice nelikvidno. Ako Porezna upravakonstatuje da je pravno lice nelikvidno,obavještava se sudski registar u kojem jepravno lice registrirano.

  Obavijest se upisuje u sudske registre. Sudskiregistri informiraju Poreznu upravu o svakomzahtjevu za registriranje ili izmjenu registracijeporeznog obveznika za kojeg je Poreznauprava utvrdila da je nelikvidan.

  Član 60.

  Rezultat utvr đivanja nelikvidnosti poreznogobveznika jeste da se sve porezne obaveze sakasnijim rokom dospjelosti smatrajunenaplativim za to vrijeme, zajedno sa

  poreznim obavezama koje su dovele doutvr đivanja nelikvidnosti.

  Član 61.

  Porezna uprava nadzire moguću spontanulikvidnost poreznih obveznika za koje jeutvr đeno da su nelikvidni. U slučaju da porezniobveznici ponovno postanu likvidni, a period za

  naplatu porezne obaveze nije istekao. Poreznauprava opoziva prethodno utvr đenunelikvidnost. Neposredna posljedica opozivanelikvidnosti jeste ponovno pokretanjepostupka prisilne naplate.

  Član 62.

  Podzakonskim aktima će se postaviti kriteriji zaodređivanje da li dalja nastojanja naplateporezne obaveze imaju smisla onda kada jevjerojatnoća uspješne naplate minimalna ili uslučaju kada nije moguće locirati poreznog

  obveznika i kada nema imovine.

  Kada se, u skladu sa odredbamapodzakonskih akata, utvrdi da bi daljanastojanja da se naplati porezna obaveza bilaekonomski neizvodljiva ili bi dovela dosiromaštva poreznog obveznika, poreznaobaveza se može proglasiti trenutnonenaplativom.

  Porezna obaveza koja je utvr đena kaotrenutno nenaplativa će i dalje biti poreznaobaveza koja se duguje, a kamate i kazne će

  se na nju i dalje obračunavati.

   Ako i kada se utvrdi da se financijska situacijaporeznog obveznika promijenila ili ako seutvrdi da je moguće locirati poreznogobveznika ili pronaći imovinu, ponovno će sezapočeti proces naplate.

  Član 63.

  Kada je postupak prinudne naplate okončan,sljedeći podaci se unose u spis za prisilnunaplatu:

  - rezultati postupka koji se tiču prinudnenaplate poreznih obaveza i- da je postupak prisilne naplate okončan.

  Iznos koji je naplaćen koristi se prvo zaizmirenje troškova postupka prinudne naplate,a potom za izmirenje osnovnog duga –glavnice, kazne i kamate na osnovni dug. Zadio porezne obaveze koji nije plaćenprimjenjuje se postupak proglašenja porezneobaveze nenaplativom.

  Kada se po istom spisu vodi prinudna naplata

  više poreznih obaveza, naplaćeni iznos sekoristi za izmirenje poreznih obaveza prema

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  20/25

  sljedećem redoslijedu:- troškovi postupka prinudne naplate,- porezna obaveza i pripadajuće obračunatekamate prema redoslijedu starosti utvr đenomna osnovu datuma isteka redovnog roka zaplaćanje,

  - kamata na osnovnu poreznu obavezu.

  Potvrde o plaćanju poreznih obaveza koje sunaplaćene dostavljaju se poreznom obvezniku.

  XII - INSPEKCIJSKI NADZOR

  Član 64.

  Inspekcijski nadzor je ispitivanje i utvr đivanjetačne porezne obaveze poreznog obveznikaod inspektora ili zaposlenika Porezne upraveovlaštenih za obavljanje inspekcijskog

  nadzora,u skladu sa zakonom.

  Porezna uprava će vršiti uredsku i terenskukontrolu u skladu sa poreznim zakonima iodnosnim podzakonskim aktima. Tokomsvakog inspekcijskog nadzora, Porezna uprava je dužna razjasniti sve okolnosti i činjenicebitne za obim kontrole na način koji odrediPorezna uprava, uključujući okolnosti ičinjenice koje idu u korist poreznom obvezniku.Tokom svake kontrole, inspektori ili drugiovlašteni radnici Porezne uprave moguiskoristiti bilo koja i sva prava Porezne uprave,

  po ovom zakonu, uključujući:- pravo da pozovu ili zahtijevaju od poreznogobveznika i drugih lica da daju izjavu i predočidokumente i druge informacije prema članu 7.stav 1., alineja 6. ovog zakona i- pravo da uđu u prostorije gdje se nalaze ili bise mogle nalaziti knjige i evidencije ili drugipredmeti iz člana 7. stava 1., alineja 7. ovogzakona.

  U roku od osam (8) radnih dana po završetkukontrole, ovlašteni porezni radnik će sačiniti iporeznom obvezniku dostaviti zapisnik sa

  nalazima činjeničnog i pravnog stanja, kao iobrazloženje kako takvi nalazi utiču naporeznu osnovicu i poreznu obavezu poreznogobveznika.

  Porezni obveznik može uložiti prigovor nazapisnik sačinjen u postupku kontrole. Prigovorse podnosi inspektoru ili drugom ovlaštenomradniku Porezne uprave u roku od pet (5)radnih dana od dana prijema zapisnika.

  Inspektor ili drugi ovlašteni radnik Porezneuprave će razmotriti primjedbe koje je dostavio

  porezni obveznik i donijeti rješenje koje sedostavlja poreznom obvezniku. Porezni

  obveznik ima pravo žalbe na ovo rješenje uskladu sa odredbama Poglavlja XVI, ovogzakona. Ako su zapisnikom utvr đene nezakonitosti i/ilinepravilnosti u pogledu obračuna,evidentiranja i plaćanja javnih prihoda,

  inspektori i drugi ovlašteni radnici Porezneuprave će rješenjem naložiti uplatu dodatnoutvr đene porezne obaveze i dati upute ootklanjanju nedostataka i nepravilnosti ubudućnosti.

  Osim ako drugačije ne odluči rukovodilacnadležnog poreznog ureda, ta kontrola će sevršiti tokom redovnog radnog vremena.

  Član 65.

  Uredska kontrola se vrši u uredu Porezneuprave koji je pokrenuo tu kontrolu.

  Uredska kontrola se vrši na osnovu podatakaiz poreznih prijava, dokumenata i izjava kojeda porezni obveznik, te dokumenata ipodataka o poreznom obvezniku koje jeprikupila i koje posjeduje Porezna uprava.

  Porezna uprava može zahtijevati da porezniobveznik bude prisutan za vrijeme uredskekontrole. U tom slučaju, Porezna uprava uručitće pisanu obavjest poreznom obvezniku

  najmanje tri (3) radna dana prije uredskekontrole. Ako se porezni obveznik slaže,uredska kontrola se može zakazati ranije.Oblik pisane obavijesti propisuje središnji uredPorezne uprave i uključuje: vrijeme i mjestokontrole, opći predmet kontrole, uključujućiporeze i periode koji su predmetom kontrole, teprava i obaveze poreznog obveznika u vezi sakontrolom.

  Član 66.

  Terenska kontrola se vrši na svakoj pogodnoj

  lokaciji koju odredi rukovodilac poreznog uredakoji obavlja kontrolu.

  Terenska kontrola se vrši na temelju podatakaiz poreznih prijava, dokumenata i izjava kojeda porezni obveznik, te dokumenata ipodataka o poreznom obvezniku koje jeprikupila i koje posjeduje Porezna uprava.

  Porezni obveznik ili njegov zastupnik dužan jeprisustvovati terenskoj kontroli. Poreznauprava može poreznog obveznika obavijestiti ovremenu i mjestu terenske kontrole. Ukoliko

  Porezna uprava obavještava poreznogobveznika o terenskoj kontroli, to čini putem

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  21/25

  obavijesti, usmene ili pisane. Oblik pisaneobavijesti propisuje Središnji ured Porezneuprave. Pisana obavijest uključuje vrijeme imjesto kontrole, opći predmet kontrole, teprava i obaveze poreznog obveznika u vezi sakontrolom.

  Terenska kontrola neće trajati duže oddevedeset (90) radnih dana, osim ako se neproduži odlukom rukovodioca nadležnogporeznog ureda.

  Porezna uprava neće vršiti više od jedne (1)terenske kontrole istog poreznog obveznika uvezi sa određenom poreznom obavezom zaodređeni period osim ako postoji osnov zaobnovu postupka.

  Treba uložiti sve napore kako bi se poreznom

  obvezniku omogućilo da nastavi saposlovanjem i tokom inspekcijskog nadzora.

   Ako prilikom kontrole zaposlenik Porezneuprave otkrije kako porezni obveznik poslujenezakonito, tada će ovo predstavljati osnov zaprivremeno obustavljanje poslovnih aktivnostiporeznog obveznika pečaćenjem njegovihposlovnih prostorija. Nezakonito poslovanje usmislu ovog zakona uključuje poslovanje bezdozvole, neprijavljivanje zaposlenika,poslovanje sa robom kojoj se ne zna porijeklo,neevidentiranje prometa u skladu sa poreznim

  zakonima i onemogućavanje ovlaštenimzaposlenicima da u skladu sa ovim zakonomizvrše inspekcijski nadzor ili neku druguzakonom propisanu radnju.

  Član 67.

  U utvr đivanju tačne porezne obavezeporeznog obveznika za vrijeme uredske iliterenske porezne kontrole, Porezna uprava jeovlaštena koristiti indicije, kao i knjige ievidencije poreznog obveznika.

  XIII - KAMATAČlan 68.

  Na iznos porezne obaveze ili kazne koja nijeplaćena u propisanom roku, porezni obveznikdužan je platiti zateznu kamatu po važećojstopi propisanoj Zakonom o stopi zateznekamate na javne prihode, za period od danadospijeća do dana izmirenja porezne obaveze.

  Član 69.

  Kada je Porezna uprava dužna izvršiti povrat

  preplaćene porezne obaveze prema članu 72.ovog zakona. Porezna uprava je dužna platiti

  kamate poreznom obvezniku po važećoj stopipropisanoj Zakonom o stopi zatezne kamatena javne prihode za period koji počinje tridesetdana nakon što Porezna uprava primi zahtjevza povrat od poreznog obveznika do danapovrata.

  Porezne uplate izvršene unaprijed, kao i porezikoji se obustavljaju ili naplaćuju smatraju se dasu plaćeni prije dana dospijeća porezneobaveze za koju su plaćanja izvršena.

  Preplata porezne obaveze koja se koristi zaplaćanje druge porezne obaveze poreznogobveznika smatra se, u smislu ovog člana, kaovraćena na dan dospijeća one porezneobaveze za koju se koristi višak plaćenogporeza.

  XIV - POREZNI ODBICI I POVRATIČlan 70.

  Osim ako nije drugačije propisano poreznimzakonima, iznos uplate porezne obaveze kojiprelazi iznos te porezne obaveze, u skladu sastavom 5. člana 39. ovog zakona, će se iznoste preplate zajedno sa dospjelim kamatamaprema članu 69. ovog zakona, odbiti odbuduće porezne obaveze ili vratiti poreznomobvezniku u skladu sa odredbama ovogpoglavlja.

  Nadležni porezni ured obavještava poreznogobveznika koji je preplatio svoju poreznuobavezu o preplati u roku od dvadeset (20)radnih dana od dana otkrivanja da je preplataizvršena. Obavijest uključuje ukupan iznospreplate, iznos preplate koji će se automatskiodbiti od buduće porezne obaveze premačlanu 71. ovog zakona, i iznos preplate koji semože odbiti od buduće porezne obaveze ilivratiti poreznom obvezniku u skladu sa članom72. ovog zakona.

  Član 71.

  Iznos preplate će se automatski odbiti doiznosa druge porezne obaveze poreznogobveznika, vodeći računa o pripadnostiprihoda.

   Ako je druga porezna obaveza poreznogobveznika veća od iznosa preplate, onda će sepreplata koristiti za izmirenje te porezneobaveze na način propisan u st. 2. i 3. člana39, ovog zakona.

  Iznos preplate koji je automatski odbijen,prema stavu 1. ovog člana, smatra se

  plaćenim na dan uplate koje je rezultiralapreplatom.

 • 8/17/2019 Zakon o Poreznoj Upravi Fbih Preciscen Tekst Ispravan Tekst

  22/25

  Član 72.

   Ako je ukupni iznos preplate koji se automatskiodbija od druge porezne obaveze, prema članu71. ovog zakona, veći od te porezne obaveze,porezni obveznik može birati da Porezna

  uprava preplatom izmiri buduće porezneobaveze ili tražiti povrat preplate.

  Povrat preplate koji porezni obveznik zahtijevaprema stavu 1. isplatit će se u roku oddvadeset (20) radnih dana nakon prijamazahtjeva, osim ako nije drugačije propisanoporeznim zakonima.

  XV - ROKOVI I ZASTARAČlan 73.

  Osim slučajeva iz stava 2. ovog člana, razrez

  iz Poglavlja X ovog zakona može se izvršiti usljedećim rokovima:- za porez i kaznu koja se odnosi na taj porez,u roku od pet (5) godina nakon što je poreznaprijava za taj porez podnesena ili nakon istekazakonskog roka za podnošenje porezneprijave,računajući od dana koji je kasnijenastupio.- za kaznu koja se ne odnosi na određeniporez, u roku od pet (5) godina nakon što jeporezni prekršaj za koji je vezana ova kaznapočinjen; i- za kamatu, u roku u kojem se razrezuje porez

  ili kazna na koju se plaća kamata prema ovomčlanu.

  Razrez se može izvršiti u bilo koje vrijeme:- za porez ili kaznu koja se odnosi na taj porez,ako je porezna prijava za taj porez lažna ili akoporezna prijava za taj porez nije podnesena; i- za kaznu koja se ne odnosi na određeniporez, ako je lice koje je počinilo porezniprekršaj namjerno prikrilo ili poduzelo bilo kojuradnju da sakrije prekršaj od poreznog organa.

  Član 74.

  Kada je porezna obaveza dospjela za naplatumože se naplatiti uz primjenjivanje mje