plavnovi reorganizacije u srbiji - dve godine od primene novog zakona

Download Plavnovi reorganizacije u Srbiji - dve godine od primene novog zakona

Post on 09-Jul-2015

13.622 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Planovi reorganizacije dve godine primene novog Zakona o steaju (dobra iskustva, greke u primeni i praktini saveti)

  Regionalna privredna komora Novi Sad

  16. i 23. jun 2010. godine

  Branko Radulovi

 • PRE NEGO TO PONEM

  Ipak, tek dve godine nove prakse!

  Vei deo prezentacije baziran na osnovu analize veeg broja planova reorganizacije

 • ILUSTRACIJA BAZE PODATAKA O PLANOVIMA REORGANIZACIJE

  PRIVREDNI

  SUD

  BROJ

  POSTUPKA UPPR

  NAZIV PRIVREDNOG

  DRUSTVA STEAJNI SUDIJA

  STEAJNI UPRAVNIK

  PRIVATIZO

  VANO

  DELATN

  OST DELATNOST 2

  UICE ST. 15/2011 0 tamparija Dimitrije Tucovi AD

  1 1813

  ZRENJANIN ST. 305/2010 0 Jedinstvo /

  1 1629

  , ,

  SOMBOR 68/2010 0 Home ambijenta

  0 4759

  ,

  ZAJEAR 35/2010 0 Grand D Inenjering grupa fabrika lak ice d.o.o.

  POSTUPAK POKRENUT

  OD STRANE

  PLAN PODNET OD

  STRANE

  KURS EVRA

  KORIEN U PLANU

  UKUPNA AKTIVA

  UMANJENA ZA

  GUBITAK IZNAD

  VREDNOSTI

  KAPITALA

  UEE STALNE

  IMOVINE LV

  LIKVIDACIO

  NA

  VREDNOST

  PLAN

  LIKVIDACIO

  NA

  VREDNOST

  EFI

  LIKVIDACIO

  NA

  VREDNOST

  EFI

  UKUPNE

  OBAVEZE

  UEE BANAKA

  UEE RAZLUNIH

  POVERILACA

  NBS D

  391,709,727.45

  432,746,485.90

  432,746,485.90

  320,000,148.18

  235,409,485.44

  94,992,383.14 40.70%

  NBS P/D 35,781,920.47

  30,784,920.47

  35,781,920.47

  39,001,778.00

  39,001,778.00

  40,803,101.31 - 31.62%

  NBS D 20,233,000.00

  20,089,920.00

  NIJE

  DOSTUPAN

  103,880,000.00

  103,880,000.00

  17,264,521.00 - 0.00%

  932171264 932171264

  Oko 50 podataka za svaku reorganizaciju uee razliitih grupa poverilaca, broj klasa, trajanje, mere, predvieno namirenje, ...

  ALSU ne prati UPPR-ove!!!

  Oekuje se da e baza bude dostupna javnosti od sredine idue godine

 • Struktura razreavanja duniko poverilakih odnosa u Srbiji

  Dunik u finansijskim i/ili ekonomskim

  problemima

  Izvrni postupak

  Likvidacija

  Steajni postupak

  Bankrot

  Prodaja delova ili celine

  Prodaja pravnog lica

  Tradicionalna reorganizacija

  UPPR

  Sporazumno finansijsko

  restrukturiranje (workout)

  Ugovor o sporazumnom restruktriranju

 • Poreenje opcija

  Kriterijumi: Sporazumno finansijsko

  restrukturiranje

  Unapred pripremljen plan

  reorganizacije "Obina" reorganizacija

  Uesnici

  Samo poverioci koji dobrovoljno

  pristupaju (minimum dve poslovne

  banke)

  Svi poverioci srazmerno visini

  njihovih potraivanja u okviru

  odgovarajuih klasa

  Svi poverioci srazmerno visini

  njihovih potraivanja u okviru

  odgovarajuih klasa

  Moratorijum Samo poverioci koji zakljue

  ugovor o mirovanju dugova

  Mogue (uz odobrenje sudije)

  odnosi se na sve poverioce Zabrana izvrenja i namirenja

  Uloga steajnog upravnika Nema

  Mogua, uglavnom ograniena

  samo na proveru tanosti

  podataka

  Steajni upravnik vodi poslove

  i zastupa steajnog dunika

  Raspolaganje potraivanjem Slobodno raspolaganje ako

  ugovorom nije drugaije odreeno Slobodno Slobodno

  Administrativni zahtevi / Direktni

  trokovi Niski Srednji Visoki

  Indirektni trokovi (prekid poslovne

  saradnje) Bez (nema reputacionog efekta) Mogui Mogui

  Podsticaji za poverioce Postoje (specifini) Postoje (manji) Ne postoje ili mali

  Posledice neusvajanja plana

  /zakljuenja ugovora o restrukturiranju Nema Nema Bankrot

 • ta da savetujete klijentima kada vam se obrate za preliminarno miljenje?

  Naelno, ako je pretpostavka odrivosti poslovanja zadovoljena i kao poverioci

  dominiraju banke SFKR

  dominiraju banke, ali znaajno jo nekoliko dobavljaa i drugih poverilaca SFKR, pretnja steaja validna za nesaglasne poverioce

  banke ne dominiraju, ve ima dosta veih dobavljaa - UPPR

  veliki broj disperzovanih poverilaca obina reorganizacija, eventualno UPPR

 • Analiza planova reorganizacije prema novom Zakonu o steaju

  232 podneta plana od poetka primene novog zakona do kraja aprila 2012

  plan u svakom desetom otvorenom steajnom postupku

  232

  PLANA

  REORGANIZACIJE

  171

  OBIAN PLAN

  54

  UPPR

  7

  NOVI (NIJE UTVRENO)

 • Sudbina obinih planova

  Svaki drugi biva odbaen, svaki etvrti oalben

  171 OBIAN

  86 usvojeno

  24 oalbeno

  45 odbaeno 40 u toku

  Desetak odbaenih takoe oalbeno

 • Sudbina UPPR Planova

  ta se dogodilo sa predloenim UPPR-ovima?

  vie od predloga bude usvojeno, ali skoro polovina oalbena 54 UPPR

  33 usvojena

  14 oalbeno

  10 odbaeno

  7 jo nema odluke

  4 konvertovana u obinu reorganizaciju

  Manji broj ukinut, od kojih neki broj oalben

 • Oekivanja u vezi UPPR-a

  Oekuje se dalji rast uea UPPR-ova

  trenutno neto manje od 25%

  Kvalitet preduzea koje ulaze u steaj raste

  Do sada dominirali automatski steajevi, trend neautomatskih steajeva u porastu

  Trite imovine veoma plitko

  poverioci spremniji na kompromis

 • Prednosti UPPR

  odsustvo steajnog upravnika!!!!! ostanak uprave i zaposlenih, smanjen efekat stigme steaja

  relativno manji trokovi u odnosu na obinu reorganizaciju u steaju odsustvo formalnog steaja i redovan nastavak poslovanja

  ne tako povoljan za dunike male veliine i one koji nisu obveznici revizije

  minimizuje negativne efekte po poslovanje normalan nastavak saradnje sa dobavljaima i kupcima

  mogunost spreavanja blokade rauna

 • Prednosti UPPR

  krai period od pokretanja do usvajanja

  zakonski ogranieno trajanje - izmeu 30 i 45 dana, sa produenjem do 65 dana u praksi neto due mada oko treine UPPR-ova biva usvojeno ili

  odbaeno u roku od tri meseca

  stepen namirenja poverilaca potencijalno vei

  namirenje visoko za razlune i neto vie za steajne

 • Razlike ispoljene u praksi

  UPPR TRAJE DUPLO KRAE PROSEK 5,3 MESECI Rekord 53 dana, maksimalno oko 11 meseci

  Ali, i proseno trajanje reorganizacija ispod

  UPPR IMA ZNATNO VEU VEROVATNOU USVAJANJA

  UPPR JE RELATIVNO JEFTIN U POREENJU SA OBINOM REORGANIZACIJOM ZA SREDNJA I VEA PREDUZEA Nekoliko desetina hiljada evra

  Znatno nie nego proseni trokovi u sluaju konvencionalnog postupka

 • Razlike ispoljene u praksi

  OEKUJTE DA E SVAKI DRUGI UPPR BITI OALBEN

  albe pre svega od strane banaka

  KVALITET PLANOVA ZNATNO U KORIST UPPR-a U ODNOSU NA OBINU REORGANIZACIJU

 • Razlike ispoljene u praksi

  OBINI PLANOVI IMAJU MALU ANSU AKO SU BANKE KLJUNI POVERIOCI

  Izuzetak ako banke stoje iza podneenog plana

  Zanimljivo da vea imovina nema puno veze sa odlukom o reorganizaciji

  U tim sluajevima ili UPPR ili SFKR poslednja ansa

 • ta utie na usvajanje obinog plana - Rezultati empirijske analize

  U naelu veliina i poslovanje su bitni preduslov za podnoenje plana

  Zato banke glasaju protiv

  Kolateral i banke? Ako postoji kolateral banka e ga iskoristiti

  Ako ne postoji kolateral banka je ve otpisala takvo potraivanje, pa kao poverilac ima agresivniji nastup

  Neki skoranji primeri steaja u farmaceutskoj industriji i veletrgovini su veoma ilutrativan primer

  Planovi su odbaeni

 • Preliminarni nalazi i uoene greke

  Rezultati detaljne analize tridesetak planova NAPOMENA OIGLEDNO ODREDBE ZAKONA O DOSTAVLJANJU PLANOVA APR-U NISU DOSLEDNO PRIMENJIVANE, PA ZA ZNAAJAN BROJ POSTUPAKA PLANOVI NISU DOSTUPNI

  znaajan pad konverzionih i likvidacionih planova u odnosu na stari zakon

  mere uglavnom 3 do 5 godina

  znatno manje nerealnih mera

 • Preliminarni nalazi i uoene greke

  Pogreno formiranje klasa

  najmanji broj klasa identian isplatnim redovima plus klasa razlinih, ako je to potrebno

  Usvojen plan u kojem su klase pogreno formirane, nedosledan tretman poverilaca, poverioci po istom osnovu u razliitim klasama sa razliitim procentom i nainom namirenja

  Po pravilu planovi sadre nedostatke visok procenat planova sa nedostacim je oekivan

 • Preliminarni nalazi i uoene greke

  Ko podnosi planove? Naravno UPPR planove podnosi dunik Obine reorganizacije najee podnosi takoe dunik

  (na uzorku od 40 reogranizacija 25 puta dunik 9 puta SU, a prostalo poverioci)

  Mogue da su neki poverioci povezana lica pa je broj dunikih planova vei

  Podsticaj duniku da sam predloi plan su znaajni Kontrola postupka Smanjenje nagrade SU (30% od sredstava predvienih planom za namirenje

  poverilaca)

  Tretman povezanih lica Uoeni neadekvatni prikazi povezanih lica Problem prilikom formiranja klasa

  Veoma bitno jer ima puno steajeve grupacija

 • Gde se planovi podnose?

  BG 43, A - 29, NS 28,

  KV 19, SU -18

  KG 12, NI 12, SO -12, VA -10

  LE 5, PA 9, PO 5, SM 4, UE-9, ZA -7, ZR -9

  Vei broj planova ne znai da su steajne sudije ve bile izloene planovima

  Zavisi od organizacije rada suda specijalizovane steajne sudij