Plavnovi reorganizacije u Srbiji - dve godine od primene novog zakona

Download Plavnovi reorganizacije u Srbiji - dve godine od primene novog zakona

Post on 09-Jul-2015

13.620 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Planovi reorganizacije dve godine primene novog Zakona o steaju (dobra iskustva, greke u primeni i praktini saveti) </p><p> Regionalna privredna komora Novi Sad </p><p>16. i 23. jun 2010. godine </p><p>Branko Radulovi </p></li><li><p>PRE NEGO TO PONEM </p><p>Ipak, tek dve godine nove prakse! </p><p>Vei deo prezentacije baziran na osnovu analize veeg broja planova reorganizacije </p></li><li><p>ILUSTRACIJA BAZE PODATAKA O PLANOVIMA REORGANIZACIJE </p><p>PRIVREDNI </p><p>SUD </p><p>BROJ </p><p>POSTUPKA UPPR </p><p>NAZIV PRIVREDNOG </p><p>DRUSTVA STEAJNI SUDIJA </p><p>STEAJNI UPRAVNIK </p><p>PRIVATIZO</p><p>VANO </p><p>DELATN</p><p>OST DELATNOST 2 </p><p>UICE ST. 15/2011 0 tamparija Dimitrije Tucovi AD </p><p> 1 1813 </p><p>ZRENJANIN ST. 305/2010 0 Jedinstvo / </p><p> 1 1629 </p><p> , , </p><p>SOMBOR 68/2010 0 Home ambijenta </p><p>0 4759 </p><p> , </p><p>ZAJEAR 35/2010 0 Grand D Inenjering grupa fabrika lak ice d.o.o. </p><p>POSTUPAK POKRENUT </p><p>OD STRANE </p><p>PLAN PODNET OD </p><p>STRANE </p><p>KURS EVRA </p><p>KORIEN U PLANU </p><p>UKUPNA AKTIVA </p><p>UMANJENA ZA </p><p>GUBITAK IZNAD </p><p>VREDNOSTI </p><p>KAPITALA </p><p>UEE STALNE </p><p>IMOVINE LV </p><p>LIKVIDACIO</p><p>NA </p><p>VREDNOST </p><p>PLAN </p><p>LIKVIDACIO</p><p>NA </p><p>VREDNOST </p><p>EFI </p><p>LIKVIDACIO</p><p>NA </p><p>VREDNOST </p><p>EFI </p><p>UKUPNE </p><p>OBAVEZE </p><p>UEE BANAKA </p><p>UEE RAZLUNIH </p><p>POVERILACA </p><p>NBS D </p><p>391,709,727.45 </p><p>432,746,485.90 </p><p>432,746,485.90 </p><p>320,000,148.18 </p><p>235,409,485.44 </p><p>94,992,383.14 40.70% </p><p>NBS P/D 35,781,920.47 </p><p>30,784,920.47 </p><p>35,781,920.47 </p><p>39,001,778.00 </p><p>39,001,778.00 </p><p>40,803,101.31 - 31.62% </p><p>NBS D 20,233,000.00 </p><p>20,089,920.00 </p><p> NIJE </p><p>DOSTUPAN </p><p>103,880,000.00 </p><p>103,880,000.00 </p><p>17,264,521.00 - 0.00% </p><p> 932171264 932171264 </p><p> Oko 50 podataka za svaku reorganizaciju uee razliitih grupa poverilaca, broj klasa, trajanje, mere, predvieno namirenje, ... </p><p> ALSU ne prati UPPR-ove!!! </p><p>Oekuje se da e baza bude dostupna javnosti od sredine idue godine </p></li><li><p>Struktura razreavanja duniko poverilakih odnosa u Srbiji </p><p>Dunik u finansijskim i/ili ekonomskim </p><p>problemima </p><p>Izvrni postupak </p><p>Likvidacija </p><p>Steajni postupak </p><p>Bankrot </p><p>Prodaja delova ili celine </p><p>Prodaja pravnog lica </p><p>Tradicionalna reorganizacija </p><p>UPPR </p><p>Sporazumno finansijsko </p><p>restrukturiranje (workout) </p><p>Ugovor o sporazumnom restruktriranju </p></li><li><p>Poreenje opcija </p><p>Kriterijumi: Sporazumno finansijsko </p><p>restrukturiranje </p><p>Unapred pripremljen plan </p><p>reorganizacije "Obina" reorganizacija </p><p>Uesnici </p><p>Samo poverioci koji dobrovoljno </p><p>pristupaju (minimum dve poslovne </p><p>banke) </p><p>Svi poverioci srazmerno visini </p><p>njihovih potraivanja u okviru </p><p>odgovarajuih klasa </p><p>Svi poverioci srazmerno visini </p><p>njihovih potraivanja u okviru </p><p>odgovarajuih klasa </p><p>Moratorijum Samo poverioci koji zakljue </p><p>ugovor o mirovanju dugova </p><p>Mogue (uz odobrenje sudije) </p><p>odnosi se na sve poverioce Zabrana izvrenja i namirenja </p><p>Uloga steajnog upravnika Nema </p><p>Mogua, uglavnom ograniena </p><p>samo na proveru tanosti </p><p>podataka </p><p>Steajni upravnik vodi poslove </p><p>i zastupa steajnog dunika </p><p>Raspolaganje potraivanjem Slobodno raspolaganje ako </p><p>ugovorom nije drugaije odreeno Slobodno Slobodno </p><p>Administrativni zahtevi / Direktni </p><p>trokovi Niski Srednji Visoki </p><p>Indirektni trokovi (prekid poslovne </p><p>saradnje) Bez (nema reputacionog efekta) Mogui Mogui </p><p>Podsticaji za poverioce Postoje (specifini) Postoje (manji) Ne postoje ili mali </p><p>Posledice neusvajanja plana </p><p>/zakljuenja ugovora o restrukturiranju Nema Nema Bankrot </p></li><li><p>ta da savetujete klijentima kada vam se obrate za preliminarno miljenje? </p><p> Naelno, ako je pretpostavka odrivosti poslovanja zadovoljena i kao poverioci </p><p> dominiraju banke SFKR </p><p> dominiraju banke, ali znaajno jo nekoliko dobavljaa i drugih poverilaca SFKR, pretnja steaja validna za nesaglasne poverioce </p><p> banke ne dominiraju, ve ima dosta veih dobavljaa - UPPR </p><p> veliki broj disperzovanih poverilaca obina reorganizacija, eventualno UPPR </p></li><li><p>Analiza planova reorganizacije prema novom Zakonu o steaju </p><p> 232 podneta plana od poetka primene novog zakona do kraja aprila 2012 </p><p> plan u svakom desetom otvorenom steajnom postupku </p><p>232 </p><p>PLANA </p><p>REORGANIZACIJE </p><p>171 </p><p>OBIAN PLAN </p><p>54 </p><p>UPPR </p><p>7 </p><p>NOVI (NIJE UTVRENO) </p></li><li><p>Sudbina obinih planova </p><p> Svaki drugi biva odbaen, svaki etvrti oalben </p><p>171 OBIAN </p><p>86 usvojeno </p><p>24 oalbeno </p><p>45 odbaeno 40 u toku </p><p>Desetak odbaenih takoe oalbeno </p></li><li><p>Sudbina UPPR Planova </p><p> ta se dogodilo sa predloenim UPPR-ovima? </p><p> vie od predloga bude usvojeno, ali skoro polovina oalbena 54 UPPR </p><p>33 usvojena </p><p>14 oalbeno </p><p>10 odbaeno </p><p>7 jo nema odluke </p><p>4 konvertovana u obinu reorganizaciju </p><p>Manji broj ukinut, od kojih neki broj oalben </p></li><li><p>Oekivanja u vezi UPPR-a </p><p>Oekuje se dalji rast uea UPPR-ova </p><p>trenutno neto manje od 25% </p><p>Kvalitet preduzea koje ulaze u steaj raste </p><p>Do sada dominirali automatski steajevi, trend neautomatskih steajeva u porastu </p><p>Trite imovine veoma plitko </p><p>poverioci spremniji na kompromis </p></li><li><p>Prednosti UPPR </p><p>odsustvo steajnog upravnika!!!!! ostanak uprave i zaposlenih, smanjen efekat stigme steaja </p><p> relativno manji trokovi u odnosu na obinu reorganizaciju u steaju odsustvo formalnog steaja i redovan nastavak poslovanja </p><p> ne tako povoljan za dunike male veliine i one koji nisu obveznici revizije </p><p>minimizuje negativne efekte po poslovanje normalan nastavak saradnje sa dobavljaima i kupcima </p><p> mogunost spreavanja blokade rauna </p></li><li><p>Prednosti UPPR </p><p> krai period od pokretanja do usvajanja </p><p> zakonski ogranieno trajanje - izmeu 30 i 45 dana, sa produenjem do 65 dana u praksi neto due mada oko treine UPPR-ova biva usvojeno ili </p><p>odbaeno u roku od tri meseca </p><p> stepen namirenja poverilaca potencijalno vei </p><p> namirenje visoko za razlune i neto vie za steajne </p></li><li><p>Razlike ispoljene u praksi </p><p> UPPR TRAJE DUPLO KRAE PROSEK 5,3 MESECI Rekord 53 dana, maksimalno oko 11 meseci </p><p> Ali, i proseno trajanje reorganizacija ispod </p><p> UPPR IMA ZNATNO VEU VEROVATNOU USVAJANJA </p><p> UPPR JE RELATIVNO JEFTIN U POREENJU SA OBINOM REORGANIZACIJOM ZA SREDNJA I VEA PREDUZEA Nekoliko desetina hiljada evra </p><p> Znatno nie nego proseni trokovi u sluaju konvencionalnog postupka </p></li><li><p>Razlike ispoljene u praksi </p><p> OEKUJTE DA E SVAKI DRUGI UPPR BITI OALBEN </p><p> albe pre svega od strane banaka </p><p> KVALITET PLANOVA ZNATNO U KORIST UPPR-a U ODNOSU NA OBINU REORGANIZACIJU </p></li><li><p>Razlike ispoljene u praksi </p><p> OBINI PLANOVI IMAJU MALU ANSU AKO SU BANKE KLJUNI POVERIOCI </p><p> Izuzetak ako banke stoje iza podneenog plana </p><p> Zanimljivo da vea imovina nema puno veze sa odlukom o reorganizaciji </p><p>U tim sluajevima ili UPPR ili SFKR poslednja ansa </p></li><li><p>ta utie na usvajanje obinog plana - Rezultati empirijske analize </p><p> U naelu veliina i poslovanje su bitni preduslov za podnoenje plana </p><p> Zato banke glasaju protiv </p><p> Kolateral i banke? Ako postoji kolateral banka e ga iskoristiti </p><p> Ako ne postoji kolateral banka je ve otpisala takvo potraivanje, pa kao poverilac ima agresivniji nastup </p><p> Neki skoranji primeri steaja u farmaceutskoj industriji i veletrgovini su veoma ilutrativan primer </p><p> Planovi su odbaeni </p></li><li><p>Preliminarni nalazi i uoene greke </p><p> Rezultati detaljne analize tridesetak planova NAPOMENA OIGLEDNO ODREDBE ZAKONA O DOSTAVLJANJU PLANOVA APR-U NISU DOSLEDNO PRIMENJIVANE, PA ZA ZNAAJAN BROJ POSTUPAKA PLANOVI NISU DOSTUPNI </p><p> znaajan pad konverzionih i likvidacionih planova u odnosu na stari zakon </p><p>mere uglavnom 3 do 5 godina </p><p> znatno manje nerealnih mera </p></li><li><p>Preliminarni nalazi i uoene greke </p><p> Pogreno formiranje klasa </p><p> najmanji broj klasa identian isplatnim redovima plus klasa razlinih, ako je to potrebno </p><p> Usvojen plan u kojem su klase pogreno formirane, nedosledan tretman poverilaca, poverioci po istom osnovu u razliitim klasama sa razliitim procentom i nainom namirenja </p><p> Po pravilu planovi sadre nedostatke visok procenat planova sa nedostacim je oekivan </p></li><li><p>Preliminarni nalazi i uoene greke </p><p> Ko podnosi planove? Naravno UPPR planove podnosi dunik Obine reorganizacije najee podnosi takoe dunik </p><p> (na uzorku od 40 reogranizacija 25 puta dunik 9 puta SU, a prostalo poverioci) </p><p> Mogue da su neki poverioci povezana lica pa je broj dunikih planova vei </p><p> Podsticaj duniku da sam predloi plan su znaajni Kontrola postupka Smanjenje nagrade SU (30% od sredstava predvienih planom za namirenje </p><p>poverilaca) </p><p> Tretman povezanih lica Uoeni neadekvatni prikazi povezanih lica Problem prilikom formiranja klasa </p><p> Veoma bitno jer ima puno steajeve grupacija </p></li><li><p>Gde se planovi podnose? </p><p> BG 43, A - 29, NS 28, </p><p> KV 19, SU -18 </p><p> KG 12, NI 12, SO -12, VA -10 </p><p> LE 5, PA 9, PO 5, SM 4, UE-9, ZA -7, ZR -9 </p><p> Vei broj planova ne znai da su steajne sudije ve bile izloene planovima </p><p> Zavisi od organizacije rada suda specijalizovane steajne sudije (aak) ili svi rade sve (Beograd) </p><p> aak kao srpski Delaware </p></li><li><p>Konflikt interesa SU i dunika </p><p> Interes dunika (pod uslovom da pokree steaj na vreme) je UPPR vs tradicionalna reorganizacija i </p><p> Trad. reorg vs. bankrot </p><p> Interes steajnog upravnika ide u prilog tradicionalne reorganizacije ili bankrotstva nagrada SU </p><p> uloga SU </p></li><li><p>UPPR rokovi kritine take dosadanja iskustva </p><p>Reenje o pokretanju prethodnog postupka </p><p>(t=3) </p><p>Reenje o pokretanju prethodnog postupka </p><p>(t=3) </p><p>Rok od 8 dana za ispravke </p><p>nedostataka i tehnike greke </p><p>Rok od 8 dana za ispravke </p><p>nedostataka i tehnike greke </p><p>Mogunost produenja do 15 </p><p>dana u kompl. sluajevima </p><p>Mogunost produenja do 15 </p><p>dana u kompl. sluajevima </p><p>Usvajanje plana </p><p>Sudija otvara steajni postupak, </p><p>potvruje plan i zakljuuje postupak </p><p>Podnoenje predloga i UPPR (t=0) </p><p>Prethodni postupak minimalno trajanje </p><p>30 dana </p><p>Prethodni postupak minimalno trajanje </p><p>30 dana </p><p>Prethodni postupak maksimalno trajanje </p><p>45 dana </p><p>Prethodni postupak maksimalno trajanje </p><p>45 dana </p><p>Najranije mogue trajanje (glasanje) </p><p>30 dana </p><p>Najranije mogue trajanje (glasanje) </p><p>30 dana </p><p>Oekivano trajanje - glasanje </p><p> oko 50 dana </p><p>Oekivano trajanje - glasanje </p><p> oko 50 dana </p><p>Najdue mogui trajanje </p><p> 3+45+15=63 dana </p><p>Najdue mogui trajanje </p><p> 3+45+15=63 dana </p><p>Zabrana izvrenja </p><p>na imovini (t=5) </p><p>Zabrana izvrenja </p><p>na imovini (t=5) </p></li><li><p>Specifini zahtevi u pogledu UPPR zadovoljeni </p><p> Po pravilu veina UPPR-ova formalno zadovoljava zahteve Odredba o namirenju poverilaca koji nisu obuhvaeni planom </p><p> Potpisana izjava veinskih poverilaca svake planom predviene klase da su saglasni sa sadrinom plana i spremni da glasaju za njegovo usvajanje </p><p> Izjava dunika o verodostojnosti podataka </p><p> Podaci o postupku pripreme plana </p><p> Vanredni izvetaj revizora sa stanjem poslovnih knjiga do 60 dana pre podnoenja UPPR-a, sa pregledom svih potraivanja po klasama </p><p> Izjava revizora ili steajnog upravnika o izvodljivosti plana; </p><p> Kratak izvetaj o oekivanim bitnim dogaajima u poslovanju </p></li><li><p>Dosadanja iskustva u vezi odbacivanja i izmene podnetog plana </p><p> Steajni sudija odbacuju plan ako </p><p> ne obuhvata poverioce koji mogu da utiu na odluku o usvajanju plana </p><p> nepotpun ili neuredan plan </p><p> drugi razlozi manje prisutni </p><p> Rok od 8 dana za otklonjive nedostatke ili tehnike greke ? </p><p> U principu, bez (znaajnih) izmena u planu nakon podnoenja </p><p> date izjave veinskih poverilaca problem ? </p><p> naknadna usaglaavanja sa poveriocima </p></li><li><p>Oglaavanje </p><p> Dva otvorena pitanja </p><p> Pristup putem interneta ? </p><p> Pitanje poverljivosti plana tokom prethodnog postupka ? </p><p> Problemi sa APR-om </p><p> Slubeni glasnik delom iznueno reenje </p></li><li><p>Roite za glasanje </p><p> Bez veih problema u vezi glasanja </p><p> smatra se da su sve obaveze steajnog dunika pre podnoenja UPPR dospele na dan odravanja roita </p><p> sudija na zahtev zainteresovanog lica moe izvriti procenu visine potraivanja </p><p> Istovremeno ostvaranje, potvrivanje usvajanja i obustavljanje bez veih problema u praksi? </p></li><li><p>Case study 1 </p><p> SADRAJ PLANA PRIMER JE DAT NA CD-U </p><p> KOMENTAR </p><p> KVALITET EFI-JA JE DOSTA DOBAR </p><p> PREPORUKA DA ALSU UVEDE FORMULAR OD 10-15 STRANA KOJI BI BIO PRATEI DOKUMENT PLANA IME BI SE SPREILO IZOSTAVLJANJE BITNIH ELEMENATA ILI OBJANJENJA U PLANU STEPEN NAMIRENJA PO GRUPAMA / NAIN OBRAUNA </p></li><li><p>Case study 2 </p><p> FORMIRANJE KLASA PRAVILAN PRISTUP </p><p> PRIMERI SA VEIM BROJEM KLASA 7 I 9 </p><p> PRIMER JE DAT NA CD-U </p></li><li><p>Case study 3 </p><p> VODITE RAUNA O REALNOSTI MERA </p><p> PRIMER JE DAT NA CD-U </p></li><li><p>Case study 4 </p><p> ULOGA STEAJNOG UPRAVNIKA U UPPR-U </p><p> PRIMER JE DAT NA CD-U </p></li><li><p>Kontakt </p><p>Prezentacija e biti dostupna i na www.slideshare.net/bradulovic </p><p>bradulovic@ius.bg.ac.rs </p><p>Napomena: Ako ne kontaktirate, vi mene moda u kontaktirati ja Vas sa pitanjima u pogledu pojedinih </p><p>steajnih postupaka. </p><p>Unapred hvala! </p></li></ul>