studija inovacije i reorganizacije preduzeda za javni

Download STUDIJA INOVACIJE I REORGANIZACIJE PREDUZEDA ZA JAVNI

Post on 29-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeda ALMA MONS, d.o.o, Novi Sad

  . Regional Agency for the Development of Small and Medium Size Enterprises,

  ALMA MONS, Ltd., Novi Sad

  STUDIJA INOVACIJE I REORGANIZACIJE PREDUZEDA ZA JAVNI GRADSKI TRANSPORT PUTNIKA

  U SUBOTICI

  Novi Sad, decembar 2012. godine

 • 2

  Projektne informacije

  Naziv projekta Razvoj integralnog sistema javnog transporta u

  regionu Subotica-Segedin

  Oznaka projekta HUSRB/1002/112/141

  Organizacija koordinator

  projekta

  Javno preduzede za prevoz putnika u gradskom i prigradskom

  saobradaju "Subotica-trans", Subotica, Srbija

  Koordinator projekta Mr Tibor Fazeka

  Naslov studije Studija inovacije i reorganizacije preduzeda za javni gradski

  transport putnika u Subotici

  Datum studije Decembar, 2012.

  Autor studije Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeda ALMA MONS,

  d.o.o, 21000 Novi Sad, Srbija

 • 3

  SADRAJ

  1. Uvod

  2. Teorijska razmatranja

  3. Uticaj karakteristika savremenih gradova na prirodu sistema javnog gradskog

  transporta putnika

  4. Utvrivanje najznaajnijih parametara organizacije u analizi funkcionisanja

  preduzeda za javni gradski transport putnika

  5. Analiza nivoa organizovanosti preduzeda za javni gradski transport putnika u

  Subotici

  5.1. Analiza znaajnih determinanti okruenja sistema-preduzeda za JGTP u Subotici

  5.2. Analiza funkcionisanja osnovnih procesa, podprocesa i aktivnosti u JGTP u Subotici

  5.3. Analiza ekonomske efikasnosti preduzeda za JGTP u Subotici

  5.3.1. Analiza trokova sistema

  5.3.2. Analiza prihoda sistema

  5.3.3. Analiza efikasnosti sistema

  6. Definisanje strategije potrebnih upravljakih akcija u javnom gradskom transportu

  putnika u Subotici

  7. Zakljuna razmatranja

  8. Literatura

 • 4

  1. Uvod

  Uspeno funkcionisanje javnog gradskog transporta putnika (JGTP) u gradovima 21. veka je primarno uslovljeno usklaenodu raznovrsnih funkcija gradova sa njihovom osnovnom funkcijom stanovanja, koja se ogleda mogudnodu kretanja njihovih stanovnika putem saobradaja radi realizacije aktivnosti odlaska i povratka sa posla, snabdevanja, zadovoljenja kulturnih, rekreativnih i drugih potreba. U takvim sloenim uslovima javni gradski transport putnika treba dakle da razne aktivnosti povee u prostoru i ostvari njihovo funkcionalno jedinstvo.

  Funkcija sistema JGTP kao saobradajne delatnosti, a samim tim i preduzeda za javni gradski transport putnika kao operatera, je pruanje prevozne usluge na odreenom saobradajnom podruju. Na taj nain se pospeuje drutveno-ekonomski razvoj gradova i realizacija programa kompleksnog ureenja gradskog prostora. Istovremeno se smanjuje stepen ugroavanja okoline bukom i njeno zagaivanje i ostvaruje doprinos ekonomskom iskoridenju materijalnih resursa.

  Na karakteristike i veliinu prevoznih zahteva u gradovima utiu brojni faktori iji bi se razvoj, meusobna veza i konani efekti mogli dovesti u vezu sa karakteristikama urbanog razvoja i drutvenom strukturom gradova. To su: socijalna i demografska struktura stanovnitva, rast stanovnitva, ivotni standard, nasleeni i steeni modeli ponaanja, struktura stanovanja, kao i kvalitet prevozne ponude preduzeda za javni gradski transport putnika.

  U pruanju usluga, preduzeda za JGTP se suoavaju sa brojnim problemima strukturiranja i funkcionisanja, a koji potiu od: odsustva ili nedovoljne ureenosti saobradajnog trita, nepovoljnih parametara urbanog podruja, svojinskih odnosa vlasnitva u preduzedu, tehnolokih pretpostavki i kadrovske strukture. Stoga, da bi uspeno funkcionisala, preduzeda za JGTP se moraju kontinuirano prilagoavati uslovima okruenja i biti spremna na organizacione promene, kojima se nepovoljni uticaji okruenja mogu svesti na najmanji mogudi nivo, s ciljem da se stvore optimalni uslovi za transport putnika. Primarno u prilagoavanju odnosno promeni postojedeg ponaanja radi ostvarenja poboljanja uspenosti je primena procesa Benchmarking-a. Analizom iskustava i prakse najboljih se definie mogudi model organizacije preduzeda za JGTP.

  Primarni cilj Studije je da se prouavanjem u svetu prihvadene teorije i prakse ukae na dostignuda i znaaj organizovanja preduzeda za JGTP, u funkciji uspenog obavljanja procesa prevoza putnika. Analizom pojedinih prihvadenih modela ureenja trita transportnih usluga i organizacije preduzeda za JGTP u svetu, ukazati na prednosti i nedostatke pojedinih modela i na osnovu toga izabrati optimalan model organizacije.

  Poslednjih godina dogodile su se velike promene u drutvu, to je dovelo i do promena u sistemima gradskog i prigradskog transporta putnika. U tom smislu, u skladu sa savremenim trendovima, potrebno je sisteme JGTP u potpunosti restrukturirati i redizajnirati, da bi iz postojedeg moglo da se pree u eljeno stanje - kvalitetni javni prevoz uz prihvatljive cene za prevoznike i putnike. Istovremeno, i preduzeda za JGTP moraju sa svojom organizacionom strukturom da prate aktuelne promene i po potrebi da se brzo i efikasno reorganizuju.

  U tom cilju, poznavajudi opte principe, prihvadene standarde, dosadanju praksu i konkretno okruenje preduzeda, mora se kontinuirano raditi na dogradnji postojede organizacione strukture ili stvaranju nove. Prvi korak u ovim procesima je detaljna analiza i preispitivanje postojedih sistema JGTP i identifikacija konkretnih problema. Naredni korak je konsolidacija postojedeg sistema u smislu preispitivanja linija, redova vonje, tarifnog sistema i sistema naplate, organizacije i upravljanja na nivou grada i prevoznika. Poslednji korak je preispitivanje ciljeva i zahteva svih interesnih grupa (korisnici, Grad, prevoznici, ostali graani), definisanje novih ciljeva i promena organizacione strukture, kao i naina funkcionisanja ovih sistema i redizajniranje svih procesa.

 • 5

  Studija inovacije i reorganizacije preduzeda za javni gradski transport putnika u Subotici, definie

  strateke pravce potrebnih upravljakih akcija u javnom gradskom transportu putnika u Subotici. Posebno se ukazuje na trendove u poslovnoj transformaciji preduzeda koja de predstavljati okvir promena Subotica-transa u bududnosti.

  Na kraju, autori studije iskazuju posebnu zahvalnost partnerskoj organizaciji na projektu, KTI Institutu za saobradaj iz Maarske, kao i svim lanovima projektnog tima JP Subotica-trans iz Subotice, na pruenoj podrci, strunom doprinosu i sugestijama tokom njene izrade.

 • 6

  2. Teorijska razmatranja

  "Reorganizacija predstavlja proces u kome se menja ostvareni optimum izmeu inputa, resursa preduzeda i outputa u odreenom drutvenom i poslovnom okruenju. Menja se, u procesu reorganizacije, jedan ili vie elemenata organizacije, bilo da se loe poslovanje uini efikasnijim ili da se pozitivno poslovanje kultivie i pozitivni rezultati, razvojno gledano, unaprede."[1]

  Nii nivo efikasnosti javnog sektora u svetu uopte i u odnosu na privatni sektor ne mimoilazi ni nau zemlju. Poslovanje javnog sektora pod uticajem opte krize, birokratije i korupcije je jo izraenije i tee. Reorganizacija je aktivnost kojom se uz malo finansijskih sredstava postavlja nova organizacija, a pre svega poboljava menaderska struktura i njihova uloga kreatora i realizatora ciljeva poslovne politike. Da bi se sprovela reorganizacija potrebno je u startu znati ta ona podrazumeva, ta je njen cilj, sadraj, kakve su aktivnosti i znanja potrebna kao i ko i kako moe da je efikasno sprovede. Iz tih razloga se u projektu prilazi irom teorijskom platformom koja de ujedno imati i instruktivno metodoloki znaaj.

  Organizacija preduzeda odnosno njeno definisanje je prvo logino pitanje ako se ista eli stvarati, menjati, voditi, poboljavati. Drugo pitanje koje se namede je razmatranje organizacione strukture kao okvira u kome se poslovna filozofija dobro ili loe ostvaruje. Takoe, postavlja se i pitanje odnosa strukture i organizacije sa aspekta realizacije poslovne strategije.

  U projektu se u cilju iznalaenja optimalnog ekonomskog odnosa na relaciji: javno-komunalno preduzede lokalna samouprava, iznose neki aspekti privatizacije javnog sektora u drugim zemljama. Ovo iz razloga to nefunkcionalnost, gubici i problemi nereenih odnosa u toj sferi dobijaju jo sloenije oblike u procesima privatizacije u JKP koji su kod nas u zaetku.

  Organizacija preduzeda kao sklad njenih elemenata (ovek, cilj, zadatak, sredstva i funkcije), treba da omogudi efikasno odvijanje poslovnih procesa u okviru efektno odabranih poslovnih strategija. Problem organizacije u naim uslovima se moe posmatrati sa najmanje tri aspekta: vlasnikog, strukturalnog i funkcionalnog. Prvi aspekt se tie motivacije vlasnika preduzeda (pojedinani ili kolektivni vlasnik) da angaovani kapital oplodi i da posluje na dui vremenski rok. Ovaj aspekt je privatizacijama u velikoj meri definisan. Sporni deo je svakako vlasnitvo drave nad preduzedima u tzv. javnom sektoru. Veliki problem je menaderska struktura u ovim preduzedima, bremenita neadekvatnom i esto politiki opredeljenom selekcijom kadrova. Iz ovih i mnotva drugih razloga evidentna je neefikasnost javnih komunalnih preduzeda koju globalno moemo pripisati tzv. menaderskom promaaju. Nova zakonska reenja su na tragu reavanja ovih problema, ali su svakako pre politiki nego pravni problem.

  Drugi aspekt se tie strukturalnog pristupa organizaciji. Viegodinja birokratska struktura pre svega funkcionalno ustrojena, ne moe dati dobre rezultate zbog glomaznih, vertikalno dugih i menaderski predimenzionisanih mrea. Definisanje prava i obaveza menadera nije adekvatno izvrena to rezultira, esto, izostankom horizontalnih menaderskih komunikacija.

  Potrebno je u javna preduzeda, sa relativno fiksiranim pr