karayolu tasarimi hesaplari

of 57 /57
İçindekiler GİRİŞ................................................................ 2 PROJE TRAFİĞİ HESABI VE YOL GEOMETRİK STANDARTLARI SEÇİMİ............4 SIFIR ÇİZGİSİ ÇALIŞMASINA AİT HESAPLAMALAR...........................6 GEÇKİ ARAŞTIRMASI HESAPLARI..........................................7 Kısa Geçki.......................................................................7 Uzun Geçki........................................................................8 GEÇİCİ PLAN VE BOYKESİTTE KULLANILAN ARAZİ KOTLARI (SİYAH KOTLAR). ..10 DÜŞEY KURBA HESABI.................................................. 13 YOL ÜST YAPI HESABI.................................................15 EKONOMİK KARŞILAŞTIRMAYA ESAS OLAN MALİYET ANALİZI..................17 UZUN GEÇKİ İÇİN YATIRIM VE İŞLETME-BAKIM MALİYETLERİ.............................17 YATIRIM MALİYETLERİ:.............................................................17 İŞLETME MALİYETLERİ..............................................................18 KISA GEÇKİ İÇİN YATIRIM VE İŞLETME-BAKIM MALİYETLERİ.............................19 YATIRIM MALİYETLERİ:.............................................................19 İŞLETME MALİYETLERİ..............................................................20 Ekonomik Karşılaştırma Ölçütü : ...............................................21 YAKLAŞIK KÜBAJ TABLOLARI VE AKTÜLASYON TABLOLARI....................22 KESIN EKSEN HESABI.................................................. 33 GEÇİŞ EĞRİSİ HESABI................................................. 34 DEVER HESABI........................................................ 38 ENKESİT ALANLARININ HESABI..........................................39 KESİN YOL MALİYETİNİN HESAPLANMASI..................................43 1

Author: dursun-ertik

Post on 21-Nov-2014

216 views

Category:

Documents


19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 cindkilr CRS.................................................................................................................................................................... PRU)E TRAFC HESABI VE YUL CEUMETRK STANDARTLARI SECM ............................................. SIFIR CZCS CALISMASINA AT HESAPLAMALAR ................................................................................. CECK ARASTIRMASI HESAPLARI ............................................................................................................... kisaCeckl 7 uzun Ceckl 8 CECC PLAN VE BUYKESTTE KULLANILAN ARAZ KUTLARI {SYAH KUTLAR) ........................ . DUSEY KURBA HESABI ................................................................................................................................ YUL UST YAPI HESABI ................................................................................................................................ . EKUNUMK KARSILASTIRMAYA ESAS ULAN MALYET ANALZI ...................................................... uZun CLkl lln ?A1l8lM vL lSLL1ML8AklM MALl?L1LL8l 17 ?A1l8lM MALl?L1LL8l 17 lSLL1ML MALl?L1LL8l 18 klSA CLkl lln ?A1l8lM vL lSLL1ML8AklM MALl?L1LL8l 19 ?A1l8lM MALl?L1LL8l 19 lSLL1ML MALl?L1LL8l 20 Lkonom|k karsi| astirma | ct 21 YAKLASIK KUBA) TABLULARI VE AKTULASYUN TABLULARI .......................................................... KESIN EKSEN HESABI .................................................................................................................................. CECS ECRS HESABI ................................................................................................................................... DEVER HESABI............................................................................................................................................... 8 ENKEST ALANLARININ HESABI .................................................... ERR0R! B00KNARK N0T BEFINEB. KESN YUL MALYETNN HESAPLANMASI ............................................................................................ ?A1l8lM MALl?L1LL8l 43 lSLL1ML MALl?L1LL8l 44 KESN YULUN YAKLASIK KUBA) TABLULARI VE AKTULASYUN TABLULARI ............................... 2 uIRIS karavolu 1asarimi dersl cerceveslnde blr karavolu aecklslnln Lasarimi vapilmisLir 1/3000 lcekll pafLada bellrLllen baslanaic ve blLls nokLalari arasinda vol vapilmasi planlanmisLir ?olun hlzmeL mru 20 vildir 1rafle acilacai vil volda n aececek Lraflk mlkLari 630000 LasiL/vil olarak Lahmln edllmekLedlr 1raflk arLis vuzdesl arencl parameLreslne are 3 air LasiL vuzdesl40'Lir ro[e kapsamindalkl aeckl hazirlanmisLirllk aeckl sifir clzalslne vakin olup pro[e sLandardlarina uvaun delldlr Sifir clzalne mumkun olduau kadar vaklasilmak lsLendlal lcln sLandarLlardan uzaklasilmak zorunda kalinmisLir 8u durum volun keslkll kurbalarin fazla ve caplarinin mlnlmum varicapLan kucuk olmasina sebep olmusLur Avrica vol uzunluu da lklncl aecklve are daha uzundur 8u sebeple bu aecklden bundan sonra n geck| denllecekLlr ?olun uzun olmasi kurbalarin fazla olmasikurba varicaplarinin mlnlmum varicapLan kucuk olmasi lsleLme mallveLlerlnl arLirmakLadir Ancak volun sifir clzalslne vakin olmasi nedenlvle Loprak lsl mallveLl azalmakLadir lklncl aeckl lse pro[e sLandarLlarina uvaun kurba varicaplari mlnlmum kurba varicapindan buvuk olan volun kisa olmasi nedenlvle #kisa geck|" olarak anilacak olan aeckldlr8uaecklde durumlar uzun aeckldeklnln Lam ziLLidir lsleLme mallveLlerl dusuk ancak Loprak lsl mallveLlerl oldukca fazladir MallveL hesaplari 3 kalemde vapilmisLir 1kamulasLirma MallveLl 21oprak lsl MallveLl 3usLvapi MallveLlerl 4Crunmeven lnsaaL Clderlerl 3ro[e LLud MallveLlerl kamulasLirma mallveLlerl vol sLandarLlarinda bellrLllen kamulasLirma aenlslllnl olusLuran arazlnlvol bovunca alinmasi sebeblvle olusan mallveLLlr ?olun uzunluuvla oranLili olduu lcln kisa aecklde az uzun aecklde fazladir 1oprak ls mallveLl varma ve dolau lslerlnl kapsamakLadir Cecklnln sifir clzalslne vanl Loprak lslnln sifir olduu clzalve uzakliivla arLmakLa ve azalmakLadir Lsnek usLvapi mallveLlerl usL kaplama Lemel ve alL Lemel mallveLlerlnl kapsamakLadirCrunmeven mallveLler vol lnsaaLi esnasinda mevdana aelebllecek fazla mallveLler lcln Loprak lsl ve usL vapi mallveLlerlnln 3'Le blrl olarak hesaplanan mallveLLlr ?aLirimmallveLlerl hesabindan sonralsleLmeve bakim mallveLlerl hesaplarak volun hlzmeLe acilacai vila akLule edllerek blrblrlerlvlerle karsilasLirma vapilmisLir Ceckllerln lsleLmemallveL oranlari vaklasik mallveL anallze are hesaplanarak kucuk lsleLmemallveL orani dusuk bulunan kisa aecklnln Lasarimina devam edllmlsLlr kisa aecklde bulunankurbalardan lklslne aecls erlll rampa bovlu dever uvaulamasi vapilmisLir Cecls erlsl olarak kloLold kullanilmisLirkurbanin alrls blumunde rampa bovu mesafesl olmadii lcln alrlsLe rampa bovu 3 uvaulanmamisLiruever deLavlarialrls ve cikis lcln avri avri clzllmls zel nokLalarin (k M vs) deerlerl ve dever mlkLarlari hesaplanmisLir ?olun belll basli 14 adeL enkeslLl clzllmlsLlr Ln buvuk varma ve dolau en kucuk varma ve dolauk211S2SC2 CS2S12 k22 u8 uM1 uM2 ve uS enkeslLlerl clzllmls clzllen enkeslLlere bakildiinda kamulasLirma aenlslllnln disina cikilmadii arulmekLedlr uolavisivla lsLlnaL duvari vapimina aerek duvulmamisLir LnkeslL alanlari Cross meLoduna are hesaplanarak haclmler Lablosuna lslenmlsLlr uler enkeslLlerln alani vaklasik meLoda are vapilarak kesln aeckl lcln haclmler Lablosu ve 8ruckner anallzl vapilmisLir ?enl hesaplanan kesln Loprak lsl hesabina are kesln mallveL lsleLme ve bakim hesaplari vapilmisLir 4 R0IE TRAFII BESABI vE Y0L uE0NETRIK STANBARTLARI SECINI 0 = osii N20 yil r = %(o - ) = %( - ) = % = %(b ) = %( - ) = % HT100 - 4060 E = bo, = bo -Proie TraIigi n = 0 ( + r)n 20 = 0 (%E +% ) ( + ,)20 20 = (, +, ) ( +,)20

20 = boi 20 = = bosoo -bosoo grn on sonor 1. iiJ o sonoriir. -ol Standartlarinin Secimiol standartlarinin belirlenmesi icin boyun blgelerinde 10 adet nokta secerek,tesviye egrileri arasindaki dik mesaIeyi, gercek uzunluga blerek ortalama egim buldum. s = AI Nokto No utok/tk{cm) 6ercek utok/tk{m) kot lorkt{m) im Orto/omo im1 03 23 3 0202 08 40 3 0133 07 33 3 0144 04 20 3 0233 06 30 3 0176 06 30 3 0177 06 30 3 017 0198 03 23 3 0209 06 30 3 01710 03 13 3 033 3 Bulunan ortalama egim degerim 19,2 cikti. Egim degerim; 25s12,5 degeri arasinda kaldigi icin yol tipi DALGALI olarak secildi. 1 5inif da|ga|i yo| standardi sec|||r ro[e nii (km/sa)80M|n atay krba aricapi(m)333 M|n 1epe Dsey krba aricapi(m)13000 M|n Dere Dsey krba aricapi (m)3000 Max Lg|m ()6 Max Dever ()8 ati Lg|m| ()2 5er|t Gen|s||g| (m)330 8anket Gen|s||g| (m)230 |atform Gen|s||g| (m)1200 kpr Gen|s||g| (m) (ro[e k n20 5 16) 830 kam|astirma Gen|s||g| (m)60

6 SIFIR CIZuISI CALISNASINA AIT BESALANALAR ACsppL 17739 mh30 m30s 0040832813 m177393l 17762 m00281317762l 3332 mm3Sifir clzalsl C nokLasina kadar alLmedl Aradakl fark 7893 m 8u fark her aecls erlsl lcln daiLilacakl 3846 pmm8u uzunlukLa da sifir clzalsl C nokLasina ulasmadi Sonuc olarak l 406 mm seclldl 7 uECKI ARASTIRNASI BESALARI Kxu0ecklSifir clzalslnden uzak dolavisivla Loprak lsl fazla buna karsilik vol uzunluu kisa olduaundan dolavi bakim mallveLlerl az pro[e sLandarLlarina uvaun olmasi nedenlvle lsleLme mallveLlerl az olavi aeckl 8u aecklde uc adeL kurba bulunmakLadir1. Kurba Elemanlari 10111 111 11 1500352* * * 2* *500*35305, 43360 36035* 500* 157, 652 21 1* 1 500* 1 24, 2635cos cos2 2R mRD D mt R tg tg mb R mx x=A=A= = =A= = = ++ === A ' ' ' ' 2. Kurba Elemanlari 20222 222 22 240034, 842* * * 2* *400*34,84185,14360 36034, 84* 400* 125, 512 21 1* 1 500* 1 19, 2334, 84cos cos2 2R mRD D mt R tg tg mb R mx x=A =A= = =A= = = ++ === A ' ' ' ' 8 . Kurba Elemanlari 3033 33 333 33 340040, 342* * * 2* *400*40, 34281, 63360 36040, 34* 400* 146, 932 21 1* 1 400* 1 26,1340, 34cos cos2 2R mRD D mt R tg tg mb R mx x=A =A= = =A= = = ++ === A ' ' ' ' aZ0ecklSifir lzalslne vakin olan aeckldlr 1oprak lsl mallveLlerl az vol uzunluu nedenlvle bakim ve kamulasLirma mallveLlerl vuksekLlr ?ol sLandarLlari pro[e sLandarLlarina uvaun olmadii lcln lsleLme mallveLlerl vuksekLlr 8u aecklde 3 adeL kurba vardir1. Kurba Elemanlari 10111 111 11 120049, 542* * * 2* *200*49, 54172, 93360 36049, 54* 200* 92, 292 21 1* 1 200* 1 20, 2749, 54cos cos2 2R mRD D mt R tg tg mb R mx x=A=A= = =A= = = ++ === A ' ' ' ' 2. Kurba Elemanlari 20222 222 22 240015, 222* * * 2* *400*15, 22106, 26360 36015, 22* 400* 53, 442 21 1* 1 400* 1 3, 5515, 22cos cos2 2R mRD D mt R tg tg mb R mx x=A =A= = =A= = = ++ === A ' ' ' ' 9 . Kurba Elemanlari 3033 33 333 33 312555, 682* * * 2* *125*55, 68121, 47360 36055, 68* 125* 66, 022 21 1* 1 125* 1 16, 3655, 68cos cos2 2R mRD D mt R tg tg mb R mx x=A =A= = =A= = = ++ === A ' ' ' ' . Kurba Elemanlari 4044 44 444 44 417538,112* * * 2* *175*38,11116, 4360 36038,11* 175* 60, 452 21 1* 1 175* 1 10,1438,11cos cos2 2R mRD D mt R tg tg mb R mx x=A =A= = =A= = = ++ === A ' ' ' ' . Kurba Elemanlari 5055 25 555 55 524026, 242* * * 2* *240*26, 24109, 91360 36026, 24* 240* 55, 942 21 1* 1 240* 1 6, 4326, 24cos cos2 2R mRD D mt R tg tg mb R mx x=A =A= = =A= = = ++ === A ' ' ' ' 10 uECICI LAN vE B0YKESITTE K0LLANILAN ARAZI K0TLARI (0Z0N uECKI) ENK. N0ENK. KVARA 3lYAl KlRVlZlENK. N0ENK. KVARA 3lYAl KlRVlZl uZ.K0TK0TuZ.K0TK0T 1231512315 A0.000.00Z00.00Z00.00111050.0050.009.Z3Z1.10 150.0050.0095.Z98.l111100.0050.00Z2.38Z0.5 20.5510.5595.0098.38T031110.2Z10.2ZZ2.1ZZ0.29 T01Z.2515.Z091.Z9Z.9151110.2Z30.00Z2.039.19 l1100.0023.Z593.19Z.3211159.319.09Z0.008.9Z 3130.0030.0092.859.518311Z1.0111.58.88. 8110.9Z30.9Z92.0995.9l121200.0028.995.53Z.89 l2200.0039.0392.0391.1TF31231.Z531.Z52.Z8Z.01 1230.0030.0091.8993.811Z1281.Z550.000.355.Z0 TF1215.815.891.9093.12T011291.0Z9.320.515.15 l3300.0051.3291.8991.3l131300.008.930.255.21 5350.0050.0092.3190.3181330.0030.001.101.10 l1100.0050.0091.989.23811319.219.21.933.89 151.9051.9090.008Z.821913Z9.1929.933.123.08 l5500.0015.108.ZZ8.1l111100.0020.811.Z22.53 Z531.1031.1085.0085.9TF1110Z.1Z.15.032.33 8581.1050.0081.Z581.3520115Z.150.00Z.00.99 l00.0015.081.5183.93l151500.0012.51.8059.85 950.0050.0083.2982.5921151.Z1.Z5.0059.10 lZZ00.0050.0083.3581.252215.Z50.001.0958.0 10Z50.0050.0081.20Z9.912315Z8.0111.250.005Z.Z l8800.0015.0582.1Z8.5Zl1100.0021.995.05Z.1Z 1183.923.9280.00ZZ.58T05153.9153.9150.0055.Z3 11 T0283.392.1ZZ.53Z.8Z21183.9130.0019.1551.92 l9900.003.1Z1.11Z5.8985199.Z115.8019.251.50 8291.511.51Z2.89Z5.18251Z29.Z130.001Z.1353.Z0 1291.5130.00Z0.Z1Z1.8TF51Z15.5015.Z91.9153.28 1395.159.91Z0.00Z1.11l181800.0019.Z1Z.3052.1Z TF299.113.199.53Z1.021850.0050.0019.1851.Z l101000.0030.38.8Z3.21C18Z.831Z.8350.0051.1 12 uECICI LAN vE B0YKESITTE K0LLANILAN ARAZI K0TLARI (KISA uECKI) ENK. N0ENK. KV ARA 3lYAl KlRVlZl ENK. N0ENK. KV ARA 3lYAl KlRVlZl uZ.K0TK0TuZ.K0TK0T 1231512315 A0.000.00Z00.00Z00.00T02100.02.Z8Z.Z5Z2.9 130.1130.1195.0099.1Z1Z101Z.3Z11.31Z0.00Z1.5Z 280.1150.0090.8Z9Z.801810ZZ.3Z30.00Z3.09Z0.Z l1100.0019.589.189Z.2Zl111100.0022.3Z3.15Z0.11 3150.0050.008Z.Z95.9182112Z.82Z.8Z2.259.39 l2200.0050.0085.5091.519111Z.0Z19.39Z0.009.00 1250.0050.008.8093.202011Z2.0Z25.00.98.19 l3300.0050.0090.1591.81l121200.002Z.931.03Z.13 5350.0050.0093.9290.19211230.0030.001.81.2 T0133.3513.3591.590.13TF21219.2919.290.1Z.09 3Z1.2010.8595.0089.83l131300.0050.Z158.Z21.Z2 l1100.0025.8095.Z889.13221351.9351.930.003.23 Z130.0030.0091.8888.32T031380.2525.322.12.51 810.0030.0093.518Z.50l111100.0019.Z51.232.01 l5500.0010.0091.8.12231130.0030.00Z.351.19 8151.081.0891.1185.9821110.0030.009.2Z0.38 9512.Z22.190.0085.2l151500.0010.00.Z59.29 105Z2.Z230.0089.1581.11831521.0Z21.0Z1.9258.Z2 l00.002Z.2888.83.Z1251551.0Z30.002.325Z.91 1130.0030.0088.Z82.89215Z3.8122.Z10.005Z.29 TF1Z8.8018.8088.1181.81l1100.002.195.125.58 lZZ00.0015.0588.1180.992Z121.1821.1850.0055.92 12Z50.0050.008Z.23Z9.1TF311.893Z.1115.5Z51.91 13 l8800.0050.0081.31Z8.28l1Z1Z00.0038.1111.0153.8Z 13813.0313.0380.00ZZ.11281Z50.0021.Z11.2252.8 11882.1039.3ZZ5.00Z.05291Z83.8033.8015.0052.08 l9900.001Z.0Z3.01Z5.5Zl181800.001.201.Z951.ZZ 15929.2829.28Z0.00Z1.Z8C1812.Z112.Z150.0051.5 19Z9.2850.00Z.ZZZ3.12 B0SEY K0RBA BESALARI aZ0eckl1212500, 0271867, 830, 020, 027 0, 02 0, 047* 0, 047*5000 235235117, 52 2* 235*0, 0471, 388 81867, 83650Km Hesabi;1867, 83 117, 5 1750, 331867, 83 117, 5 1985, 33m4tmmggGL G R mLt mL Ge mP mP mT P t mT P t mB

= = = === = == = == = ======= + = + =1 12 21867, 83Kot Hesabi;* 650 0, 027*117, 5 653,17* 650 0, 02*117, 5 652, 35650 1, 38 651, 38m4t4t4tP mT P g t mT P g t mB P e m= == + = + === + === + = 14 -okta -o km x rg1*x 11r yk*x 11r+y11 173033 0 000 63317 000 633170P18 1800 4967 134 63183 023 63207626 1830 9967 269 63048 099 631472C 186783 1173 317 63000 138 63137812 198333 233 633 64683 332 632348 Kxu0eckl1212500, 0271842, 740, 020, 027 0, 02 0, 047* 0, 047*5000 235235117, 52 2* 235*0, 0471, 388 81842, 74650Km Hesabi;1842, 74 117, 5 1725, 241842, 74 117, 5 1960, 24m4tmmggGL G R mLt mL Ge mP mP mT P t mT P t mB

= = ==== = == = == = ======= + = + ==1 12 21842, 74Kot Hesabi;* 650 0, 027*117, 5 653,17* 650 0, 02*117, 5 652, 35650 1, 38 651, 38m4t4t4tP mT P g t mT P g t mB P e m== + = + === + === + = -okta -o km x rg1*x 11r yk*x 11r+y11 172324 0 000 63317 000 63317029 17838 3836 138 63139 034 631932P18 1800 7476 202 63113 036 631710C 184274 1173 317 63000 138 63137812 196024 233 633 64683 332 632348 13 ESNEK 0ST YAI BESABI 07 , 8 . 32 , 21109440 , 05 , 1 2 , 420 , 0 ) 1 ( . 36 , 9 .19 , 52 , 8 +++'+

'

A++ + =r 4 rM L4gSNSYIL4gSN L4g S Z L4gWESD(. . . .T AT 4D D TEF T TEF AT W + =6500000, 042, 5 6500000, 060, 0006 0, 5

W x x x x x = +ESD( 325117 =

W ETDn(1 1.2 , 8'+

'

+=rrW Wn

208,21 0, 05 1325117, 00, 05W x ++ = ' ' 8,210750304ETDn( W =t P P SYI= A4 2, 5 1, 5 SYI A ==1eme| 1abakasi 07 , 8 . 32 , 21109440 , 05 , 1 2 , 420 , 0 ) 1 ( . 36 , 9 .,19 , 52 , 8 +++'+

'

A++ + =t rtt 4 rM L4gSNSYIL4gSN L4g S Z L4gW 5,191, 54, 2 1, 510750304 1, 645.0, 35 9, 36. ( 1) 0, 20 2, 32. 50000 8, 0710940, 401ttL4gL4g L4gSN L4gSN +

' '=+ ++ + ++ 2, 51inch 6,38 cmtSN= |t 1eme| 1abakasi 07 , 8 . 32 , 21109440 , 05 , 1 2 , 420 , 0 ) 1 ( . 36 , 9 .,19 , 52 , 8 +++'+

'

A++ + =at ratat 4 rM L4gSNSYIL4gSN L4g S Z L4gW16 5,191, 54, 2 1, 510750304 1, 645.0, 35 9, 36. ( 1) 0, 20 2, 32. 30000 8, 0710940, 401ttL4gL4g L4gSN L4gSN +

' '=+ ++ + ++ 3, 08 inch 7,82 cmatSN=1aban 2em|n| 07 , 8 . 32 , 21109440 , 05 , 1 2 , 420 , 0 ) 1 ( . 36 , 9 .,19 , 52 , 8 +++'+

'

A++ + =tz rtztz 4 rM L4gSNSYIL4gSN L4g S Z L4gW 5,191, 54, 2 1, 510750304 1, 645.0, 35 9, 36. ( 1) 0, 20 2, 32. 3000 8, 0710940, 401ttL4gL4g L4gSN L4gSN +

' '=+ ++ + ++ 6,95inch 17,65 cmtzSN=ka|in|ik|ar ta D SN . =6, 38 0, 42

D x=15,19 cm

D=

D16cm

t t tm a D a D . . . SNat+ =7,82 160, 42 0, 221,1tx D x x= + 4,55cmtD=tD=15cm at at at t t tm a D m a D a D . . . . . SNtz+ + =17,65 16x0,42 150, 221,1 0,11 1,1atx x Dx x= + + 60,33 cmatD=atD= 65cm 17 EK0N0NIK KARSILASTIRNAYA ESAS 0LAN NALIYET ANALIZi 0FCK C YA1IRIMVFSIF1MF-BAKIMMAIYF1IFR YA1IRIM MAIYF1IFR: | kam|astirma Ma||yet| Mkamu186783*60*707844886 1L || 1oprak Is| Ma||yet|er| vv4126238 m3 vd6833823 m3 MLoprak Mvarma + Mdolau MLoprak 4126238*7 + 6833823*63 720733633 1L ||| Lsnek 0styapi Ma||yet| kaplama MallveLl kaplamaM 1867,83*2*3,5*0,16*110 230.116,656 T

1emel MallveLl temelM1867,83*(12*0,152*2,5*0,16)*32,5157.831,635T

AlL 1emel MallveLl alttemelM 1867,83*12*0,65*19,4282.640,036T

MusLvapi 670388327 1L |v Grnmeyen Insaat G|der|er| Marunmeven02*(720733633 + 670388327)278268392 1L v Ltdro[e|an Ma||yet|er| MeLudpro[e04*(720733633 + 670388327)3363367831L Mv 7844886 + 720733633 + 670388327 + 278268392 + 3363367831LMy 1007103314 1L 18 ILL GL 1n5I5 k1vil336336783 + 7844886 + 03*(720733633 + 670388327 + 278268392)k1vil9236227962 1L k2vil03*(720733633 + 670388327 + 278268392) 834833127 ?1L My(gnce|) k1yi| + k2yi| 1085611252 BAKIMMAIYF1IFR 1, 86783*6700 12.514, 46bM TL = =SIF1MF MAIYF1IFR ?aLav kurbadan uolavi ?olun uzamasi 2 2,12 2,22 2,3172, 93 52, 050, 077*(80 52, 05) ( )*(80 52, 05) 358,8752, 05 80106, 26 73, 60, 077*(80 73, 6) ( )*(80 73, 6) 79, 04673, 6 80121, 47 41,150, 077*(80 41,15) ( )*(80 41,15) 457,1141,15 80YKeYKeYKeeL mL mL mL=+ ==+ ==+ =2 2,42 2,5116, 4 48, 680, 077*(80 48, 68 ) ( )*(80 48, 68) 366,1648, 68 80109, 91 57, 010, 077*(80 57, 01 ) ( ) *(80 57, 01) 270, 4857, 01 80YKYKemL m=+ ==+ = 8ovuna Llmden uolavi ?olun uzamasi ,,1750, 33*1, 04 1820, 341750, 33*1, 5 2625, 5BEe/TBEe/ATL mL m= == + = 19 ,,(1820, 34 358, 87 79, 05 457,11 366,16 270, 48)3, 3521000(2625, 5 358,87 79, 05 457,11 366,16 270, 48)4,1571000e/Te/ATL mL m+ + + + += =+ + + + += = ,,260000*4,157*1, 75 1.891.435390000*3,12*1, 06 1.289.8083.181.243 AT T

M TLM TLM TL= == ==

KISA0FCK C YA1IRIMVF SIF1MF-BAKIM MAIYF1IFR YA1IRIM MAIYF1IFR: | kam|astirma Ma||yet| Mkamu184274*60*707739308 1L || 1oprak Is| Ma||yet|er| vv12024308 m3 vd12384233 m3 MLoprak Mvarma + MdolauMLoprak 12024308*7 + 12384233*63 MLoprak 1621908239 1L ||| Lsnek 0styapi Ma||yet| kaplama MallveLl kaplamaM 1842,74*2*3,5*0,16*110 227.025,568 T

1emel MallveLl temelM1842,74*(12*0,152*2,5*0,16)*32,5 155.711,53 T

AlL 1emel MallveLl alttemelM 1842,74*12*0,65*19,4 278.843,417 T

MusLvapi 661380313 1L 20 |v Grnmeyen Insaat G|der|er| Marunmeven02*(661380313 +1621908239) 436697731 1L v Ltdro[e|an Ma||yet|er| MeLudpro[e04*(661380313 +1621908239) 913393302 1L

My 7739308 + 1621908239 + 661380313 + 436697731 + 913393302 My 1139309001 1L ILL GL 1n5I5 k1vil913393302 + 7739308+03*(1621908239 + 661380313 + 436697731)k1vil1002299673 1L k2vil03*(1621908239 + 661380313 + 436697731) 1370093232 1L BAKIMMAIYF1IFR 1,842, 74*6700 12.346, 36bM TL = =SIF1MF MAIYF1IFR ?aLav kurbadan uolavi ?olun uzamasi 8l8mln olduu lcln vaLav kurbadan dolavi hiz kisiLi uvaulanmamisLir vevol uzamasi vokLur 8ovuna Llmden uolavi ?ol 8ovunun uzamasi ,,1730,16*1, 50 2595, 241730,16*1, 04 1799, 37BEe/ATBEe/TL mL m= == = 21 ,,(2595, 24)2, 5951000(1799, 37)1, 7991000e/Te/ATL mL m= == =,,260000*1, 799*1, 75 818.545390000*2, 595*1, 06 1.072.7731.891.318 AT T

M TLM TLM TL= == ==

Is|etme Ma|/(atirim Ma|+Is|etme Ma|) orani daha dsk o|dg |c|n kI5 GLkI (ro[e 5tandart|arina ygn) sec|||r 22 YAKLASIK K0BAI TABL0LARI vE AKT0LASY0N TABL0LARI23 lsleLme uneml lclndekl lsleLme MallveLlerlnln lsleLmeve Acilis ?ilina Cuncellenmesl 1ablosu ( kisa Ceckl ) Anallz uneml l?il 1raflk pro[ekslvonu Lalm ve kurba Lsdeaer uzunluklari?illik lsleLme ClderlerlCuncel lsleLme ClderlerlCuncel lsleLme Clderlerl 1oplami Cuncel 8akim Clderlerl Cuncel 8akim Clderl 1oplami Air 1asiL Paflf LasiL A 1P 1 Air 1asiLPaflf LasiL 1oplamnl1A11P1 LesdA1LesdP1MlA1MlPLMlMlauncelZMlauncelMb,gncelZMb,gncel 11122122313243678910 2011127300040930026018016373832963141933697180064318006431137913211379132 2012228663042997326018017402323111302031382174233733432001048767921866811 201333009834314742601801827263326686213393116863463229346966606431332873 201443160324740472601801918628343021226164916319486861493890881440441689 201333318334977302601802014339360172237473113793048440797821088948632378 201663484233226372601802113287378180249346813283399969136736764036220217 2017736384634876926018022210323970892618141147903711448213697478363193000 2018838413837620826018023321044169442749048143134312879338642837169623372 2019940334360301826018024487104377912886301138317314264731392476673348138 20201042331363326926018023711434396813030826134049013603221346061481008732 20211144468866703226018026997024826633182367129724816902470303282486041376 20221246692370038426018028346873067983341483123340218137871463834790680124 20231349026973340326018029764223321383308339121490319372776427313994933283 24 20241431478277217326018031232433387433683987117371420348490394023998893321 202313340321810782260180328130338668238681871137788216862783631336102327078 202616367347831321260180344338061601640613961101083227873643347037103874134 202717393923893887260180361783964681742646761063366238329303084843108938979 202818623721938382260180379873267913844779101031193248841232843173111802134 20291963700798331126018039886907131134701803997929238820322620438114422392 203020689837103478626018041881247487714936896963738268477902413130116838 ZMlauncel ZMb,gncel r 003 12010A1 260000A1/vil A1 040 12010P1 390000P1/vil 12010 630000Ls/vilMbP1 0402?1L/Lskm lskonLo orani 0083 MbA1 2333?1L/Lskm LAC 184274kmMbbakim 67000?1L/km 23 lsleLme uneml lclndekl lsleLme MallveLlerlnln lsleLmeve Acilis ?ilina Cuncellenmesl 1ablosu ( uzun Ceckl ) Anallz uneml l?il 1raflk pro[ekslvonu Lalm ve kurba Lsdeaer uzunluklari ?illik lsleLme ClderlerlCuncel lsleLme ClderlerlCuncel lsleLme Clderlerl 1oplami Cuncel 8akim Clderlerl Cuncel 8akim Clderl 1oplamiAir 1asiL Paflf LasiL A 1P 1 Air 1asiLPaflf LasiL 1oplamnl1A11P1 LesdA1LesdP1MlA1MlPLMlMlauncelZMlauncelMb,gncelZMb,gncel 11122122313243678910 201112730004093001.133326318133314743203286293233829323381133406311334063 201222866304299731.133327844033790473363431283710138094391063047322164340 201333009834314741.13332923624608000333162327649368374373979767331962213 201443160324740471.133330698036384003708204267374311230120903011340992327 201333318334977301.133332232936703203893613238943113839331832268349313012 201663484233226371.133333844607038364088293230390116343432767067736983689 201773638463487691.133333336837390274292710242306318770317706974964033438 201883841383762081.133337313677739794307346234683721117334631389770371333 201994033436030181.133339179338147784732713227113323388487600343376376771 2020104233136332691.133341138328333174969349219787023386337333496482111734 2021114446886670321.133343193248982923217816212697127713328310134987213083 2022124669237003841.133343333009432073478707203833929771688470170491914787 2023134902697334031.133347622739903673732642199196131763649433336896248133 26 2024143147827721731.13333000389 1039886 60402741927704336913323993887100242043 2023133403218107821.13333230408 1091880 63422881863320333368723681002103923043 2026163673478313211.13333312928 1146474 66394021803342373622143392629107313674 2027173939238938871.13333788373 1203798 69923731747103391093193126847110442320 2028186237219383821.13336078004 1263988 73419911690747408000662881886113324407 2029196370079833111.13336381904 1327187 77090911636207424362732636117113980323 20302068983710347861.13336700999 1393346 80943431383426 44019698 2448034 118428557 ZMlauncel ZMb,gncel r 003 12010A1 260000A1/vil A1 040 12010P1 390000P1/vil 12010 630000Ls/vilMbP1 0402?1L/Lskm lskonLo orani 0083 MbA1 2333?1L/Lskm LAC 186783kmMbbakim 67000?1L/km uZuN 0EKl lAClVLER TA8L03u -1- ENK. N0ENK. KV ARA 3lYAl KlRVlZlYARVA 00L0uALANLAR0RT. ALANLARlAClVLER

KAL.uZ.K0TK0TYuK3.YuK3.YARVA00L0uYARVA00L0uYARVA00L0u YAR12315Z8910111213111A0.000.00Z00.00Z00.000.000.000.000.00 0.000.000.001.05 150.0050.0095.Z98. 2.99 19.29 21.5 1232.251.05 20.5510.5595.0098.38 3.38 5Z.Z0 53.19 51.31.05 T01Z.2515.Z091.Z9Z.9 3.29 55.Z2 5.Z1 890.291.05 l1100.0023.Z593.19Z.32 3.8 1.1Z 0.09 112Z.251.05 3130.0030.0092.859.51 3. 1.01 1.21 192Z.311.05 8110.9Z30.9Z92.0995.9 3.0 2.1 3.33 191.231.05 l2200.0039.0392.0391.1 2.1 11.51 52.09 2033.011.05 1230.0030.0091.8993.81 1.95 29.10 35.32 1059.31.05 TF1215.815.891.9093.12 1.52 21.Z1 25.10 398.351.05 l3300.0051.3291.8991.30.2 Z.95 0Y0Y5Z.89131.181.0505350.0050.0092.3190.31.Z1 39.08 23.52 11Z5.Z9 1.05123l1100.0050.0091.989.232.Z3 3.50 51.29 251.55 1.0529151.9051.9090.008Z.822.18 50.0Z 5.Z9 311Z.1 1.0532Zl5500.0015.108.ZZ8.10.1 5.9 28.02 123.51 1.05132Z531.1031.1085.0085.9 0.9 8.990Y0Y10.8193.01.05128581.1050.0081.Z581.35 2.0 11.31 25.1Z 20Z.001.05 l00.0015.081.5183.93 2.12 3Z.82 39.58 590.01.05 950.0050.0083.2982.590.Z0 1.95 0Y0Y112.19Z09.381.0511lZZ00.0050.0083.3581.252.10 18.1Z 32.5 128.12 1.051Z0

1 7 +8291.511.51Z2.89Z5.18 2.59 11.11 31.09 513.31.05 1291.5130.00Z0.Z1Z1.8 3.9Z Z1.28 5.21 18.351.05 1395.159.91Z0.00Z1.11 1.11 82.09 Z.9 Z2.2Z1.05 TF299.113.199.53Z1.0 1.53 85.11 83.2 1102.901.05 l101000.0030.38.8Z3.21 1.5 85.91 85.53 259.5Z1.05 111050.0050.009.Z3Z1.10 1.Z 21.22 55.0Z 2Z53.311.05 l111100.0050.00Z2.38Z0.51.82 11.1 0Y0Y5Z.0222.811.059T031110.2Z10.2ZZ2.1ZZ0.291.88 13.01 12.31 131.53 1.0515151110.2Z30.00Z2.039.192.51 58.Z9 50.90 152Z.01 1.051011159.319.09Z0.008.9Z1.03 23.9 11.38 Z89.8Z 1.05828311Z1.0111.58.88.0.02 3.20 13.58 158.21 1.051l121200.0028.995.53Z.89 2.3 3.Z0Y0Y3.Z3188.901.053TF31231.Z531.Z52.Z8Z.01 1.2 Z8.31 5Z.51 1825.881.05 1Z1281.Z550.000.355.Z0 5.35 10Z.13 92.Z1 13.881.05 T011291.0Z9.320.515.15 1.91 95.89 101.51 91.0Z1.05 l131300.008.930.255.21 1.9 9.12 9.15 858.51.05 181330.0030.001.101.10 3.30 55.93 Z.18 2285.31.05 811319.219.21.933.89 1.9 29.28 12.1 820.11.05 1913Z9.1929.933.123.080.31 9.5 0Y0Y35.20330.3Z1.053l111100.0020.811.Z22.532.19 50.31 29.91 523.51 1.0551TF1110Z.1Z.15.032.332.Z0 2.Z5 5.53 231.0Z 1.052120115Z.150.00Z.00.99.0Z 158.02 110.39 3950.5 1.05111l151500.0012.51.8059.85.95 18.1 1Z2.33 399.83 1.051121151.Z1.Z5.0059.105.0 113.3Z 15.01 2Z5.50 1.052902215.Z50.001.0958.03.03 Z1.08 10Z.23 531.2Z 1.0552251Z29.Z130.001Z.1353.Z0 .5Z 113.59 123.83 3Z11.811.05 TF51Z15.5015.Z91.9153.28 .31 13.3Z 139.98 2210.291.05 T1Z50.331.831.9Z53.15 .18 131.15 133.91 1.Z91.05 l181800.0019.Z1Z.3052.1Z 1.8Z 91.02 112.Z3 5599.101.05 21850.0050.0019.1851.Z 2.19 39.18 .0 3329.891.05 C18Z.831Z.8350.0051.1 1.1 23.21 31.19 55.19 Kl3A 0EKl lAClVLER TA8L03u -1- ENK. N0ENK. KV ARA 3lYAl KlRVlZlYARVA 00L0uALANLAR0RT. ALANLARlAClVLER

KALuZ.K0TK0TYuK3.YuK3.YARVA00L0uYARVA00L0uYARVA00L0u YA12315Z8910111213111A0.000.00Z00.00Z00.000.000.000.000.00 0.000.000.001.05 150.0050.0095.Z98. 2.99 19.29 21.5 1232.251.05 20.5510.5595.0098.38 3.38 5Z.Z0 53.19 51.31.05 T01Z.2515.Z091.Z9Z.9 3.29 55.Z2 5.Z1 890.291.05 l1100.0023.Z593.19Z.32 3.8 1.1Z 0.09 112Z.251.05 3130.0030.0092.859.51 3. 1.01 1.21 192Z.311.05 8110.9Z30.9Z92.0995.9 3.0 2.1 3.33 191.231.05 l2200.0039.0392.0391.1 2.1 11.51 52.09 2033.011.05 1230.0030.0091.8993.81 1.95 29.10 35.32 1059.31.05 TF1215.815.891.9093.12 1.52 21.Z1 25.10 398.351.05 l3300.0051.3291.8991.30.2 Z.95 0Y0Y5Z.89131.181.0505350.0050.0092.3190.31.Z1 39.08 23.52 11Z5.Z9 1.05123l1100.0050.0091.989.232.Z3 3.50 51.29 251.55 1.0529151.9051.9090.008Z.822.18 50.0Z 5.Z9 311Z.1 1.0532Zl5500.0015.108.ZZ8.10.1 5.9 28.02 123.51 1.05132Z531.1031.1085.0085.9 0.9 8.990Y0Y10.8193.01.05128581.1050.0081.Z581.35 2.0 11.31 25.1Z 20Z.001.05 l00.0015.081.5183.93 2.12 3Z.82 39.58 590.01.05 950.0050.0083.2982.590.Z0 1.95 0Y0Y112.19Z09.381.0511lZZ00.0050.0083.3581.252.10 18.1Z 32.5 128.12 1.051Z0

1 7 +8291.511.51Z2.89Z5.18 2.59 11.11 31.09 513.31.05 1291.5130.00Z0.Z1Z1.8 3.9Z Z1.28 5.21 18.351.05 1395.159.91Z0.00Z1.11 1.11 82.09 Z.9 Z2.2Z1.05 TF299.113.199.53Z1.0 1.53 85.11 83.2 1102.901.05 l101000.0030.38.8Z3.21 1.5 85.91 85.53 259.5Z1.05 111050.0050.009.Z3Z1.10 1.Z 21.22 55.0Z 2Z53.311.05 l111100.0050.00Z2.38Z0.51.82 11.1 0Y0Y5Z.0222.811.059T031110.2Z10.2ZZ2.1ZZ0.291.88 13.01 12.31 131.53 1.0515151110.2Z30.00Z2.039.192.51 58.Z9 50.90 152Z.01 1.051011159.319.09Z0.008.9Z1.03 23.9 11.38 Z89.8Z 1.05828311Z1.0111.58.88.0.02 3.20 13.58 158.21 1.051l121200.0028.995.53Z.89 2.3 3.Z0Y0Y3.Z3188.901.053TF31231.Z531.Z52.Z8Z.01 1.2 Z8.31 5Z.51 1825.881.05 1Z1281.Z550.000.355.Z0 5.35 10Z.13 92.Z1 13.881.05 T011291.0Z9.320.515.15 1.91 95.89 101.51 91.0Z1.05 l131300.008.930.255.21 1.9 9.12 9.15 858.51.05 181330.0030.001.101.10 3.30 55.93 Z.18 2285.31.05 811319.219.21.933.89 1.9 29.28 12.1 820.11.05 1913Z9.1929.933.123.080.31 9.5 0Y0Y35.20330.3Z1.053l111100.0020.811.Z22.532.19 50.31 29.91 523.51 1.0551TF1110Z.1Z.15.032.332.Z0 2.Z5 5.53 231.0Z 1.052120115Z.150.00Z.00.99.0Z 158.02 110.39 3950.5 1.05111l151500.0012.51.8059.85.95 18.1 1Z2.33 399.83 1.051121151.Z1.Z5.0059.105.0 113.3Z 15.01 2Z5.50 1.052902215.Z50.001.0958.03.03 Z1.08 10Z.23 531.2Z 1.0552251Z29.Z130.001Z.1353.Z0 .5Z 113.59 123.83 3Z11.811.05 TF51Z15.5015.Z91.9153.28 .31 13.3Z 139.98 2210.291.05 T1Z50.331.831.9Z53.15 .18 131.15 133.91 1.Z91.05 l181800.0019.Z1Z.3052.1Z 1.8Z 91.02 112.Z3 5599.101.05 21850.0050.0019.1851.Z 2.19 39.18 .0 3329.891.05 C18Z.831Z.8350.0051.1 1.1 23.21 31.19 55.19 33 Kesin Eksen Besabi + = = ' ' + = = ' ' + = = ' ' + = = ' '

o1o2o3o42 2121 23480arcLa 31708864713arcLa 330123884220arcLa 313468791003arcLa 8806479AS (68182 13947)+(9444168837) 38164 mS S (128310 68182)+(944419

A = + = + =A = + = + =A = + = + =22 22 32 24o1 1 2o2 2 3o3 3 40867) 60433 mS S (161392 128310)+(11196890867) 60433 mS C (193983 161392)+(111968106931) 32779 m3170 330 3300330 3134 34843134 880 4034 34 uECIS ERISI BESABI 1 kUarameLre Seclml

=`

= = =

= = = . .=

3 3mln p mln2 2a dmlna3pCpLlk SarL8A 8 200 A 6003A 200 seclldlulnamlk SarLA 019 v A 019 80 13393Cecls Lrlsl uzunluuA 200L 6667 mL 43 m 8 600Lu 6667 36632

2 2 2 2Sademe konLroluvp4678= =.

3a80027 06L 4676006667 k|oto|d L|eman|arini nesabi 3 98km2 2m3 7 112 6 10mmuL L L? (m)6 A 336 A 42240 AL (radvan)28x x 8 sln (m)? ? 8 cos (m)1 x ? coL a(m)L Lx L (m)40A 3436 A?1(m)sln8?8(m)S x ? (m)?arcLa(m)x1S x (8 8 +

t= t= +t= t=+ =tA= + +o ' '= + + A) La (m)2C 2 (derece)2 8 Cuc(m)360A

A At xA= 33 x 66646m ? 1234m 00336radvan 31831 xm 33330m ?m 600309m 1u 44432m 1k 22229m A8 0309m S 66638m o 00183radvan 10610 1S 222606m AC 286338 uc 299832m kloLold 8aslanaic ve 8lLls nokLalari kM ueerlerl k11 2323366 M11 2811766 1S1 3300167 SC1 3966833 CS1 6334667 S11 7021333 M12 7309734 k12 7998134 36 2 kUarameLre Seclml

=`

= = =

= = = . .= 3 3mln p mln2 2a dmlna3paCpLlk SarL8A 8 13333 A 4003A 140 seclldlulnamlk SarLA 019 v A 019 80 13393Cecls Lrlsl uzunluuA 140L 49 mL 43 m 8 600Lu 49 24323

2 2 2 2Sademe konLroluvp4678L= =. 380036 0646740049 x 48982m ? 1000m 00613radvan 33094 xm 24497m ?m 400230m 1u 32673m 1k 16339m A8 0230m S 48992m o 00204radvan 11698 1S 130081m AC 278213 uc 194229m 37 kloLold 8aslanaic ve 8lLls nokLalari kM ueerlerl k21 9430331 M21 9623066 1S2 98136 SC2 103036 CS2 122479 S12 127379 M22 1293043 k22 1312297 3 kU 8u kurp lcln rampa bovsuz ve aecls errlslz dever uvaulamasi vapilmisLir 38 BEvER BESABI 1kU == = = == == = = = 122p21 212 1q 2v80q 0443 0443 473 4738 60012 12h 002 012 m h 00473 0284 m2 28ampa 8ovu2h La 20126667k 9768 mh h 0434 012 uever Czel nokLalari M1km0+28118 M2km0+73097 k1km0+23234k2km0+79981 2kU == = = == == = = = 122p21 212 1q 2v80q 0443 0443 709 718 40012 12h 002 012 m h 00709 0423 m2 28ampa 8ovu2h La 201249k 3831 mh h 0423 012 uever Czel nokLalari M1km0+96231 M2km1+29304 k1km0+94303 k2km1+31230 39 3kU == = = == ==122p21 2q 2v80q 0443 0443 473 4738 60012 12h 002 012 m h 00473 0284 m2 2 uever Czel nokLalari u8 km 1+33023 uM1km 1+39323 uM2km1+64690 uSkm 1+69190 BAZI KRITIK ENKESITLERIN ALAN BESALARI k21 Lnkes|t| |ani + ++ + + ++= + ++ d67478 6 6 67466 0 1084 671 43 6 6 67038 1084 01l2 66939 6 6 66818 0 2318 66321(6 6) 67466(2318 0) =2dl 13064 m k22 Lnkes|t| |ani + ++ + + ++= + ++ d66439 6 6 66427 0 1244 63998 6 6 6394 1244 01l2 63901 6 6 6384 0 1632 63739(6 6) 66427(1632 0) =2dl 11047 m 40 1C3 Lnkes|t| |ani (M|n|mm arma) ++ ++ + + += + ++ = + + + vd66233 0 0 66264 036 6 66363 0 117 66463 6 91l2 66194 117 6 66269 9 0 66234( 6 036)1l 66233 6 6 66131 0 36 667 66139 6 6 66239(667 036)2 =2vl 1102 m =2dl 269 m 24 no| Lnkes|t |ani (Maks|mm arma) + + + + = ++ + + ++ ++ + v66038 6 6 66010 0 9 66933 6 1322 66337 9 61l 66774 1322 0 66927 6 6 67096(0 2078) 67168( 6 9)263991( 2078 6) 66066( 9 0) =2vl 20613m n16 Lnkes|t| |ani (M|n|mm Do|g) ++ += + + + d63661 0 0 63642 07 6 63301 0 1336 64992 6 61l2 6363 1336 0 63638(6 07) + + + + += + + ++ v63661 6 6 6371 07 1032 63762 6 91l2 63611 1032 6 63686( 9 07) =2dl 2613 m =2vl 401m 41 n17 Lnkes|t| |ani (Maks|mm Do|g) + ++ + + + = ++++ d63387 6 6 63373 0 1734 64606 6 6 64364 17 34 01l2 631 04 6 6 63941(0 2983) 63787(6 6) 63373(2983 0) =2dl 31933 m 152 Lnkes|t| |ani + ++ + + + = ++ ++ d67336 6 6 67324 0 1031 67024 6 6 6691 1031 01l2 66777 6 6 66629(0 2171) 66277(6 6) 67324(2171 0) =2dl 13234 m 512 Lnkes|t| |ani + ++ + + ++= + ++ d663 43 6 6 66331 0 1393 66001 6 6 63931 1393 01l2 63939 6 6 63868 0 1746 63767(6 6) 66331(1746 0) =2dl 13437 m 5C2 Lnkes|t| |ani + ++ + + ++= +++ d67203 6 6 6716 0 736 67069 6 6 6704 736 01l2 66909 6 6 66732(0 1943) 6633(6 6) 67246(1943 0) =2dl 7204 m C52 Lnkes|t| |ani + ++ + + ++= + ++ d66662 6 6 66619 0 10 49 6632 6 6 66273 1049 01l2 6622 6 6 66182 0 1449 66139(6 6) 66703(1449 0) =2dl 8233 m 42 D8 Lnkes|t| |ani + ++ + + ++= + ++ d66336 6 6 66324 0 914 66113 6 1043 66068 914 01l2 63989 10 43 6 63921(0 1323) 63842(6 6) 66324(1323 0) =2dl 6197m DM1 Lnkes|t| |ani = + + + + ++ + + ++= + + + dv1l 66197 6 6 66048 332 108 63866 6 6 66186(108 3 32)266383 332 6 663 0 1331 66619 6 9 66167( 1331 6)1l2 66242( 9 0) 66214( 6 332) 66197(0 0) =2dl 302 m =2vl 3404m DM2 Lnkes|t| |ani + ++ + + += + +++ d63331 6 6 633 39 0 1312 63112 6 6 64876( 1312 0)1l2 64733( 6 6) 64439(0 2831) 64011(6 6) 63303(2831 0) =2dl 24317m D5 Lnkes|t| |ani + ++ + + += + +++ d63409 6 6 63397 0 1323 64768 6 6 64401( 1323 0)1l2 64201( 6 6) 639 47(0 2949) 63818(6 6) 63397(2949 0) =2dl 36223m 43 KESIN Y0L NALIYETININ BESALANNASI YA1IRIM MAIYF1IFR: | kam|astirma Ma||yet| Mkamu184274*60*707739308 1L || 1oprak Is| Ma||yet|er| vv11608401 m3 vd12708482 m3 Mvarma11608401*7 81238807 1L Mdolau12708482*63 80063437 1L MLoprak 161322244 1L ||| Lsnek 0styapi Ma||yet| kaplama MallveLl kaplamaM 1842,74*2*3,5*0,16*110 227.025,568 T

1emel MallveLl temelM1842,74*(12*0,152*2,5*0,16)*32,5 155.711,53 T

AlL 1emel MallveLl alttemelM 1842,74*12*0,65*19,4 278.843,417 T

MusLvapi 661380313 1L |v Grnmeyen Insaat G|der|er| Marunmeven02*(161322244+66138031)43496039 1L v Ltdro[e|an Ma||yet|er| MeLudpro[e04*(161322244+66138031) 90992118 1L

My 7739508 + 161322244 + 661580515 + 45496059 + 90992118 My 1137919273 1L 44 ILL GL 1n5I5 k1vil 90992118 +7739308 + 03*(161322244+66138031+43496039)k1vil10014310931L k2vil 03*(161322244+66138031+43496039) 136488177 1L

SIF1MF MAIYF1IFR ?aLav kurbadan uolavi ?olun uzamasi 8l8mln olduu lcln vaLav kurbadan dolavi hiz kisiLi uvaulanmamisLir vevol uzamasi vokLur 8ovuna Llmden uolavi ?ol 8ovunun uzamasi ,,1730,16*1, 50 2595, 241730,16*1, 04 1799, 37BEe/ATBEe/TL mL m= == = ,,(2595, 24)2, 5951000(1799, 37)1, 7991000e/Te/ATL mL m= == =,,260000*1, 799*1, 75 818.545390000*2, 595*1, 06 1.072.7731.891.318 AT T

M TLM TLM TL= == ==

43 KESIN Y0L0N YAKLASIK K0BAI TABL0LARI vE AKT0LASY0N TABL0LARI 46 lsleLme uneml lclndekl lsleLme MallveLlerlnln lsleLmeve Acilis ?ilina Cuncellenmesl 1ablosu ( kisa Ceckl ) Anallz uneml l?il 1raflk pro[ekslvonu Lalm ve kurba Lsdeaer uzunluklari?illik lsleLme ClderlerlCuncel lsleLme ClderlerlCuncel lsleLme Clderlerl 1oplami Cuncel 8akim Clderlerl Cuncel 8akim Clderl 1oplami Air 1asiL Paflf LasiL A 1P 1 Air 1asiLPaflf LasiL 1oplamnl1A11P1 LesdA1LesdP1MlA1MlPLMlMlauncelZMlauncelMb,gncelZMb,gncel 11122122313243678910 2011127300040930026018016373832963141933697180064318006431137913211379132 2012228663042997326018017402323111302031382174233733432001048767921866811 201333009834314742601801827263326686213393116863463229346966606431332873 201443160324740472601801918628343021226164916319486861493890881440441689 201333318334977302601802014339360172237473113793048440797821088948632378 201663484233226372601802113287378180249346813283399969136736764036220217 2017736384634876926018022210323970892618141147903711448213697478363193000 2018838413837620826018023321044169442749048143134312879338642837169623372 2019940334360301826018024487104377912886301138317314264731392476673348138 20201042331363326926018023711434396813030826134049013603221346061481008732 20211144468866703226018026997024826633182367129724816902470303282486041376 20221246692370038426018028346873067983341483123340218137871463834790680124 20231349026973340326018029764223321383308339121490319372776427313994933283 47 20241431478277217326018031232433387433683987117371420348490394023998893321 202313340321810782260180328130338668238681871137788216862783631336102327078 202616367347831321260180344338061601640613961101083227873643347037103874134 202717393923893887260180361783964681742646761063366238329303084843108938979 202818623721938382260180379873267913844779101031193248841232843173111802134 20291963700798331126018039886907131134701803997929238820322620438114422392 203020689837103478626018041881247487714936896963738268477902413130116838 ZMlauncel ZMb,gncel r 003 12010A1 260000A1/vil A1 040 12010P1 390000P1/vil 12010 630000Ls/vilMbP1 0402?1L/Lskm lskonLo orani 0083 MbA1 2333?1L/Lskm LAC 184274kmMbbakim 67000?1L/km lAClVLER TA8L03u -1- |Kl3A 0EKl 30N lALl) ENK. N0ENK. KV ARA 3lYAl KlRVlZl YARVAuCLCuALANLAR0RT. ALANLARlAClVLER

KAL. KA8. uZ.K0TK0TYuK3.?ukSYARVA00L0uYARVA00L0uYARVA00L0u YARVA 12315789101112131115 A0.000.00Z00.00Z00.000.000.000.000.00 0.00 0.001.05130.1130.1195.0099.1Z 1.1Z Z.12 38.0 1158.01.05280.1150.0090.8Z9Z.80 .93 155.20 115. 5Z83.021.05l1100.0019.589.189Z.2Z 8.09 195.25 1Z5.22 312Z.101.053150.0050.008Z.Z95.91 8.15 19Z.13 19.31 981Z.151.05l2200.0050.0085.5091.5 9.0 231.85 211.1 10Z31.981.05K11232.3132.318.2993.8 739 1Z0.0 201.22 50Z.511.051250.001Z.8.8093.20 .10 138.21 151.12 2Z2Z.011.05V11281.18 31.1889.0892.3 32855.50

9.8Z

3020.3Z 1.05l3300.0018.8290.1591.81 1.39 19.58 3Z.51 Z0.11.05T31330.0230.0292.5391.031.50 31.31 0Y0Y32Z.9210.Z1.05311.32 5350.0019.9893.9290.193.13 81.1 5Z.89 5.12 1.0588.93 T0133.3513.3591.590.131.13 108.82 95.11 12Z0.15 1.051333. 3Z1.2010.8595.0089.835.1Z 130.3 119.59 129Z.51 1.05132.12 l1100.0025.8095.Z889.13.5 1Z.Z1 153.53 391.1 1.051159.21 Z130.0030.0091.8888.32.5 1Z3.ZZ 1Z5.21 525Z.11 1.055520.00 810.0030.0093.518Z.50.01 15.13 11.95 1918.11 1.055195.83 3C119.83.895.889.22.1 1Z0.51 13.32 5990.1 1.05290.11

1 7 +C3135.1Z35.1Z88.182.Z55.89 152.3 138.10 1898.10 1.055113.32 TF1Z8.8013.3388.1181.81.5Z 1Z1.09 13.23 Z0Z2.58 1.05Z12.21 3T1Z02.1323.3388.3980.91Z.15 203.59 188.81 1105.Z 1.05125.95 V12Z50.9Z18.818Z.23Z9.1Z.2 209.1Z 20.53 1008.85 1.0510591.19 K12Z99.8118.8181.32Z8.29.03 15.Z 183.11 8913.22 1.059390.38 13813.0313.2280.00ZZ.112.89 Z.52 112.11 181.5 1.055088.98 11882.1039.3ZZ5.00Z.05 1.05 11.250Y0Y1201.ZZ53.91.05125.00 l9900.001Z.0Z3.01Z5.5Z 2.5 10.55 2Z.10 182.281.0515929.2829.28Z0.00Z1.Z8 1.Z8 91.3 .09 1935.11.05K21913.0513.ZZ9.39Z1.10 5.01 130.1 111.11 1530.351.05V2292.3119.28.53Z3.88 5.35 10Z.13 118.89 2289.Z1.05T32981.519.25Z.ZZZ3.3 5.59 132.51 119.81 230.81.05T02100.021.50Z.Z5Z2.9 1.91 95.89 111.21 2Z98.211.053C21030.521.509.09Z2.03 2.91 Z2.01 83.9 205Z.091.051Z101Z.3Z1.81Z0.00Z1.5Z 1.5Z 22.51 1Z.29 Z91.921.051810ZZ.3Z30.00Z3.09Z0.Z2.33 53.8 0Y0Y5Z.0599.9Z1.05595.11 l111100.0022.3Z3.15Z0.113.01 Z0.5Z 2.12 1105.82 1.0511Z.11 82112Z.82Z.8Z2.259.392.8 .Z 8. 1900.1 1.051995.8 19111Z.0Z19.39Z0.009.001.00 23.31 15.01 8Z3.2Z 1.0591.91 2011Z2.0Z25.00.98.19 1.23 1Z.030Y0Y18.1089.81.051Z.82 l121200.002Z.931.03Z.13 3.10 58.11 3Z.58 1019.Z11.05C321221.Z921.Z92.20.2 1.12 82.33 Z0.23 1Z11.131.05TF21219.2921.500.1Z.09 5.92 123.1 102.9Z 2522.Z1.050V11395.2815.033.852.111.Z1 31.01 22.53 338.3 1.05355.5 231130.0031.Z2Z.351.19.1 10.88 9Z.1 3383.Z8 1.053552.9Z 21110.0030.009.2Z0.388.89 20.13 183.50 5505.12 1.055Z80.38 l151500.0010.00.Z59.29Z.38 201.19 203. 811.31 1.058553.5 831521.0Z21.0Z1.9258.Z2.20 12.15 181.Z 382Z.Z8 1.051019.1Z 251551.0Z30.002.325Z.911.11 108.2 135.20 105.12 1.051258.93 215Z3.8122.Z10.005Z.292.Z1 Z.01 8Z.3 1992.ZZ 1.052092.11 l1100.002.195.125.58 0.1 2.130Y0Y31.3295.991.052.88 2Z121.1821.1850.0055.92 5.92 123.1 Z1.8Z 1832.811.050V211.922.121Z.3555.31 Z.9 213.1Z 183.39 1111.01.05TF311.8911.9915.5Z51.91 9.31 212.93 213.05 313.311.0503191.930.0112.0151.09 12.08 32.23 302.58 9080.181.05l1Z1Z00.008.1011.0153.8Z 12.83 319.53 310.88 2Z1.131.05T1Z25.2125.2111.1Z53.1Z 12.00 30.00 339.ZZ 85Z5.Z1.05281Z50.0021.Z11.2252.8 11.1 331.52 31Z.2 8598.131.05291Z83.8033.8015.0052.08 Z.08 10.15 21Z.33 8359.8Z1.05l181800.001.201.Z951.ZZ 1.98 9.9 128.5 2082.591.05C1812.Z112.Z150.0051.5 1.5 23.88 0.12 2582.111.05