jak przygotować pracę pisemną? - kul.· [20.05.2005]. b) ... kapitalizmu hołdowano tezie biedy

Download Jak przygotować pracę pisemną? - kul.· [20.05.2005]. b) ... kapitalizmu hołdowano tezie biedy

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Jak przygotowa prac

pisemn?

1. Uwagi wstpne

2. Tytu pracy

3. Struktura pracy

4. Przypisy

5. Bibliografia

6. Wykresy i tabele

7. Szukanie materiaw

8. Wymagania techniczne

1. Uwagi wstpne

Praca naukowa nie jest:

Referatem

Rozdziaem z podrcznika

Streszczeniem

Zbiorem cytatw

Swobodn wypowiedzi

2. Tytu pracy

Bdy sformuowania tytuu:

a) Zbyt szeroki

b) Zbyt wski

Formy tytuw:

a) Zdanie twierdzce

b) Pytanie

Uwaga!

Tytuu nie koczymy kropk

3. Struktura pracy

(1) Wstp

(2) Rozwinicie

(3) Zakoczenie

(1) Wstp

Informacje we wstpie: Wyjanienie i uzasadnienie tytuu

Sformuowanie problemu pracy (pytanie

lub teza) stanowicego cel pracy

Sposb rozwizania postawionego

problemu (jak bdzie przebiega

rozumowanie)

Uzasadnienie struktury pracy

Stan bada (kto, gdzie zajmowa si ju

tym problemem?, co zostao na ten

temat napisane?)

Najwaniejsza literatura wykorzystana w pracy

(2) Rozwinicie

Argumentacja prowadzca do rozwizania problemu pracy (odpowiedzi

na pytanie, potwierdzenie postawionej

tezy)

Podzia tekstu na podpunkty i akapity

Logiczne powizanie poszczeglnych

fragmentw tekstu

Test na logiczno tekstu:

Nadaj poszczeglnym akapitom pracy

tytuy i zapisz je na marginesie

Przeczytaj tylko zapisane tytuy i

zastanw si czy nastpuj po sobie w

sposb logiczny

(3) Zakoczenie

Podsumowanie przeprowadzonej argumentacji

Rozwizanie gwnego problemu

pracy (odpowied na pytanie pracy

lub stwierdzenie, czy teza pracy zostaa uzadadniona)

Informacja o zagadnieniach, ktrych

nie zdoano poruszy

Przedstawienie perspektywy dalszych bada

4. Przypisy

a) Reguy tworzenia

przypisw

b) Typy przypisw

c) Wskazwki dla autorw

a) Reguy tworzenia przypisw

Przypisy ksiekJ. Kowalski, P.J. Nowak, Dziea zebrane, PWN,

Warszawa 2003, s. 1516.

J. Kowal, Etyka zawodowa, [w:] J. Zieliski (red.),

Etyka, PWN, Warszawa 2003, s. 15.

Przypisy czasopismJ. Kowal, Statystyka dla ekonomistw, Ekonomista

1998, nr 5, s. 23.

Tame, s. 254.

Przypisy materiaw z InternetuM. Zajc, Metodyczne aspekty projektowania

kursw online, [w:] M. Dbrowski, M. Zajc (red.),

Rozwj e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie

wyszym [online], FPAKE, Warszawa 2005,

http://www.e-edukacja.net/e-edukacja.pdf,

[20.05.2005].

b) Typy przypisw Dokumentujce

J. Kowalski, P.J. Nowak, Dziea zebrane, PWN,

Warszawa 2003, s. 15-16.

KomentujceWe wczesnej fazie zachodnioeuropejskiego

kapitalizmu hodowano tezie biedy zawinionej.

Biedny jest ten, kto nie chce pomc sobie sam, bo

nie chce pracowa. Jeeli nie umie pracowa, to

znaczy e jest niezdolny do ycia w ogle

[Golinowska 1994, s. 159].

Tradycyjne

J. Kowalski, P.J. Nowak, Dziea zebrane, PWN,

Warszawa 2003, s. 15-16.

Skrcone

[Kowalski, Nowak 2003, s. 15-16]

Uwaga!

Cyfry odsyaczowe przypisw

naley przytuli do

poprzedzajcego je wyrazu5.

Kropk, przecinek i dwukropek

stawiamy zawsze po odsyaczu

(wyjtek stanowi odnonik po

skrcie, np. XX w.5, 1998 r.7,

1287 tys.12)

c) Wskazwki dla autorw

Ekonomista6. Przypisy wyjaniajce tekst naley zamieszcza na

dole strony, a notki bibliograficzne w tekcie - przez

podawanie autorw i roku wydania, na kocu zdania

w nawiasie. W bibliografii zamieszczonej na kocu

tekstu (uoonej w porzdku alfabetycznym) naley

podawa:

w pozycjach ksikowych - nazwisko i imi (lub

inicjay imion) autora, tytu dziea, wydawc, miejsce

i rok wydania; w przypadku prac zbiorowych

nazwisko redaktora naukowego podaje si po tytule

dziea;

w przypadku artykuu z czasopisma - nazwisko i imi

(lub inicjay imion) autora, tytu artykuu, nazw

czasopisma, rok wydania i kolejny numer czasopisma.

Powoujc dane liczbowe naley podawa ich

rdo pochodzenia (cznie z numerem strony).

5. Bibliografia

a) Reguy tworzenia

bibliografii

b) Typy bibliografii

a) Reguy tworzenia bibliografii

Tylko pozycje wykorzystane w pracy

Bez numerowania poszczeglnych pozycji

Ukad alfabetyczny wg nazwiskAntonovsky A., The sense of coherence as a

determinant of health, [w:] Matarazzo J. D., Miller N.

(red.), Behavioral health: A handbook of health

enhancement and disease prevention, New York

1984.

Bell D., Kulturowe sprzecznoci kapitalizmu,

Warszawa 1994.

b) Typy bibliografii

Gdy przypisy s tradycyjneBell D., Kulturowe sprzecznoci kapitalizmu,

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Gdy przypisy s skrcone Sen A. (1979a), Issues in the Measurement of

Poverty, Scandinavian Journal of Economics,

vol. 81, issue 2, s. 285-307.

Sen A. (1979b), Utilitarianism and Welfarism,

"Journal of Philosophy, nr 76, s. 463-489.

Podzia bibliografii Materiay rdowe

Opracowania

6. Wykresy i tabele

Wykresy i tabele

7. Szukanie materiaw

a) Tradycyjnie

b) Internetowo

a) Tradycyjnie

Indeks przedmiotowy

w bibliotekach

Indeksy rzeczowe w ksikach

Przypisy i bibliografia w

ksikach i czasopismach

Bibliografia zawartoci

czasopism (Czytelnia IE KUL)

wersja ksikowa

wiczenie

Odszukaj w ksikowej

wersji bibliografii zawartoci

czasopism teksty

dotyczce bezrobocia

b) Internetowo

Strony www

Biblioteka Narodowa

Biblioteka KUL

Bazy danych, np. EBSCO

Google Scholar

Strony www

http://www.hme.pl/

http://historia-mysli-

ekonomicznej.wikidot.com/

http://cepa.newschool.edu/het/

http://www.hme.pl/http://historia-mysli-ekonomicznej.wikidot.com/http://historia-mysli-ekonomicznej.wikidot.com/http://historia-mysli-ekonomicznej.wikidot.com/http://historia-mysli-ekonomicznej.wikidot.com/http://historia-mysli-ekonomicznej.wikidot.com/http://cepa.newschool.edu/het/

http://www.bn.org.pl/Katalogi i bazy danych > Bazy danych > Bibliografia narodowa i bibliografie

specjalne > Bibliografie artykuw z czasopism polskich

wiczenieOdszukaj w internetowej wersji bibliografii zawartoci

czasopism teksty dotyczce bezrobocia

http://www.bukul.lublin.pl/

http://www.ebsco.com/home

http://scholar.google.pl/

8. Wymagania techniczne

Wydruk komputerowy

Format: A4

Czcionka: Times New Roman

Rozmiar czcionki: 12

Odstp midzy wierszami

(interlinia): 1,5

Marginesy (grny, dolny, lewy,

prawy): 2,5 cm

Ilo stron: 5 7

Zalecenia

Jaki jest gwny problem pracy?

sformuuj gwne pytanie pracy

Co bdzie wiadczyo o rozwizaniu

gwnego problemu pracy? sformuuj kryterium rozwizania

problemu pracy

W jaki sposb naley prowadzi myl

(rozumowanie) aby rozwiza gwny

problem pracy? przemyl struktur

pracy

Do pobrania

www.kul.pl/kwarcinski