izgubljeni namaz – sabah namaz

Download IZGUBLJENI NAMAZ – SABAH NAMAZ

Post on 23-Oct-2015

122 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IZGUBLJENI NAMAZ – SABAH NAMAZ

TRANSCRIPT

 • Copyright: ET-TAQWA Safet Sulji. Sva prava pridrana.

  Ovu knjigu je DOZVOLJENO reprodukovati ili emitovati na bilo koji nain, elektronski ili mehaniki, ukljuujui fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi sistem za biljeenje, uz sljedee uslove:

  1) ne smije se koristiti u profitabilne svrhe; 2) u sluaju koritenja materijala obavezno je

  spomenuti izvor i vlasnika prava; 3) prilikom prenoenja tekst mora zadrati svoj

  kontekst.

  Izraavamo najiskreniju zahvalu svakom onom ko na bilo koji nain doprinese distribuciji ove knjige. Neka ga Allah Uzvieni nagradi za njegov iskren trud.

  U sluaju da imate bilo koju korekciju, komentar ili sugestiju u vezi ove publikacije, javite nam se na sljedeu adresu: info@et-taqwa.com

  Izdava:

  ET-TAQWA WEB PUBLISHING

  e-mail: info@et-taqwa.com et-taqwa@hotmail.com web page: www.et-taqwa.com

 • 2

  IIZZGGUUBBLLJJEENNII NNAAMMAAZZ SSAABBAAHH NNAAMMAAZZ

  SafetSulji

  ____________________________________________________________________ Napisao: Safet Sulji Recenzija: ____________ Redaktor: Safet Sulji Lektor: ____________ DTP: Ebu Talha Dizajn: Ebu Talha Izdava: ET-TAQWA

  11443355//22001144

 • 3

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  UVOD Hvala Allahu koji je propisao i obaveznim namaz uinio svojim robovima, te im naredio da ga uvaju i na najljepi nain obavljaju. Takoer uz njega je vezao uspjeh u skruenom obavljanju, te ga uinio granicom izmeu IMANA i KUFRA, kao i ono to spreava od razvrata i grijeha. Rekao je Uzvieni: A njih (prave vjernike) zamijenie zli potomci, koji namaz ostavie, i za poudama pooe, oni e sigurno runu zavrnicu imati." (Prijevod znaenja sura Merjem, ajet broj 59).

  Neka je salavat i selam, na poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je vjernicima u emanet ostavio: Klanjajte kao to vidite mene da klanjam. (Hadis biljee imami Buhari i Muslim).

  I obradovao je svakog onoga ko ga bude klanjao kao to je On, sallallahu alejhi ve sellem, to inio da ima ugovor (obeanje) sa Allahom Uzvienim, te e ga kao nagradu za to uvesti u Dennet, pa kae: Pet je dnevni namaza koje je Allah Uzvieni propisao, ko bude na najljepi nain uzeo abdest te ih klanjao u njihovom vremenu, upotpunjui ruku'u i sedde a pri tome bude

 • 4

  skruen on ima kod Allaha ugovor da mu oprosti, a ko to ne bude inio - ta on nema kod Allaha ugovor, pa ako Allah eli kaznit e ga, ili pak ako eli oprostit e mu! (Pogledati Sunen Ebu Davud 1/169). Doista je Allah, azze ve delle, propisao namaz na Nebesima Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i uinio ga da bude pet namaza u toku dana i noi, te da se obavlja u dematu, i nije uinio niti dao pravo da neko to smanji i uini ga etiri rekata, kao to se moe vidjeti danas u naoj stvarnosti kada pogledamo sve namaze a posebno Sabah namazu kada je primjetno da se ovom Farzu odaziva jako mali broj ljudi.

  I ono to posebno udi jeste injenica da ostavljaoci ovoga namaza sebi dozvoljavaju da budu uskraeni za veliko dobro koje se vee za ovaj namaz, pa ak i za dva rekata sabahskog sunneta za koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Dva rekata sabahskog sunneta su bolja od dunjaluka i svega to je na njemu. (Hadis biljei imam Muslim).

  VRIJEDNOSTI SABAH NAMAZA Mnogo je vrijednosti koji se veu za Sabah namaz, neke od njih su:

  1. To je namaz koji je posjeen od strane Meleka, rekao je Allah, azze ve delle: Obavljaj propisane molitve kad Sunce s polovine neba krene, pa do none tmine, i molitvu u zoru jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. (Prijevod znaenja sura Al-Isra', ajet broj 78).

 • 5

  Spomenuo je Ibn Kesir, rahmetullahi alejhi, u komentaru ovoga ajeta hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Namaz obavljen kolektivno (u dematu) vrijedniji je od pojedinanog namaza za dvadesetpet stepeni, a meleki noi i meleki dana prisustvuju sabah namazu." Ebu- Hurejre, radijjallahu anhu, dalje kae: "Uite, ako hoete: "I namaz u zoru jer namazu u zoru mnogi prisustvuju.

  U Sahihu Buharije i Muslima navodi se od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Smjenjuju se kod vas meleki noi i meleki dana i sastaju se na sabahu i na ikindiji namazu, a onda se uzdiu od vas, pa ih pita njihov Gospodar - a On zna sve najbolje: Kako ste ostavili Moje robove? Odgovorit e: Doli smo im a oni su klanjali i napustili smo ih a oni su klanjali.

  2. Sabah namaz je jedan od izvora svjetlosti (nura) na Sudnjem danu. Prenosi Burejde El-Eslemijj da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: One koji po mraku i tami idu u damiju, obraduj potpunim svjetlom na Sudnjem danu. (Tirmizi i Ebu Davud)

  3. Sabah namaz je izvor snage, ivahnosti i raspoloenja za mu'mina. Imam Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesa'i i Ahmed biljee od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada god neko od vas (naveer) zaspi, ejtan na njegovom potiljku zavee tri vora. Svaki vor udari govorei: 'Pred tobom je duga no pa spavaj'. Ako se rob probudi i spomene Allaha, odrijei se jedan vor. Ako uzme abdest, odrijei se jo jedan vor. A ako i

 • 6

  klanja, odrijee se svi tri vorovi te osvane energian i veseo (dobre volje). U protivnom, osvane neraspoloen i lijen.

  Ovaj nam hadis jasno ukazuje da su ljudi koji ne klanjaju sabah namaz lieni raspoloenja, ivahnosti i unutarnjeg mira. Pokvarenost i nutarnja zloba te lijenost izvana su dva nuna saveznika svakom onom ko proputa sabah namaz. 4. Sabah namaz je dnevna vaga iskrenosti imana ili

  uvlaenja licemjerstva u srce muslimana. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nema teeg namaza dvolinjacima od sabaha i jacije, a da znaju kakve su (nagrade) u njima, oni bi na njih ili pa makar puui. Htio sam narediti mujezinu da proui ikamet i zapovjediti nekome da bude imam svijetu, a ja da uzmem nekoliko baklji vatre i zapalim (kuu) onome koji nije jo izaao (u damiju) na namaz. (Prenose ga Buharija, br. 658, i Muslim).

  Ovaj nam hadis eksplicitno ukazuje da je izostavljanje sabaha i jacija-namaza u dematu najvei dokaz uvlaenja nifaka (licemjerstva) u srce.

  Na ovo nam ukazuju i Allahove rijei: Licemjeri misle da e Allaha prevariti, i On e ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se diu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu. (Prijevod znaenja En-Nisa, 142).

  5. Sabah namaz je dozvola za vienje Allaha na ahiretu. Derir Ibn Abdullah El-Bedeli, radijallahu anhu, pripovijeda: Bili smo kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i on pogleda u Mjesec, a bijae no punog Mjeseca (utap) i ree: 'Zaista ete vi vidjeti

 • 7

  svoga Gospodara kao to vidite ovaj Mjesec; nimalo se neete namuiti u Njegovom vienju, pa ako ste u stanju da vas ne proe namaz prije izlaska sunca (sabahski) i prije njegova zalaska (ikindijski), onda tako postupite.' Tada je jo citirao (ajet): '...i veliaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije suneva izlaska i prije zalaska...' (Prijevod znaenja Kaf, 39).'' (Prenose ga Buharija, br. 554, i Muslim).

  Onaj ko istinski udi za susretom sa Allahom, nastojat e da sabah i ikindiju ne propusti. Jedan od najveih uitaka na ovom svijetu kao to kae imam Ibnul-Kajjim, rahimehullah jeste ...vjerovanje u Allaha, ljubav i enja prema Njemu, prisnost u Njegovoj blizini i uivanje u spominjanju Njega, kao i to je najvei uitak vjernika na ahiretu susret sa svojim Rabbom i gledanje u Njega. Na to je ukazao i na Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kada je u dovi govorio: Boe moj, Ti zna nepoznato i moi Svojom upravlja stvorenjima, daj mi da ivim onoliko koliko je po Tvome znanju dobro za mene, i daj da umrem onda kada to bude dobro za mene. Daj da Te se bojim, i kada me ljudi ne vide i kada me vide. Daj da govorim istinu i u srdbi i u zadovoljstvu. Daj da budem umjeren i u neimatini i u bogatstvu. Podari mi blagodat neprolaznu. Podari mi radost neprekidnu. Daj da budem zadovoljan sudbinom. Podari mi ugodno ivljenje nakon smrti. Daj da se naslaujem gledajui Tvoje lice. Daj da eznem za susretom s Tobom i da me ne zavedu kakve nesree niti kunja koja bi me na stranputicu odvela. Boe moj, ukrasi nas ukrasom vjerovanja i daj da idemo naprijed Pravim putem. (Hadis je vjerodostojan, a biljee ga Ahmed, Nesa'i, Ibn Hibban i Hakim).

  6. Sabah namaz je jedna od najveih zatita od dehennemske vatre. Prenosi Ebu Bekr ibn Umare ibn

 • 8

  Ruejbe, od svoga oca da je rekao: ''uo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad kae: 'U Dehennem nee ui onaj ko klanja prije izlaska sunca i prije njegova zalaska tj. sabah i ikindiju. (Muslim i Ahmed).

  Treba li vjerniku vea i bolja garancija od one koju mu nudi Uzvieni Gospodar! Garancija da e biti sauvan strahota Dehennema njegovih jama, okova, otrova, plamenova, vruina, hladnoa..., i svega onoga to je tamo pripremljeno za nevjernike.

  7. Sabah namaz je jedna od najveih Boanskih garancija za ulazak u Dennet. Prenosi Ebu Bekr ibn Ebi Musa od svoga oca da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko klanja sabah i ikindiju (berdejni), ui e u Dennet. (Prenose ga Buharija, br. 574, i Muslim).

  8. Sabah namaz uvodi ovjeka pod zatitu Allaha Uzvienog, Njegovu garanciju i Njegov zavjet. Prenosi Dundub ibn Abdullah da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko klanja sabah-namaz, on je pod Allahovom zatitom, pa zato budite paljivi prema takvoj osobi (kako je ne bi povrijedili), a ko povrijedi onoga ko je pod Allahovom zatitom, Allah e ga dostii, a onda e ga strovaliti u vatru Dehennema. (Muslim) U drugoj predaji od Dunduba se navodi da