izgubljeni namaz – sabah namaz

of 18 /18

Author: safet-suljic

Post on 23-Oct-2015

169 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IZGUBLJENI NAMAZ – SABAH NAMAZ

TRANSCRIPT

 • Copyright: ET-TAQWA Safet Sulji. Sva prava pridrana.

  Ovu knjigu je DOZVOLJENO reprodukovati ili emitovati na bilo koji nain, elektronski ili mehaniki, ukljuujui fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi sistem za biljeenje, uz sljedee uslove:

  1) ne smije se koristiti u profitabilne svrhe; 2) u sluaju koritenja materijala obavezno je

  spomenuti izvor i vlasnika prava; 3) prilikom prenoenja tekst mora zadrati svoj

  kontekst.

  Izraavamo najiskreniju zahvalu svakom onom ko na bilo koji nain doprinese distribuciji ove knjige. Neka ga Allah Uzvieni nagradi za njegov iskren trud.

  U sluaju da imate bilo koju korekciju, komentar ili sugestiju u vezi ove publikacije, javite nam se na sljedeu adresu: [email protected]

  Izdava:

  ET-TAQWA WEB PUBLISHING

  e-mail: [email protected] [email protected] web page: www.et-taqwa.com

 • 2

  IIZZGGUUBBLLJJEENNII NNAAMMAAZZ SSAABBAAHH NNAAMMAAZZ

  SafetSulji

  ____________________________________________________________________ Napisao: Safet Sulji Recenzija: ____________ Redaktor: Safet Sulji Lektor: ____________ DTP: Ebu Talha Dizajn: Ebu Talha Izdava: ET-TAQWA

  11443355//22001144

 • 3

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  UVOD Hvala Allahu koji je propisao i obaveznim namaz uinio svojim robovima, te im naredio da ga uvaju i na najljepi nain obavljaju. Takoer uz njega je vezao uspjeh u skruenom obavljanju, te ga uinio granicom izmeu IMANA i KUFRA, kao i ono to spreava od razvrata i grijeha. Rekao je Uzvieni: A njih (prave vjernike) zamijenie zli potomci, koji namaz ostavie, i za poudama pooe, oni e sigurno runu zavrnicu imati." (Prijevod znaenja sura Merjem, ajet broj 59).

  Neka je salavat i selam, na poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je vjernicima u emanet ostavio: Klanjajte kao to vidite mene da klanjam. (Hadis biljee imami Buhari i Muslim).

  I obradovao je svakog onoga ko ga bude klanjao kao to je On, sallallahu alejhi ve sellem, to inio da ima ugovor (obeanje) sa Allahom Uzvienim, te e ga kao nagradu za to uvesti u Dennet, pa kae: Pet je dnevni namaza koje je Allah Uzvieni propisao, ko bude na najljepi nain uzeo abdest te ih klanjao u njihovom vremenu, upotpunjui ruku'u i sedde a pri tome bude

 • 4

  skruen on ima kod Allaha ugovor da mu oprosti, a ko to ne bude inio - ta on nema kod Allaha ugovor, pa ako Allah eli kaznit e ga, ili pak ako eli oprostit e mu! (Pogledati Sunen Ebu Davud 1/169). Doista je Allah, azze ve delle, propisao namaz na Nebesima Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i uinio ga da bude pet namaza u toku dana i noi, te da se obavlja u dematu, i nije uinio niti dao pravo da neko to smanji i uini ga etiri rekata, kao to se moe vidjeti danas u naoj stvarnosti kada pogledamo sve namaze a posebno Sabah namazu kada je primjetno da se ovom Farzu odaziva jako mali broj ljudi.

  I ono to posebno udi jeste injenica da ostavljaoci ovoga namaza sebi dozvoljavaju da budu uskraeni za veliko dobro koje se vee za ovaj namaz, pa ak i za dva rekata sabahskog sunneta za koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Dva rekata sabahskog sunneta su bolja od dunjaluka i svega to je na njemu. (Hadis biljei imam Muslim).

  VRIJEDNOSTI SABAH NAMAZA Mnogo je vrijednosti koji se veu za Sabah namaz, neke od njih su:

  1. To je namaz koji je posjeen od strane Meleka, rekao je Allah, azze ve delle: Obavljaj propisane molitve kad Sunce s polovine neba krene, pa do none tmine, i molitvu u zoru jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. (Prijevod znaenja sura Al-Isra', ajet broj 78).

 • 5

  Spomenuo je Ibn Kesir, rahmetullahi alejhi, u komentaru ovoga ajeta hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Namaz obavljen kolektivno (u dematu) vrijedniji je od pojedinanog namaza za dvadesetpet stepeni, a meleki noi i meleki dana prisustvuju sabah namazu." Ebu- Hurejre, radijjallahu anhu, dalje kae: "Uite, ako hoete: "I namaz u zoru jer namazu u zoru mnogi prisustvuju.

  U Sahihu Buharije i Muslima navodi se od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Smjenjuju se kod vas meleki noi i meleki dana i sastaju se na sabahu i na ikindiji namazu, a onda se uzdiu od vas, pa ih pita njihov Gospodar - a On zna sve najbolje: Kako ste ostavili Moje robove? Odgovorit e: Doli smo im a oni su klanjali i napustili smo ih a oni su klanjali.

  2. Sabah namaz je jedan od izvora svjetlosti (nura) na Sudnjem danu. Prenosi Burejde El-Eslemijj da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: One koji po mraku i tami idu u damiju, obraduj potpunim svjetlom na Sudnjem danu. (Tirmizi i Ebu Davud)

  3. Sabah namaz je izvor snage, ivahnosti i raspoloenja za mu'mina. Imam Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesa'i i Ahmed biljee od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada god neko od vas (naveer) zaspi, ejtan na njegovom potiljku zavee tri vora. Svaki vor udari govorei: 'Pred tobom je duga no pa spavaj'. Ako se rob probudi i spomene Allaha, odrijei se jedan vor. Ako uzme abdest, odrijei se jo jedan vor. A ako i

 • 6

  klanja, odrijee se svi tri vorovi te osvane energian i veseo (dobre volje). U protivnom, osvane neraspoloen i lijen.

  Ovaj nam hadis jasno ukazuje da su ljudi koji ne klanjaju sabah namaz lieni raspoloenja, ivahnosti i unutarnjeg mira. Pokvarenost i nutarnja zloba te lijenost izvana su dva nuna saveznika svakom onom ko proputa sabah namaz. 4. Sabah namaz je dnevna vaga iskrenosti imana ili

  uvlaenja licemjerstva u srce muslimana. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nema teeg namaza dvolinjacima od sabaha i jacije, a da znaju kakve su (nagrade) u njima, oni bi na njih ili pa makar puui. Htio sam narediti mujezinu da proui ikamet i zapovjediti nekome da bude imam svijetu, a ja da uzmem nekoliko baklji vatre i zapalim (kuu) onome koji nije jo izaao (u damiju) na namaz. (Prenose ga Buharija, br. 658, i Muslim).

  Ovaj nam hadis eksplicitno ukazuje da je izostavljanje sabaha i jacija-namaza u dematu najvei dokaz uvlaenja nifaka (licemjerstva) u srce.

  Na ovo nam ukazuju i Allahove rijei: Licemjeri misle da e Allaha prevariti, i On e ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se diu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu. (Prijevod znaenja En-Nisa, 142).

  5. Sabah namaz je dozvola za vienje Allaha na ahiretu. Derir Ibn Abdullah El-Bedeli, radijallahu anhu, pripovijeda: Bili smo kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i on pogleda u Mjesec, a bijae no punog Mjeseca (utap) i ree: 'Zaista ete vi vidjeti

 • 7

  svoga Gospodara kao to vidite ovaj Mjesec; nimalo se neete namuiti u Njegovom vienju, pa ako ste u stanju da vas ne proe namaz prije izlaska sunca (sabahski) i prije njegova zalaska (ikindijski), onda tako postupite.' Tada je jo citirao (ajet): '...i veliaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije suneva izlaska i prije zalaska...' (Prijevod znaenja Kaf, 39).'' (Prenose ga Buharija, br. 554, i Muslim).

  Onaj ko istinski udi za susretom sa Allahom, nastojat e da sabah i ikindiju ne propusti. Jedan od najveih uitaka na ovom svijetu kao to kae imam Ibnul-Kajjim, rahimehullah jeste ...vjerovanje u Allaha, ljubav i enja prema Njemu, prisnost u Njegovoj blizini i uivanje u spominjanju Njega, kao i to je najvei uitak vjernika na ahiretu susret sa svojim Rabbom i gledanje u Njega. Na to je ukazao i na Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kada je u dovi govorio: Boe moj, Ti zna nepoznato i moi Svojom upravlja stvorenjima, daj mi da ivim onoliko koliko je po Tvome znanju dobro za mene, i daj da umrem onda kada to bude dobro za mene. Daj da Te se bojim, i kada me ljudi ne vide i kada me vide. Daj da govorim istinu i u srdbi i u zadovoljstvu. Daj da budem umjeren i u neimatini i u bogatstvu. Podari mi blagodat neprolaznu. Podari mi radost neprekidnu. Daj da budem zadovoljan sudbinom. Podari mi ugodno ivljenje nakon smrti. Daj da se naslaujem gledajui Tvoje lice. Daj da eznem za susretom s Tobom i da me ne zavedu kakve nesree niti kunja koja bi me na stranputicu odvela. Boe moj, ukrasi nas ukrasom vjerovanja i daj da idemo naprijed Pravim putem. (Hadis je vjerodostojan, a biljee ga Ahmed, Nesa'i, Ibn Hibban i Hakim).

  6. Sabah namaz je jedna od najveih zatita od dehennemske vatre. Prenosi Ebu Bekr ibn Umare ibn

 • 8

  Ruejbe, od svoga oca da je rekao: ''uo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad kae: 'U Dehennem nee ui onaj ko klanja prije izlaska sunca i prije njegova zalaska tj. sabah i ikindiju. (Muslim i Ahmed).

  Treba li vjerniku vea i bolja garancija od one koju mu nudi Uzvieni Gospodar! Garancija da e biti sauvan strahota Dehennema njegovih jama, okova, otrova, plamenova, vruina, hladnoa..., i svega onoga to je tamo pripremljeno za nevjernike.

  7. Sabah namaz je jedna od najveih Boanskih garancija za ulazak u Dennet. Prenosi Ebu Bekr ibn Ebi Musa od svoga oca da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko klanja sabah i ikindiju (berdejni), ui e u Dennet. (Prenose ga Buharija, br. 574, i Muslim).

  8. Sabah namaz uvodi ovjeka pod zatitu Allaha Uzvienog, Njegovu garanciju i Njegov zavjet. Prenosi Dundub ibn Abdullah da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko klanja sabah-namaz, on je pod Allahovom zatitom, pa zato budite paljivi prema takvoj osobi (kako je ne bi povrijedili), a ko povrijedi onoga ko je pod Allahovom zatitom, Allah e ga dostii, a onda e ga strovaliti u vatru Dehennema. (Muslim) U drugoj predaji od Dunduba se navodi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: Ko klanja sabah-namaz pa on je pod Allahovom zatitom, pa zato budite paljivi prema takvoj osobi (kako je ne bi povrijedili), a ko povrijedi onoga ko je pod Allahovom zatitom, Allah e ga dostii, a onda e ga naglavake strovaliti u vatru Dehennema. (Muslim).

  9. Sabah namaz je kefaret (iskup) za pola ivota jer brie grijehe izmeu sabaha i jacije. Prenosi Ishak ibn Seid

 • 9

  ibn Amr ibn Seid ibn el-As koji kae: Priao mi je moj otac, a on od njegovog oca, gdje kae: Bio sam kod Osmana pa je zatraio vodu za abdest te rekao: uo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao: Nema tog ovjeka muslimana kojem nastupi propisani namaz pa lijepo i propisno pristupi njegovom abdestu, strahopotovanju i klanjanju (ruku'u) a da to nee biti iskup za ono to je ranije bilo od grijeha, ukoliko ne bude radio velike grijehe. I tako itavog ivota. (Muslim).

  10. Beriet u nafaki dolazi sa sabah namazom. Taj beriet je i u vremenu i u imetku i u traenju nauke... Prenosi Sahr El-Gamidi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Allahumme, barik li ummetii fii bukuurihaa, tj. ''Boe moj, blagoslovi mom ummetu njegovo ranjenje''. Prenosilac dalje kae: I kada bi slao izvidnicu ili vojsku, slao bi je poetkom dana. A Sahr je bio ovjek trgovac i kada bi slao svoju trgovaku karavanu, slao bi ih poetkom dana te je obilato zaraivao i imetak mu se umnoio. (Tirmizi, pod br. 1212. ejh Albani ga je u Sahih El-Damiu Es-sagir ocijenio ocjenom sahih.)

  11. Ko eli da mu bude upisana nagrada 'umre i hadda svakog dana, onda neka se dri ovog farza u dematu i zikra nakon njega. Biljei imam Tirmizi od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko klanja sabah namaz u dematu, zatim sjedne i spominje Uzvienog Allaha sve dok ne izae sunce te klanja dva rekata, imat e za to nagradu hadda i 'umre: potpuno, potpuno, potpuno. (ejh Albani je za ovaj hadis u Es-Silsile es-sahiha, br. 3403, rekao da mu je isnad dobar, a prenosioci pouzdani).

  12. Ko eli da mu bude upisana nagrada obavljenog namaza cijele noi treba da se potrudi da Jaciju i

 • 10

  Sabah namaz obavi u dematu. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Ko klanja jaciju u dematu kao da ke klanjao pola noi, a ko klanja i sabah u dematu kao da je u namazu proveo cijelu no. (Hadis biljei imam Muslim).

  ZAR SVE NAVEDENE VRIJEDNOSTI NISU DOVOLJAN PODSTICAJ DA SE OVAJ NAMAZ NE PROPUSTI!?

  Nadalje, uvaeni brate i cijenjena sestro trebamo da znamo da kada je rije o ovom pitanju onda stvar nije u pukom podsticanju radi nagrade koja se vee za ovaj ibadet, naprotiv stvar je sasvim drugaija jer je ovaj namaz FARZ od FARZOVA koje je Allah, azze ve delle propisao i niko nema opravdanje da ga izostavi sve dok mu je razum pri njemu.

  Takoer, ono to je udno jeste to nerijetko vidimo ljude kako su brini i trude se da ne ostave niti jedan dobrovoljan (ar. Navafil) namaz, ili neto drugo od dobrih djela za koje e insan da bude nagraen ako su u ime Allaha uraeni, dok na drugu stranu ti isti ljudi su nemarni po pitanju farzova ili nega iz domena farza za koji ovjek nema nikakvo opravdanje da ga ostavi, jer biva po vrijednosti odmah iza ehadeta, a od stvari po kojima su ljudi posebno nemarni jeste ostavljanje i naklanjavanje Sabah namaza po izlasku Sunca.

  Zar ovi ljudi, i njima slini ne znaju da je od najboljih djela koje je Allah propisao da obave namaz u njegovo odreeno (poznato) vrijeme, rekao je Allah, azze ve delle, u hadisu El-Kudsijj: Moj rob Mi se niim boljim

 • 11

  ne moe pribliiti mimo onoga to sam mu naredio (farzovima). (Hadis biljee imamu Buhari i Muslim).

  ZASTANI SA MNOM DRAGI BRATE, CIJENJENA SESTRO!

  Znaj dragi brate, uvaena sestro da svaki onaj koji ostavi sabah namaz u dematu, da ga je time prolo mnogo dobro a da uz to izlae sebe srdbi svoga Gospodara, azze ve delle, a kako i ne bi kada mu je Allah, azze ve delle, naredio da namaz obavi u njegovo vrijeme u dematu, rekao je Uzvieni: Vjernicima je propisano da u odreeno vrijeme molitvu obavljaju. (Prijevod znaenja sura An-Nisa, ajet broj 103).

  Takoer, Allah je zaprijetio estokom kaznom onima koji su nemarni i svoje namaze ostavljaju tako da njihovo propisano vrijeme proe, kae Uzvieni: Pa teko klanjaima, Onima koji su prema namazu svom nemarni. (Prijevod znaenja sura Al-Maun, ajet broj 3-4).

  I kae Uzvieni: A njih (prave vjernike) zamijenie zli potomci, koji namaz ostavie, i za poudama pooe, oni e sigurno runu zavrnicu imati." (Prijevod znaenja sura Merjem, ajet broj 59).

  Nadalje, ostavlja ovoga namaza poinio je nekoliko velikih prekraja od koji su:

  - Suprotstavio se naredbi Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako to se nije odazvao obavljanju namaza u dematu.

  - Propustio je da prisustvuje namazu kome prisustvuju Meleki.

 • 12

  - Doveo je sebe do stepena da bude ubrojan ili da ima osobinu munafika (licemjera), jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Nema teeg namaza munaficima od sabaha i jacije, a da znaju kakve su (nagrade) u njima, oni bi na njih ili pa makar puui.

  - Svojim postupkom je izaao iz Allahove zatite, koju imaju Allahovi tienici koji obavljaju namaz u dematu.

  - Dan u kome je ostavio sabah namaz u dematu je dan u kome su mu prsa stisnuta i kruta, i toga dana je uskraen za bereket.

  - Izloio je sebe opasnosti koju je Allah pripremio za svakoga onoga ko ostavi namaz i ko je prema namazu nemaran.

  FETVE ISLAMSKI UENJAKA PO PITANJU OSTAVLJANJA SABAH NAMAZA

  Upitan je ejh Ibn Baz, rahmetullahi alejhi, o ovjeku koji navije sat da ustane na posao a ne navije (namjesti) sat da ga probudi na sabah namaz?

  Pa je kazao ejh, rahmetullahi alejhi: Osoba koja navije (namjesti) saht da ga probudi na posao a ne navije namjerno (svjesno) sahat da ga probudi na sabah namaz tako da njegovo vrijeme izae (proe vakat) tim djelom izlazi iz Islama (poinio je Kufr), pa makar se radilo o samo jednom namazu.

  Rekao je ejh Ibn Usejmin, rahmetullahi alejhi: Svaki ibadet je vezan za svoje posebno odreeno vrijeme i kada proe to vrijeme bez opravdanog erijatskog razloga, onda ovjeku ne korisiti da ga naklanja,

 • 13

  naprotiv na ovjeku je da ibadet obavlja u njegovom odreenom i poznatom vremenu.

  RADNJE I POSTUPCI KOJI POMAU DA OVJEK USTANE NA SABAH NAMAZ

  1. Iskrenost u nijjetu, i da ovjek vrsto odlui da e ustati na namaz radi Allaha, azze ve delle, vre nego to odlui da ustane i ide na posao.

  2. Svjesnost Allahove veliine i njegovih naredbi kao i strah od Allahove srdbe i kazne.

  3. Rano lijeganje i klonjenje bezpotrebnog sjeljenja. 4. Spavanje sa abdestom i praktikovanje propisanih

  zikrova i dova. 5. Potpomaganje sa neim to e ovjeku olakati da

  ustane na Sabah kao to je sahat ili pak da zamoli nekoga da ga probudi na namaz.

  SAVJET SESTRAMA

  Na alost sve prethodno navedeno, odnosno ostavljanje namaza, nemarnost i odgaanje namaza do njegovog krajneg vremena se takoer deava i kod sestra koje nerijetko zbog dugog sjeljena u no prespavaju sabah namaz ili ga pak klanjaju u njegovom zadnjem vremenu to je isto tako prijestup i djelo koje nije za pohvalu, jer kako god se od ljudi trai da klanjaju u prvom vremenu tako isto su i ene/sestre obavezne da namaz obavljaju u njegovom prvom vremenu u svojim kuama kako bi bile pravi primjer i uzor djeci koju odgajaju a kako bi se u

 • 14

  prvom planu one same odgojile i kod Allaha visoke stepene zaradile.

  Na kraju, kaem draga brao i cijenjene sestre bojmo se Allaha, azze ve delle, i nae obaveze izvravajmo onako kako to od nas Allah, azze ve delle, trai, i sjetio mi se rijei Uzvienog: A onome ko se Allaha boji, On e sve to mu treba uiniti dostupnim. (Prijevod znaenja sura At-Talaq, ajet broj 3).

  Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, s ijom blagodati zavravaju se sva dobra djela! Neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. Molim Te, Uzvieni Allahu, da ovaj trud uini iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime okoristi Svoje robove. Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe. Od Tebe oprosta traim i Tebi se kajem. Safet H. Sulji

  Islamski Univerzitet Riyadh

  12.03.1435-12.01.2014

 • 15

  NAAIZDANJA:

  AJVATOVICA BOGUMILSKA OSTAVTINA I NOVOTARSKA TRADICIJA

  AURA - DAN MUSAOVA IZBAVLJENJA I VID MU'MINSKE ZAHVALNOSTI I POKORNOSTI

  ISTOA SVAKOG MUSLIMANA I MUSLIMANKE DA LI U ISLAMU POSTOJI LIJEPA NOVOTARIJA DEDDAL - NAJVEE ISKUENJE UMMETA DEMAT TA SE PODRAZUMIJEVA POD POJMOM

  DEMAT I'TIKAF PROPISI I VRIJEDNOST I'TIKAFA KO SU ASHABI RADIJJALLAHU ANHUM KO SU EHLU SUNNE VE-L-DEMAT I KO JE TO

  POTPOMOGNUTA SKUPINA MEVLUD OPASNA NOVOTARIJA NAJBOLJA DOVA - DOVA NA DAN AREFATA ODAZIVAM TI SE GOSPODARU, ODAZIVAM! OPASNOST PRAKTIKOVANJA NEVJERNIKIH PRAZNIKA OPASNOST SLIJEENJA STRASTI I NOVOTARIJA POST ALLAHOVA POSLANIKA PRAKTIAN PRIMJER KAKO SE PIE VASIJJET PROPIS I OTKUP ZAKLETVE PROPIS SEHVI SEDDE RAZILAENJE MEU UENJACIMA SIHR, UROK, EJTANI I DINI - ERIJATSKI TRETMAN I

  LIJEENJE SVOJSTVA I OSOBINE IDOVA ERIJATSKI HIDAB (DILBAB) ERIJATSKI PROPISI VEZANI ZA SAOBRAAJNE NESREE TEWBA POKAJANJE PROPISI I NJENA STVARNOST VASIJET - ERIJATSKA OPORUKA VJERODOSTOJNE DOVE KOJE JE ALLAHOV POSLANIK

  UIO POSLIJE POETNOG TEKBIRA A PRIJE FATIHE VRIJEDNOST POSTA EST DANA EVALA ZEKAT (ZEKATU-L-MAL I ZEKATU-L-FITR) ZEM ZEM VODA NAJBOLJA VODA NA LICU ZEMLJE

 • 16

  SADRAJ:UVOD ............................................................................................................................ 3 VRIJEDNOSTI SABAH NAMAZA ........................................................................................ 4

  ZAR SVE NAVEDENE VRIJEDNOSTI NISU DOVOLJAN PODSTICAJ DA SE OVAJ NAMAZ NE PROPUSTI!? ............................................................................................................... 10 ZASTANI SA MNOM DRAGI BRATE, CIJENJENA SESTRO! ............................................... 11

  FETVE ISLAMSKI UENJAKA PO PITANJU OSTAVLJANJA SABAH NAMAZA ........................ 12 RADNJE I POSTUPCI KOJI POMAU DA OVJEK USTANE NA SABAH NAMAZ .................... 13

  SAVJET SESTRAMA ................................................................................................. 13 NAAIZDANJA: ............................................................................................................. 15

 • AIZGUBLJENI NAMAZB