INFORME AMBIEN TAL PER A LA MODIFICACIÓ ?· informe ambiental per a la modificaciÓ puntual del pla…

Download INFORME AMBIEN TAL PER A LA MODIFICACIÓ ?· informe ambiental per a la modificaciÓ puntual del pla…

Post on 28-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>MD</p><p>INMODIFI</p><p>ORDES</p><p>NFORMICACIENACSECTO</p><p>ME AM PUNI MU</p><p>OR CA</p><p>MBIENNTUALUNICIPAN ROQ</p><p> PER A</p><p> INDITE</p><p>NTAL PL DEL PAL DEQUET</p><p>A: </p><p>EX </p><p>PER APLA G</p><p>E TOR-INDIT</p><p>A LA GENER</p><p>RDERATEX </p><p>Ma</p><p>RAL A AL </p><p>ar 2011</p></li><li><p>INFORME AMBIENTAL PER A LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DORDENACI MUNICIPAL AL SECTOR CAN ROQUET - INDITEX </p><p>INFORME AMBIENTAL </p><p>NDEX </p><p>1 INTRODUCCI ............................................................................................................................... 32 PERFIL AMBIENTAL DE LMBIT ................................................................................................ 4</p><p>2.1 EMPLAAMENT ...................................................................................................................................... 42.2 DESCRIPCI FSICA............................................................................................................................... 4</p><p>2.2.1 MEDI INERT ....................................................................................................................................... 42.2.1.1 Aire ................................................................................................................................................................. 42.2.1.2 Clima .............................................................................................................................................................. 62.2.1.3 Sl ................................................................................................................................................................ 132.2.1.4 Aigua ............................................................................................................................................................ 162.2.1.5 Processos .................................................................................................................................................... 24</p><p>2.2.2 MEDI BITIC ................................................................................................................................... 292.2.2.1 Vegetaci i hbitats ..................................................................................................................................... 292.2.2.2 Fauna ........................................................................................................................................................... 342.2.2.3 Espais naturals protegits ............................................................................................................................. 352.2.2.4 Connectivitat ecolgica ................................................................................................................................ 35</p><p>2.2.3 MEDI PERCEPTUAL........................................................................................................................ 372.2.3.1 Paisatge ............................................................................................................................................................ 372.2.3.2 Recursos cientfico-culturals ............................................................................................................................. 39</p><p>2.2.4 MEDI SOCIOECONMIC ................................................................................................................ 392.2.5 PLANEJAMENT URBANSTIC......................................................................................................... 43</p><p>3 MAPA DE VULNERABILITAT AMBIENTAL ............................................................................... 464 ACTUACI PROPOSADA ........................................................................................................... 47</p><p>4.1 DESCRIPCI DE LACTUACI ............................................................................................................ 474.2 JUSTIFICACI DEL CANVI DE NORMES ............................................................................................ 48</p><p>4.2.1 DESCRIPCI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES I ANLISI ........................................... 484.2.2 JUSTIFICACI DE LALTERNATIVA ESCOLLIDA ......................................................................... 48</p><p>4.3 DETERMINACI DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS ....................................... 494.3.1 MARC NORMATIU ........................................................................................................................... 494.3.2 OBJECTIUS DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PGOUM DE TORDERA ................................ 50</p><p>5 EFECTES SOBRE EL MEDI ........................................................................................................ 525.1 IMPACTES AMBIENTALS DE LACTUACI PROPOSADA ............................................................... 52</p><p>5.1.1 ACCIONS GENERADORES DIMPACTE AMBIENTAL .................................................................. 525.1.2 ELEMENTS DEL MEDI SUSCEPTIBLES DE REBRE IMPACTES ................................................. 525.1.3 MATRIU DIDENTIFICACI DELS IMPACTES ............................................................................... 545.1.4 DESCRIPCI DELS IMPACTES ..................................................................................................... 55</p><p>5.1.4.1 Clima i atmosfera ......................................................................................................................................... 555.1.4.2 Soroll ............................................................................................................................................................ 565.1.4.3 Hidrologia ..................................................................................................................................................... 575.1.4.4 Medi natural ................................................................................................................................................. 575.1.4.5 Geologia i sls ............................................................................................................................................. 585.1.4.6 Socioeconomia ............................................................................................................................................ 585.1.4.7 Paisatge ....................................................................................................................................................... 585.1.4.8 Residus ........................................................................................................................................................ 595.1.4.9 Energia......................................................................................................................................................... 595.1.4.10 Valoraci dels impactes sense aplicaci de mesures correctores .............................................................. 59</p><p>5.2 MESURES CORRECTORES PROPOSADES ....................................................................................... 625.2.1 CLIMA I ATMOSFERA ..................................................................................................................... 625.2.2 SOROLL ........................................................................................................................................... 63</p><p>Pgina 1 </p></li><li><p>INFORME AMBIENTAL PER A LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DORDENACI MUNICIPAL AL SECTOR CAN ROQUET - INDITEX </p><p>INFORME AMBIENTAL </p><p>5.2.3 HIDROLOGIA ................................................................................................................................... 635.2.4 MEDI NATURAL ............................................................................................................................... 655.2.5 GEOLOGIA I SLS .......................................................................................................................... 675.2.6 SOCIOECONOMIA........................................................................................................................... 685.2.7 PAISATGE ........................................................................................................................................ 685.2.8 RESIDUS .......................................................................................................................................... 695.2.9 ENERGIA.......................................................................................................................................... 69</p><p>6 BALAN AMBIENTAL DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PGOUM DE TORDERA .......... 716.1 CLIMA I ATMOSFERA ........................................................................................................................... 716.2 SOROLL ................................................................................................................................................. 716.3 HIDROLOGIA ......................................................................................................................................... 716.4 MEDI NATURAL ..................................................................................................................................... 726.5 GEOLOGIA I SLS ................................................................................................................................ 736.6 SOCIOECONOMIA ................................................................................................................................. 736.7 PAISATGE.............................................................................................................................................. 736.8 RESIDUS ................................................................................................................................................ 746.9 ENERGIA................................................................................................................................................ 74</p><p>7 CONCLUSIONS ........................................................................................................................... 758 SNTESI DE LESTUDI ................................................................................................................ 77 </p><p>Pgina 2 </p></li><li><p>INFORME AMBIENTAL PER A LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DORDENACI MUNICIPAL AL SECTOR CAN ROQUET - INDITEX </p><p>INFORME AMBIENTAL </p><p>Pgina 3 </p><p>1 INTRODUCCI </p><p>Lobjecte de la present Memria s avaluar des de la vessant ambiental, la modificaci puntual del Pla General dOrdenaci Urbanstica Municipal de Tordera en el sector Can Roquet - Inditex, situat al sud del municipi limitant amb el terme municipal de Palafolls. </p><p>Linforme identificar els impactes, i els efectes negatius que la modificaci pugui provocar sobre el medi, tot especificant les mesures correctores necessries per a la seva mitigaci o minimitzaci. </p><p>El trmit de la modificaci puntual del PGOU sexecutar mitjanant dos expedients urbanstics: un pel sector anomenat Fibracolor i un altre pel sector anomenat Can Roquet - Inditex. Tot i aix, considerant que ambds sectors formaran una nica unitat industrial, linforme ambiental ha avaluat la incidncia del conjunt format per aquests sectors. </p><p>La principal transformaci per, es far en el sector Fibracolor, on es portar a terme la consolidaci de lampliaci del centre logstic que lempresa Inditex ja t en el sector Can Roquet Inditex, situat al sud daquest. </p><p>Grfic 1. mbit del sector </p><p>Sector Fibracolor </p><p>Sector Can Roquet-Inditex </p><p>Zona destudi </p><p>FONT: G5INC Integral dArquitectura i Urbanisme </p></li><li><p>INFORME AMBIENTAL PER A LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DORDENACI MUNICIPAL AL SECTOR CAN ROQUET - INDITEX </p><p>INFORME AMBIENTAL </p><p>Pgina 4 </p><p>2 PERFIL AMBIENTAL DE LMBIT </p><p>2.1 EMPLAAMENT </p><p>Tordera una s una vila situada a lAlt Maresme, dins de la provncia de Barcelona, situada a la dreta del Riu Tordera, del qual rep el seu nom, i es troba a una distncia de 36 km. de Girona i a 64 km. de Barcelona. </p><p>El seu terme municipal s el ms gran de la comarca, amb aproximadament 84 km2, i limita amb els municipis de Palafolls, Santa Susanna, Pineda de Mar, Sant Cebri de Vallalta, Sant Celoni, Fogars de la Selva, Maanet de la Selva, Lloret de Mar i Blanes. </p><p>Lmbit destudi, amb una superfcie de 425.023 m2 ( 206.649,75 m2 corresponents al sector Fibracolor i 218.372,98 m2 del sector Can Roquet Inditex) est situada al sud de la vila de Tordera, i resta delimitat per la carretera N-II, el riu Tordera, i per les Rieres de Reixac i Vallmanya. (Veure plnol 01: Situaci, emplaament i ndex). </p><p>2.2 DESCRIPCI FSICA </p><p>2.2.1 MEDI INERT </p><p>2.2.1.1 Aire </p><p>Les mesures sobre la qualitat de laire de la zona situada a lmbit destudi sobtenen a partir de les dades recollides en els aparells de mesura que formen part de la Xarxa de Vigilncia i Previsi de la Contaminaci Atmosfrica (XVPCA). Aquesta xarxa es constitueix com leina bsica per conixer el nivell de la qualitat de laire a Catalunya. </p><p>A la comarca noms consta una estaci que formi part de la XVPCA, situada al municipi de Matar. Tot i que els valors obtinguts en aquesta estaci no poden ser extrapolables als que enregistrats a Tordera, shan utilitzat per a caracteritzar la qualitat de laire en lrea destudi de forma orientativa. </p><p>Taula 1. Valors dICQA (Matar 2006) </p><p> Mar (del 8 al 13) </p><p>Juny (del 21 al 26) </p><p>Setembre del 20 al 26) </p><p>Desembre (del 13-19) </p><p>ICQA 46 34 45 50 </p><p>FONT: Elaboraci prpia a partir de les dades del Dep. de Medi Ambient. 2007 </p><p>El valor que pren lndex de Qualitat Ambiental indica que aquesta s millorable. </p><p>Daltra banda lmbit en el que es troba lactuaci es caracteritza per la presncia de diverses activitats industrials, pertanyents als municipis de Tordera i Palafolls que tenen certa incidncia relacionada amb els nivells de qualitat atmosfrica de la zona destudi. </p></li><li><p>INFORME AMBIENTAL PER A LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DORDENACI MUNICIPAL AL SECTOR CAN ROQUET - INDITEX </p><p>INFORME AMBIENTAL </p><p>Pgina 5 </p><p>Per altra banda, la Generalitat de Catalunya elabora els mapes de Capacitat del Territori (MVCT). Aquests permeten avaluar la incidncia dels contaminants emesos a latmosfera en una zona determinada. Es disposa de mapes de capacitat per als segents contaminants CO, NOx, partcules, SO2 i identificant-se lmbit de lordenaci com de capacitat moderada enfront lNOx i alta per a la resta. </p><p>Grfic 2. Mapes de capacitat </p><p>Mapa capacitat CO Mapa capacitat NOx Mapa capacitat PST Mapa capacitat SO2 </p><p>FONT: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 1999 </p><p>Destacar els valors referents a CO, els quals arriben a assolir una capacitat restringida dins lrea destudi, el que suposa que la ubicaci de noves activitats ser restringida en base als valors daquest contaminant, ja que sestima que podrien superar-se els valors lmits legislats podent afectar a la qualitat de laire i la salut de les persones. Tamb cal destacar els valors obtinguts de PST (partcules en suspensi totals) els quals fan qu...</p></li></ul>

Recommended

View more >