INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DE ?· 4.1.5 edafologia ... informe de sostenibilitat…

Download INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DE ?· 4.1.5 edafologia ... informe de sostenibilitat…

Post on 18-Oct-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLEIDA EN LMBIT "TORREBLANCA - QUATRE PILANS" </p><p>MEMRIA PG. 1 </p><p>NDEX </p><p>1 INTRODUCCI................................................................................................3 1.1 OBJECTE...................................................................................................... 3 1.2 MARC LEGAL ................................................................................................. 3 1.3 ANTECEDENTS................................................................................................ 6 1.4 MARC GENERAL DELS TREBALLS ........................................................................... 7 </p><p>2 PRESENTACI DEL PLA .....................................................................................9 2.1 DADES GENERALS............................................................................................ 9 2.2 RELACI AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES.............................................................. 9 </p><p>2.2.1 Planejament general de Lleida.................................................................... 9 2.2.2 Pla Territorial parcial de Ponent.................................................................10 </p><p>2.3 RELACI DUSOS I NECESSITATS. .........................................................................11 2.4 MBIT I EVOLUCI PROBABLE SENSE PLANEJAMENT. ALTERNATIVA 0...............................12 </p><p>3 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS GENERALS....................................................... 14 3.1 DIRECTRIUS I MESURES AMBIENTALS DELS SAE .........................................................15 3.2 DERIVATS DEL PLANS RELACIONATS......................................................................17 </p><p>3.2.1 PGM Lleida ..........................................................................................17 3.2.2 Pla territorial parcial de Ponent .................................................................20 </p><p>4 ESTUDI DEL MEDI .......................................................................................... 23 4.1 DESCRIPCI DEL MEDI RECEPTOR.........................................................................23 </p><p>4.1.1 Geografia i topografia .............................................................................23 4.1.2 Climatologia ........................................................................................23 4.1.3 Geomorfologia......................................................................................27 4.1.4 Geologia i hidrogeologia ..........................................................................27 4.1.5 Edafologia ...........................................................................................29 4.1.6 Hidrologia superficial i subterrnia..............................................................30 4.1.7 Atmosfera ...........................................................................................32 4.1.8 El medi natural .....................................................................................34 4.1.9 Paisatge .............................................................................................41 4.1.10 Patrimoni cultural..................................................................................44 4.1.11 Medi scio econmic i ordenament territorial ...............................................47 </p><p>4.2 ANLISI DE RISCOS .........................................................................................60 4.2.1 Risc dIncendis Forestals ..........................................................................60 4.2.2 Risc dinundaci....................................................................................62 4.2.3 Risc geolgic ........................................................................................62 4.2.4 Risc qumic..........................................................................................63 4.2.5 Risc transport de mercaderies perilloses .......................................................64 </p><p>5 REQUERIMENTS AMBIENTALS DERIVATS DE LA SENSIBILITAT DE LMBIT........................ 65 5.1 INTRODUCCI I METODOLOGIA ...........................................................................65 </p></li><li><p>INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLEIDA EN LMBIT "TORREBLANCA - QUATRE PILANS" </p><p>MEMRIA PG. 2 </p><p>5.2 INTERPRETACI DELS NIVELLS DE SENSIBILITAT........................................................66 5.3 MBITS DELIMITATS ........................................................................................67 </p><p>6 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECFICS...................................................... 73 6.1 FORMULACI DE CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECFICS ....................................73 </p><p>6.1.1 Criteris dimplantaci .............................................................................73 6.1.2 Aspectes de sostenibilitat.........................................................................75 6.1.3 Altres criteris. Gesti de les obres programades. .............................................75 </p><p>7 ALTERNATIVES. JUSTIFICACI DE LA SOLUCI ADOPTADA......................................... 76 8 TRMIT I CONCLUSIONS .................................................................................. 80 </p><p>8.1 TRMIT.......................................................................................................80 8.2 CONCLUSIONS...............................................................................................80 </p></li><li><p>INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLEIDA EN LMBIT "TORREBLANCA - QUATRE PILANS" </p><p>MEMRIA PG. 3 </p><p>1 INTRODUCCI </p><p>El present Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar semmarca en el procediment davaluaci de la Modificaci puntual del Pla General de Lleida en l'mbit Torreblanca- Quatre Pilans i es redacta per tal de definir les actuacions de carcter ambiental que permetin una correcta integraci en lentorn, en aquest estadi inicial. </p><p>Lmbit del planejament se centra al municipi de Lleida, comarca del Segri, i inclou una zona de sl no urbanitzable. </p><p>1.1 OBJECTE </p><p>Lobjecte del present informe de sostenibilitat preliminar s el desenvolupament del aspectes ambientals en relaci a la modificaci del Pla General de Lleida per a permetre la implantaci dun sector dactivitats econmiques en lmbit de les finques anomenades Torreblanca Quatre Pilans. </p><p>1.2 MARC LEGAL </p><p>El marc legislatiu que determina la redacci del present document s: </p><p> DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme </p><p> Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacin de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente </p><p> Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, constitutiu del Text refs de la Llei dUrbanisme de Catalunya. </p><p> DIRECTIVA 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a lavaluaci de determinats plans i programes en el medi ambient. </p><p>Concretament el Decret legislatiu 1/2005 , estableix com en la seva disposici transitria sisena estableix: </p><p>Mentre no es transposi la Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'avaluaci dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, sens perjudici del que estableixi la legislaci sectorial, el rgim d'avaluaci ambiental aplicable a les figures de planejament urbanstic no resoltes definitivament en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 10/2004 s el segent: </p><p>1. Sn objecte d'avaluaci ambiental: </p><p>a) Els plans d'ordenaci urbanstica municipal i llurs revisions. </p><p>b) Les modificacions del planejament urbanstic general que alterin la classificaci o qualificaci urbanstica del sl no urbanitzable si la classificaci o qualificaci urbanstica resultant comporta un canvi en els usos d'aquest sl. </p><p>c) El planejament urbanstic derivat per a la implantaci en sl no urbanitzable de construccions destinades a les activitats de cmping, aix com el planejament urbanstic derivat que es formuli per a la implantaci en sl no urbanitzable d'equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, d'installacions i obres necessries per a la prestaci de serveis tcnics, d'estacions de subministrament de carburants i de prestaci d'altres serveis de la xarxa viria. </p></li><li><p>INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLEIDA EN LMBIT "TORREBLANCA - QUATRE PILANS" </p><p>MEMRIA PG. 4 </p><p>d) Els plans parcials de delimitaci. </p><p>e) Els instruments de planejament o llurs modificacions que estableixin el marc per a autoritzar projectes sotmesos a avaluaci d'impacte ambiental d'acord amb el que estableix la legislaci sectorial. </p><p>Per tant, el planejament que es proposa es troba en els supsits del citat decret, comportant el trmit davaluaci ambiental. </p><p>Larticle 115, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, estableix el procediment en la tramitaci dels documents urbanstics: </p><p>Article 115. Procediment davaluaci ambiental dels plans urbanstics </p><p>Lavaluaci ambiental dels instruments de planejament urbanstic que hi estiguin sotmesos sintegra en el procediment establert en la Llei durbanisme per a llur formulaci i tramitaci, dacord amb les segents regles: </p><p>a) Prviament a la presentaci a trmit del pla urbanstic per a la seva aprovaci inicial, lrgan o persones que el promoguin han de sollicitar a lrgan ambiental lemissi del document de referncia que determini, un cop efectuades les consultes necessries, labast de linforme de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions pbliques afectades i el pblic interessat. A aquests efectes, cal presentar a lrgan ambiental un avan de linstrument de planejament amb el contingut que assenyala larticle 106 daquest Reglament. En el cas que lavan se sotmeti a informaci pblica, b perqu sigui preceptiu, b voluntriament, la sollicitud del document de referncia a lrgan ambiental es formula simultniament a la informaci pblica de lavan. En qualsevol dels casos indicats, si lrgan ambiental no resol sobre la sollicitud en el termini dun mes des de la seva presentaci, es poden continuar les actuacions. </p><p>b) Linforme de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a cada una de les figures de planejament, dacord amb el qu estableix, si sescau, la legislaci aplicable en matria davaluaci ambiental i amb el qu estableix aquest Reglament respecte als informes ambientals dels plans, ha de formar part de la documentaci de linstrument de planejament objecte daprovaci inicial. </p><p>c) Linforme de sostenibilitat ambiental se sotmet a informaci pblica, durant un termini mnim de 45 dies, conjuntament amb linstrument de planejament del qual forma part, desprs de la seva aprovaci inicial i, simultniament, shan defectuar les consultes que procedeixin, dacord amb el que estableixi el document de referncia. </p><p>d) El pla objecte del segent acord daprovaci ha dincorporar una memria ambiental, en la qual, tenint en compte linforme de sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes realitzades, sha de valorar la integraci dels aspectes ambientals en la proposta dordenaci. La memria ambiental la realitzen lrgan o persones que promoguin el pla i requereix lacord de lrgan ambiental, sense el qual no es pot entendre produt per silenci administratiu el segent acord daprovaci que correspongui. A aquests efectes, cal lliurar a lrgan ambiental la proposta de memria ambiental, juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest Reglament, que integren la proposta que ha de ser objecte del segent acord daprovaci, i lrgan ambiental ha de resoldre sobre la proposta de memria ambiental en el termini dun mes des que li hagi estat presentada. En el cas que lrgan ambiental no estigui conforme amb la proposta de memria, ha dassenyalar quins aspectes han de ser esmenats, completats o ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta de memria ambiental esmenada. </p></li><li><p>INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLEIDA EN LMBIT "TORREBLANCA - QUATRE PILANS" </p><p>MEMRIA PG. 5 </p><p>e) Correspon a lrgan competent per a laprovaci definitiva de linstrument de planejament de qu es tracti la presa en consideraci de linforme de sostenibilitat ambiental i de la memria ambiental del pla per a ladopci de la resoluci que correspongui. Aquesta presa en consideraci sha de fer constar en lacord daprovaci definitiva mitjanant una declaraci, amb el contingut que estableix la legislaci aplicable. </p><p>Larticle 106 estableix: </p><p>Article 106. Informaci pblica de lavan de linstrument de planejament </p><p>106.2 Lavan de linstrument de planejament ha de contenir: </p><p>d) Si linstrument de planejament est sotms a avaluaci ambiental, un informe ambiental preliminar per tal que lrgan ambiental pugui determinar lamplitud, nivell de detall i grau despecificaci de linforme de sostenibilitat ambiental. Sens perjudici del qu pugui establir la normativa sobre avaluaci ambiental de plans i programes, linforme ambiental preliminar, quan es tracti del pla dordenaci urbanstica municipal, ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de larticle 70 daquest Reglament i, quan es tracti de plans urbanstics derivats, ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de lapartat 1 de larticle 100 daquest Reglament. </p><p>Alhora, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en el seu article, 70, estableix els continguts dels Informes de Sostenibilitat Ambiental: </p><p>Informe de sostenibilitat ambiental </p><p>En el cas de formulaci o revisi del pla d'ordenaci urbanstica municipal, i en els casos de modificacions sotmeses a avaluaci ambiental, l'informe ambiental que preveu la Llei d'urbanisme ha de tenir la naturalesa i contingut de l'informe de sostenibilitat ambiental que regula la normativa sobre avaluaci ambiental de plans i programes, amb el grau d'especificaci que estableixi l'rgan ambiental en el document de referncia, i, en tot cas, amb el contingut mnim segent: </p><p>a) Determinaci dels requeriments ambientals significatius en l'mbit del pla, el qu inclou: </p><p>1r. La descripci dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l'mbit objecte de planejament i del seu entorn. </p><p>2n. La determinaci dels objectius, criteris i obligacions de protecci ambiental, aplicables en l'mbit del pla, establerts en la normativa internacional, comunitria, estatal, autonmica o local, o en els instruments de planejament territorial, els plans directors urbanstics o altres plans o programes aplicables. </p><p>3r. La definici dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacci del pla, d'acord amb els requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els principis i directrius establerts als articles 3 i 9 de la Llei d'urbanisme, els quals han de referir-se, entre d'altres aspectes, a la sostenibilitat global del model d'ordenac...</p></li></ul>