modificaciÓ de l’Àmbit del polÍgon i determinaciÓ de .descripciÓ i justificaciÓ de la...

Download MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DEL POLÍGON I DETERMINACIÓ DE .descripciÓ i justificaciÓ de la modificaciÓ

If you can't read please download the document

Post on 21-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nm. Expedient X111/2008/003

  MODIFICACI DE LMBIT DEL POLGON I DETERMINACI DE LA MODALITAT DEL

  SISTEMA DACTUACI DEFINITS AL PLA DE MILLORA URBANA SECTOR MOL NOU.

  P. 1 de 27

 • MODIFICACI DE LMBIT DEL POLGON I DETERMINACI DEL SISTEMA DACTUACI PMU SECTOR MOL NOU.

  AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT DEPARTAMENT DE GESTI URBANSTICA

  Ref: X111-2008-003 MOD AMBIT 14-07-09.doc

  NDEX 1.- MEMRIA:

  1.1. INTRODUCCI. 1.2. ANTECEDENTS I OBJECTIUS. PLA DE MILLORA URBANA SECTOR MOL NOU. 1.3. DESCRIPCI I JUSTIFICACI DE LA MODIFICACI POLIGONAL. 1.4. DETERMINACI DE LA MODALITAT DEL SISTEMA DACTUACI. 1.5. TRAMITACI.

  2.- ANNEX

  2.1 INFORME ARQUITECTE MUNICIPAL 3.- DOCUMENTACI GRFICA:

  3.1. PLNOL 01. - SITUACI I MBIT DEL POLGON. 3.2. PLNOL 02. - ZONIFICACI PLANEJAMENT VIGENT. 3.3. PLNOL 03. - GESTI URBANSTICA PMU VIGENT. 3.4. PLNOL 04. - ORDENACI DE LEDIFICACI. 3.5. PLNOL 05. - GESTI URBANSTICA PROPOSADA.

  P. 2 de 27

 • MODIFICACI DE LMBIT DEL POLGON I DETERMINACI DEL SISTEMA DACTUACI PMU SECTOR MOL NOU.

  AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT DEPARTAMENT DE GESTI URBANSTICA

  Ref: X111-2008-003 MOD AMBIT 14-07-09.doc

  1.- MEMRIA

  P. 3 de 27

 • MODIFICACI DE LMBIT DEL POLGON I DETERMINACI DEL SISTEMA DACTUACI PMU SECTOR MOL NOU.

  AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT DEPARTAMENT DE GESTI URBANSTICA

  Ref: X111-2008-003 MOD AMBIT 14-07-09.doc

  1.1. INTRODUCCI El Pla de Millora Urbana del Sector Mol Nou, aprovat definitivament en data 2 de mar de 2006, inclou uns sls situats amb front al carrer Frederic Mompou (Nord i Sud), al barri de Mol Nou, amb una superfcie total de 15.802,62 m de sl. Aquest Pla de Millora Urbana (dara en endavant PMU) defineix un polgon o mbit de gesti urbanstica discontinu a desenvolupar mitjanant reparcellaci de propietari nic. El present document t per objecte la modificaci daquest mbit de gesti urbanstica definit al document de planejament per tal dincorporar les parcelles incloses a lmbit del PMU que resten situades al sud del carrer Frederic Mompou. Aquesta modificaci de lmbit ve motivada per la necessitat de dincloure totes aquelles finques que en resulten afectades, b sigui morfolgicament, b sigui registralment, amb lexecuci del planejament. Aix mateix, aquesta modificaci de lmbit del polgon dactuaci comporta, obligatriament, la necessitat de modificar la modalitat de reparcellaci de propietari nic determinada a lesmentat PMU del sector Mol Nou, a lefecte de establir-ne altre ms adient que possibiliti lexecuci del planejament.

  P. 4 de 27

 • MODIFICACI DE LMBIT DEL POLGON I DETERMINACI DEL SISTEMA DACTUACI PMU SECTOR MOL NOU.

  AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT DEPARTAMENT DE GESTI URBANSTICA

  Ref: X111-2008-003 MOD AMBIT 14-07-09.doc

  1.2. ANTECEDENTS I OBJECTIUS. PLA DE MILLORA URBANA SECTOR MOL NOU. 1.2.1. ANTECEDENTS. El PMU del sector Mol Nou inclou uns sls situats amb front al carrer de Frederic Mompou i que tamb formen part del sector del Pla parcial Mol Nou, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. La Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona, en sessi de 2 de mar de 2006 va aprovar definitivament el PMU Mol Nou i va supeditar-ne la publicaci al DOGC i consegent executivitat a la presentaci dun text refs. En data 15 de maig de 2006 en sessi de carcter Ordinari del Ple de lAjuntament de Sant Boi de Llobregat es va aprovar el text refs del PMU del sector Mol Nou, amb les prescripcions de lacord de la Comissi dUrbanisme. En sessi de data 26 de juliol de 2006, la Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona va aprovar el text refs del Pla de millora urbana del sector Mol Nou, promogut i trams per lAjuntament. Aquests Acords daprovaci definitiva i de conformitat amb el text refs, van ser publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 15 de desembre de 2006. Tanmateix, per redactar el present document shan de tenir presents els segents antecedents urbanstics:

  1. Pla Parcial Mol Nou. Text Refs 2 edici, aprovat el 28 dabril de 1999 i publicat al DOGC el 25 de juliol del 2000.

  2. Projecte de reparcellaci Pla Parcial Mol Nou sector SB-127, aprovat

  definitivament per la Comissi de Govern en sessi de data 18/6/2001 i publicat al BOP el 12/7/2001, amb la posterior inscripci de les finques en el Registre de la Propietat.

  3. Pla de Millora urbana del sector Mol Nou, aprovat el 2/03/2006 i publicat al DOGC

  el 15/12/2006.

  P. 5 de 27

 • MODIFICACI DE LMBIT DEL POLGON I DETERMINACI DEL SISTEMA DACTUACI PMU SECTOR MOL NOU.

  AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT DEPARTAMENT DE GESTI URBANSTICA

  Ref: X111-2008-003 MOD AMBIT 14-07-09.doc

  1.2.2. OBJECTIUS. Lobjectiu principal del PMU era modificar lordenaci dalguns dels blocs del sector per tal dadaptar-los a la nova situaci generada per la localitzaci del nou hospital comarcal. La localitzaci de lhospital en els terrenys que fins ara representaven els darreres dels edificis objecte dordenaci en el PMU, ha capgirat aquesta condici de darreres convertint-los ara en un indret de nova centralitat per a la zona i per al municipi. Lordenaci prevista pel Pla Parcial plantejava una gran pea de sl privat amb front al carrer Frederic Mompou sense cap tipus de permeabilitat cap els sls situats al darrera daquesta pea (entre aquesta i el Cam Vell de la Colnia). Aquesta ordenaci, si b podia ser vlida en el seu moment, requeria la seva modificaci, fent que la gran pea de sl privat amb front al carrer Frederic Mompou fos permeable en varis punts per tal de millorar laccessibilitat al nou hospital comarcal. Aix doncs, el PMU modifica lordenaci dels blocs E i H, que canvien la seva posici obliqua en relaci al carrer Frederic Mompou, per una posici perpendicular, per tal daconseguir lobertura de passos per a vianants que relacionin el carrer Frederic Mompou amb lhospital. La resta de blocs residencials no es modifiquen. Lequipament situat dins lmbit, entre el bloc H i els blocs anomenats Califrnia tamb es modifica per tal de permetre un altre pas entre aquest i el bloc H. Alhora, samplia la superfcie, es modifiquen els parmetres edificatoris i el tipus dequipament. Tot plegat per adequar lequipament a la nova situaci generada per la proximitat de la implantaci del nou hospital. Aix, es modifica lequipament previst, substituint el tipus socio-cultural pel tipus sanitari-assistencial. Aquestes modificacions de lordenaci obliguen a reconsiderar lactual estructura de la propietat modificant-ne, en la practica totalitat, les actuals parcelles, resultants de lanterior reparcellaci. Aquestes modificacions que en alguns casos esdevenen variacions de situaci, de configuraci, de dimensions, de superfcies o de la relaci de vinculaci entre parcelles, es concreten (referides a la denominaci de la reparcellaci vigent) en:

  P. 6 de 27

 • MODIFICACI DE LMBIT DEL POLGON I DETERMINACI DEL SISTEMA DACTUACI PMU SECTOR MOL NOU.

  AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT DEPARTAMENT DE GESTI URBANSTICA

  Ref: X111-2008-003 MOD AMBIT 14-07-09.doc

  Parcella 0 (vial), aquesta veu reduda la seva superfcie en ser ocupada parcialment per lampliaci de la parcella 3 (Equipament).

  Parcella 3 (Equipament), la seva superfcie samplia ocupant part de lactual parcella (vial) i part de la parcella 18.

  Parcella 9 (Parcs i jardins), es trasllada i amplia ocupant part de la parcella 15 i part de la 14.

  Parcella 12, no es modifica morfolgicament per si es veu modificada la seva relaci de vinculaci amb la 15 mancomunada en tant que aquesta es redueix.

  Parcella 13, no es modifica morfolgicament per si es veu modificada la seva relaci de vinculaci amb la 15 mancomunada en tant que aquesta es redueix.

  Parcella 14, es redueix la seva superfcie en ser ocupada per la nova zona verda i en una petita porci per la 16. Tanmateix fa ocupaci de la prctica totalitat de la superfcie de la parcella 9 destinada a Parcs i Jardins. Sobre aquest nova parcella sha dubicar el bloc E que sofreix variaci de la seva configuraci. Tamb veu modificada la seva relaci de vinculaci amb la parcella 15 mancomunada.

  Parcella 15, veu reduda la seva superfcie en ser ocupada parcialment per la nova zona verda. Es modifica la relaci de vinculaci amb les parcelles, 12, 13 i 14.

  Parcella 16, samplia la seva superfcie en ocupar una franja, en part, de la parcella 14 i en part, de la parcella 9.

  Parcella 17, no es modifica morfolgicament per si es veu modificada la seva relaci de vi

Recommended

View more >