grup rehberlİĞİ çaliŞmalari

Click here to load reader

Post on 24-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GRUP REHBERL ÇALIMALARI1. O
T U
R U
grup kurallar / Gruptan beklentiler
kurallar belirleme ve bu kurallara uygun
davranma konusunda ortak bir anlay
gelitirilmesi
belirlenmesi
Etkinlik 1: Eleme
2. Öfkenin bir duygu olduunu
kavrayabilme
olduunun farkna varma
10' 3. Paylam
5' 4. Sonlandrma
paylam
bilisel ve fiziksel ip uçlaryla öfke sonucu
oluacak tepkiyi önceden tahmin edebilme
2. Öfkelendiinde gösterdii tipik tepki
kalplarn belirleyebilme
Ek 1
paylam
snflandrma
verilen tepkiler
deitirmenin, duygular nasl deitirdiini
lml düünceler gelitirebilme
deneyimlerin paylalmas
5' 5. Sonlandrma
alkanlk haline getirebilme
2. Günlük hayatta öfkeyi tahrik eden Ek 3 5' 2. Duygularn ve düüncelerin deimesi
15' 3. Örnek olaylarn paylalmas
10' 4. Yaant üzerine deerlendirme durumlara kar bu teknii uygulayabilme
5' 5. Sonlandrma
5' 1. Önceki oturumun özeti 1. Geveme egzersizini kullanarak öfkeyi
fiziksel olarak kontrol etme
örenme

15' 1. Etkinlik 1: Duygu kartlar 1. Duygularmz daha iyi ifade etme ve
ben dilinin önemini vurgulama
dinleyici olmann yollarn örenebilme
10' 3. Ben dili
5' 1. Önceki oturumun özeti 1. Oturumlar hakknda genel bir
deerlendirme yapma, kazanmlar
- Öfke, kiiyi tehditlere kar uyarr ve kendisini korumasna olanak salar.
- Öfke, yeni örenmeler için motivasyon kaynadr.
- Öfke, snrlandrlabildii sürece salkldr ve ie yarar.
- Öfke, kontrol edilmediinde kiinin kendisi ve çevresi için zararl olabilir.
- Öfkenin salkl ve ie yarar olabilmesi için inkâr edilmemesi, bastrlmamas ve
öncelikle kabul edilerek tannmas ve kontrollü bir biçimde ifade edilmesi gerekir.
Öfkenin nedenleri nelerdir?
Öfkeye neden olan pek çok faktör vardr. Bu nedenden dolay öfke tek bana
incelenmemelidir. Çevresel olaylar, bilisel süreç ve yaplanmalar, fizyolojik uyarlma halini
destekleyen faktörlerdir ve her üçü birden öfkenin iddetini belirler. McClelland, öfkeyi
kiinin davransal tepkilerinden birisi olarak kabul eden bir model ileri sürülmütür.
Tablodaki modelde bütün faktörler birbirinden bamsz olmakla birlikte birbirleri arasnda
ilikilidirler. Bu model kiilerin düüncelerini duygularn ve davranlarn deerlendirerek
öfkelerine ait çevresel, fizyolojik ve bilisel belirleyicileri tamamlayabilmelerini
amaçlamaktadr.
çözümlenmesi gereken bir duygudur.
Öfke kontrolü nedir?
Öfke bizim temel ama ne yazk ki, çounlukla uygun olmayan ekillerde ifade
ettiimiz bir duygumuzdur. Birçok insan öfkesini ya bastrarak ya da en küçük tahrikle
patlayarak salksz bir ekilde ifade etmektedir. Yetikinler çounlukla öfkelerini ifade
etmenin uygun yollar için örnek olmadklarndan, genç ergenler bu becerilere sahip olmazlar
ve tepkileri uygunsuz ve etkisiz olur.
Gençlerin öfke yönetimi becerilerini örenebilmeleri için pek çok farkl teknik
kullanlabilmesine ramen, çou üç aamal sürece dayanr:
(1) Kendini ve/veya dierlerini incitebilecek davranlarn farknda olma,
(2) ncitici davranlar bakalar ile deitirme beceri ve tekniklerini örenme
(3)Yeni ve daha uyumlu davranlar gerçek hayatta kullanlabilir oluncaya kadar pratik
yapma.
Bu yeni davranlar kazanarak, gençler okulda, evde ve akranlar ile daha iyi ilikiler
kurabilirler.
Bu program ile amaçlanan örencilerin öfkelerini tanmalar, anlamalar ve kabul
etmeleridir. Örencilerin öfkelerini hiç yaamadan bastrmalar veya kontrolsüz yaamalar
yerine kontrol ederek yaamalar gerei üzerinde durulmutur.
Lise düzeyindeki örenciler için hazrlanm bu programda örenciler. Öfke denetimi
becerisi kazanacak olup, hayatlarnda karlaacaklar problemleri daha yapc yollarla
çözebilecek ve yaadklar öfkeyi olumlu yönde kullanabileceklerdir.
Gruplarn belirlenmesinde Durumluk Sürekli Öfke Ölçei (STAS)
kullanlacaktr (Ek-B). Bu ölçee göre puanlama 1-2-3-4 eklinde yaplacak olup, total
puana göre alt ve üst snrda bulunan örencilerden homojen bir grup oluturulmas
uygun olacaktr.
iletiimi kuvvetli bireylerde gruba dâhil edilebilir. Uygun rol modelleri grupta önemli
olduu için halihazrda pozitif becerileri olan örencileri de dahil ederek grubu
dengelemeniz gerekir.
Grubun Amaçlar
Gruptaki kii says 8-10 kii olmaldr.
Grup çalmasnn yaplaca yerin s ve k düzeyinin yeterli olmas önemlidir.
Ayrca çalma ortamnn üyelerin rahat edebilecei ekilde düzenlenmi olmasna
dikkat edilmelidir.
Grup lideri grup üyelerinin kendilerini daha rahat ifade etmelerini salamak için
grup üyeleri ile göz temas kurmal, eit konuma hakk vermeli, baz grup üyelerinin
grubu yönlendirmelerine izin vermemelidir. l k oturumlar üyeler arasnda bir güven
duygusu gelitirmek için kullanlabilir. Ayrca grup lideri üyeler gelmeden önce ortam,
malzemeleri, daire eklindeki oturma düzenini hazrlamaldr.
7. OTURUM 8. OTURUM
5. OTURUM 6. OTURUM
3. OTURUM 4. OTURUM
1.OTURUM 2. OTURUM
Oturum Says
DURUMLUK SÜREKL ÖFKE ÖLÇE (STAS)
YÖNERGE:
verilmitir. Her ifadeyi okuyun. Sonra genel olarak nasl hissettiinizi düünün ve ifadelerin sa
tarafndaki saylar arasnda sizi en iyi tanmlayan seçerek üzerine ( x ) iareti koyun. Doru ya da
yanl cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarf etmeksizin, genel olarak nasl
hissettiinizi gösteren cevab iaretleyin.
FADELER Hiç
5 Yaptm iyi bir iten sonra takdir edilmemek canm skar. ( ) ( ) ( ) ( )
6 Öfkelenince kontrolümü kaybederim. ( ) ( ) ( ) ( )
8 Bakalarnn önünde eletirilmek beni çok hiddetlendirir. ( ) ( ) ( ) ( )
9 Engellediimde içimden birilerine vurmak gelir. ( ) ( ) ( ) ( )
10 Yaptm iyi bir i kötü deerlendirildiinde çlgna dönerim. ( ) ( ) ( ) ( )
11 Öfkemi kontrol ederim. ( ) ( ) ( ) ( )
16 nsanlardan uzak dururum. ( ) ( ) ( ) ( )
18 Soukkanllm korurum. ( ) ( ) ( ) ( )
21 Davranlarm kontrol ederim. ( ) ( ) ( ) ( )
24 Beni çileden çkaran her neyse saldrrm. ( ) ( ) ( ) ( )
25 Öfkem kontrolden çkmadan kendimi durdurabilirim. ( ) ( ) ( ) ( )
26 Gizliden gizliye insanlar epeyce eletiririm. ( ) ( ) ( ) ( )
27 Belli ettiimden daha öfkeliyimdir. ( ) ( ) ( ) ( )
28 Çou kimseye kyasla daha çabuk sakinleirim. ( ) ( ) ( ) ( )
29 Kötü eyler söylerim. ( ) ( ) ( ) ( )
31 çimden insanlarn fark ettiinden daha fazla sinirlenirim. ( ) ( ) ( ) ( )
32 Sinirlerime hâkim olamam. ( ) ( ) ( ) ( )
34 Kzgnlk duygularm kontrol ederim. ( ) ( ) ( ) ( )
EK-B
Grup sürecinde uyulmas gereken kurallar belirleme ve bu kurallara uygun
davranma konusunda ortak bir anlay gelitirilmesi.
Grup süreci için ortak amaçlar belirlenmesi.
Öfke tanmnn yaplmas
Benim adm ………………. Psikolojik Danman (Rehber Öretmenim)’im. Bugün
sizlerle birlikte “öfke kontrolü” adn verdiimiz bir çalmaya balyoruz. Bugün ilk
oturumda hangi konular konuacamz ve çalmamzda neler yapacamz özetlemek
istiyorum. Ardndan bir tanma etkinlii yaparak daha sonra birlikte nasl
çalacamz, çalmadan ve birbirimizden beklentilerimizi konuacaz.
SÜRE
10'
15'
10'
5'
kurallar/Gruptan beklentiler
Etkinlik 1: Eleme
3. Öfkenin tanm
AMAÇ:
ARAÇ:
SÜREÇ:
Öfke Kontrolü konulu çalmamz 8 hafta olarak planlanmtr. (Grup lideri
oturumlardan ksaca bahseder)
kontrolü ve önemi üzerinde durun.
Grup içinde konuulanlar grup içinde kalacak, kesinlikle dar çkmayacaktr yani
gizlilik esas olacaktr,
grup üyesi dier bir üyeyle grupta yaanlanlarla ilgili birbirlerine destek olacak
ekilde etkileime girerler.
Grubun ileyii srasnda yaanlan duygu ve düünceler grup lideri dahil olmak
üzere o anda paylalr. Grup sonrasnda herhangi bir grup üyesi dier bir grup
üyesi ile bir araya geldiinde bunu paylaamaz.
Grupta üyelerin ne düündüklerinden çok ne hissettiklerine ve duygularna
odaklanmalar ve paylamalar beklenir.
nasl davranlmasn istiyorsak dierlerine öyle davranacaz. El-kol vs. akalar
yaplmayacak,
Bir ey söylemek isteyen parman kaldracak ve söz verilene kadar
konumayacak,
verilecektir,
“Biz” — “sen” ya da “insanlarla” balayan cümleler yerine “Ben” ile balayan
cümleler tercih edilecektir,
dinlemelidir,
j) Üyelere verilen ev ödevlerini yerine getirmeleri verilen eitimin etkililii için
önemlidir,
Etkinlik 1: Eleme (15dk.) Gruptaki örenci says kadar kart hazrlanr. Kartlarn üzerinde bulunan
semboller vastasyla elemeleri salanr. Ayn sembollerden oluan kart alan
örenciler ikierli e olurlar ve yan yana otururlar. Elerden biri A biri B olur. A’lar B
olan eine kendini anlatr. Sonrasnda B’ler A’lara anlatr.
Örenciler büyük çember olutururlar. Eler birbirlerinin yerine geçerek A’lar
B’lerin; B’ler A’larn anlatt bilgileri einin cümleleriyle anlatr.
2. Grup üyelerinin birbirini tanmas/Etkinlik 1: Eleme
Örencilerin öfkeyle ilgili düüncelerinin örenilmesi ve sonrasnda genel tanm
yaplmas.
Her bir grup üyesi için motive edici olumlu sözler söyleyin ve her birine
geldikleri için teekkür edin. ‘Bize inandn ve güvendiin için teekkür ederim’
Örencilerin varsa sorular yantlanr. Gelecek oturumda neler yaplacandan
bahsedilerek oturum sonlandrlr.
3. Öfkenin Tanm
Öfke: dier bütün duygular gibi insani ve normal bir duygudur. Öfke kendimizi ve
haklarmz korumamz gerektii mesajn veren ve bizi harekete geçiren bir duygudur. Biraz
sinir olmaktan çok iddetli öfke yaamaya kadar deiiklik gösterebilir. nsani ve normal bir
duygu olmasna ramen kontrolden çktnda birçok alanda problem yaamamza nende olabilir.
Sürekli öfke patlamalar yayorsak arkadalarmz bundan rahatsz olabilir ve bizden
uzaklaabilir. Çevremizdeki kiiler bizim öfkemize karlk verebilir. Büyük tartmalar hatta
fiziksel kavgalar yaanabilir.
Öfke duygusunun normal bir duygu olduunun farkna varma
Duygu Kartlar, Ek-1
paylamda bulunulur.
SÜRE
5'
20'
10'
5'
3. Paylam
4. Sonlandrma
AMAÇ:
ARAÇ:
SÜREÇ:
duygular.
Gruplara verilebilecek konular:
Akam okul çknda otobüs durandasnz. Uzun bir sra var ve otobüs gecikti.
Yaplan snavda öretmen senin kopya çektiini düündü.
Çok istediiniz bir konser için bilet srasndasnz ve çok az bilet kalm.
Etkinlik 1: Duygular Tanma (20dk.) Gruptaki örenci says kadar kart hazrlanr. Kartlarn üzerinde bulunan
semboller vastasyla elemeleri salanr. Ayn sembollerden oluan kart alan
örenciler ikierli e olurlar ve yan yana otururlar. Elerden biri A biri B olur. A’lar B
olan eine kendini anlatr. Sonrasnda B’ler A’lara anlatr.
Örenciler büyük çember olutururlar. Eler birbirlerinin yerine geçerek A’lar
B’lerin; B’ler A’larn anlatt bilgileri einin cümleleriyle anlatr.
“Duygular Tanma” etkinlii ile ilgili paylamda bulunulur.
Aadaki sorular gruba yöneltilerek duygularn tanma ve sonuçlar hakknda
farkndalk yaratlr.
Duygularmz ve bunlarn sonuçlarn fark ettiniz mi?
Örencilerin varsa sorular yantlanr. Gelecek oturumda neler yaplacandan
bahsedilerek oturum sonlandrlr.
EK-1 Öfke Durumu Kontrol Formu örencilere ev ödevi olarak verilir.
4. Sonlandrma
3. Paylam
Kullanl: Kii ve durumu öfkenizle ilgili olan uygun kareyi iaretleyiniz.
KLER
çinde bulunulan mevcut durumda bilisel ve fiziksel ipuçlaryla öfke sonucu
oluacak tepkiyi önceden tahmin edebilme
Öfkelendiinde gösterdii tipik tepki kalplarn belirleyebilme
Ek-1
göz önünde bulundurulur.
Sizi en çok öfkelendiren kiiler kimler?
Sizi öfkeye sevk eden kii ve olaylar sizde nasl bir etki brakyor?
Öfkenin aniden olup olmad hangi sklkla gerçekletii ne derece öfkelenildii
tartlr.
SÜRE
5'
5'
10'
10
10'
2. Öfkenin ne sklkla olduunun paylam
3. Öfke nedenlerini belirleme/snflandrma
tepkiler
2. Öfkenin Ne Sklkla Olduunun Paylam
AMAÇ:
ARAÇ:
SÜREÇ:
15
nedenlerini belirlemelerini ve snflandrmalarn isteyin. Örencilere aadaki örnekler
sunulabilir:
verdiiniz tepki (durumsal tepki)
(durumsal tepki)
Kalbin hzl hzl atmas (fiziksel tepki)
Kurallar çinediinizde, anne ve babanzn size baracan düünüp,
öfkelenmeniz (bilisel tepki)
tepki).
Öfkelendiinizde ne tür eyler yaparsnz?
Öfkelenmeden önce, hangi tür ipuçlarnn fark ettiniz? Bugünkü çalmadan
sonra ipuçlarna daha çok dikkat edeceinizi düünüyor musunuz?
Farkna vardnz, bu öfke ipuçlarnn gelecekte size ne gibi bir yardm olabilir?
Örencilere öfkelendiklerinde, öfke tepkilerinden nasl saknacaklar yönünde
çalmalar(beyin frtnas türünde) yaptrn. Bu çalmalar u ekilde gerçekletirin.
Durumu ve kiiyi unut: Örencilerden, öfke sonucunda kendilerinin ne tür zarar
gördüü ve bu tür bir tutumun kendi menfaatlerine olup olmadn deerlendirmelerini
isteyin.
3. Öfkenin Nedenlerini Belirleme/Snflandrma
Öfke tepkisinden önce bir dürtü vardr. Bu dürtü baz ipuçlaryla birlikte kiinin öfke tepkisi
vermeye hazr ve snrda olduunu gösterebilir. Bazen bu ipuçlar düünüldüünde veya
hissedildiinde olay meydana gelmeden önce bile deliye dönülebilir. Örnein: eer baz
derslerde sk sk problemle karlalyorsa o derste bulunmay düünmek bile öfkeye yol
açabilir.
16
Be defa derin nefes al veya içinden ona kadar say: Be kere tekrarlayarak
derin nefes alnr ve braklr veya 10’a kadar içten saylarak, rahatlama yönünde kendi
kendine telkinde bulunulur. Burada soukkanlln korunmas yönünde kiinin kendisine
verdii telkinler önem tar.
söylenmelerini ve bunun için de aadaki kavramlar kullanmasn tavsiye edin ‘’kendimi bu
konuda kontrol etmeliyim’
bahsedilerek oturum sonlandrlr.
kavrayabilme
Ek-2, yaz tahtas
Grup çalmamza ho geldiniz diyerek önceki oturumun özeti yaplarak paylamda
bulunulur.
yaamadklar sorulur.
paylalmas
AMAÇ:
ARAÇ:
SÜREÇ:
18
Tahtaya öfkenin ABC’si ( Ek-2 )çizilerek duygumuza olayn deil düüncelerimizin
neden olduu anlatlr.
Grup lideri baka örnekler de vererek konuyu pekitirmeye çalr. Düüncelere
yaplacak müdahalenin duyguyu deitirecei üzerinde durulur.
Aklc olmayan inançlardan bahsedilir.
bahsedilerek oturum sonlandrlr.
Filtreleme, Ar Genelleme: Bir arkadamzn bizimle sinemaya gitmek
istememesini “kimse benimle sinemaya gitmek istemiyor” anlamnda yorumlamak.
Kutuplam Düünce : “Ya benden yanasn ya deilsin” gibi. Bu alkanla göre
insanlar ya iyidir ya kötü; ya baarl ya baarsz; ya güzeldir ya çirkin.
Zihin Okuma: Zihin okuyucular iyi senaristtirler. Ufack bir hareketten yola
çkarak, kimin ne düündüünü, ne hissettiini, ne yapacan kafalarnda karara
balayverirler. nsanlarn da kendisi gibi hissedip tepki vereceine inanrlar.
Felaket Telall: “Bu snavdan kötü not aldm, snfta kalacam “ eklindeki
inançtr.
-Meli ,-Mal’lamak : Bu hatal düünce tarznda belirsizlik yoktur , her ey
konulara balanmtr. Bu düünce tarznda “mükemmel bir e, örenci, insan
olmalyz.””sorunlara çabuk çözüm bulmalyz.””hata yapmamalyz” eklinde mantk
d inanlar vardr.
Bu bak içinde biz mutlu olmak istiyorsak, bakalarn deitirip isteklerimiz
dorultusunda ne pahasna olursa olsun salamalyz.
Suçlama: Suçlama kendimize veya bir bakasna olabilir. Bu düünce tarznda
suçlanacak birinin olduunu bilmek büyük bir rahatlk salayacaktr.
Fedakarlk Seferberlii: Fedakarlk yaptmz sürece sevilecek , takdir edilecek bir
ben deerine kavuacamz düüncesidir. Birey bu ödül gelmediinde de çileden çkar
4. Sonlandrma
söylemedim. Merak
Arkadanz sizinle
Arkadanz sizinle
Arkadanz sizinle
randevusuna gecikti.
Günlük hayatta öfkeyi tahrik eden durumlara kar bu teknii uygulayabilme
Ek-3
Grup çalmamza ho geldiniz diyerek önceki oturumun özeti yaplarak paylamda
bulunulur.
örencilere fikirleri sorulur ve paylamalar salanr.
SÜRE
5'
5'
15'
10
5'
3. Örnek olaylarn paylalmas
4. Yaant üzerine deerlendirme
5.OTURUM
AMAÇ:
ARAÇ:
SÜREÇ:
21
Ne oldu?
Ne düündüm?
Ne hissettim?
Yeni düüncelerim:
Yeni duygularm:
Örnek Olay 1: Snfnzdan çok yakn bir arkadanz yapm olduu doum günü
partisine sizi çarmad.
Örnek Olay 2: Okulda disiplin cezas aldmdan dolay ailem hafta sonlarnda
dar çkmam yasaklad.
Örnek Olay 3: Derse geç girdiimden dolay öretmen derse girmeme izin vermedi
ve yarm gün yok yazldm. Devamszlk durumum da oldukça fazla.
Bu örnekler üzerinden konuulduktan sonra Ek-3 formu örencilere verilir. Kendi
yaadklar bir olay üzerinden deerlendirme yapmalar istenir.
Örencilerin varsa sorular yantlanr. Gelecek oturumda neler yaplacandan
bahsedilerek oturum sonlandrlr.
Açklama: Durumu yaznz ve durum hakknda düüncelerinizi ve duygularnz forma kaydediniz.
Daha sonra düüncelerinizi, neyin deitiini ve yeni duygularnz yaznz.
Ne oldu?
Ek-4,
Grup çalmamza ho geldiniz diyerek önceki oturumun özeti yaplarak paylamda
bulunulur.
nefes alma ve sistematik geveme konusunda bilgilendirilir.
SÜRE
5'
30'
5'
3. Sonlandrma
AMAÇ:
ARAÇ:
SÜREÇ:
24
bahsedilerek oturum sonlandrlr.
sismelidir. Dogru nefes alp almadgnzkontrol etmek için sag elinizin avuç içini midenize,
sol elinizi gögsünüze koyun.
Nefes aldgnzda sag eliniz hareket ediyorsa dogru nefes alyorsunuz demektir.
Derin nefes alrken yavas ve ritmik olmasna dikkat edin. Örnegin: uyurken nefes alp
vermeniz gibi. Sinirleneceginizi anladgnz anda derin nefes almak için birkaç dakikanz
ayrn. Diyaframnzdan yavassa nefes almaya basladgnz zaman kaslarnz gevsemeye
baslayacak ve gerginliginizin azaldgn hissedeceksiniz.
Sistematik gevseme:
sayesinde gergin olan kaslarnz tespit ederek rahatlatlmas saglanmaktadr. Sistematik
gevseme öfke annda sizin daha az öfke duymanz salamayacaktr. Bu teknik öfke
durumundan sonar sizin daha fazla rahatlamanza ve az öfkeli olmanza yardm edecektir.
Öfkenin yol açtg uzun süreli belirtileri (Örn.; gerilme, kas agrlar) bedensel
rahatszlklarn azalmasn ve hatta ortadan kalkmasn saglayacaktr.
25
EK-4
Burnunuzdan havann girip çktn hissedin. Yavaça derin derin nefes aln. Simdi nefesinizi tutun ve
yavaça verin. Tüm vücudunuz geviyor. imdi sakinsiniz, rahatsnz ve huzur dolusunuz. Nefesinizi her
alverite sizi kaplayan geveme duygusunu hissedin. Gevemeyi, gerilimin yerini alan derin huzuru
hissedin. En rahat olduunuz ekli aln. Gözlerinizi kapatn. Daha önce örenmi olduunuz gibi derin
derin nefes aln ve tutun. Yavaça verin. Bütün enerjinizi topuklarnzda younlatrn. Topuklarnz
kuvvetlice yere bastrn. Topuklarnzdaki gerginlii hissedin. imdi gevetin bu gerginliin yava yava
ortadan kalktn hissedin. Topuklarnzn ne kadar gevediini hissedin. Derin derin nefes aln ve tutun.
Yavaça verin. Sa ayanzdaki kaslar gerin ve brakn. Ayak parmaklarnz kvrp iyice skn. Yava
yava serbest brakn, tamamen gevemesini ve bütün gerginliin akp gitmesini salayn. imdi sol
ayanzdaki kaslar gerin ve brakn. Ayak parmaklarnz kvrp iyice skn. Yava yava serbest brakn,
tamamen gevemesini ve bütün gerginliin akp gitmesini salayn. Yavaça derin bir nefes aln tutun ve
brakn. imdi kalça ve bacaklarnz birlikte gerin. Gerin ve brakn. Gevemeyi hissedin, bütün
gerginliin vücudunuzdan akp gitmesini salayn. Yavaça derin bir nefes aln, tutun ve brakn. Sizi
saran gevemeyi rahatlamay hissedin. imdi karnnz dar itin. Bütün gücünüzle. imdi yavaça
brakn. Karnnzn ne kadar gevediini hissedin. Derin nefes aln ve tutun, yavaça verin. imdi karn
kaslarnz içeri çekin, çekin, çekin… Yavaça brakn. Karnnzn ne kadar gevediini hissedin. Derin
nefes aln ve tutun. Yavaça verin. Sa omzunuzu kulanza doru kaldrn. imdi gerginlii hissedin.
Yava yava serbest brakn. Gevemeyi hissedin. imdi sol omzunuzu kaldrn iyice kaldrn imdi
gerginlii hissedin. Yava yava serbest brakn, omzunuzdaki gevemeyi hissedin. Yavaça derin bir
nefes aln ve tutun. Yavaça derin bir nefes aln tutun ve brakn. ki yumruunuzu da skn, iyice skn,
yumruklarnzn ellerinizin gerginliini hissedin. imdi gevetin bu gerginliin yava yava ortadan
kalktn hissedin, ellerinizin ne kadar gevediini hissedin. Derin derin nefes aln, nefesinizi tutun ve
verin. imdi kollarnz ve yumruklarnz birlikte skn. Yumruklarnz ve kollarnzdaki gerginlii hissedin.
Serbest brakn, gevsek brakn. Ne kadar gevediini hissedin. Yavaça derin bir nefes aln tutun ve
brakn. Banz çeneniz gösünüze deecek ekilde öne bükün, ensenizdeki gerilimi hissedin. Yava
yava serbest brakn, tamamen gevemesini salayn. Banz geriye srtnza deecek ekilde arkaya
bükün, boynunuzdaki gerilimi hissedin. Yava yava serbest brakn, tamamen gevemesini salayn.
Dudaklarnz skn, daha kuvvetli skn. Derin nefes aln ve tutun. Yavaça verin. Dilerinizi skn, daha
kuvvetli. Gerginlii hissedin, yava yava serbest brakn, gevemeyi hissedin. Tüm çene kaslarnz
geviyor. Yavaça derin bir nefes aln tutun ve brakn. imdi yanaklarnz balon gibi iirin. Yavaça
brakn. Yavaça derin bir nefes aln, tutun ve brakn. imdi aln kaslarnz gerin, daha kuvvetli.
Gerginlii hissedin. Yava yava serbest brakn, gevemeyi hissedin. Yavaça derin bir nefes aln tutun
ve brakn. Gözlerinizi skn, etrafndaki gerilimi hissedin, daha kuvvetli. Gerginlii hissedin. Yava yava
serbest brakn. Gevemeyi hissedin. Yavaça derin bir nefes aln tutun ve brakn. imdi bütün
vücudunuzu skn, tüm vücudunuz gerilsin. Yavaça brakn. Yavaça derin bir nefes aln tutun ve brakn.
Su anda tamamen rahatladnz. Bütün kaslarnz gevedi. Bütün gerilimler yok oldu. imdi bir deniz
kenarn da olduunuzu düünün. Su anda masmavi denizi seyrediyorsunuz. Kumsaln scakl adeta bütün
vücudunuzu kaplyor. Arka taraftaki çam ormanlarnn kokusu rüzgârn eliinde size geliyor. Derin bir
nefes alyorsunuz, çam kokusu adeta bütün cierlerinizi kaplyor. imdi denize girdiinizi düünün. Her
kulaç atta üzerinizdeki arlklarn bir bir denize döküldüünü hissedin. Yüzdükçe rahatladnz
düünün. Yava yava sahile geri dönün. Srt üstü kendinizi kumlarn üzerine brakn. Adeta kumlar sizin
için yastk döek olmular. Kalan arlklarda kumlarn scakl tarafndan emiliyor. Artik çok rahatsnz.
Adeta pamuk gibi kaslarnz gevedi. Biraz sonra gözlerinizi açnca kendinizi çok hafif, enerji dolu, sakin
hissedeceksiniz. Gözlerinizi açn.
imdi oturduunuz koltukta kendinizi en rahat pozisyona getirin ve gözlerinizi
kapatn. Dikkatinizi nefes al veriinize younlatrn. Burnunuzdan derin bir nefes
aln. Aldnz nefesi aznzdan yavaça verin. Tekrar burnunuzdan derin bir nefes
aln…1-2 saniye bekleyin ve aznzdan yavaça verin. Her aldnz nefesle vücudunuza
taze, ferah bir hava doluyor. Her nefes verite vücudunuzun yava yava gevediini
fark ediyorsunuz. Giderek vücudunuz arlayor ve daha da geviyorsunuz. O kadar
gevediniz ki kprdamak istemiyorsunuz. Bütün bedeninizin sakin ve ar olduunu
hissediyorsunuz. Yava ve sakin bir ekilde nefes alp vermeye devam edin… imdi
kendinizi rahat ve güvende hissedebileceiniz bir yer hayal edin. Buras istediiniz her
yer olabilir, yeryüzü, gökyüzü, bir bulutun üstü ya da bir deniz kenar, ya da bir aaç
alt, ya da scack yatanz olabilir… Burada kendinizi hem rahat hem de güvende
hissediyorsunuz. Kimse sizi rahatsz edemeyecei bir yerdesiniz. Etraftaki sesleri
veya sadece sessizlii dinliyorsunuz…Vücudunuzda bulunduunuz yerin ssn
hissediyorsunuz… Bulunduunuz yer kendinizi en rahat hissettiiniz yer. Buraya gelince
sizi rahatsz eden düünceler, olaylar, durumlar her ne varsa yava yava bulutlar gibi
dalyor. Sizi skan her ne varsa giderek küçülüyor, giderek sanki su damlalar gibi
buharlap uçuyor. Buras öyle bir yer ki sizi bütün skntlarnzdan uzaklatryor…
Giderek daha da rahatlyorsunuz, ferahlyorsunuz. Kendinizi özgür
hissediyorsunuz. Buras sizin kendiniz için seçtiiniz özel yeriniz. stediiniz zaman
buraya gelip, tekrar bu rahatlama duygusunu yaayabilirsiniz. imdi tekrar bedeninize
odaklanyorsunuz. Nefesiniz sakin ve huzurlu. Bedeniniz enerji dolu. Kendinizi dinlenmi
ve rahatlam hissediyorsunuz. imdi gününüze kald yerden devam etmek için
hazrsnz. Hazr olduunuz zaman acele etmeden yavaça gözlerinizi açabilirsiniz.
27
Amaç Duygularmz Daha yi fade Etme ve Ben Dilinin Önemini Vurgulama,
Etkili letiim Becerileri ve yi Bir Dinleyici Olmann Yollarn Örenebilme
Yaz tahtas, kalem, Ek-5, Ek-6
Etkinlik 1: Duygu Kartlar (15dk.) Yaplacak etkinlik için gruptan be örenci seçilir. Örencileri, snf ya da snfn
dna alarak "Duygu Kartlarn" datn. (Ek-5)
1. örenciye ’kzgn’,
2. örenciye ’sevinçli’,
3. örenciye "üzgün",
4. örenciye "heyecanl",
5. örenciye "akn"…