groot vlaardingen week22

Download Groot Vlaardingen week22

Post on 22-Jul-2016

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Groot Vlaardingen

TRANSCRIPT

 • www.grootvlaardingen.nlWoensdag 27 mei 2015

  75 JAAR

  AANBIEDINGEN

  WWW.CORRECT.NL010-4.618.618

  Ook deze week in Groot Vlaardingengemeentelijk nieuws met onder andere: Nieuwe opzet bibliotheek

  Vlaardingen Werkzaamheden Broekpolder Start renovatie riool

  Van Beethovensingel Ode aan de Haring

  Werkzaamheden Broekpolder Voorbereidingen Educatief Archeologisch Erf

  Vanaf 1 juni wordt een gedeelte van de Broekpolder,ten noorden van het Klauterwoud, gesaneerd en opge-hoogd. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

  Tijdens de werkzaamheden wordt het gebied afgezet met linten en mag het niet betreden worden. Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt het terrein weer toegankelijk. Het gaat om het gebied rechts van de slagboom met de grootte van ongeveer een voetbal-veld. Er wordt een aantal bomen gekapt en er komen rijplaten voor de vrachtwagens. Gedurende het werk is er veel vrachtverkeer voor het aanleveren van grond. De parkeerplaats bij de slagboom blijft beschikbaar maar de

  Broekpolder is via de slagboom beperkt bereikbaar. Om bij het Klauterwoud te komen ga je via de hoofdingang.

  Educatief Archeologisch ErfDe sanering en ophoging zijn nodig voor de voor-bereiding van het Educatief Archeologisch Erf, een archeologische nederzetting. Het historische landschap en opgegraven gebouwen uit de streek worden 1 op 1 gereconstrueerd. Als eerste wordt een Vlaardingen Cultuurhuis gebouwd, een reconstructie van een huis uit de Nieuwe Steentijd, 3000 jaar v Chr. De bouw hiervan start in de zomer van 2016 door de vakgroep Experimen-tele Archeologie van de Universiteit van Leiden.

  De gemeente Vlaardingen heeft een bezuinigings-taakstelling van 500.000,- op het bibliotheekwerk. Daarvoor is het noodzakelijk dat de bibliotheek wordt losgemaakt van de gemeentelijke organisatie en samen gaat met een andere bibliotheek. De biblio-theek in Vlaardingen is een van de laatste bibliotheken in Nederland die nog onderdeel is van een gemeente-lijke organisatie.

  Het college onderzoekt het samengaan met Bibliotheek Maassluis|Midden-Delfland. Door een andere indeling van de bibliotheek en los te gaan van de gemeentelijke organisatie hoeft deze bezuiniging niet te leiden tot grootschalige afbraak. De bibliotheek kan door het samengaan met een andere bibliotheek makkelijker fondsen en sponsoren werven. De gemeente blijft de bibliotheek wel financieel ondersteunen.

  Nieuwe opzet voor de bibliotheek in Vlaardingen: kinderbibliotheken met servicepunten

  De bibliotheek in de Waalstraat in het centrum blijft bestaan. De bibliotheek in de Holy verandert in een kinderbibliotheek. Daarnaast komen er nog twee kinderbibliotheken in de Westwijk en de Babberspolder. Deze kinderbibliotheken bevatten ook een servicepunt voor volwassenen. Het bibliotheekwerk gaat zich richten op jeugd en educatie, het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, het bijdragen aan de zelfredzaamheid en daarmee aan de participatie van inwoners. De bibliotheek heeft daarmee een belang-rijke sociaal-culturele rol.

  woensdag 27 mei 2015

  Fotografie: Ron van Rossum

  GemeenteraadOp donderdag 4 juni bent u om 20.00 uur van harte wel-kom voor de raadsvergadering in het stadhuis, ingang Markt 11.

  De agenda en de stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

  Kom langs of volg een van de vergaderingen via: www.vlaardingen.nl/raadlive Omroep Vlaardingen (107.8 MHZ in de ether en 105.9

  op de kabel)

  CollegebesluitenDe nieuwe besluiten van het college van burgemeester en wethouders staan vanaf woensdagochtend op de website. Kijk op www.vlaardingen.nl/collegebesluit.

  Een voorbeeld van een huis uit de Nieuwe Steentijd in de Flevopolder. Ook dit project is uitgevoerd door de vakgroep ExperimenteleArcheologie van de Universiteit van Leiden.

  Werkgroepen maken nieuwe start met Vitalisering BinnenstadOm de binnenstad nog aantrekkelijker te maken en in te spelen op demografische, economische en technologische ontwikkelingen, is een nieuwe impuls gegeven aan de vitalisering van de binnen-stad. Omdat de binnenstad van iedereen is, hebben belanghebbende Vlaardingse partijen het Programma Vitalisering Binnenstad uit 2009 geactualiseerd om daaruit nieuwe actiepunten te ontwikkelen.

  Waar voorheen de gemeente altijd het voortouw nam om dergelijke plannen en programmas te maken, zijn het nu vertegenwoordigers van onder andere de detailhandel, horeca, vastgoed, kunst & cultuur die de gemeente hebben gevraagd om een bijeenkomst te organiseren met belanghebbenden. In totaal zijn er drie bijeenkomsten geweest waarbij een start is gemaakt met een concreet actieplan om de binnenstad regio-naal sterker op de kaart te zetten.

  WerkgroepenTijdens de bijeenkomsten zijn de resultaten van de afgelopen jaren met elkaar gedeeld, is de eerste hand gelegd aan een concrete actiepuntenlijst met nieuwe acties en activiteiten voor de binnenstad voor de komende jaren. Er is een concept-uitvoerings-programma (UVP) opgesteld. Onder leiding van een kwartiermaker werken drie aparte werkgroepen het concept-UVP verder uit. Die werkgroepen zijn: 1. versterken van de kernwaarden (historie en water), 2. winkelen en uitgaan en 3. bereikbaarheid en parkeren.

  Vitalisering BinnenstadIn 2009 presenteerde de gemeente Vlaardingen de Visie Vitalisering Binnenstad. Met het actieplan dat aan deze visie verbonden was, zijn er in de afgelopen jaren tast-bare resultaten in de Vlaardingse binnenstad geboekt. Het Veerplein heeft een nieuw tapijt gekregen, de Westhavenplaats en Blokmakersplaats zijn opnieuw ingericht, met de aanpak van de Hoogstraat is gestart en de V&D werd weer naar Vlaardingen gehaald. Door de ontwikkelingen in het vastgoed zoals leegstand, de krimpende economie en de veranderende consu-mentenwensen moet er kritisch gekeken worden hoe de Vlaardingen binnenstad weer sterk gemaakt kan worden voor de toekomst.

  Volg Vlaardingen via Facebookwww.facebook.com/gemeentevlaardingen

  voskamp.meesterbakker.nl

  Wij bieden u de hoogste prijs

  voor uw (sloop)auto!

  T: 0181-613988E: info@spijkcitybv.nl W: www.spijkcitybv.nl

  WWW.WERELDOPLEIDING.NL

  INFOMIDDAGV MBO | MBO

  VAN 13.00 TOT 16.00 UUR

  3 J U N I

  ZOMERSAUNA ENTREE

  19,50

  Zie onze advertentie elders in dze krant www.wijtman.nl

  Vlaardings hyperrealistisch tekenwonder Rajacenna heeft meegewerkt aan het nieuwe albuw van Amerikaanse zanger Adam Young (Owl City). Rajacenna toont in een timelapse-video die toont hoe de coverart van het album tot stand komt. Voor de 22-jarige tekenares is dit project n van de meest gedetailleerde kunststukken tot nu toe. De cover is een zeer ingewikkeld design met daarin vele verschillende componenten van muziekinstrumenten. Foto: PR

  Rajacenna helpt Owl City zanger Adam Young

  VLAARDINGEN - Een samen-werkingsinitiatief van win-keliers, ondernemers en andere partijen in de bin-nenstad willen op zaterdag de sluitingstijd van 17 naar 18 uur verhogen. Hiermee zou de kans op een aanslui-tend diner en eventueel bi-oscoop-, theater- of horeca-bezoek aanzienlijk vergroot worden. Dit is een van de mogelijkheden om de bin-nenstad van Vlaardingen

  aantrekkelijk te maken, zo bericht het AD op 26 mei. Voormalig voorzitter van Stichting Stadshart en on-dernemer Ronald Huiskens is aangesteld als kwartier-maker voor de binnenstad. Samen met een binnen-stadmanager en drie werk-groepen richten zij zich op Citymarketing, bereikbaar-heid en parkeren en het verbinden van winkelen en uitgaan.

  Winkels willen op zaterdag langer open

  STRAATFEEST VOOR KIKANederlandse artiesten staan belangeloos op feest Samantha & friends

  6

  WIE STAAN 13 JUNI IN FINALECion, Zwaluwen, Deltasport en CWO in halve fi nales van het Vlaardings kampioenschap

  12

  #WijWest CrewVLAARDINGEN - Vanaf nu kunt u ze in de Westwijk tegenkomen; de #WijWest Crew! Herkenbaar in hun sweatshirts met het logo van het project er op. De voorna-melijk jongeren die deel uit-maken van deze Crew gaan met enkele oudere crewle-den en een mobieltje korte interviews houden bij zo veel mogelijk verschillende mensen in de wijk, bij de winkelcentra maar ook bij de kandidaten die door de vorige geinterviewden zijn genomineerd. Door middel van deze korte fi lmpjes (terug te zien op de Facebook pagina WijWest) krijgen de bewoners van de Westwijk een beter beeld van de personen die met u deel uit maken van de wijk; Wie is nu eigenlijk die per-soon die u regelmatig in de wijk of in de winkel tegen-komt maar nog nooit ge-sproken hebt. Het doel van dit project (ontstaan vanuit het Leefbaarheidsplatform Westwijk) is om zo veel mo-gelijk mensen of groepen op een leuke manier aan het woord te laten en kennis met elkaar te laten maken en zo te horen hoe de Westwijk word ervaren door de bewo-ners die in de wijk wonen.

  KLIK & WIN ACTIE

  Dansen voor MS; win kaarten voor balletvoorstellingGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  REGIO - Vanwege het suc-ces van vorig jaar, organi-seerde het Fonds Schiedam Vlaardingen ook dit jaar weer een programma voor burgerinitiatieven. Niet al-leen stichtingen en vereni-gingen maar ook groepjes actieve burgers konden nu een donatie aanvragen voor een goed (buurt)initiatief. Inmiddels zijn alle aanvra-gen beoordeeld. Vijf inzen-

  dingen zijn beloond met een donatie. Opvallend was dat er dit jaar veel aanvragen werden ingediend van bur-gers die met elkaar de straat willen opknappen. Het Fonds stelde onder an-dere een donatie beschik-baar voor de aanschaf van keukenbenodigdheden voor het project De Eetkazerne van Stichting van Ruyten-burch dat binnenkort start.

  Fonds steunt vijf burgerinitiatieven

  Persberichten sturenPersberichten kunnen tot maandag 9 uur worden ge-mai