groot vlaardingen week29

Download Groot Vlaardingen week29

Post on 22-Jul-2016

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Groot Vlaardingen

TRANSCRIPT

 • www.grootvlaardingen.nlWoensdag 15 juli 2015

  ZOMER OPRUIMING

  PROFITEER VAN DE

  WWW.CORRECT.NL010-4.618.618

  Ook deze week in Groot Vlaardingen gemeentelijk nieuws met onder andere: Voorjaarsnota 2015 vastgesteld

  Watertoren krijgt nieuwe toekomst

  ZomerOndernemers welkom in

  Vlaardingen

  Heerlijk naar de Heemtuin deze zomer

  Voorjaarsnota 2015:Vlaardingen nancieel op de goede weg

  De gemeenteraad heeft donderdag 9 juli 2015 in meerderheid ingestemd met de nancile kaders voor Vlaar-dingen. Deze nancile kaders staan beschreven in de Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota zijn alle tot nu toe bekende nancile ontwikkelingen opgenomen en staan de kaders voor het opstellen van de begroting 2016. De Voorjaarsnota laat zien dat de nancile situatie van de gemeente Vlaardingen verbeterd is. Het college kan weer beperkt investeren in de stad en de voorzieningen in de stad blijven bestaan.

  woensdag 15 juli 2015

  Foto

  gra

  e: R

  on v

  an R

  ossu

  m

  Autobranden in VlaardingenZiet u iets verdachts? Bel 112In Vlaardingen zijn sinds half april veertien voertuigen getroen door brand, waarvan de meesten in de VOP. Bijelf verschillende incidenten zijn twaalf autos in brand gestoken, een quad en een invalidenvoertuig. GemeenteVlaardingen en de politie roepen iedereen op 112 te bellen bij verdachte situaties. Heeft u informatie over de dader(s) maar wilt u liever anoniem blijven, bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

  Burgemeester Bert Blase: Ik ben er eerlijk gezegd goed ziek van. Voor de mensen wiens auto is getro en, maar ook voor de buurt. Het gevoel van onrust dat dit met zich meebrengt. We doen er, samen met de politie, alles aan om de branden te voorkomen.

  Lichtblauwe Brigade en BuurtpreventieNiet alleen de politie heeft het toezicht verscherpt, ook de Lichtblauwe Brigade en Buurtpreventie surveilleren vaker. De Lichtblauwe Brigade zorgt voor handhaving en veiligheid: van toezicht tot verbalisering, van voorlichting tot waarschuwing. Toezichthouders van de Lichtblauwe Brigade zijn buitengewoon opsporingsambtenaar en mogen bekeuringen uitdelen. Buurtpreventie bestaat uit vrijwilligers, veelal uit de wijk zelf, die regelmatig rondes lopen door de wijk en extra oren en ogen zijn voor de politie en de gemeente. Wilt u meer informatie over Buurtpreventie en/of u aanmelden? Kijk dan op www.vlaardingen.nl/buurtpreventie.

  112, ook bij verdachte situatiesBij veel mensen bestaat het idee dat alarmnummer 112 alleen gebeld mag worden als een leven in gevaar is. Dat is niet meer zo. U mag 112 ook bellen als u getuige bent van een misdrijf of als iemand zich verdacht ophoudt in uw wijk. Uw meldingen zijn erg belangrijk voor de politie, 80% van de aanhoudingen die op heterdaad plaatsvinden, komt door een melding van bewoners.

  GemeenteraadTijdens de komende zomerweken zijn er geen vergaderingenvan de gemeenteraad.

  De eerste openbare vergaderingen na de zomervakantie zijn op donderdag 27 augustus aanstaande. Het betreft dan een commissievergadering en een orinterende avond. De agendas voor deze raadsavond worden gepubliceerd in het Gemeentenieuws van woensdag 26 augustus aanstaande.Alle vergaderstukken en overige informatie over de gemeenteraad vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

  CollegebesluitenDe besluiten van het college van burgemeester en wet-houders staan iedere woensdagochtend op de website. Kijk op www.vlaardingen.nl/collegebesluit.

  In de 39 meter hoge watertoren naast het Oranjeparkkunt u in de toekomst uit eten, overnachten in een bed& breakfast en een kunstgalerie bezoeken. Ook kuntu hier op een terras genieten van het uitzicht op hetpark of naar het dakterras gaan voor een spectaculairvergezicht. De leegstaande watertoren op de woning-bouwlocatie De Buitenplaats Van Ruytenburch is doorde gemeente Vlaardingen verkocht aan een nieuweeigenaar, architect en ondernemer Rolf Bruggink. Wet-houder Hans Versluijs: De nieuwe bestemming is eenverrijking voor de stad en vergroot de aantrekkings-kracht van het gebied.

  De gemeente en de nieuwe eigenaar hebben afgesprokendat het uiterlijk van de watertoren behouden blijft en dathet historische erfgoed weer in goede bouwkundige encultuurhistorische staat komt. Bruggink heeft zowel dewatertoren als een stuk grond aan de zuidkant gekochtvoor aanleg van een terras. De gemeente richt de

  buitenruimte rondom de watertoren zo in, dat een bezoeker het beleeft als een deel van het Oranjepark. Er komt een openbaar parkeerterrein ten noorden van de watertoren.

  Erfgoed behoudenHeijmans Vastgoed, de ontwikkelaar van de woonwijk De Buitenplaats Van Ruytenburch, heeft de koper/exploitant gezocht en gevonden. De watertoren is een van de blikvangers in de toekomstige woonwijk. Samen met de voormalige brandweerkazerne vormt de watertoren het erfgoed in de wijk. De watertoren is gebouwd in 1955 en bestaat uit zes bovengrondse verdiepingen en een kelderruimte waar de pompinstallaties staan. Bovenin de toren zijn twee waterreservoirs.

  Over De Buitenplaats Van RuytenburchDe Buitenplaats Van Ruytenburch ligt aan de rand van t Hof en het Oranjepark en op loopafstand van het historische stadscentrum.

  De Buitenplaats Van Ruytenburch wordt stapsgewijs in deelgebieden ontwikkeld. Meer info: www.vanruytenburch.nl.

  Fotogra e: Ron van Rossum

  Duurzaamheid bij scholen, gratis openbaar vervoer voor minima en aanpak eenzaamheid.Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 zijn acht moties en een amendement ingediend. Het amendement is verworpen. Vier moties werden ingetrokken naar aanleiding van toezeggingen vanuit het college. Drie moties zijn aangenomen: motie over duurzaamheid bij scholen, gratis openbaar vervoer voor minima en aanpak eenzaamheid. Het college moet nu laten onderzoeken of het mogelijk is om de Vlaardingse schoolgebouwen te verduurzamen, zoeken naar een aanpak ter voorkoming van het in een isolement raken van mensen en onderzoeken of het mogelijk is om openbaar vervoer gratis te maken voor minima.

  Voorzieningen blijven bestaanDe voorzieningen - de Stadsgehoorzaal, de bibliotheek, de buurthuizen, de kinderboerderij, de dierenweides enhet zwembad in de stad blijven bestaan door de samenwerking met inwoners, ondernemers, vertegen-woordigers van organisaties en instellingen in de stad.

  Uitgangspunten nancieel beleid voor opstellen VoorjaarsnotaHet college heeft in het coalitieakkoord 2014-2018 het werken aan een nancieel gezond Vlaardingen als belangrijkste doelstelling benoemd. Dat betekent dat het

  college niet meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. De toekomstige inkomsten uit de grondexploitaties zijn realistisch en voorzichtig geraamd. Het college wil voldoende eigen vermogen hebben om risicos op te vangen en wil investeren in de stad mits er nancile ruimte is.

  Wat is een Voorjaarsnota?In de Voorjaarsnota laat de gemeente zien hoe ze er nancieel voor staat. De burgemeester en wethouders van Vlaardingen gebruiken deze cijfers om de begroting voor het komende jaar te maken. Ze beslissen op basis hiervan of ze extra geld kunnen uitgeven of dat ze moeten bezuinigen.

  Waar kan ik de Voorjaarsnota vinden?U vindt de Voorjaarsnota op www.vlaardingen.nl.

  Wat is een motie en een amendement?In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd aan het college van burgemeester en wethouders. Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota zijn acht moties en een amendement ingediend. Het overzicht van alle ingediende amendementen en moties vindt u op www.vlaardingen.nl.

  Watertoren krijgt nieuwe toekomst

  voskamp.meesterbakker.nlvoskamp.meesterbakker.nl

  Japanner ontdekt bekende VlaardingerVlaardingen - Een Japanse schrijver bleek bezig met een biografie over een Vlaardin-ger die een bijdrage op het gebied van de mensenrech-

  ten heeft geleverd aan de Japanse grondwet. Dit wekte de nieuwsgierigheid van een studiezaalmedewerker in het archief. De Vlaardinger

  in kwestie is Pieter Kornelis Roest (1898-1968), geboren in de Eendrachtstraat. Lees volgende week het hele ver-haal in Groot Vlaardingen!

  Zwanenfamilie terug op stekVlaardingen - Paul Meul-dijk stuurde de redactie een update over de zwanenfa-milie. Na enige tijd elders te zijn geweest, zijn de zwa-nen weer terug op het kruis-punt bij het Kruidenpad/Al-bert Schweitzersingel. Nu niet alleen de vader als be-schermer op de weg, maar het hele gezin op de weg. De vader loopt nog steeds erg moeilijk en mank, dat zal wel niet meer beter gaan waarschijnlijk. Hopenlijk hebben alle automobilisten begrip voor de zwanen en rijden ze een straatje om.

  Vader zwaan is not niet volledig hersteld van de aanrijding. Zijn jongen groeien ondertussen flink! Foto: Paul Meuldijk

  Aanhoudingen alcoholcontrolesRegio - Bij alcoholcontroles in Vlaardingen en Schie-dam op 10 juli bliezen in totaal zes weggebruikers bo-ven de streep.Vier van hen bleken daad-werkelijk teveel gedronken te hebben om niet meer te mogen rijden en kregen een proces verbaal. Een 29-ja-rige Schiedammer spande de kroon: hij blies 1115 ugl, ruim vijf keer meer dan maximaal is toegestaan (220 ugl). Zijn rijbewijs is inge-vorderd door de aanwezige agenten en vrijwilligers.

  Blase blijft burgemeesterVlaardingen - Bert Blase blijft waarnemend burge-meester van Vlaardingen. Dit is de uitkomst van over-leg tussen de fractievoorzit-ters uit de gemeenteraad, de Commissaris van de Ko-ning, de heer Jaap Smit, en Bert Blase. De start van een procedure die moet leiden tot een nieuwe Kroonbe-noemde burgemeester in Vlaardingen wordt uitge-steld tot begin 2016.Met de benoeming van een waarnemend burgemeester kwam de Commissaris van de Koning in 2014 tegemoet

  aan een breed gedragen verzoek vanuit de gemeen-