geÇİcİ koruma saĞlanan yabancilarin ÇaliŞma … · 1 geÇİcİ koruma saĞlanan yabancilarin...

of 10/10
GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR UYGULAMA REHBERİ ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Post on 01-Dec-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GEC KORUMA SALANAN

  YABANCILARIN ALIMA

  ZNLERNE DAR UYGULAMA

  REHBER

  ULUSLARARASI GC GENEL MDRL

 • 1

  GEC KORUMA SALANAN YABANCILARIN ALIMA ZNLERNE DAR

  UYGULAMA REHBER

  BRNC BLM

  AMA VE KAPSAM, YASAL DAYANAKLAR, TANIMLAR

  1.1. Ama ve Kapsam

  Bu rehberin amac, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayl Yabanclar ve Uluslararas Koruma

  Kanunu uyarnca geici koruma salanan yabanclar adna dzenlenecek alma izinleri ile

  mevsimlik tarm veya hayvanclk ilerinde alacaklara salanacak alma izni muafiyetine

  ilikin usul ve esaslarn belirlenmesidir.

  1.2. Yasal Dayanaklar

  Bu rehber, 6458 sayl Kanunun 91 inci maddesi ile 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883

  sayl Bakanlar Kurulu Karar uyarnca 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayl Resmi Gazetede

  yaymlanan Geici Koruma Ynetmeliinin 29 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

  Bu rehber ayn zamanda, Bakanlar Kurulu tarafndan 11/1/2016 tarihinde

  kararlatrlarak 15/1/2016 tarihli ve 29594 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle

  giren Geici Koruma Salanan Yabanclarn alma zinlerine Dair Ynetmelik hkmleri

  esas alnarak alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Valilikler, alma ve Kurumu l

  Mdrlkleri ile dier ilgili kurumlarn grev ve yetkileri ile geici koruma salananlar ve

  bunlarn iverenlerinin ykmlklerini belirlemek amacyla hazrlanmtr.

  1.3. Tanmlar

  Bu Rehberde yer alan;

  a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

  b) l Mdrl: alma ve Kurumu l Mdrln,

  c) Otomasyon sistemi: Yabanclarn alma zinleri Otomasyon Sistemini,

  d) Yabanc kimlik numaras: Geici koruma salanan yabanclarn 99 ile balayan 11

  haneli kimlik numarasn

  ifade eder.

 • 2

  KNC BLM

  MEVSMLK TARIM VE HAYVANCILIK LERNDE ALIMA ZN

  MUAFYET

  2.1. Bavuru artlar

  Geici koruma salanan yabanclardan aada belirtilen artlar tayanlarn alma

  izni muafiyet bavurular kabul edilir:

  a) Yabancnn geici koruma kapsamnda olduunu belirten geici koruma kimlik

  belgesinin/yabanc tantma belgesinin ve yabanc kimlik numarasnn olmas,

  b) alma izni muafiyeti bavurusunun yapld tarih itibaryla en az alt aylk geici

  koruma sresinin doldurulmu olmas,

  c) Geici koruma kaydna gre yabancya kalma hakk salanan ilde ve sadece

  mevsimlik tarm ve hayvanclk ilerinde almak zere bavuru yaplmas.

  2.2. Bavuru Usul ve Deerlendirme

  a) alma izni muafiyet bavurusu, yabanc tarafndan geici koruma kimlik

  belgesi/yabanc tantma belgesi ile geici koruma ile kalma hakk salanan ildeki l

  Mdrlne yaplr.

  b) l Mdrlnn yetkili kullancs tarafndan yabancnn kimlik numaras otomasyon

  sistemine girildikten sonra sorgulama yaplarak yabancya ait kimlik bilgileri getirilir.

  c) Yaplan sorgulamada; yabancnn geici koruma kapsamnda olduu, bavurunun

  yapld tarih itibaryla en az alt aylk geici koruma sresinin doldurulduu, ileri

  Bakanl kaytlarndan teyit edilemezse otomasyon sisteminde ileme devam

  edilemeyecei uyars alnr.

  d) Geici korunan yabancnn alma izni muafiyeti talep ettii il bilgisinin seilmesi ve

  kaydedilmesi ile kayt ilemi tamamlanr. Seilen il kodu ile ileri Bakanl

  kaytlarna gre yabancya kalma hakk salanan il kodunun uyumamas halinde

  otomasyon sisteminde ileme devam edilemeyecei uyars alnr.

  e) Geerli bir alma izni bulunan geici koruma salanan yabancnn, alma izni

  muafiyet bavurusu yapacak olmas halinde otomasyon sisteminde ileme devam

  edilemeyecei uyars alnr. Ancak alma izninin iptal edilmesi sonrasnda muafiyet

  bavurusuna devam edilebilir.

  f) Kayd tamamlanarak talebi uygun grlen geici koruma salanan yabancya,

  otomasyon sistemi zerinden kts alnan alma izni muafiyeti bilgi formu

  verilecektir.

  g) alma izni muafiyetini iptal ettirmek amacyla geici koruma salanan yabanc

  tarafndan il mdrlne bavuru yaplmas halinde, il mdrlnce gerekli iptal

  ilemi otomasyon sistemi zerinden yaplr.

  2.3. alma zni Muafiyeti Bilgi Formunun Kapsam ve erii

  a) Sadece mevsimlik tarm veya hayvanclk ilerinde alabilecekleri,

  b) Geici koruma salanan ilden baka bir ilde alma haklarnn bulunmad,

 • 3

  c) alma izni muafiyeti bilgi formunun geici koruma kimlik belgesi/yabanc tantma

  belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunluluunun bulunduu,

  d) Muafiyetin sona erme tarihinden sonra almaya devam edilecek olmas halinde, l

  Mdrlne yeniden bavurulmas gerektii,

  e) Geici koruma salanan yabancnn alma izni muafiyeti kapsamnda olup

  olmadnn Yabanc alma zni Sorgulama Sistemi (www.csgb.gov.tr/uigm)

  zerinden yabanc kimlik numaras girilerek sorgulanabilecei,

  alma izni muafiyeti bilgi formunda Trke ve Arapa olarak belirtilir.

  2.4. Valiliklere Bildirim

  Mevsimlik tarm ve hayvanclk ilerinde almak zere alma izni muafiyeti bilgi

  formu verilen geici korunan yabanclarn il mdrlklerince her ay otomasyon sistemi

  zerinden alnan listesi, izleyen ayn ilk haftas ierisinde Valilie bildirilir.

  NC BLM

  ALIMA ZN

  3.1. Bavuru artlar

  Geici koruma salanan yabanclardan aada belirtilen artlar tayanlar altrmak

  zere yaplan bavurular kabul edilir:

  a) Yabancnn geici koruma kapsamnda olduunu belirten geici koruma kimlik

  belgesinin/yabanc tantma belgesinin ve yabanc kimlik numarasnn olmas,

  b) alma izni bavurusunun yapld tarih itibaryla en az alt aylk geici koruma

  sresinin doldurulmu olmas,

  c) Geici koruma kaydna gre yabancya kalma hakk salanan ilde almak zere

  bavuru yaplmas,

  d) n izin alma zorunluluu olan mesleklerde alacak geici korunanlarn, ilgili

  Bakanlklardan n izin belgesinin alnm olmas.

  e) Geici koruma salanan yabancnn baka bir iverenin yannda almak zere

  dzenlenen alma izninin ya da bu yabanc iin daha nce yaplm sonulanmayan

  bir bavurusunun bulunmamas.

  3.2. Bavuru Usul

  a) alma izni bavurusu, geici koruma salanan yabanclar altracak iverenler

  tarafndan yaplr.

  b) Bavuru, e-Devlet Kaps zerinden (www.turkiye.gov.tr veya www.csgb.gov.tr/uigm)

  online olarak otomasyon sisteminde geici koruma kapsamndaki yabanclar iin

  ayrlan modl seilerek yaplr.

  http://www.csgb.gov.tr/uigmhttp://www.turkiye.gov.tr/

 • 4

  c) Otomasyon sisteminde iveren kayd olmayanlar ncelikle iveren kayd olutururlar.

  d) Otomasyon sistemine yabancnn kimlik numaras girildikten sonra sorgulama

  yaplarak yabancya ait nfus bilgileri getirilir.

  e) Yaplan sorgulamada; yabancnn geici koruma kapsamnda olduu, bavurunun

  yapld tarih itibaryla en az alt aylk geici koruma sresinin doldurulduu, ileri

  Bakanl kaytlarndan teyit edilemezse otomasyon sisteminde ileme devam

  edilemeyecei uyars alnr.

  f) Geici korunan yabancnn allaca adres bilgisinin sistem girilmesi esnasnda

  seilen il ile yabancya geici koruma ile kalma hakk salanan ilin kodunun

  uyumamas halinde otomasyon sisteminde ileme devam edilemeyecei uyars alnr.

  g) Yabancya ve iverenine ait bilgilerin otomasyon sistemine eksiksiz girilmesi ve

  yabanc ve iveren arasnda dzenlenen i szlemesi ile yabancnn fotorafnn

  sisteme taranlmas zorunludur.

  h) Geici koruma salanan yabancnn daha nce yaplm deerlendirme aamasnda bir

  bavurusunun bulunmas halinde otomasyon sisteminde ileme devam edilemez.

  i) alma izin bavurusunun otomasyon sistemi zerinden online yaplmas yeterli olup,

  Bakanla kat ortamnda herhangi belge gnderilmeyecektir.

  j) Geici koruma kapsamnda kendi adna ve hesabna bamsz alan yabanclar vergi

  numaralar olmas kaydyla iyerinin kurulu ilemlerinin tamamlanmas sonrasnda,

  irketler iin ticaret sicil gazetesi, gerek kii tacirler ile esnaf ve sanatkarlar iin ilgili

  oda sicil kayt belgesi gibi iyerinin faaliyetini gsterir belgelerin bavuru esnasnda

  otomasyon sistemine taranlmas suretiyle almaya balamadan nce alma izni

  almak zorundadr. Yetkili idarelerce, iyeri ama ve alma ruhsat verilirken

  yabancnn alma izninin bulunmas koulu aranlacaktr.

  3.3. alma zni Bavurularnn Deerlendirilmesi

  Bakanlka, alma izni bavurular aada belirtilen hallerde reddedilir:

  a) yerinde geici koruma kapsamnda alan saysnn, ayn iyerinde alan Trk

  vatanda saysnn yzde onunu gemesi,

  b) Bavurunun, zel kanunlar ile yalnzca Trk vatandalar tarafndan icrasna izin

  verilen i ve meslekler iin yaplm olmas,

  c) Salk meslek mensuplar iin Salk Bakanlndan, eitim meslek mensuplar iin

  Milli Eitim Bakanlndan veya Yksekretim Kurulu Bakanlndan n izin

  alnmamas,

  d) Deerlendirme kriterlerinin karlanmamas,

  e) lgili mercilerin olumsuz grnn bulunmas.

  3.4. alma zin Belgesi ve Bildirim

  a) alma izni bavurusuna ilikin Bakanlka yaplan deerlendirmenin sonucu, geici

  koruma salanan yabancy altrmak isteyen iverene ve ileri Bakanlna online

  olarak bildirilir.

 • 5

  b) Talebi uygun grlen geici koruma salanan yabanc iin Bakanlka oluturulan

  alma izni otomasyon sisteminde Bavuru Takip ksmnda grntlenebilecektir.

  Ayrca, yabanc adna Bakanlka dzenlenen kart eklindeki alma izin belgesi

  yabancnn alaca adrese nitelikli kurye ile gnderilecektir.

  c) alma izni verilen geici koruma salanan yabanc, iinin gerei olarak farkl bir

  ilde bulunmasnn zorunlu olduu hallerde, g idaresi il mdrlne bu durumu

  bildirmekle ykmldr.

  3.5. stihdam Kotas

  yerinde geici koruma kapsamnda alan saysnn, ayn iyerinde alan Trk

  vatanda saysnn yzde onunu gememesi esastr. Ancak, hi Trk vatanda alan

  bulunmayan veya toplam alan says ondan az olan iyerlerinde, geici koruma salanan en

  fazla bir yabancya alma izni verilebilir.

  Ayrca, iveren tarafndan; iyerinin kaytl bulunduu ildeki l Mdrlnden,

  alma izni bavurusu tarihinden nceki drt haftalk sre ierisinde yabancnn

  altrlaca ii yapacak ayn nitelikte Trk vatanda bulunamadnn belgelendirildii

  bavurularda istihdam kotas uygulanmayabilir. Bu hususun Bakanlka deerlendirilmesinde

  alma izni talebinde bulunulan sektr ve illere gre ak i ve ie yerletirmeler dikkate

  alnr.

  verenlerce istihdam edilmek istenen ancak o iyerinde alan Trk vatanda

  saysnn yzde onunu geen her geici koruma salanan yabanc iin, Bakanla alma izin

  bavurusunda bulunulmas ncesinde il mdrlklerine bavuruda bulunularak istihdam

  kotas uygulanmayabileceine ynelik belgenin alnmas gerekmektedir.

  Bu amala iverenlerce il mdrlklerine yaplan bavuruyu izleyen drt haftalk sre

  ierisinde, istihdam edilmek istenen geici koruma salanan yabancnn altrlaca ii

  yapacak ayn nitelikte Trk vatandann bulunup bulunmadna ilikin olarak il

  mdrlklerince gerekli deerlendirme yaplr. Drt haftalk srenin bitiminde, yabancnn

  altrlaca ii yapacak Trk vatandann o ilde bulunmadnn tespit edilecek olmas

  halinde, il mdrlkleri tarafndan iverenlere, geici koruma salanan yabancnn istihdam

  edilebileceine ynelik bir belge verilir.

  stihdam kotas uygulanmayacana ynelik olarak belge verilirken; iyerinin SGK

  tescil numaras, alma izni talep edilen iin meslek kodu ve o meslekte istihdam edilebilecek

  yabanc says bilgileri aka belirtilecektir. rnein, il mdrlnce verilecek sz konusu

  belgede 123... SGK tescil numaral iyerinde 9312.02 Beden isi (naat) meslek kodu ile

  15 ii talebinin drt haftalk sre ierisinde karlanamad hususlar belirtilecektir.

  4/11/2004 tarihli ve 5253 sayl Dernekler Kanunu uyarnca kamu yararna alan

  dernek statsne sahip dernekler ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayl Baz Kanunlarda

  Deiiklik Yaplmas ve Vakflara Vergi Muafiyeti Tannmas Hakknda Kanun uyarnca

  vergi muafiyeti tannan vakflar tarafndan insani yardm hizmeti faaliyetlerinde altrlmak

 • 6

  istenen geici koruma salanan yabanclara ilikin Bakanla yaplan alma izin taleplerinin

  deerlendirilmesinde istidam kotas uygulanmayacaktr.

  3.6. Mesleki eitim

  Geici koruma salanan yabanclar, en az alt aylk geici koruma sresinin

  doldurulmu olmas kouluyla, Trkiye Kurumu tarafndan aktif igc hizmetleri

  kapsamnda dzenlenen kurs ve programlara katlabilir ve bu kapsamda bir iyerinde mesleki

  eitim ve iba eitimi grebilirler.

  Mesleki eitimlerini tamamlayan yabanclarn eitim grdkleri iyerinde

  altrlmak istenilmesi durumunda, iverenler tarafndan bu rehberle belirlenen usul ve

  esaslar erevesinde Bakanla bavuruda bulunularak alma izni alnmas zorunludur. Bu

  kapsamda yaplan bavurularda istihdam kotas Bakanlka farkl uygulanabilir.

  DRDNC BLM

  DER HUSUSLAR

  1. Geici koruma salanan yabanclar, alma izni muafiyeti veya alma izni olmakszn

  Trkiyede alamaz veya altrlamaz.

  2. Geici koruma salanan yabanclarn ve iverenlerin alma ve sosyal gvenlik mevzuat

  ile dier ulusal mevzuattan kaynaklanan hak ve ykmllkleri sakldr.

  3. Geici koruma kapsamnda olan yabanclardan alma izni harc alnacak, ikamet izni

  harc alnmayacaktr.

  4. Geici koruma salanan yabanclara verilen alma izin belgesi ile alma izni

  muafiyetine ilikin bilgi formu ikamet izni yerine gemez.

  5. Bavuru esnasnda istenilen belgelerin yansra Bakanlka gerek grlmesi halinde ek

  belge talep edilebilir.

  6. Geici koruma salanan yabanclara her seferinde en fazla 1 (bir) yl sreli alma izni ve

  alma izni muafiyeti verilecektir.

  7. En az alt aylk geici koruma sresini doldurmu olan yabanclar, alma ve Kurumu

  l Mdrlklerine bavurarak i arayan olarak kurum hizmetlerinden yararlanmak

  amacyla kayt yaptrabilirler.

  8. Geici Koruma Salanan Yabanclarn alma zinlerine Dair Ynetmelikte

  dzenlenmeyen konularda, 4817 sayl Yabanclarn alma zinleri Hakknda Kanun ile

  bu Kanunun Uygulama Ynetmelii hkmleri uygulanr.

  9. Geici koruma salanan yabanclara ilikin alma izni ile alma izni muafiyeti

  bavurular yabanclarn 99 ile balayan kimlik numaras ile yapldndan, yabanclarn

  sahip olduklar 98 ile balayan numaralar ile

  http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx adresinden

  sorgulama yaplarak 99 ile balayan kimlik numaralar renilebilir.

  http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx

 • 7

  10. Geici koruma salanan yabancnn alma izninin bulunup bulunmad ile alma izni

  muafiyeti kapsamnda olup olmad Yabanc alma zni Sorgulama Sistemi

  (www.calismaizni.gov.tr) zerinden yabanc kimlik numaras girilerek sorgulanabilir.

  Ek 1: alma zin Belgesi (Geici Koruma Kapsamnda)

  Ek 2: Geici Koruma Salanan Yabanclara Tannan alma zni Muafiyetine likin Bilgi

  Formu

  http://www.calismaizni.gov.tr/

 • 8

 • 9