geçici md 35 - denet · pdf file 2018-07-03 · geçici md 39 1...

Click here to load reader

Post on 09-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Geçici Md 39

  1

  GEÇİCİ MADDE 39

  MADDE METNİ :

  “GEÇİCİ MADDE 39 (7103 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle eklenen geçici madde. Yürürlük: 01.05.2018 )

  17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi

  mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001

  tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas

  teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin

  Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma

  Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım

  faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri

  31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

  Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden

  indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında

  işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

  İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde;

  imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde,

  zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında

  alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun

  meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

  İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar

  Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

  MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR :

  Belli alanlardaki yatırımlar için KDV yüklenilmesini önlemeyi amaçlayan bu hüküm 01.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup

  yürürlük süresi 31.12.2019 tarihinde bitecektir.

  Bu kadar kısa süre için KDV istisnası getirilmesi anlamlı değildir. Büyük ihtimalle bu hükmün yürürlük süresi uzatılacaktır.

  1. KAPSAMA GİREN MAKİNE VE TEÇHİZAT:

  Bakanlar Kurulu, yukarıdaki KDV geçici 39 uncu maddenin son fıkrasındaki yetkiye dayanarak, bu madde kapsamında

  KDV’den istisna edilerek ithal veya teslim edilecek makine ve teçhizatın neler olduğunu, 2017/11170 sayılı Kararname ile

  aşağıdaki şekilde belirlemiş bulunmaktadır.

  ÖNEMLİ NOT:

  - Aşağıdaki listede yer alan makine ve teçhizatın amortisman oran ve süreleri, belli şartlar altında Maliye Bakanlığınca ilan

  edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. (VUK’nun geçici 30 uncu maddesi)

  - 2018/11674 sayılı Kararname’nin 4 üncü maddesine göre, aşağıdaki listede yer alan makine veya teçhizatın

  KULLANILMIŞ OLANLARI ile AKSAM, PARÇA, AKSESUAR ve TEFERRUATLARI, hem faydalı ömür (VUK’nun geçici 30

  uncu maddesi) hem de KDV Kanunu’nun geçici 39 uncu maddesi kapsamında değildir.

 • Geçici Md 39

  2

  MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ

  |------------------|----------------------------------------------|

  | G.T.İ.P. NO | EŞYANIN TANIMI |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8402.19.10.00.00 | Alev borulu kazanlar |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8402.19.90.00.11 | Duman borulu kazanlar |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8402.19.90.00.19 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8402.20.00.00.00 | Kızgın su kazanları |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8402.90.00.10.11 | Ondüle külhanlar |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8402.90.00.90.12 | Buhar domları |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8403.10.10.00.00 | Dökme demirden olanlar |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8403.10.90.00.00 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8404.10.00.10.00 | Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte |

  | | kullanılan yardımcı cihazlar |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8404.10.00.90.13 | Buhar ve ısı akümülatörleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8404.10.00.90.15 | Gaz tasarruf cihazları |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8404.10.00.90.19 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8406.10.00.00.00 | Deniz taşıtlarına ait türbinler |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8411.12.80.90.00 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8411.22.20.90.00 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8413.19.00.20.00 | Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan |

  | | dağıtım pompaları |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8413.60.31.90.19 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8413.81.00.00.00 | Pompalar |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8414.80.28.90.00 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8414.80.75.90.00 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8416.10.10.00.00 | Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8416.10.90.00.00 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8416.20.10.00.00 | Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir |

  | | vantilatör ve bir kontrol cihazı ile |

  | | birlikte bulunanlar) |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8416.20.20.00.11 | Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8416.20.20.00.19 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8416.20.80.00.11 | Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

 • Geçici Md 39

  3

  | 8416.20.80.00.19 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8416.30.00.00.00 | Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik |

  | | ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve |

  | | benzeri cihazları dahil) |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8417.20.90.00.00 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8417.80.50.00.00 | Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin |

  | | fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8418.69.00.91.00 | Komple soğutma tesisleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8418.69.00.99.19 | Diğerleri |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8419.11.00.00.00 | Gazla çalışan anında su ısıtıcılar |

  |------------------|----------------------------------------------|

  | 8419.19,00.00.11 | Termosifonlar (de