t saĞlanan destekler - ktb

of 14 /14
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA SAĞLANAN DESTEKLER

Author: others

Post on 26-Nov-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

T SALANAN DESTEKLERTürkiye’de Turizm Sektörüne Salanan Tevik ve Destekler
Kültür ve Turizm Bakanl
1
16/3/1982 tarihli ve 17635 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe giren 2634
sayl Turizmi Tevik Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine istinaden turizm sektöründe
faaliyet gösteren iletmelere tevik ve destek salanmaktadr.
2634 sayl Kanunda yer alan teviklerden Kültür ve Turizm Bakanlndan Turizm
Yatrm veya letmesi Belgesi alan tesisler yararlanabilmektedir.
2634 sayl Kanunun 5/a maddesinde “Turizm sektöründe; bu Kanun ve dier
mevzuatta yer alan tevik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için
Bakanlktan, turizm yatrm belgesi veya turizm iletmesi belgesi alnmas zorunludur”
hükmü yer almaktadr.
2634 sayl Turizmi Tevik Kanununun 13 üncü maddesinde ise “Turizm sektöründeki
tevik tedbirleri ile turizm yatrm ve iletmelerinin bu teviklerden yararlanma usul ve
esaslar, Bakanln koordinatörlüünde ilgili bakanlklar ve Devlet Planlama Tekilat
Müstearlnca mütereken tespit edilir.
Yatrmlar için öncelik sras; kültür ve turizm koruma ve geliim bölgeleri ve turizm
merkezleri ve Bakanlkça tespit edilen dier yerlerdir.
Belgeli iletmelerden Cumhurbakanlnca her yl belirlenen döviz miktarn
salayanlar, ihracatç saylrlar.” hükümlerine yer verilmitir.
Buna göre; 2634 sayl Kanunda yer alan teviklere ilikin hükümler aada yer ald
ekildedir:
Türkiye’de Turizm Sektörüne Salanan Tevik ve Destekler
Kültür ve Turizm Bakanl
2
Turizmi Tevik Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin
turistik tesis yatrmlarna tahsisi salanmaktadr.
Bu konuda 21/07/2006 tarihli ve 26235 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe
giren “Kamu Tanmazlarnn Turizm Yatrmlarna Tahsisi Hakknda Yönetmelik” uyarnca
ilem tesis edilmekte ve 49 yla kadar tahsis ilemi yaplmaktadr.
lan Dönemi
web sitesinde duyurulmak suretiyle ilan edilir. Yatrmcdan Bakanlkça belirlenen artname
bedeli alnr.
yatrmclar Bakanln DÖSMM1 hesabna artname bedelini yatrmak suretiyle artnameyi
alabilirler. artnamede yer alan bilgi ve belgelerin Bakanla iletilmesi gerekmektedir.
Müzakere Dönemi
artnamede yer alan herhangi bir tanmaza;
Tek bir bavuru olmas halinde; yatrmn özelliine göre (yer, turizm türü vb.)
Bakanlkça belirlenecek sosyal ve teknik altyapya katlm pay istenilebilir.
Birden fazla bavuru olmas halinde; yatrmclar tarafndan Bakanlkça belirlenen
tutardan az olmamak kaydyla müzakere teminat mektubu Bakanla teslim edilir.
Getirilen teminat mektubu miktarlarndan en yüksek teklifle gelen yatrmcnn teklifi
üzerinden yaplacak müzakerede yaplan artrmlar sonucu en yüksek tutar teklif eden
yatrmc tahsise hak kazanr. Bu yatrmcdan müzakere banda getirdii teminat
mektubu tutar ile müzakerede teklif ettii tutar arasndaki fark kadar teminat
mektubunun 1 (bir) ay içinde Bakanlmza iletilmesi istenilir. Dier yatrmclarn
teminat mektuplar müzakere sonras iade edilir.
1 Döner Sermaye letmesi Merkez Müdürlüü
Tanmaz Mallarn Turizm Amaçl Kullanm Amacyla Yaplan Tahsisler
Türkiye’de Turizm Sektörüne Salanan Tevik ve Destekler
Kültür ve Turizm Bakanl
Ön zin Dönemi
Uygulama imar plan bulunan alanlarda 1 (bir) yl, bulunmayan alanlarda ise 2 (iki) yl
geçmemek üzere adna ön izin verilen yatrmcdan ön izin dönemi için;
Gerçekletirilecek turizm tesisi için hesaplanacak yllk toplam yatrm maliyetinin
%0,1’i (bindebir) oranndaki yllk ön izin bedelinin Hazineye (ilgili muhasebe birimi)
yatrlmas istenilir. Termal, k, krsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde bu bedel %50
indirimli olarak uygulanmaktadr.
Gerçekletirilecek turizm tesisi için hesaplanacak toplam yatrm maliyetinin %5’i
oranndaki teminat mektubu Bakanla iletilir. Teminat mektuplar termal, k, krsal
ve yayla turizmi gibi tahsisler için toplam yatrm maliyetinin %1’idir.
Ön izin verilen alann orman vasfl olmas halinde alann üç kat büyüklüündeki alann
aaçlandrma ve bu aaçlandrlan alann 3 yllk bakm bedelinin ilgili Orman daresi’ne
ödenmesi gerekmektedir. Bu bedelin ödenmemesi halinde firma adna Turizm Yatrm
Belgesi düzenlenemez.
bedelin yatrlmas halinde müzakere dönemine ait teminat mektubu firmaya iade edilir ve
yatrmc adna kesin tahsis ilemi yaplr.
Adna kesin tahsis ilemi yaplan yatrmc kesin tahsis dönemi için;
Toplam yatrm maliyetinin %10’una tekabül eden tutarda teminat mektubunu
Bakanla iletir. Bu mektubun iletilmesi halinde ön izin dönemine ait teminat mektubu
iade edilir. Termal, k, krsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde kesin tahsis döneminde
istenilen teminat mektubu tutar toplam yatrm maliyetinin %2’si kadardr.
Yllk kira bedeli toplam yatrm maliyetinin %0,5’i (bindebei) kadardr. Termal, k,
krsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde bu oran %50 indirimli olarak tahsil edilmekte,
bunun yan sra ilk üç yl için bu bedeller üzerinden %70 indirim uygulanarak tahsil
edilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanl
maliyetinin %3’ü (yüzde üçü) orannda Orman Köylüleri Kalkndrma Geliri hesaplanr
ve bu bedel kesin tahsis yazsndan itibaren üçüncü yldan itibaren 5 (be) yl vade ve 5
(be) eit taksitte ödenir.
Kesin tahsis döneminde tahsisli tanmaz üzerinde gerçekletirilen tesisin iletmeye
geçmesiyle birlikte yllk haslattan %1 orannda pay alnmakta olup, bu payn oran da
termal, k, krsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde %0,5 (bindebe) olarak
alnmaktadr.
Kültür ve Turizm Bakanlnca 2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu ve Kamu
Tanmazlarnn Turizm Yatrmlarna Tahsisi Hakknda Yönetmelik uyarnca yaplan
tahsislerde termal, k, krsal ve yayla turizmi için yukarda bahsi geçen tevik hususlar
özetle aada yer almaktadr;
Bu unsurlar;
Adna ön izin verilen yatrmcdan ön izin dönemi için istenilen yllk toplam yatrm
maliyetinin %0,1’i (bindebir) oranndaki ön izin bedeli termal, k, krsal ve yayla
turizmi gibi tahsisler için %50 indirimli uygulanmaktadr.
Dier taraftan ön izin dönemi için yatrmcdan istenilen toplan yatrm maliyetinin %5’i
oranndaki kesin ve süresiz teminat mektubu termal, k, krsal ve yayla turizmi
yatrmlar için toplam yatrm maliyetinin %1’i kadardr.
Adna kesin tahsis ilemi yaplan yatrmcdan kesin tahsis dönemi için istenilen ve
toplam yatrm maliyetinin %10’una tekabül eden kesin ve süresiz teminat mektubu,
termal, k, krsal ve yayla turizmi gibi tahsisler için toplam yatrm maliyetinin %2’si
orannda istenilmektedir.
Bununla birlikte yine kesin tahsis dönemi için yllk kira bedeli toplam yatrm
maliyetinin %0,5’i (bindebe) iken termal, k, krsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde
bu oran %50 indirimli olarak tahsile edilmekte, bunun yan sra ilk üç yl için bu
bedeller üzerinden %70 indirim uygulanarak tahsil edilmektedir.
Kesin tahsis döneminde tahsisli tanmaz üzerinde gerçekletirilen tesisin iletmeye
geçmesiyle birlikte yllk haslattan %1 orannda pay alnmakta olup, bu payn oran da
termal, k, krsal ve yayla turizmi gibi tahsislerde %0,5 (bindebe) olarak
alnmaktadr.
Kültür ve Turizm Bakanl
Tahsis Duyurusu ve Bavurularn Sonuçlandrlmas Ak emas
Turizmi Tevik Kanunu’nun 15 inci maddesinde, “Ormanlarda yer alacak turizm
yatrm belgeli tesislerin, 6831 sayl Orman Kanununun Ek-3 üncü maddesinin (c) fkras
uyarnca ödemek zorunda olduklar bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yldan itibaren,
be yl vade ve be eit taksitte alnr.” hükmü yer almaktadr.
Bu itibarla;
Tahsis edilen tanmazn orman vasfl olmas halinde irket tarafndan; tahsis edilen
alann üç kat kadar alann aaçlandrma ve bu aaçlandrlan alann 3 yllk bakm
bedelinin ilgili Orman daresi’ne ödenmesi gerekmektedir.
Ayrca toplam yatrm maliyetinin %3’ü (yüzde üçü) orannda Orman Köylüleri
Kalkndrma Geliri hesaplanr ve bu bedel kesin tahsis yazsndan itibaren üçüncü
yldan itibaren 5 (be) yl vade ve 5 (be) eit taksitte ödenmektedir.
Orman Fonuna Katknn Taksitlendirilmesi
Kültür ve Turizm Bakanl
6
Turizmi Tevik Kanunu’nun 16 nc maddesinde yer alan, “Turizm belgeli yatrm ve
iletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan
tarifelerden en düüü üzerinden öderler.” hükmüne istinaden, iletmelere elektrik enerjisi
destei salanmaktadr.
06/09/2013 tarihli ve 28757 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “2013/5265 sayl
Çevreye Duyarl Konaklama Tesisi Belgeli letmelere Elektrik Enerjisi Destei Hakknda Karar”
ile Çevreye Duyarl Konaklama Tesislerinin tevik edilmesi ve saylarnn artrlmas amacyla
Çevreye Duyarl Konaklama Tesisi Belgeli letmelere Elektrik Enerjisi Destei
salanmaktadr.
2013/5265 sayl karara göre; Kültür ve Turizm Bakanlnca Çevreye Duyarl
Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmi turizm iletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi
giderlerinin; tesisin bulunduu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden
en düüü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasndaki fark iletmelere elektrik
enerjisi destei tutar olarak ödenmektedir.
Uygulama Usul ve Esaslar
Müdürlüklerine bavurmalar gerekir.
Elektrik enerjisi destei ödemelerinin balamasn müteakip her dönem için belge
örnei ile birlikte Çevreye Duyarl Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmi turizm
iletmesinin bulunduu bölgede faaliyet gösteren datm irketine (perakende sat
lisans sahibi datm irketi dnda kalan tedarikçilerden elektrik enerjisi temin
edilmesi hali dâhil) bavurulur.
Türkiye’de Turizm Sektörüne Salanan Tevik ve Destekler
Kültür ve Turizm Bakanl
l Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafndan yaplacak inceleme sonucunda bu
destekten yararlanabilecek Çevreye Duyarl Konaklama Tesisi Belgesi ile
belgelendirilmi turizm iletmelerine ilikin il baznda hazrlanacak olan liste iletmenin
bulunduu bölgede faaliyet gösteren datm irketine gönderilir.
Datm irketlerince, l Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden gelen bilgiler
dorultusunda o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en
düüü ile bu abonelere uygulanan tarife arasndaki fark, tamam fatura döneminde
pein olarak ödenmi faturalarda yer alan aktif enerji bedeli üzerinden fon, pay,
gecikme faizleri ve tüm vergiler hariç olmak üzere hesaplanarak yararlanlacak destek
tutar aylk olarak tespit edilir ve bu destekten yararlanacak Çevreye Duyarl
Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmi turizm iletmelerine ilikin liste l Kültür
ve Turizm Müdürlüklerine iletilir. l Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafndan yaplan
incelemeler neticesinde ödemeye hak kazanan iletmeler tespit edilir.
Datm irketi dndaki bir baka tedarikçiden elektrik enerjisi temin eden Çevreye
Duyarl Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmi turizm iletmeleri için, datm
irketi tarafndan yukarda yer alan esaslar dahilinde özel tedarikçinin sat bedeli ile
iletmenin bulunduu datm bölgesindeki datm irketi tarafndan mesken ve
sanayi abonelerine uygulanan birim enerji bedellerinden en düüü arasndaki fark
enerji desteine esas bedel olarak alnr. Ancak, bu bedel o bölgedeki datm
irketinin uygulad tarifeler üzerinden tespit edilecek farkn üzerinde olamaz.
Perakende sat lisans sahibi datm irketi dnda kalan tedarikçilerden elektrik
enerjisi temin eden Çevreye Duyarl Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmi
turizm iletmelerinin talepleri, datm irketine ibraz ettikleri faturalara istinaden
datm irketince belirlenerek yararlanacaklar enerji destei bilgileri ve tutarlar liste
halinde l Kültür ve Turizm Müdürlüüne gönderilir.
Yaplan nihai deerlendirme sonucunda elektrik enerjisi desteine hak kazanm
Çevreye Duyarl Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmi turizm iletmelerinin
ödemeleri Bakanlkça iletmelerin banka hesaplarna aktarlr.
Belgelerin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, iptalin gerçekletii döneme ait
fatura tutar da dahil olmak üzere, iptal tarihinden itibaren elektrik enerjisi
Türkiye’de Turizm Sektörüne Salanan Tevik ve Destekler
Kültür ve Turizm Bakanl
kaldrld tarihten sonraki döneme ait faturadan balamak üzere destek
uygulamasna devam edilir.
Çevreye Duyarl Konaklama Tesisi Belgesi deiikliklerinde bu deiiklii müteakip
elektrik enerjisi desteinden bu Belgede kaytl yeni iletme bu Belgeyi al tarihini
takip eden aybandan itibaren yararlanabilir.
letmeler elektrik enerjisi desteinin uygun görüldüünün Çevreye Duyarl Konaklama
Tesisi Belgesi ile belgelendirilmi turizm iletmesine bildirilmesini takip eden ayba
itibariyle ödemeye hak kazanrlar.
için mükerrer olarak dier kamu kurum ve kurulularn elektrik enerjisi desteklerinden
yararlanamaz.
yararlanacak iletmeler, bu Karar kapsamndaki elektrik enerjisi desteinden
yararlanmak üzere müracaat edemez. Bu hükme aykr davranlmas halinde, bu Karar
kapsamnda yararlanlan destek ilgili mevzuat çerçevesinde geri alnr.
Turizmi Tevik Kanunu’nun 17 nci maddesinde yer alan “Belgeli yatrm ve iletmelerin
telefon ve teleks taleplerine ilikin her türlü ilem ve tahsis öncelikle yaplr.” hükmüne göre
iletmelere haberleme kolayl salanmaktadr.
Turizmi Tevik Kanunu’nun 18 inci maddesinde yer alan; “Belgeli iletmelerde,
Bakanlk ve çileri Bakanlnn görüü alnarak Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca
verilen izinle yabanc uzman personel ve sanatkârlar çaltrlabilir...” hükmüne dayanarak
yabanc personel ve sanatkâr istihdam eden iletmelere destek salanmaktadr.
Haberleme Kolaylklar
Türkiye’de Turizm Sektörüne Salanan Tevik ve Destekler
Kültür ve Turizm Bakanl
9
Turizmi Tevik Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre; Belgeli iletmeler; Bakanln
iznine bal olarak, 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanununun 178 inci maddesi 2ile 222 sayl
lköretim ve Eitim Kanununun 61 inci maddesindeki3 alkollü içki sat ve ruhsatlarna ilikin
hükümlerin dndadr.
2559 sayl Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi4 kapsamna giren
Bakanlkça belge verilen iletmelere, yanlarnda veli veya vasileri olmak artyla 18 yandan
küçükler de girebilir.
Turizm iletmelerine bal ya da müstakil olarak talih oyunlar oynatlabilecek
mahallerin açlmas yasaktr. Dier kanunlarn bu Kanuna aykr hükümleri yürürlükten
kaldrlmtr.
2 Her nevi sanat müesseseleri ve maden ocaklar ve inaat yerleri dahilinde veya yaknnda ispirtolu merubat sat veya
umumi evler açlmas memnudur. 3 Okul binalarnn salk, eitim-öretim ve ulam bakmndan elverili bir mahalde olmas göz önünde bulundurulur.
Meyhane, kahvehane, kraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açk yerler ile açk alkollü içki satlan
yerlerin, okul binalarndan kapdan kapya en az 100 metre uzaklkta bulunmas zorunludur.
Turizmin youn olduu yörelerdeki okullarn tatil olduu dönemlerde yukarda belirtilen iyerleri ile okullar arasnda
100 metre art aranmaz.
Bununla ilgili esaslar çileri, Milli Eitim, Salk, Kültür ve Turizm bakanlklarnn mütereken hazrlayacaklar
yönetmelikle belirlenir. 4 Kanunî istisnalar sakl kalmak üzere, elence, oyun, içki ve benzeri amaçl umuma açk ve açlmas izne bal yerlerde onsekiz yandan
küçükler çaltrlamaz.
Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kraathane ve oyun oynatlan benzeri yerlere yanlarnda veli ve vasileri olsa
bile onsekiz yan doldurmam küçüklerin girmesini meneder.
Alkollü çki Sat
Kültür ve Turizm Bakanl
10
Turizmi Tevik Kanunu’nun 26-29 uncu maddelerinde yer alan hükümlere göre Kültür
ve Turizm Bakanlndan belgeli deniz turizmi araçlarna bir takm hak ve kolaylklar
salanmaktadr.
Türk Bayra çekemeyen deniz turizmi araçlarna, 6762 sayl Türk Ticaret Kanununun
823 üncü maddesine bal kalmakszn, Türk Bayra çekilmesine izin vermeye Bakanlk
yetkilidir.
Yabanc bayrakl deniz turizmi araçlarnn Türk karasular ve limanlar arasnda turizm
amacyla kullanlmasna ilikin esaslar yönetmelikle belirlenir.5
Yabanc bayrakl deniz turizmi araçlar, gezi, bakm, onarm, kzaklama veya klamak
amacyla Türkiye’de be yla kadar kalabilirler. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara
göre Bakanlkça be yl daha uzatlabilir.
5 Yönetmelik Madde (27/2): Yabanc bayrakl deniz araçlarnn kiralanmas ve yabanc deniz araçlar
iletmelerinin Türkiye’deki temsilcilii, Türk bayrakl deniz araçlarna sahip Bakanlktan belgeli iletmeler
tarafndan yaplr. Yabanc bayrakl yatlar kiralayan veya yabanc yat iletmelerinin temsilciliini yapan
Bakanlktan belgeli iletmelerin, yabanc iletme ve yabanc bayrakl yatn çalma usul esaslar, kapasitesi ve
istenilen bilgi ve belgeler Bakanlkça belirlenir.
Deniz Turizminde Salanan Hak ve Kolaylklar
Türkiye’de Turizm Sektörüne Salanan Tevik ve Destekler
Kültür ve Turizm Bakanl
11
2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu’nun 13 üncü maddesinde “…Belgeli iletmelerden
Bakanlar Kurulunca her yl belirlenen döviz miktarn salayanlar, ihracatç saylrlar.” hükmü
yer almaktadr.
Bakanlndan Belgeli Konaklama letmelerinin hracatç Saylmas çin Salamalar Gereken
Döviz Miktarna likin Karar’n6 3 üncü maddesinde ise “Bu karar kapsamnda Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulunca belirlenecek devlet yardmlarnn uygulanmas ve takibi Kültür ve
Turizm Bakanl tarafndan yürütülür” ifadesi mevcuttur.
Konu ile ilgili olarak 2634 sayl Yasann ilgili hükmüne dayanlarak ihdas edilen 2010/9
sayl Tebli 14 Kasm 2010 tarihli Resmi Gazete’de yaynlanarak yürürlüe girmitir.
Kapsam
Turizm Bakanl tarafndan desteklenen veya itirak edilen turizm fuarlarna katlm
masraflarnn, Bölge tantm amacyla yurtdnda gerçekletirilecek tantm ve pazarlama
faaliyetlerine ilikin giderlerin aada belirtilen usul, esas ve oranlar çerçevesinde Tantma
Genel Müdürlüü bütçesinin ilgili tertiplerinden bu amaçla belirlenen ödeneklerle snrl
olmak kaydyla ödenmesidir.
Desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlndan belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan
ve bir önceki mali yl içerisinde turizm geliri niteliinde bireysel olarak 1.000.000 (birmilyon)
ABD Dolar veya muadili dövizi yurtdndan salayan iletmeler yararlanabilir.
6 18.08.2009 tarihli ve 27323 sayl Resmi Gazetede yaymlanmtr.( Karar No: 2009/15299)
Yurtd Turizm Fuarlarna Katlm Destei
Türkiye’de Turizm Sektörüne Salanan Tevik ve Destekler
Kültür ve Turizm Bakanl
1. Bavuru sahibinin Bakanlk tarafndan itirak edilen veya desteklenen yurtd turizm
fuarlarna katlmas halinde;
- Stant dekorasyonuna
ilikin toplam giderlerinin Bakanlk tarafndan uygun görülmesi halinde % 50'si ödenir.
Bu miktar her fuar için bireysel katlmlarda 10.000 (onbin) ABD Dolarn, ilgili sektör
meslek birliinin/derneinin öncülüünde gerçekletirilecek katlmlarda 20.000 (yirmibin)
ABD Dolarn geçemez.
2. Standn su, elektrik ve internet vb iletim masraflar ile fuar idarelerine ödenen kayt
ücretleri Tebli kapsamnda ödenebilecek giderler olarak kabul edilmez ve ayet bu giderler
fatura edilmise düülerek hesaplama yaplr.
3. Bireysel veya ilgili sektör meslek birliinin/derneinin öncülüünde grup olarak
tesisleri ile birlikte bölge tantm amacyla yurtdnda gerçekletirecekleri kokteyl, çaltay ve
sergi etkinliklerine ilikin;
- kram,
dier teknik ekipman ve donanm, hostes, sunucu, tercüman giderleri, davetiye,
isimlik, afi ve ihtiyaç duyulabilecek dier bask giderleri ile ilgili
Müavirlik/Ataelikçe kabul edilebilecek dier zorunlu organizasyon giderleri)
giderlerinin Bakanlk tarafndan uygun görülmesi halinde %50'si ödenir. Ödenecek destek
miktar her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10.000 (onbin), grup faaliyetlerinde 25.000
(yirmibebin) ABD Dolarn geçemez.
Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktar her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde
40.000 (krkbin), grup faaliyetlerinde 150.000 (yüzellibin) ABD Dolarn geçemez.
Türkiye’de Turizm Sektörüne Salanan Tevik ve Destekler
Kültür ve Turizm Bakanl
5. Mali yl içinde reklam ve tantm faaliyetleri kapsamnda yaplacak
ödemeler toplam, bireysel iletmeler için 150.000 (yüzellibin), grup faaliyetlerinde 750.000
(yediyüzellibin) ABD Dolarn geçemez.
letme veya ilgili sektör meslek birlii/dernei, destek talep ettii yurtd turizm
fuarlarna katlm ya da turizm tantma ve pazarlama faaliyetlerine ilikin projesini aada
belirtilen belgeleri içerecek ekilde faaliyetin balamasndan en az 3 ay önce Tantma Genel
Müdürlüüne kargo yoluyla veya elden ulatrmak suretiyle sunacaktr.
1. Turizm letme Belgesinin onayl sureti
2. Bir önceki mali yl içerisinde turizm geliri olarak 1.000.000 (bir milyon) ABD Dolar veya
muadili döviz saladn belgeleyen banka yazs
3. Meslek birlii ya da dernei adna bavuru yapldnda, ek olarak belgeleri sunulan
konaklama tesislerinin kendilerine üye olduunu belirten bir yaz
4. Tahmini maliyet dökümü
5. Faaliyet reklam ise medya plan (medya plannda daha sonra söz konusu olacak
deiikliklerin de faaliyet balamadan evvel bildirilmesi gerekmektedir.)
lgili sektör meslek birlii/dernei adna yaplan bavurularda üyeler arasnda en az üç
iletmenin ayr ayr yukardaki bireysel bavuru artlarna haiz olduunu kantlayan belgeler
sunulmak zorundadr.