evolucija 2

Download Evolucija 2

Post on 04-Jun-2018

246 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  1/90

  EvolucijaEvolucija

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  2/90

  Podrijetlo ivota Iako je biolokoj evoluciji prethodila

  pojava ivota na Zemlji, razumijevanjejednog ne objanjava drugo. Ope je prihvaeno danas da kompleksni

  biokemijski procesi koji znae ivot, potiuiz jednostavnih kemijskih reakcija, alinejasno je kako se to dogodilo. emijskereakcije u zemljinoj najstarijoj atmos!eri

  proizvele su najprije gra"evne blokoveivota# najprije ivot, pa stanice, uz utjecajatmos!ere.

  $ nije poznat ni najraniji razvojni putivota, ni struktura prvih ivih bia, nitiidentitet i priroda bilo kojeg najstarijegzajednikog pretka ili zajednikoggenskog rezervoara.

  %ukladno tome, nije potpuno poznato nikako je ivot zapoeo, ali pretpostavka jeda su poeci u samo#replicirajuimmolekulama kao &'$, te u udruivanjujednostavnih stanica.

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  3/90

  Evolucija ivota

  Iako nije potpuno poznato kako je ivot zapoeo, jasnoje da su prvi organizmi na Zemlji, prije (#) milijardegodina, bili prokarioti, koji se nisu ni promijenili umor!ologiji ili staninoj organizaciji kroz milijarde godina.

  *ukarioti su bili slijedei velika novost u evoluciji. +oteklisu od prvobitnih bakterija koje je progutao predakeukariotske stanice, u kooperativnoj asocijaciji nazvanojendosimbioza. +rogutana bakterija i stanica domainproli su dalje kroz ko#evoluciju # bakterija je evoluirala umitohondrij, a nezavisno o tome !ormirao se kloroplast u

  algi i biljaka. +ovijest ivota se dalje nastavlja od jednostaninih

  eukariota, prokariota i archea do pojave viestaninihorganizama u oceanu pred milijardu godina. *volucijaviestaninih organizama dogodila se kroz multiple

  nezavisne doga"aje,iz raznih organizama.

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  4/90

  brzo nakon toga, poinje bioloka razliitost- kroz slijedeih /milijuna godina pojavljuju se skoro sve moderne ivotinjske vrste,pa i one koje e u me"uvremenu izumrijeti.

  Okida za ovu kambrijsku eksploziju ivota je akumulacija kisikau atmos!eri iz !otosinteze.

  +red 0// miliona godina biljke i gljive kolonizirale su Zemlje, aslijedili su lankonoci i druge ivotinje.

  1odozemci su se pojavili pred (// miliona godina, sisavci pred2//, a ptice pred // miliona godina.

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  5/90

  Je li evolucija isto to i napredak?

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  6/90

  ne nuno!

  'eke su ivotinje uprolosti bile vee pabismo moglipretpostaviti da su

  bile sloenije, ali suse zbog klimatskihpromjena vrstesmanjile, a neke suse razvile ,,bono33

  4mijenjanjem boje5to znai da nisupostale nitasloenije

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  7/90

  Jesu li ivotinje i biljke savrenodizajnirane? 1. Rudimentarni organi6 organi koji su izgubili !unkciju ili im je ona

  svedena na minimum, a u prolosti su bili izraajniji.

  Ostaci kukovlja upitona

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  8/90

  ovjek se i dalje jei

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/2003-09-17_Goose_bumps.jpg
 • 8/13/2019 Evolucija 2

  9/90

  Miii u ljudskom vanjskom uu nisu dovoljno razvijeni da biomouili mobilnost kao kod majmuna"

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Darwin-s-tubercle.jpg
 • 8/13/2019 Evolucija 2

  10/90

  Jesu li i ova krila rudimentarni orani?

  Pingvini Emu

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Emoe.jpg
 • 8/13/2019 Evolucija 2

  11/90

  Jesu li ivotinje i biljke savrenodizajnirane? 2. primjeri ,, loih

  dizajnerskih rjeenja33

  7utanje8svaki put kadjedemo u potencijalnojsmo opasnosti da se izaguimo9

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  12/90

  Jesu li ivotinje i biljke savrenodizajnirane?

  Oko glavonocaSlijepa toka

  Oko kraljenjaka

  Mrenica4retina5

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  13/90

  #to je onda evolucija?

  Osobine su tek ekspresija,

  izraaj gena # oni se kopiraju ipredaju potomstvu tijekomreprodukcije.

  Mutacijeu genima proizvodenove, drugaije osobine, torezultira 4nasljednim5 razlikamaizme"u organizama. 'ove

  osobine mogu biti i posljedicatrans!era gena izme"upopulacija 4migracija5 ili izme"uvrsta 6 to je horizontalni transfergena.

  *volucija se dogodi kad ovenaslije"ene razliitosti, kad

  drugaije osobine postanu eeili rje"e u populaciji # bilo ne#sluajno zbog prirodne selekcije,ili sluajno kroz genetski pomak

  Evolucijase u biologiji de!inira

  kao promjena # razlikanasljednih osobina dvijusukcesivnih generacija, unutarjedne populacije.

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  14/90

  Je li evolucija rezultat sluajnosti? Prirodne selekcijaje proces koji

  uzrokuje da one nasljedne osobinekoje su pogodne za preivljavanje irazmnoavanje, postanu ee, teda tetne osobine postanu rje"e.

  :o se doga"a jer organizam s

  pogodnim osobinama predaje veibroj ovih osobina slijedeojgeneraciji.

  roz puno generacija, doga"a seadaptacija# kombinacijomsukcesivnih, malih, sluajnihpromjena u osobinama,

  te prirodne selekcije ovih varijanti,upravo onih koje su najvieodgovarajue za okoli.

  %uprotno tome, genetski pomakproizvodi sluajne promjene u!rekvenciji osobina u populaciji.7enetski pomak je posljedica ulogesluajnosti da li e neka individuapreivjeti i reproducirati se.

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  15/90

  Pojam vrste

  Vrstaje skupina organizama koji se mogu izme"usebe razmnoavati i koji ra"aju plodno potomstvo.ada je vrsta razdvojena u populacije izme"u kojihnema razmnoavanja, mutacije, genski pomakiselekcijanovih osobina uzrokuje akumulacijurazliica kroz generacije i pojavu nove vrste.

  %linosti izme"u organizama sugeriraju da su svepoznate vrste potekle od zajednikog pretka

  4odnosno ancestralnog genetskog rezervoara5 ovimprocesom postepenog razlikovanja i odvajanja.

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  16/90

  Evolucija misli

  eraklit 40)/. p.n.e. 6 );/. p.n.e.5 6 u svojoj reenici - ,, %ve tee, ovjek ne moedva puta ui u istu rijeku33, govori da se sve mijenja, razvija, nastaje i nestaje. %ve je uneprestanoj dinamici. %matrao je da je ,,svijet vijeni oganj koji se pali i gasi33, a vatra

  je osnova u gra"i Zemlje i ivog svijeta. Empedoklo4oko )ina 6 smatra da su se ivotinje razvile iz biljaka, ali ih veinanije preivjela.1rste koje nisu imale prilagodbe vezane za prehranu i razmnoavanje,prirodno bi izumrle. Zbog toga vidimo samo dobro prilago"ene ivotinje. Zaetnikideje prirodne selekcije.

  !ristotel4(;). p.n.e. 6 (22. p.n.e.5 6 smatrao je da su neke ivotinje naprednije. +rvije stvorio taksonomiju. ?ivi i neivi svijet povezao je ovom ljestvicom- minerali 6 biljke

  6 zoo!iti 4u ovu skupinu ubraja spuve i koralje i smatra ih prijelazom izme"u biljaka iivotinja5 6 ivotinje bez krvi i ivotinje s krvi. %tvorenja kao to su zmije koje puu pozemlji je smatrao niim stvorenjima, a ovjeka naprednijim biem.

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  17/90

  $rednji vijek

  Od )//. 6 )//. g. mrano doba, znanoststagnira, antiki mislioci zaboravljeni

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  18/90

  %enesansa & '(")'(***" st+

  @rkvi slabi utjecaj +onovno se posee

  za antikim djelima

  'ova otkria uznanosti Otkria novih vrsta

  diljem svijeta

  Aiblija se vie neshvaa doslovno @arl Binne3 6

  ,,%Cstema 'aturae33

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  19/90

  ,iksizam - vrste se nisu mijenjale i me.unjima nema nikakve srodnosti

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  20/90

  "ean #aptiste de$amarck4D)). 6 ;2

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  21/90

  %eorges &uvier4DF< 6 ;(25 6 prouavao !osilesisavaca iz okolice +ariza i otkrio da su se i'umrliorgani'mi ra'likovali od dananji(. =rao je da su zato krive katastro!e.

  &(arles $)ell4D

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  22/90

  :eorija o evoluciji prirodnomselekcijom predloili suistovremeno @. =ar>in i$l!red &ussel HallaceGopisana je ;0

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  23/90

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  24/90

  /+ 0aslje.e

  'aslje"ivanje se u organizama doga"a kroznasljedne osobine # pojedinana obiljejaorganizma- npr.ovjekova boja oiju je nasljedna osobina kojuosobe naslje"uju od roditelja.'asljedne osobine kontrolirajugeni- kompletni set gena u genomu jednogorganizma naziva se genotip.

  ompletni set vidljivih osobina koji ini strukturu i

  !unkciju organizma naziva se +enotip. Ove osobinerezultat su interakcije genotipa i okoline- dakle# nijesvaka !enotipska osobina nasljedna.

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  25/90

  7eni su dijelovi ='$ molekule koji sadre genetsku in!ormaciju.

  &azni geni imaju raznu sekvencu baza- upravo sekvenca bazaodre"uje 4kodira5 genetsku in!ormaciju. stanici su dugake niti='$ udruene s proteinima u strukture zvane kromosomi.%peci!ina lokacija na kromosomu zove se lokus. $ko sesekvenca ='$ na istom lokusu razlikuje izme"u pojedinaca,razliite !orme sekvence nazivaju se aleli.

  ='$ sekvenca moe se mijenjati# mutacijom- proizvode se novialeli. $ko se mutacija# promjena dogodi unutar gena, novi alelmoe utjecati na osobinu koju gen kontrolira, to e dovesti do

  promjene u !enotipu organizma.

 • 8/13/2019 Evolucija 2

  26/90

  (arijacije

  Eenotip pojedinca posljedica je interakcije genotipa i okoline 6varijacije !enotipova u jednoj populaciji odraavaju varijacijegenotipova u organizmima. Koderna evolucijska sinteza de!iniraevoluciju kao promjenu ovih genetskih varijacija u vremenu.

  estalost nekog alela je promjenljiva, jedan oblik gena je eiili rje"i od drugog. *volucijske snage djeluju upravo na promjeneu uestalosti alela tako da j