Transcript
 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  1/12

  1Rancangan P & P Sej T3

  Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Tahunan 2013Mata pelajaran Sejarah (KBSM Semakan) Tingkatan 3

  SMK Tanjung Datuk Pengerang Johor

  MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP/ISTILAH

  CADANGANAKTIVITI

  PEMBELAJARAN

  UNSUR &TINGKAHLAKUPATRIOTISME

  Hari Persekolahan (2 Jan 2013 16 Nov 2013)

  Minggu 1 Pendedahan Huraian Sukatan Pelajaran

  Minggu 2dan 3

  5. PERJUANGANRAKYAT KEARAHKEMERDEKAANTANAH AIR5.1 PemerintahanJepun di negarakitaa) PemerintahanJepun

  i. KedatanganJepun- Tujuan danrancangan Jepundi Asia Tenggara- Cara dan strategiserangan Jepunke atas TanahMelayu, Sarawakdan Sabah

  ii. DasarpemerintahanJepun- Pentadbiran- Ekonomi- Sosial

  iii. Reaksipenduduktempatan

  terhadappemerintahanJepun

  b) KesanpemerintahanJepun

  i. Politik- Menyemarakkanperjuangankebangsaan- Memberipengalamanpentadbirankepada penduduk

  tempatan- Peluasanpengaruh komunis

  ii. Ekonomi- Kemerosotanekonomi

  iii. Sosial- Kesengsaraanhidup

  Memahami zaman pemerintahanJepun di negara kitaAras 1

  Menyatakan sebab-sebab Jepun

  meluaskan kuasa

  Memerihalkan kedatangan Jepun

  keTanah Melayu

  Menceritakan tentang taktik Bumi

  Hangus yang dijalankan oleh British

  Menyenaraikan faktor kejayaan

  Jepun menguasai Tanah Melayu

  Memerihalkan pentadbiran Jepun diTanah Melayu

  Menyatakan dasar ekonomi Jepun di

  Tanah Melayu

  Memerihalkan dasar penjepunan

  Menceritakan kesengsaraan hidup

  pada zaman Jepun

  Menyatakan reaksi penduduk

  tempatan terhadap pemerintahanJepun

  Mengumpul maklumat tentang tokoh-

  tokoh tanah air yang berjuangmenentang Jepun

  Menceritakan tentang kekalahan

  Jepun dalam Perang Dunia Kedua

  Menyenaraikan kesan pemerintahanJepun di negara kita

  Aras 2

  Menghuraikan keberkesanan strategi

  Jepun dalam usaha menguasaiTanah Melayu, Sarawak dan Sabah

  Membandingkan corak pentadbiran

  Jepun di Tanah Melayu dengan diSarawak dan Sabah

  Menjelaskan usaha-usaha

  rakyatuntuk mengatasikesengsaraan hidup pada zamanpendudukan Jepun

  Aras 3

  Merumus tentang kejayaan Jepunmenguasai Asia Tenggara

  Menjelaskan kesan pentadbiran

  Jepun yang mengubah corakpemikiran rakyat Tanah Melayu

  Menghubungkaitkan pendudukan

  Jepun dengan kebangkitansemangat nasionalisme

  LingkunganKesemakmuranBersama AsiaTimur RayaAsia untuk AsiaStrategiDasarpenjepunan

  TaktikBumi HangusPemerintahantenteraTaktik gerila

  Ekonomikawalan

  Inflasi

  Catuan makanan

  Perbincangan :Faktor dan tujuankedatangan JepunKajian Peta :Melakar danmelabelkan petapenaklukan Jepun keatas Tanah Melayu,Sarawak dan SabahMelabel arahserangan Jepun keTanah Melayu,Sarawak dan Sabah

  Bercerita :Kehidupan zamanJepunBuku Skrap :Tokoh-tokoh tanahair yang berjuangmenentang Jepun

  MembinaPengurusan Grafik:Dasar pentadbiranJepun di TanahMelayu,Sarawak

  dan Sabah

  Simulasi:DasarpenjepunanReaksi rakyat

  Temubual:Orangsumber yanghidup pada zamanJepun

  Menonton Filem:Leftenan AdnanSarjan Hassan

  Kebijaksanaanmenyusun strategi

  Bijak merancang

  strategi sebelumbertindak Jati diribangsa Malaysia.

  Memperkasakan

  mental dan fizikal

  Kegigihan dankecekalan

  menghadapi dugaan Sentiasa berani

  mempertahankannegara Malaysia

  Minggu 4 Penilaian Tahap Kecekapan Pelajar

  Minggu 5 5.2 Malayan Union

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 31

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  2/12

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  3/12

  3Rancangan P & P Sej T3

  Minggu 7 d. PenubuhanUMNO 1946

  i. Tujuan penubuhan

  ii. PerjuanganTokoh (Dato OnnBin Jaafar, DatukPanglima BukitGantang, DatoHamzah Abdullah,Dato Nik AhmadKamil, Zainal Abidin

  Ahmad)

  iii. Perjuangan danPerkembanganUMNO

  Memahami perjuangan UMNO

  Aras 1

  Menceritakan peristiwa yang

  membawa kepada pembentukanUMNO

  Mengumpul maklumat tokoh- tokoh

  dalam jawatan kuasa yang telah

  menggubal perlembagaan UMNO Mengumpul maklumat tentang

  ketokohan Dato Onn bin Jaafar

  Memerihalkan peranan UMNO

  menggagalkan Gagasan MalayanUnion

  Menyatakan perkembangan UMNO

  sehingga tahun 1948

  Aras 2

  Membincangkan usaha UMNO

  menyatupadukan orang Melayu

  Menjelaskan perkembangan UMNO

  selepas Malayan Union sehingga1948

  Aras 3 Menjana idea tentang dasar UMNO

  yang menjadi pilihan orang Melayu

  Mentafsir lambang dan bendera

  UMNO

  KetuananMelayu

  Kerakyatan

  Perlembagaan

  Temubual :Tokoh veteranUMNO

  MenontonDokumentari :50 tahun perjuanganUMNO

  Forum :Perjuangan UMNO

  Buku Skrap:Mengumpul biodatatokoh- tokoh UMNO

  Mengumpul Gambar:Gambar yangberkaitan dengansejarah UMNO

  Melakar gambar:Melukis bendera

  dan lambang UMNO

  Bersatu dalamorganisasi

  Sentiasa bersatu

  padu dalamtindakan

  Memartabatkanperjuangan tokohtanah air

  Menghargai jasa

  pemimpin

  Kualiti rakyatkekuatan negara

  Berilmu dan

  berketrampilan

  Minggu 8 e. PenubuhanPersekutuan TanahMelayu1948

  i. Rundingan kearah penggubalanperlembagaanPersekutuan TanahMelayu

  ii. Ciri- ciri utamaPersekutuan TanahMelayu 1948

  Memahami penubuhan PersekutuanTanah Melayu 1948

  Aras 1

  Memerihalkan tentang rundingan ke

  arah penggubalan perlembagaanPersekutuan Tanah Melayu

  Menyatakan sebab pembentukan

  Persekutuan Tanah Melayu

  Menyenaraikan ciri- ciri Persekutuan

  Tanah Melayu

  Mengumpul maklumat penentangan

  AMCJA- PUTERA terhadapPersekutuan Tanah Melayu

  Aras 2

  Menjelaskan usaha-usaha merangka

  Perlembagaan Persekutuan TanahMelayu 1948

  Menghuraikan ciri-ciri perjanjian

  Persekutuan Tanah Melayu

  Aras 3

  Membandingkan ciri- ciri

  Perlembagaan Malayan Uniondengan Perlembagaan PersekutuanTanah Melayu

  Membezakan ciri-ciri kerakyatan

  dalam Malayan Union denganPersekutuan Tanah Melayu

  Persekutuan

  Merangkaperlembagaan

  PerlembagaanRakyat

  Penulisan Grafik:

  Membandingkan ciri-ciri MalayanUnion danPersekutuan TanahMelayu 1948

  Temubual:Orangsumber yang terlibatdapat menceritakantentang penggubalanPerlembagaanPersekutuan TanahMelayu

  Buku Skrap:Mengumpul biodata

  tokoh-tokoh yangterlibat denganPerjanjianPersekutuan TanahMelayu 1948

  Kewajipan untuk

  memelihara danmempertahankanhak

  Bertanggung

  jawab dalamtindakan

  Keluhuranperlembagaan

  Mempertahan

  kan kedaulatannegara kita

  Bertoleransi danbermuafakat untukkepentingan negara

  Mengamalkansikap bertolak ansur

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 33

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  4/12

  4Rancangan P & P Sej T3

  Minggu 9 5.3 AncamanPengganasKomunis danPerisytiharanDarurat 1948

  a. Penyusupan dankegiatan pengganaskomunis

  i. Cara penyusupan- Penyerapanfahaman komunis disekolah,kesatuanburuh dan PartiKoumintang

  ii. Kegiatanpengganas komunisdi Sarawak- Parti KomunisMalaya 1930iii. Kegiatanpengganas komunisdi Sarawak

  Mengetahui keganasan pengganaskomunis

  Aras 1

  Mentakrifkan komunis dan

  komunisme

  Menyatakan cara penyusupan anasir

  komunis di Tanah Melayu danSarawak

  Mengemukakan tujuan penubuhanParti Komunis Malaya

  Menceritakan keganasan dan

  ancaman komunis di Tanah Melayu

  Memerihalkan tentang keganasan

  komunis di Sarawak

  Aras 2

  Membandingkan kegiatan

  pengganas komunis di TanahMelayu dengan Sarawak

  Membincangkan sebab-sebab

  ideologi komunis tidak popular dikalangan orang Melayu

  Aras 3

  Menghuraikan keganasan komunis di

  Batu Arang, Selangor

  Menjana idea sekolah sebagai

  medium penyebaran ideologikomunis pada tahun 1930an

  Ideologi komunis

  Anasir komunis

  Pengganaskomunis

  Penyusupankomunis

  Mogok

  Serangan gerila

  Kajian Teks :Cara penyusupandan kegiatanpengganas komunis

  MenontonFilem:Bukit Kepong

  Lawatan:MuziumPDRM

  Membaca: NovelBukit Kepong

  Buku Skrap :Gambar- gambartentang keganasankomunis

  Jati diri bangsa

  Waspada

  dengan anasir yangbertentangandengan cara hidupkita

  Keamananmembawakemakmuran negara

  Menghargai

  keamanan

  Minggu 10 Penilaian Kurikulum Pertama

  Cuti Pertengahan Penggal (23 Mac 2013 31 Mac 2013)

  Minggu 11 5.4 Ancaman

  PengganasKomunis danPerisytiharanDarurat 1948

  a. Penyusupan dankegiatan pengganaskomunis

  i. Cara penyusupan- Penyerapanfahaman komunis disekolah,kesatuanburuh dan PartiKoumintang

  ii. Kegiatanpengganas komunisdi Sarawak- Parti KomunisMalaya 1930

  iii.Kegiatanpengganas komunisdi Sarawak

  Mengetahui keganasan pengganas

  komunis

  Aras 1

  Mentakrifkan komunis dan

  komunisme

  Menyatakan cara penyusupan anasir

  komunis di Tanah Melayu danSarawak

  Mengemukakan tujuan penubuhan

  Parti Komunis Malaya menceritakankeganasan dan ancaman komunis diTanah Melayu

  Memerihalkan tentang keganasan

  komunis di Sarawak

  Aras 2 Membandingkan kegiatan

  pengganas komunis di TanahMelayu dengan Sarawak

  Membincangkan sebab-sebab

  ideologi komunis tidak popular dikalangan orang Melayu

  Aras 3

  Menghuraikan keganasan komunis di

  Batu Arang, Selangor

  Menjana idea sekolah sebagai

  medium penyebaran ideologikomunis pada tahun 1930an

  Ideologi komunis

  Anasir komunis

  Pengganaskomunis

  Penyusupankomunis

  Mogok

  Serangan gerila

  Kajian Teks :Cara penyusupandan kegiatanpengganas komunis

  MenontonFilem:Bukit Kepong

  Lawatan:MuziumPDRM

  Membaca: NovelBukit Kepong

  Buku Skrap :Gambar-gambartentang keganasanKomunis

  Jati diri bangsa

  Waspada

  dengan anasir yangbertentangandengan cara hidupkita

  Keamananmembawakemakmuran negara

  Menghargai

  keamanan

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 34

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  5/12

  5Rancangan P & P Sej T3

  Minggu 12 b. Langkah-langkahmembanterasancamanpengganas komunis

  i.Pengisytiharandarurat 1948

  ii. PengharamanParti KomunisMalaya dan parti-parti berhaluan kiri

  iii.Memperbesarpasukankeselamatan

  iv. Mengatasi MinYuen

  v. RancanganBriggs

  vi. Perang Saraf

  vii. Pengampunan

  beramai-ramai

  viii. RundinganBaling

  c. Kesan Zaman

  Darurat

  i. Politikii. Ekonomi

  Memahami langkah-langkah membanteras ancaman

  pengganaskomunis

  Aras 1

  Mentakrifkan istilah darurat

  Menceritakan peristiwa yang

  membawa kepada pengisytiharan

  darurat 1948 Menyatakan langkah-langkah

  memperbesar pasukan keselamatan

  Memerihalkan tentang kegiatan Min

  Yuen

  Menceritakan Rancangan Briggs

  Menyenaraikan usaha-usaha untuk

  memenangi hati dan fikiran rakyat

  Menyatakan tentang tawaran

  pengampunan beramai-ramai

  Menyatakan tentang Rundingan

  Baling

  Aras 2

  Menghubungkaitkan Rundingan

  Baling dengan kejayaan kerajaanmenangani ancaman komunis

  Menjelaskan bentuk kerjasama di

  kalangan rakyat untuk membanterasancaman komunis

  Aras 3

  Membuat penilaian cara yang paling

  berkesan mengatasi ancamankomunis

  Menjelaskan kewajaran langkah

  pengampunan beramai-ramai

  Aras 1 Menyatakan kesan Zaman Darurat

  ke atas ekonomi

  Mengumpul maklumat tentang

  perkembangan politik semasadarurat

  Menyatakan kesan Zaman Darurat

  ke atas rakyat

  Aras 2

  Membincangkan kesan Zaman

  Darurat terhadap kehidupan rakyatjelata

  Aras 3

  Membahaskan pengalaman Zaman

  Darurat memupuk kerjasama antarakaum

  Merasionalkan tindakan kerajaan

  mengekalkan darurat walaupunnegara mencapai kemerdekaan

  Darurat

  Perintahberkurung

  Min Yuen

  Kampung Baru

  Kawasan Hitamdan KawasanPutih

  Tawaranpengampunanberamai-ramai

  Perang Saraf

  Propaganda

  Kempenmemenangi hatidan fikiran rakyat

  Operasiketenteraan

  Kajian Dokumen:Ordinan Darurat1948Membina PetaMinda: Langkah-langkahmembanterasancaman komunis

  Kajian Gambar:Perjumpaan diBaling 1955

  Perbincangan :

  Kesan ZamanDarurat

  Kajian gambar:Kesan-kesankeganasan komunis

  Kejituanperancanganmengekalkankestabilan negaraMalaysia

  Bijak

  merancang untukkesejahteraan masadepan NegaraMalaysiatanggungjawab kita

  Menyokong dan

  melibatkan diridalam dasar negaraMalaysia

  Pembinaan negara

  berasaskanpengalaman sejarah

  Bersedia dan

  bertindak wajar

  Sejarah memberiiktibar

  Mengambil

  iktibar daripadaperistiwa ZamanDarurat

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 35

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  6/12

  6Rancangan P & P Sej T3

  Minggu 13 b. Kerjasama kaumke arah berkerajaansendiri

  i. PengenalanSistem Ahli 1951-Keahlian-Kepentingan

  ii.Syarat kerakyatandilonggarkan (1952)

  iii.PembentukanParti Perikatan- Pakatan

  Memahami kerjasama kaum ke arahberkerajaan sendiri

  Aras 1

  Memerihalkan Sistem Ahli 1951

  Menyatakan syarat-syarat pindaan

  kerakyatan 1952

  Menyatakan tentang pembentukan

  Parti Perikatan

  Memerihalkan tuntutan pilihan raya

  Mengumpul maklumat tentang

  Pilihan Raya Majlis Bandaran danPilihan Raya Umum 1955

  Aras 2

  Menghuraikan kesan-kesan pindaan

  kerakyatan 1952

  Membincangkan kepentingan pilihan

  raya

  Menerangkan faktor-faktor kejayaan

  Parti Perikatan dalam pilihan raya

  Aras 3

  Membandingkan Pilihan Raya Majlis

  Bandaran dan Pilihan Raya Umum1955

  Mewajarkan Pembentukan Parti

  Perikatan dalam pilihan raya

  Kerjasama kaum

  Pilihan raya

  Perikatan

  Manifesto

  Pilihan RayaMajlis Bandaran

  Pilihan RayaNegeri

  Pilihan RayaUmum

  Simulasi:Proses pilihan raya

  Kajian Dokumen:Poster danmanifesto sertakeputusan Pilihanraya 1955

  Bersatu danberharmoni

  Bekerjasama

  dan tolongmenolong

  Demokrasiideologi negaraMalaysia

  Kerajaanpendukung asipirasirakyat

  Menghormati

  amalan demokrasi

  Minggu 14dan 15

  5.5 Detik-detikPengisytiharanKemerdekaan 31Ogos 1957

  a)RombonganMerdeka 1956

  i.Matlamat

  ii. Perjanjian London1956

  b)Rundingan antarakaum danpenyediaanPerlembagaanPersekutuan TanahMelayu1957

  i.Suruhanjaya Reid- Penubuhan,matlamat,anggotadan tugas

  - Asas penggubalanyang dipersetujuibersama- Kedudukan raja-raja Melayu- Kedudukanistimewa orangMelayu- Bahasa Melayusebagai bahasarasmi- Hak bukan Melayu

  ii. PerjanjianPersekutuan Tanah

  Memahami Perjuangan Kemerdekaan

  Aras 1

  Memerihalkan tentang Rombongan

  Merdeka 1956 Menyatakankandungan Perjanjian London 1956

  Mengumpul maklumat tentang

  keanggotaan, matlamat dan asaspenggubalan Suruhajaya Reid

  Mengemukakan perkara-perkara

  yang dipinda dalam rang undang-undang yang dikemukakan olehSuruhanjaya Reid

  Menyenaraikan kandungan

  Perlembagaan Persekutuan TanahMelayu 1957

  Menyenaraikan kandungan

  Perjanjian Persekutuan TanahMelayu 1957

  Menceritakan peristiwa

  pengisytiharan KemerdekaanPersekutuan Tanah Melayu pada 31Ogos 1957

  Menyenaraikan kandunganPemasyhuran Kemerdekaan

  Aras 2

  Membincangkan peranan dan

  kewibawaan pemimpin semasaRundingan Kemerdekaan 1956

  Membandingkan tentang

  Rombongan London 1954 denganRombongan London 1956

  Membincangkan kewujudan amalan

  toleransi dan musyawarah semasapembentukan PerlembagaanKemerdekaan Tanah Melayu

  Membandingkan syarat-syarat

  Pakatan murni

  RajaBerperlembagaan

  Demokrasi

  Kedudukanistimewa

  Amalan toleransi

  Bahasa rasmi

  Kabinet

  Kajian Dokumen :Perjanjian London

  Simulasi :Pelbagai kaum

  berunding untukmembentuk asas-asas Perlembagaan1957

  Kajian Dokumen :PerjanjianPersekutuan TanahMelayu 1957

  PemasyhuranKemerdekaan

  Kemerdekaan dankedaulatan negarakita

  Menghargai dan

  menghadapi

  kemerdekaannegara kita

  Perpaduan rakyattunggakkemerdekaannegara

  Bertanggung

  jawab

  Pakatan murnimenjaminperpaduan

  Sentiasa

  bermuafakat untukmengekalkanperpaduan

  Keluhuranperlembagaan

  Mematuhi

  peraturan

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 36

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  7/12

  7Rancangan P & P Sej T3

  Melayu 1957-KandunganPerjanjianPersekutuan TanahMelayu 1957

  c) PemasyhuranKemerdekaan31Ogos 1957- KandunganPemasyhuranKemerdekaan

  kerakyatan 1952 dengan syarat-syarat kerakyatan 1957

  Aras 3

  Membahaskan kemerdekaan mutlak

  Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957

  Mentafsir kepentingan pakatan murni

  sebelum kemerdekaan

  Membuat inferens tentang kejayaan

  mencapai kemerdekaan tanpa

  pertumpahan darah Membincangkan tanggungjawab

  rakyat Malaysia dalammempertahankan kedaulatannegaradan mengisi kemerdekaan.

  Minggu 16dan 17

  5.6 PerubahanPentadbiran kearah berkerajaansendiri di Sarawakdan Sabah

  a)Perubahanpentadbiran ke arahberkerajaan sendiri

  di Sarawak

  i. Sarawak selepaskekalahan Jepun- PentadbiranTentera British

  ii. Sarawakdiserahkan kepadakerajaan British- Sebab-sebabVyner BrookemenyerahkanSarawak kepadakerajaan British- Perubahan status

  Sarawak

  iii. Gerakan antipenyerahan- Tujuan- Bentuk perjuangan- Kemunculanorganisasi politikseperti KesatuanMelayu Sarawak,Sarawak Dayak

  Assocation,PergerakanPemuda Melayu(Sibu) dan lain-lain- Rukun 13

  iv. Langkah-langkahke arah berkerajaansendiri di Sarawak1946-1961-Perlembagaan1941- Majlis Tempatan1947- Pilihanraya MajlisPerbandaran 1956-Penubuhan partipolitik sepertiSarawak UnitedPeople PartySUPP), PartiNegara Sarawak

  Memahami perubahan pentadbiran kearah berkerajaan sendiri di Sarawak

  Aras 1 Memerihalkan tentang pentadbiran

  Tentera British di Sarawak selepaskekalahan Jepun

  Mengumpul maklumat tentang

  sebab- sebab penyerahan Sarawakkepada kerajaan British

  Menyatakan reaksi awal penduduk

  Sarawak tentang pengumumanSarawak sebagai tanah jajahanBritish

  Mentakrif gerakan antipenyerahan

  Menyenaraikan usaha penduduk

  Sarawak dalam gerakanantipenyerahan

  Mengumpul maklumat tentang

  langkah yang diambil oleh kerajaan

  British dalam menangani gerakan

  antipenyerahan

  Memerihalkan langkah ke arah

  berkerajaan sendiri di Sarawak

  Mengumpul maklumat penubuhan

  parti-parti politik di Sarawak sepertiSUPP, PANAS, SNAP, PESAKA,BARJASA

  Aras 2

  Menerangkan kekayaan Sarawak

  menarik minat British

  Menghuraikan sebab kegagalangerakan antipenyerahan

  Menjelaskan kejayaan British

  melemahkan gerakanantipenyerahan melalui SuratPekeliling No. 9

  Menerangkan peranan pemimpin

  yang berwibawa dalam menerajuigerakan antipenyerahan

  Menghuraikan isi kandungan Rukun

  13

  Mengelaskan penubuhan parti-parti

  politik di Sarawak

  Aras 3

  Membincangkan kewajaran tindakan

  Negaraberdaulat

  Merdeka

  Anti penyerahan

  Penyerahan

  Pentadbiran

  Gerakan antipenyerahan

  Radikal Rukun13

  Majils Tertinggi

  Majlis Negeri

  Perbincangan :Sebab KerajaanBrooke menyerahkanSarawak kepadaKerajaan British

  Kajian Peta :Kedudukan Sarawakdalam

  jalan perdaganganantara Hong Kongdan Singapura

  Pengurusan

  Grafik:Membandingkan gerakan antipenyerahan diSarawak denganpenentangan MalayanUnion

  Negara Malaysiamilik kita

  Bersyukur

  dengankemerdekaanMalaysia

  Kemakmurannegaradinikmatibersama

  Bersama

  memanfaatkankekayaan negara

  Keberanian dankegigihanmempertahankanmaruah serta masadepan negara

  Bersatu

  mempertahankankedaulatan danmaruah negara

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 37

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  8/12

  8Rancangan P & P Sej T3

  (PANAS),SarawakNational Party(SNAP),BarisanRakyat JatiSarawak(BARJASA), PartiPerikatan Sarawak

  pejuang gerakan antipenyerahanmembunuh Gabenor Sarawak

  Menjana idea ke arah berkerajaan

  sendiri di Sarawak lebih cepatsekiranya di bawah pentadbiranBrooke berbanding dibawahpentadbiran kerajaan British

  Mencerakinkan tindakan British

  melambatkan usaha ke arahberkerajaan sendiri di Sarawak

  Minggu 18 Peperiksaan Pertengahan Tahun/Ulangkaji

  Minggu 19 Peperiksaan Pertengahan Tahun

  Minggu 20 Peperiksaan Pertengahan Tahun/Ulangkaji

  Cuti Pertengahan Tahun (25 Mei 2013 9 Jun 2013)

  Minggu 21dan 22

  b)Perubahanpentadbiran kearah berkerajaansendiri di Sabah

  i. Sabah diserahkepada kerajaanBritish

  -PentadbiranTentera British- PenyerahanSabah kepadaKerajan Britisholeh SyarikatBorneo UtaraBritish (SBUB)

  ii. Langkah-langkahke arah berkerajaansendiri di Sabah

  - Perlembagaan1950

  - Majlis Tempatan1952

  - Perlembagaan1960

  - Pilihanraya MajlisUndangan 1962

  -Kemunculanpersatuan sepertiUnited KadazanNationalOrganization(UNKO), UnitedSabah National

  Organization(USNO), PasokMomogun,Persatuan Cina Sabah(PCS),Parti PerikatanSabah

  Memahami perubahan pentadbiran kearah berkerajaan sendiri di Sabah

  Aras 1

  Memerihalkan tentang Pentadbiran

  Tentera British di Sabah selepaskekalahan Jepun

  Mengumpul maklumat tentang sebab

  penyerahan Sabah kepada kerajaanBritish

  Menyatakan reaksi penduduk Sabah

  tentang pengumuman Sabahsebagai Tanah Jajahan British

  Menyatakan kemunculan kesedaran

  kebangsaan di Sabah

  Mengemukakan usaha ke arah

  berkerajaan sendiri di Sabah

  Mengumpul maklumat tentang

  penubuhan parti-parti politik di Sabahseperti USNO, UNKO, Pasok-Momogun, Parti Cina Sabah danPerikatan Sabah

  Aras 2

  Mengelaskan penubuhan parti-partipolitik di Sabah

  Membincangkan tentang kelewatan

  kesedaran kebangsaan di Sabah

  Aras 3

  Membandingkan reaksi penduduk

  Sarawak dengan Sabah tentangpenyerahan negeri mereka sebagaitanah jajahan British

  Membandingkan tentang langkah

  yang diambil ke arah berkerajaansendiri di Sarawak dan Sabah

  Majlis Tempatan

  Majlis Legislatif

  Majlis Eksekutif

  Majlis Undangan

  PerwakilanKesedarankebangsaan

  Majlis Daerah

  Majlis Bandaran

  Gabenor

  Perbincangan :Sebab-sebab SyarikatBorneo Utara Britishmenyerahkan Sabahkepada British

  PengurusanGrafik:Perbandinganlangkah ke arahberkerajaan sendiri diSabah denganSarawak

  Kesedarankepentinganberorganisasi

  Sepakat dalam

  perjuanganmembawa kejayaan

  Kepekaan dalammenerimaperubahan

  Bijak menilai

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 38

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  9/12

  9Rancangan P & P Sej T3

  Minggu 23 6. PEMBEN-TUKAN NEGARAMALAYSIA

  6.1 GagasanPersekutuanMalaysia

  a)IdeapembentukanMalaysia KonsepgagasanPersekutuan

  i. Cadangan TunkuAbdul RahmanPutradi Singapura pada27 Mei 1961

  b) MatlamatpembentukanMalaysia

  i. Keselamatanii. Keseimbangan

  kaumiii. Mempercepatkemerdekaaniv. Memajukanekonomi

  Memahami Gagasan PersekutuanMalaysia

  Aras 1

  Mentafsir konsep gagasan Malaysia

  Mengumpul maklumat tentang idea-

  idea pembentukan Malaysia.

  Menyatakan sebab pembentukan

  Malaysia

  Menceritakan senario yang berlaku

  di Singapura, Sarawak dan Sabahyang membawa pembentukanMalaysia

  Aras 2

  Menghubungkaitkan dengan

  pembentukan Malysia kemerdekaanSarawak, Sabah dan Singapura.

  Menghuraikan sebab pembentukan

  Malaysia dengan senario politik

  semasa.

  Aras 3

  Membincangkan pembentukan

  Malaysia sebagai kesepakatan untukmewujudkan kestabilan negara.

  Menjana idea wawasan Tunku Abdul

  Rahman menjamin kesejahteraannegara

  GagasanMalaysia

  PersekutuanMalaysia

  Kaum

  Etnik

  Percantuman

  Kesepakatan

  Perbincangan :Idea Tunku AbdulRahman membentukMalaysia

  Membina PetaMinda :MatlamatpembentukanPersekutuan Malaysia

  Kajian Dokumen:Teks ucapan Tunku

  Abdul Rahman diSingapura 27 Mei1961

  Kepemimpinanberwawasanmembawakesejahteraan

  Bersikap inovatif

  dan berwawasan

  Kesepakatan untukkestabilan negara

  Sentiasa bersatu

  padu

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 39

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  10/12

  10Rancangan P & P Sej T3

  Minggu 24 6.2 ReaksiterhadappembentukanPersekutuanMalaysia

  a)Reaksi danperkembanganpolitik

  i. Reaksi negeri-negeri yang terlibatdalam cadanganPersekutuanMalaysia (TanahMelayu, Singapura,Sarawak,Sabah,Brunei)

  - Amerika Syarikat

  ii. Negara-negara jiran

  - Tuntutan Fillipinake atas Sabah

  - Reaksi Indonesia

  iii. Reaksi negaraBarat Britain

  Memahami reaksi terhadappembentukan PersekutuanMalaysia

  Aras 1

  Menyenaraikan parti- parti politik

  yang menentang gagasan Malaysia.

  Mengumpul maklumat tentang reaksi

  parti-parti politik di negeri-negeri

  yang terlibat dengan penubuhanMalaysia.

  Menyenaraikan sebab-sebab

  penentangan negara jiran terhadappembentukan Malaysia

  Menyatakan reaksi Britain dan

  Amerika Syarikat terhadappembentukan Malaysia.

  Aras 2

  Menjelaskan tindakan pemimpin

  tempatan dalam menangani cabaranpembentukan Malaysia.

  Menerangkan reaksi penduduk

  tempatan terhadap pembentukan

  Malaysia

  Aras 3

  Menjana idea tentang tindakan

  Britain memberi kemerdekaan padaSingapura, Sarawak dan Sabahmelalui pembentukan Malaysia.

  Membandingkan reaksi penduduk

  negeri yang terlibat dalampembentukan Malaysia

  Membincangkan idea bernas

  gagasan Malaysia sehinggamendapat pengiktirafan kuasa besardunia

  Suruhanjaya

  Referendum

  Pemberontakan

  Neokolonialis

  Konfrontasi

  Propaganda

  Pencerobohan

  Rampasankuasa

  Kegiatansubversif

  Perbincangan :Reaksi dan cabarandari negara IndonesiadanFilipina

  Buku Skrap :Maklumat reaksi parti-parti politik

  Ketabahanmenghadapicabaran

  Tegas

  mempertahankanidea

  Idea bertaraf dunia

  Membanggai

  kejayaan Malaysiadi peringkat dunia

  Minggu 25 6.3 Perjanjian danPerisytiharanMalaysia

  a) Langkah ke arah

  Memahami reaksi terhadappembentukan PersekutuanMalaysia

  Aras 1 Suruhanjaya Perbincangan : Mempertahankan

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 310

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  11/12

  11Rancangan P & P Sej T3

  pembentukanMalaysia

  Hasil tinjauanpendapat dankehendak rakyatterhadap gagasanMalaysia

  - PersatuanParlimenKomanwel (CPA)

  - JawatankuasaPerundinganPerpaduan Malaysia(JPPM)

  - LaporanSuruhanjayaCobbold

  - JawatankuasaAntara Kerajaan(JAK)

  - Tinjauan

  SuruhanjayaPertubuhanBangsa-Bangsa BersatuPerdamaian selepaskonfrantasi

  Mengumpul maklumat tentang

  keahlian dan kepentingan MesyuaratPersatuan Parlimen Komanwel

  Menyatakan tujuan penubuhan,

  keahlian, peranan dan laporan CPA,JPPM dan JAK.

  Menyatakan hasil tinjauan

  Suruhanjaya Cobbold danSuruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

  Mentakrif istilah konfrontasi.

  Menyenaraikan langkah-langkah

  kerajaan menangani konfrontasi

  Menyatakan usaha kerajaan

  Malaysia dan Indonesia mencapaiperdamaian.

  Aras 2

  Membincangkan kegigihan kerajaan

  dan rakyat menghadapi konfrontasi

  Menjelaskan kewajaran tindakan

  Indonesia melancarkan konfrontasi

  Aras 3

  Mencerakinkan tentang

  Jawatankuasa PerundinganPerpaduan Malaysia, SuruhanjayaCobbold dan Jawatankuasa AntaraKerajaan.

  Membuat inferens tentang ketelitian

  pemimpin Sarawak dan Sabahdalam menjamin hak, kepentingandan kedaulatan mereka sebelummenganggotai Malaysia

  Pemberontakan

  Neokolonialis

  Konfrontasi

  Propaganda

  Pencerobohan

  Rampasankuasa

  Kegiatansubversif

  Cabaran dari negaraIndonesia danFilipina

  Kajian Gambar :Peristiwa yangberkaitanpembentukanPersekutuan Malaysia

  Kajian Dokumen :-20 Perkara Sabah- LaporanSuruhanjaya Cobbold

  hak bangsa

  Mempunyai

  sikaptanggungjawab

  Minggu 26 b) PengisytiharanMalaysia1 September 1963

  i. PerjanjianMalaysia 1963

  - Asas-asasPerjanjian Malaysia(20 perkara Sabah)

  - PengisytiharanMalaysia

  ii. PerpisahanSingapura 1965

  - Sebab-sebab

  Memahami Pengisytiharan Malaysia

  Aras 1

  Mengumpul maklumat tentang asas-

  asas Perjanjian Malaysia

  Menyenaraikan isi kandungan

  Perjanjian Malaysia.

  Menceritakan tentang pengisytiharan

  Malaysia.

  Memerihalkan sebab-sebab

  perpisahan Singapura 1965

  Aras 2

  Menerangkan peristiwa

  Pengisytiharan Malaysia

  Menjelaskan kepentingan sikap

  toleransi semasa penggubalan

  Perlembagaan Malaysia 1963

  Aras 3

  Membincangkan kewajaran

  perpisahan Malaysia dan Singapura Membincangkan 20 Perkara Sabah

  yang menjadi asas PerjanjianMalaysia

  Partipembangkang

  PerisytiharanMalaysia

  Pengisytiharan

  Toleransi

  Berkempen

  Sentimen

  Kajian Gambar:Perisytiharan

  Malaysia

  Perbincangan:Kepentingan sikaptoleransi dalammasyarakat berbilangkaum

  Deklamasi sajak :Mengarang sajakMalaysia

  Bangga Malaysiatanah airku

  Sentiasaberbangga sebagairakyat Malaysia

  Kepimpinanberwawasan

  Bijak bertindak

  Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 ditamatkan

  Minggu 27 Ulangkaji Percubaan PMR

  Minggu 28

  Minggu 29

  Minggu 30

  Cuti Pertengahan Penggal (7 Ogos 2013 18 Ogos 2013)

  Minggu 31 Peperiksaan Percubaan PMR Negeri

  Minggu 32 Ulangkaji Peperiksaan PMR

  Minggu 33 Ulangkaji Peperiksaan PMR

  Minggu 34 Ulangkaji Peperiksaan PMR

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 311

 • 7/28/2019 RPT sejarah Tingkatan 3

  12/12

  12Rancangan P & P Sej T3

  Minggu 35 Ulangkaji Peperiksaan PMR

  Minggu 36 PEPERIKSAAN PMR

  Minggu 37 Program Selepas PMR

  Minggu 38 Program Selepas PMR

  Minggu 39 Program Selepas PMR

  Minggu 40 Program Selepas PMR

  Minggu 41 Program Selepas PMR

  Minggu 42 Program Selepas PMR

  Cuti Akhir Tahun (16 Nov. 2013 1 Jan 2014)

  Disediakan oleh,Panitia Mata Pelajaran SejarahSMK Tg Datuk Pengerang

  Rancangan P&P Tahunan 2013 Tingkatan 312


Top Related