dokumentacja przebiegu nauczania - rodon.radom.pl · dokumentacja przebiegu nauczania – jej...

of 36 /36
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA – JEJ RODZAJE I SPOSÓB PROWADZENIA. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE. Opracowanie: Barbara Kutkowska Radom, październik 2014 r.

Author: lekhanh

Post on 27-Feb-2019

228 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA

JEJ RODZAJE I SPOSB PROWADZENIA.

WIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE.

Opracowanie: Barbara Kutkowska

Radom, padziernik 2014 r.

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 1

I. PROWADZENIE I RODZAJE

DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

na podstawie:

ROZPORZDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoy

i placwki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaalnoci wychowawczej

i opiekuczej oraz rodzajw tej dokumentacji

(Dz. U. 2014, poz.1170).

1. DZIENNIK ZAJ

3.1. Przedszkole prowadzi dla kadego oddziau dziennik zaj przedszkola, w ktrym dokumentuje si przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziemi w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika zaj przedszkola wpisuje si w porzdku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodzicw oraz adresy ich zamieszkania, jeeli s rne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodzicw i numery ich telefonw, jeeli je posiadaj, oraz tematy przeprowadzonych zaj, a take godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje si obecno dzieci na zajciach w danym dniu. Przeprowadzenie zaj nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeeniem 22 ust. 5. 3. Do dziennika zaj przedszkola zorganizowanego w podmiocie leczniczym dane, o ktrych mowa w ust. 2, wpisuje si chronologicznie wedug dat przyjcia dzieci do przedszkola.

2. KSIGA EWIDENCJI UCZNIW

4.1. Szkoa podstawowa prowadzi ksig ewidencji dzieci podlegajcych obowizkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowizkowi szkolnemu zamieszkaych w obwodzie szkoy. 2. Do ksigi ewidencji, o ktrej mowa w ust. 1, wpisuje si: 1) wedug roku urodzenia: imi (imiona) i nazwisko, dat i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a take imiona i nazwiska rodzicw oraz adresy ich zamieszkania, jeeli s rne od adresu zamieszkania dziecka; 2) informacje o: a) przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w tym o przedszkolu za granic lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego pastwa w Polsce, albo miejscu realizacji zaj rewalidacyjno-wychowawczych, o ktrych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 2

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), w ktrym dziecko spenia obowizek rocznego przygotowania przedszkolnego, b) spenianiu przez dziecko obowizku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inn form wychowania przedszkolnego, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora przedszkola lub szkoy podstawowej, na podstawie ktrego dziecko spenia obowizek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie, c) odroczeniu rozpoczcia speniania przez dziecko obowizku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoy podstawowej, na podstawie ktrej nastpio odroczenie, a w przypadku dziecka niepenosprawnego rwnie ze wskazaniem orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego, d) szkole, w tym o szkole za granic lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego pastwa w Polsce, albo miejscu realizacji zaj rewalidacyjno-wychowawczych, o ktrych mowa w przepisach wymienionych w lit. a, w ktrym dziecko spenia obowizek szkolny, e) spenianiu przez dziecko obowizku szkolnego poza szko, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoy podstawowej, na podstawie ktrego dziecko spenia obowizek szkolny poza szko. 5.1. Gimnazjum prowadzi ksig ewidencji dzieci i modziey, bdcych absolwentami szkoy podstawowej, podlegajcych obowizkowi szkolnemu, zamieszkaych w obwodzie gimnazjum. 2. Do ksigi ewidencji, o ktrej mowa w ust. 1, wpisuje si: 1) wedug roku urodzenia: imi (imiona) i nazwisko, dat i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a take imiona i nazwiska rodzicw oraz adresy ich zamieszkania, jeeli s rne od adresu zamieszkania dziecka; 2) informacje o: a) szkole, w tym o szkole za granic lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego pastwa w Polsce, albo miejscu realizacji zaj rewalidacyjno-wychowawczych, o ktrych mowa w przepisach wymienionych w 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, w ktrym dziecko spenia obowizek szkolny, b) spenianiu przez dziecko obowizku szkolnego poza szko, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora gimnazjum, na podstawie ktrego dziecko spenia obowizek szkolny poza szko.

3. KSIGA UCZNIW

6. 1. Szkoa prowadzi ksig uczniw. 2. Do ksigi wpisuje si imi (imiona) i nazwisko, dat i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodzicw oraz adresy ich zamieszkania, jeeli s rne od adresu zamieszkania ucznia, a take dat rozpoczcia nauki w danej szkole oraz oddzia, do ktrego ucznia przyjto. W ksidze uczniw odnotowuje si dat ukoczenia szkoy albo dat i przyczyn opuszczenia szkoy przez ucznia. 3. Wpisw w ksidze uczniw dokonuje si chronologicznie wedug dat rozpoczcia nauki w danej szkole. 4. Szkoa dla dorosych prowadzi ksig suchaczy. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio. 5. Do ksigi uczniw albo suchaczy prowadzonej odpowiednio przez szko policealn dla

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 3

modziey lub szko dla dorosych nie wpisuje si danych rodzicw penoletnich uczniw albo suchaczy.

4. KSIGA WYCHOWANKW

7. 1. Specjalny orodek szkolno-wychowawczy, specjalny orodek wychowawczy, modzieowy orodek wychowawczy, modzieowy orodek socjoterapii, orodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz placwka zapewniajca opiek i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem staego zamieszkania, o ktrych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy, prowadz ksig wychowankw. 2. Do ksigi wychowankw, o ktrej mowa w ust. 1, wpisuje si imi (imiona) i nazwisko, dat i miejsce urodzenia oraz numer PESEL wychowanka, adres zamieszkania wychowanka, imiona i nazwiska rodzicw oraz adresy ich zamieszkania, jeeli s rne od adresu zamieszkania wychowanka, dat przyjcia wychowanka do placwki oraz dat i przyczyn skrelenia z listy wychowankw, a take nazw i adres placwki, do ktrej wychowanek zosta przeniesiony. 3. Wpisw w ksidze wychowankw dokonuje si chronologicznie wedug dat przyjcia wychowankw. 8. W przypadku gdy dziecko, ucze, suchacz lub wychowanek nie posiada numeru PESEL, do ksigi ewidencji, o ktrej mowa w 4 ust. 1 i 5 ust. 1, ksigi uczniw, ksigi suchaczy i ksigi wychowankw zamiast numeru PESEL wpisuje si seri i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo. 9. Wpisw w ksidze ewidencji, o ktrej mowa w 4 ust. 1 i 5 ust. 1, ksidze uczniw, ksidze suchaczy i ksidze wychowankw dokonuje si na podstawie dowodw osobistych lub innych dokumentw tosamoci rodzicw albo penoletniego ucznia, suchacza albo wychowanka, innych dokumentw zawierajcych dane podlegajce wpisowi do odpowiedniej ksigi oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoy lub placwki.

5. DZIENNIK LEKCYJNY 10. 1. Szkoa prowadzi dla kadego oddziau dziennik lekcyjny, w ktrym dokumentuje si przebieg nauczania w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje si w porzdku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoy nazwiska i imiona uczniw albo suchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodzicw oraz adresy ich zamieszkania, jeeli s rne od adresu zamieszkania ucznia albo suchacza, adresy poczty elektronicznej rodzicw i numery ich telefonw, jeeli je posiadaj, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzcych zajcia edukacyjne oraz tygodniowy plan zaj edukacyjnych, a w szkoach dla dorosych prowadzcych ksztacenie w formie zaocznej semestralny plan zaj edukacyjnych. W przypadku dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szko policealn dla modziey lub przez szko dla dorosych nie wpisuje si danych dotyczcych rodzicw penoletnich uczniw lub suchaczy. 3. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szko dla dzieci i modziey odnotowuje si

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 4

obecno uczniw na zajciach edukacyjnych, a take liczb godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnoci na tych zajciach oraz wpisuje si tematy przeprowadzonych zaj edukacyjnych, oceny biece, rdroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych uzyskane przez uczniw oraz rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zaj edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeeniem 22 ust. 5. 4. rdroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych oraz rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniw klas IIII szkoy podstawowej oraz uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporzdzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawc klasy, mona doczy do dziennika lekcyjnego, co jest rwnoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego. 5. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szko dla dorosych wpisuje si tematy przeprowadzonych zaj edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewntrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminw semestralnych i egzaminw poprawkowych. Przeprowadzenie zaj nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeeniem 22 ust. 5. Integraln czci dziennika lekcyjnego s listy obecnoci, na ktrych obecno na poszczeglnych godzinach zaj edukacyjnych suchacze potwierdzaj wasnorcznym podpisem.

6. DZIENNIK ZAJ W WIETLICY 11. 1. Szkoa prowadzi dziennik zaj w wietlicy, w ktrym dokumentuje si zajcia prowadzone z uczniami w wietlicy w danym roku szkolnym, w tym zajcia opieki wietlicowej, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). W dzienniku zaj w wietlicy naley dodatkowo odnotowa, e przeprowadzenie zaj stanowi realizacj zaj, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 2. Do dziennika zaj w wietlicy wpisuje si plan pracy wietlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniw korzystajcych ze wietlicy oraz oddzia, do ktrego uczszczaj, a take tematy przeprowadzonych zaj, oraz odnotowuje si obecno uczniw na poszczeglnych godzinach zaj. Przeprowadzenie zaj wychowawca wietlicy potwierdza podpisem, z zastrzeeniem 22 ust. 5.

7. DZIENNIK ZAJ W ORODKU

12. 1. Specjalny orodek szkolno-wychowawczy, specjalny orodek wychowawczy, modzieowy orodek wychowawczy, modzieowy orodek socjoterapii, orodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz placwka zapewniajca opiek i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem staego zamieszkania prowadz dla kadej grupy wychowankw dziennik zaj, w ktrym dokumentuje si zajcia prowadzone z wychowankami w danym roku szkolnym, z zastrzeeniem 14. 2. Do dziennika zaj w specjalnym orodku szkolno-wychowawczym, specjalnym orodku wychowawczym, modzieowym orodku wychowawczym, modzieowym orodku socjoterapii, orodku rewalidacyjno-wychowawczym oraz placwce zapewniajcej opiek i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem staego zamieszkania

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 5

wpisuje si w porzdku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowankw, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania wychowankw, nazwiska i imiona rodzicw oraz adresy ich zamieszkania, jeeli s rne od adresu zamieszkania wychowanka, adresy poczty elektronicznej rodzicw i numery ich telefonw, jeeli je posiadaj, uwagi o wychowankach, zajcia prowadzone w placwce w poszczeglnych dniach, w tym zajcia powtarzajce si okresowo, plan pracy z wychowankami, tygodniowe zaoenia wychowawcze i realizacj planu pracy oraz informacje o kontaktach z rodzin wychowanka, z zastrzeeniem 14. 3. W przypadku dziennika zaj w specjalnym orodku wychowawczym wpisuje si take odzia, nazw i adres szkoy, do ktrej wychowanek uczszcza, plan zaj edukacyjnych ustalony dla oddziau, do ktrego wychowanek uczszcza, oraz odnotowuje si liczb godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnoci wychowanka na zajciach edukacyjnych w szkole, rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych uzyskane przez wychowankw w szkole oraz rdroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania.

8. DZIENNIKI INNYCH ZAJ

13.1. Przedszkole, szkoa i placwka prowadz dzienniki innych zaj ni zajcia wpisywane odpowiednio do dziennika zaj przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zaj w wietlicy oraz dziennika zaj, o ktrym mowa w 12, jeeli jest to uzasadnione koniecznoci dokumentowania przebiegu nauczania, dziaalnoci wychowawczej i opiekuczej, w szczeglnoci zaj z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zaj opiekuczych i wychowawczych wynikajcych z potrzeb i zainteresowa uczniw, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 2. W dzienniku innych zaj naley dodatkowo odnotowa, e przeprowadzenie zaj, o ktrych mowa w ust. 1, stanowi realizacj zaj, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 3. Do dziennika innych zaj wpisuje si w porzdku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniw, suchaczy lub wychowankw oraz oddzia, do ktrego uczszczaj, adresy poczty elektronicznej rodzicw i numery ich telefonw, jeeli je posiadaj, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, suchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zaj grupowych program pracy grupy, tygodniowy plan zaj, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zaj, ocen postpw i wnioski dotyczce dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, suchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje si obecno dzieci, uczniw, suchaczy lub wychowankw na zajciach. Przeprowadzenie zaj nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeeniem 22 ust. 5. 4. Do dziennika innych zaj prowadzonego przez szko policealn dla modziey lub szko dla dorosych nie wpisuje si danych rodzicw penoletnich uczniw lub suchaczy. 5. Jeeli w zakresie zaj, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw lub suchaczy, do dziennika innych zaj wpisuje si imiona i nazwiska uczniw lub suchaczy, daty i tematy przeprowadzonych zaj, liczb godzin tych zaj oraz odnotowuje si obecno uczniw lub suchaczy. Przeprowadzenie zaj nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeeniem 22 ust. 5

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 6

9. DZIENNIK ZAJ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

14.1. Przedszkole, szkoa i placwka, ktre organizuj zespoowe lub indywidualne zajcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i modziey z upoledzeniem umysowym w stopniu gbokim, prowadz odpowiednio dziennik zaj rewalidacyjno-wychowawczych dla kadego zespou albo dziennik indywidualnych zaj rewalidacyjno-wychowawczych dla kadego uczestnika zaj, w ktrych dokumentuje si przebieg zaj w danym roku szkolnym. 2. Do dziennikw, o ktrych mowa w ust. 1, wpisuje si w porzdku alfabetycznym nazwiska i imiona uczestnikw zaj, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania uczestnikw zaj, nazwiska i imiona rodzicw oraz adresy ich zamieszkania, jeeli s rne od adresu zamieszkania uczestnika zaj, adresy poczty elektronicznej rodzicw i numery ich telefonw, jeeli je posiadaj, oraz odnotowuje si obecno uczestnikw zaj na zajciach, indywidualny program zaj, a take opis przebiegu zaj z kadym uczestnikiem zaj. 3. W przypadku dzieci i modziey zakwalifikowanych do indywidualnego obowizkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, przedszkole i szkoa prowadz odrbnie dla kadego ucznia odpowiednio dziennik indywidualnych zaj albo dziennik indywidualnego nauczania.

10. ARKUSZ OCEN UCZNIA ALBO SUCHACZA

15.1. Szkoa prowadzi dla kadego ucznia albo suchacza przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia albo suchacza. 2. Wpisw w arkuszu ocen ucznia albo suchacza dokonuje si na podstawie danych zawartych odpowiednio w ksidze uczniw, ksidze suchaczy, dzienniku lekcyjnym, protokoach egzaminw klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokoach sprawdzianw wiadomoci i umiejtnoci, protokoach z prac komisji powoanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokoach zebra rady pedagogicznej, informacji o wyniku sprawdzianu, o ktrym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, informacji o wyniku egzaminu, o ktrym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, albo o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okrgowej komisji egzaminacyjnej, informacji o wyniku egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie, a take innych dokumentach potwierdzajcych dane podlegajce wpisowi. Nauczyciel wypeniajcy arkusz ocen ucznia albo suchacza potwierdza podpisem zgodno wpisw z dokumentami, na podstawie ktrych ich dokonano. 3. Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniw klas IIII szkoy podstawowej oraz uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporzdzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawc klasy, mona doczy do arkusza ocen ucznia, co jest rwnoznaczne z wpisem do arkusza ocen. 4. Podstaw wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukoczeniu przez ucznia albo suchacza szkoy jest uchwaa rady pedagogicznej, ktrej dat wpisuje si do arkusza ocen ucznia albo suchacza. 5. Arkusze ocen uczniw albo suchaczy wypenia si pismem komputerowym, maszynowym

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 7

lub rcznym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy. 6. W przypadku przejcia ucznia do innej szkoy po co najmniej jednym roku nauki, a w przypadku szkoy policealnej dla modziey i szkoy dla dorosych po co najmniej jednym semestrze nauki, przesya si do tej szkoy lub wydaje rodzicom ucznia, penoletniemu uczniowi albo suchaczowi kopi arkusza ocen ucznia albo suchacza powiadczon za zgodno z oryginaem przez dyrektora szkoy. Rodzice ucznia, penoletni ucze albo suchacz potwierdzaj podpisem otrzymanie kopii tego arkusza ocen. 7. W przypadku przejcia ucznia albo suchacza do innej szkoy po okresie nauki krtszym ni okres, o ktrym mowa w ust. 6, przesya si do tej szkoy lub wydaje rodzicom ucznia, penoletniemu uczniowi albo suchaczowi zawiadczenie o przebiegu nauczania ucznia. Rodzice ucznia, penoletni ucze albo suchacz potwierdzaj podpisem otrzymanie zawiadczenia. 8. Dyrektor szkoy specjalnej zorganizowanej w: 1) podmiocie leczniczym, 2) jednostce pomocy spoecznej przesya dyrektorowi szkoy, do ktrej ucze wraca, pisemn informacj o ocenach biecych uzyskanych przez ucznia w czasie pobytu w szkole specjalnej, jeeli w tym okresie ucze nie by klasyfikowany, a take informacj o jego zachowaniu.

11. KSIGI ARKUSZY OCEN

16.1. Szkoa zakada ksigi arkuszy ocen. 2. Ksiga arkuszy ocen zawiera uoone w porzdku alfabetycznym wykazy uczniw, a w przypadku szkoy dla dorosych wykazy suchaczy, wszystkich oddziaw, ktrzy w danym roku szkolnym ukoczyli lub opucili szko, oraz ich arkusze ocen. Na pierwszej stronie ksigi arkuszy ocen umieszcza si adnotacj: Ksiga arkuszy ocen uczniw albo suchaczy, ktrzy w roku szkolnym ukoczyli lub opucili szko. 3. Na kocu ksigi arkuszy ocen umieszcza si adnotacj: Ksiga zawiera: 1) ...........arkuszy ocen uczniw albo suchaczy, ktrzy ukoczyli szko; (poda liczb) 2) ...........arkuszy ocen uczniw albo suchaczy, ktrzy z rnych przyczyn opucili szko.. (poda liczb) Adnotacj na kocu ksigi arkuszy ocen opatruje si pieczci szkoy oraz piecztk i podpisem dyrektora szkoy. 17. Suchaczom szkoy dla dorosych oraz uczniom szkoy policealnej dla modziey mog by wydawane indeksy. 18. Dokumentacj przebiegu nauczania stanowi take: 1) uchway rady pedagogicznej dotyczce: a) klasyfikowania i promowania uczniw oraz ukoczenia szkoy, b) przeduenia okresu nauki uczniowi niepenosprawnemu, c) skrcenia okresu nauki uczniowi niedostosowanemu spoecznie lub zagroonemu niedostosowaniem spoecznym uczszczajcemu do zasadniczej szkoy zawodowej zorganizowanej w modzieowym orodku wychowawczym lub modzieowym orodku socjoterapii; 2) zezwolenia odpowiednio dyrektora przedszkola lub szkoy na:

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 8

a) indywidualny program lub tok nauki, b) spenianie przez dziecko obowizku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inn form wychowania przedszkolnego, c) spenianie przez dziecko obowizku szkolnego lub obowizku nauki poza szko; 3) pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne suchaczy szk dla dorosych do czasu ukoczenia lub opuszczenia przez nich szkoy; 4) zawiadczenie o przebiegu nauczania ucznia albo suchacza.

12. DZIENNIK PEDAGOGA, PSYCHOLOGA, LOGOPEDY ITP.

19. Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony odpowiednio w przedszkolu, szkole lub placwce prowadzi dziennik, do ktrego wpisuje tygodniowy plan swoich zaj, zajcia i czynnoci przeprowadzone w poszczeglnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z ktrymi wspdziaa przy wykonywaniu swoich zada, imiona i nazwiska dzieci, uczniw, suchaczy lub wychowankw, objtych rnymi formami pomocy, w szczeglnoci pomoc psychologiczno-pedagogiczn. 20. Przedszkole, szkoa i placwka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla kadego dziecka, ucznia, suchacza lub wychowanka objtego pomoc psychologiczno-pedagogiczn dokumentacj bada i czynnoci uzupeniajcych prowadzonych w szczeglnoci przez pedagoga, psychologa, logoped, doradc zawodowego, terapeut pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalist, a take inn dokumentacj zwizan z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13. DZIENNIK ZAJ STAYCH I DZIENNIK ZAJ OKRESOWYCH LUB OKAZJONALNYCH

21.1. Placwka wychowania pozaszkolnego prowadzi: 1) dziennik zaj staych dla kadej grupy wychowankw; 2) dziennik zaj okresowych lub okazjonalnych dla uczestnikw tych zaj. 2. Do dziennika zaj staych, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, wpisuje si w porzdku alfabetycznym imiona i nazwiska wychowankw uczestniczcych w zajciach, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania wychowankw, nazwiska i imiona rodzicw oraz adresy ich zamieszkania, jeeli s rne od adresu zamieszkania wychowanka, adresy poczty elektronicznej rodzicw i numery ich telefonw, jeeli je posiadaj, zaoenia programowe na dany rok szkolny, tygodniowy rozkad zaj i tematy przeprowadzonych zaj oraz odnotowuje si obecno wychowankw na zajciach. Przeprowadzenie zaj nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeeniem 22 ust. 5. 3. Do dziennika zaj okresowych lub okazjonalnych, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, wpisuje si w szczeglnoci zaoenia programowe zaj, tematy przeprowadzonych zaj oraz liczb uczestnikw zaj. Przeprowadzenie zaj nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeeniem 22 ust. 5.

14. DZIENNIK ELEKTRONICZNY

22.1. Dzienniki, o ktrych mowa w 3, 1014, 19 i 21, mog by prowadzone take w formie elektronicznej; dzienniki prowadzone w formie elektronicznej s zwane dalej

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 9

dziennikami elektronicznymi. 2. Za zgod organu prowadzcego przedszkole, szko lub placwk, dzienniki, o ktrych mowa w 3, 1014, 19 i 21, mog by prowadzone wycznie w formie elektronicznej. 3. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: 1) zachowania selektywnoci dostpu do danych stanowicych dziennik elektroniczny; 2) zabezpieczenia danych stanowicych dziennik elektroniczny przed dostpem osb nieuprawnionych; 3) zabezpieczenia danych stanowicych dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrat; 4) rejestrowania historii zmian i ich autorw; 5) umoliwienia bezpatnego wgldu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczcym ich dzieci. 4. System informatyczny sucy do prowadzenia dziennikw elektronicznych powinien umoliwia eksport danych do formatu XML oraz sporzdzenie w formie papierowej dziennikw, o ktrych mowa w 3, 1014, 19 i 21. 5. W przypadku prowadzenia dziennikw, o ktrych mowa w 3, 10, 11, 13 i 21, wycznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zaj, o ktrych mowa w 3 ust. 2, 10 ust. 3 i 5, 11 ust. 2, 13 ust. 3 i 5 oraz 21 ust. 2 i 3, jest rwnoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zaj. 23. W terminie 10 dni od dnia zakoczenia roku szkolnego, a w przypadku szk policealnych dla modziey oraz szk dla dorosych w terminie 10 dni od dnia zakoczenia semestru, dane stanowice dziennik elektroniczny zapisuje si na informatycznym noniku danych, wedug stanu odpowiednio na dzie zakoczenia roku szkolnego oraz na dzie zakoczenia semestru, w sposb zapewniajcy moliwo: 1) sprawdzenia integralnoci danych stanowicych dziennik elektroniczny przez zastosowanie podpisu elektronicznego, o ktrym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262); 2) weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujcych; 3) odczytania danych stanowicych dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dziennikw, o ktrych mowa w 3, 1014, 19 i 21.

15. ODTWORZENIE ZNISZCZONEJ DOKUMENTACJI

24. 1. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek poaru, powodzi lub innych zdarze losowych, dyrektor szkoy powouje komisj w celu ustalenia zakresu zniszcze oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczeglnoci ksigi uczniw albo suchaczy, arkuszy ocen uczniw albo suchaczy oraz protokow dotychczasowych egzaminw dojrzaoci. 2. Odtworzenia dokumentacji dokonuje si na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentw oraz zezna wiadkw. 3. Z przebiegu prac komisji sporzdza si protok zawierajcy w szczeglnoci skad komisji, termin rozpoczcia i zakoczenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstaw, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokou docza si spisane zeznania wiadkw. Protok podpisuj wszyscy czonkowie komisji. 4. O powoaniu komisji i wynikach jej pracy dyrektor szkoy zawiadamia kuratora owiaty i organ prowadzcy szko.

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 10

16. TECZKA ZAWIERAJCA DOKUMENTACJ BADA I CZYNNOCI UZUPENIAJCYCH

25. 1. W przypadku gdy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczna poradnia specjalistyczna, staa si niewaciwa do udzielania pomocy dziecku, w szczeglnoci w zwizku ze zmian terenu dziaania poradni lub zmian miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodzicw dziecka, niezwocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, waciwej do udzielania pomocy dziecku, indywidualn teczk zawierajc dokumentacj bada i czynnoci uzupeniajcych. 2. Dyrektor publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej przekazujcej indywidualn teczk sporzdza protok zawierajcy w szczeglnoci oznaczenie poradni przekazujcej i poradni waciwej do udzielania pomocy dziecku, chronologiczny spis dokumentw zawartych w indywidualnej teczce, podpisy dyrektora poradni przekazujcej i dyrektora poradni waciwej do udzielania pomocy dziecku oraz dat przekazania.

17. SPROSTOWANIA BDU I OCZYWISTEJ OMYKI

26.1. Sprostowania bdu i oczywistej omyki w ksigach ewidencji, o ktrych mowa w 4 ust. 1 i 5 ust. 1, a take w ksidze uczniw, ksidze suchaczy, ksidze wychowankw oraz arkuszu ocen ucznia albo suchacza dokonuje dyrektor szkoy lub placwki albo osoba przez niego upowaniona do dokonania sprostowania. 2. Sprostowania bdu i oczywistej omyki w pozostaej dokumentacji przebiegu nauczania, dziaalnoci wychowawczej i opiekuczej dokonuje osoba, ktra taki bd lub omyk popenia, lub dyrektor przedszkola, szkoy lub placwki albo osoba przez niego upowaniona do dokonania sprostowania. 3. Sprostowania bdu i oczywistej omyki dokonuje si przez skrelenie kolorem czerwonym nieprawidowych wyrazw i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skrelonymi wyrazami waciwych danych oraz wpisanie daty i zoenie czytelnego podpisu przez osob dokonujc sprostowania. 27. Dyrektor przedszkola, szkoy i placwki ponosi odpowiedzialno za waciwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, dziaalnoci wychowawczej i opiekuczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szko lub placwk dokumentw zgodnych z posiadan dokumentacj.

18. UWAGI KOCOWE

28.1. Do dnia 31 sierpnia 2016 r. przepisy 3, 13 ust. 1 i 3, 14, 19, 20, 22, 24, 26 i 27 stosuje si take do oddziaw przedszkolnych zorganizowanych w szkoach podstawowych. 2. Do dnia 31 sierpnia 2016 r. informacje, o ktrych mowa w 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, uzupenia si o informacj o oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, w ktrym dziecko spenia obowizek rocznego przygotowania przedszkolnego. 3. Do dnia 31 sierpnia 2016 r. informacje, o ktrych mowa w 4 ust. 2 pkt 2 lit. b, uzupenia si o informacj o spenianiu przez dziecko obowizku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziaem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 11

4. Do dnia 31 sierpnia 2016 r. dokumentacj przebiegu nauczania stanowi rwnie zezwolenie na spenianie przez dziecko obowizku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziaem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. 29. Dotychczasowa ksiga ewidencji dzieci podlegajcych obowizkowi, o ktrym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, i obowizkowi szkolnemu, prowadzona zgodnie z 3a rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoy i placwki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaalnoci wychowawczej i opiekuczej oraz rodzajw tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm.) staje si, z dniem wejcia w ycie rozporzdzenia, ksig ewidencji dzieci podlegajcych obowizkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowizkowi szkolnemu, o ktrej mowa w 4. 30. Dotychczasowy dziennik zaj wychowawczych prowadzony zgodnie z 9 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoy i placwki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaalnoci wychowawczej i opiekuczej oraz rodzajw tej dokumentacji staje si, z dniem wejcia w ycie rozporzdzenia, dziennikiem zaj, o ktrym mowa w 12. Rozporzdzenie obowizuje od dnia 3 wrzenia 2014 roku

II. wiadectwa, dyplomy pastwowe

i inne druki szkolne na podstawie:

ROZPORZDZENIA

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie wiadectw, dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych

(tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 893)

Rozporzdzenie okrela: 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory wiadectw, dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych; 2) sposb dokonywania sprostowa treci wiadectw, dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych oraz wydawania duplikatw wiadectw, dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych; 3) tryb i sposb dokonywania legalizacji dokumentw przeznaczonych do obrotu

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 12

prawnego z zagranic; 4) wysoko odpatnoci za wydawanie duplikatw wiadectw, dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentw przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic. wiadectwa szkolne promocyjne, aneksy do wiadectw dojrzaoci i wiadectwa potwierdzajce kwalifikacj w zawodzie, dyplomy potwierdzajce kwalifikacje zawodowe,

suplementy do dyplomw potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe, zawiadczenia

o szczegowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole

podstawowej, zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu przeprowadzanego

w ostatnim roku nauki w gimnazjum i zawiadczenia o zdaniu egzaminw eksternistycznych

z zakresu wymaga okrelonych w podstawie programowej ksztacenia oglnego dla

zasadniczej szkoy zawodowej, indeksy, legitymacje szkolne, legitymacje przedszkolne dla

dzieci niepenosprawnych, zawiadczenia o spenianiu obowizku rocznego przygotowania

przedszkolnego oraz informacje o gotowoci dziecka do podjcia nauki w szkole

podstawowej wydaje si na drukach wedug wzorw okrelonych w rozporzdzeniu.

wiadectwa szkolne promocyjne, wiadectwa ukoczenia szkoy, indeksy i legitymacje

szkolne wydaj szkoy publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szk publicznych:

podstawowe, gimnazja, szkoy ponadgimnazjalne i centra ksztacenia ustawicznego.

wiadectwa ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum oglnoksztaccego

na podstawie egzaminw eksternistycznych przeprowadzanych przez okrgowe komisje

egzaminacyjne, wiadectwa dojrzaoci, aneksy do wiadectw dojrzaoci, wiadectwa

potwierdzajce kwalifikacj w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz zawiadczenia wydaj

komisje okrgowe.

wiadectwa dojrzaoci wydaje kurator owiaty.

Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepenosprawnych uczszczajcych do

przedszkoli lub oddziaw przedszkolnych zorganizowanych w szkoach podstawowych oraz

zawiadczenia o spenianiu obowizku rocznego przygotowania przedszkolnego wydaj

odpowiednio publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoy podstawowe.

Przedszkole, szkoa podstawowa, w ktrej zorganizowano oddzia przedszkolny,

zesp wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydaj rodzicom dziecka objtego

wychowaniem przedszkolnym informacj o gotowoci dziecka do podjcia nauki w szkole

podstawowej. Informacj wydaje si w terminie do koca kwietnia roku szkolnego

poprzedzajcego rok szkolny, w ktrym dziecko ma obowizek albo moe rozpocz nauk

w szkole podstawowej.

Szkoa, na wniosek ucznia lub suchacza, zwanego dalej albo absolwenta, wydaje

zawiadczenie dotyczce przebiegu nauczania.

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 13

Szkoa prowadzca ksztacenie zawodowe, na wniosek absolwenta, wydaje

w szczeglnoci zawiadczenie zawierajce: imi (imiona) i nazwisko, numer PESEL

absolwenta, nazw zawodu, w ktrym absolwent ksztaci si, typ ukoczonej szkoy, numer

wiadectwa ukoczenia szkoy, miejscowo i dat wydania zawiadczenia, podun piecz

szkoy oraz piecz i podpis dyrektora szkoy.

wiadectwa szkolne promocyjne, wiadectwa ukoczenia szkoy i zawiadczenia

dotyczce przebiegu nauczania wydaje si na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania

prowadzonej przez szko.

wiadectwa ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum oglnoksztaccego

na podstawie egzaminw eksternistycznych przeprowadzanych przez komisje okrgowe oraz

zawiadczenia o zdaniu egzaminw eksternistycznych z zakresu wymaga okrelonych

w podstawie programowej ksztacenia oglnego dla zasadniczej szkoy zawodowej wydaje

si na podstawie dokumentacji egzaminw eksternistycznych.

wiadectwa dojrzaoci oraz aneksy do wiadectw dojrzaoci wydaje si na

podstawie dokumentacji egzaminu maturalnego.

wiadectwa dojrzaoci wydaje si na podstawie dokumentacji egzaminu dojrzaoci.

wiadectwo potwierdzajce kwalifikacj w zawodzie wydaje si na podstawie

dokumentacji przebiegu egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe wydaje si na podstawie

dokumentacji egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe.

Zawiadczenie o szczegowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zawiadczenie o wynikach egzaminu

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wydaje si na podstawie

dokumentacji odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole

podstawowej, zwanego dalej sprawdzianem, i egzaminu przeprowadzanego w ostatnim ro-

ku nauki w gimnazjum, zwanego dalej egzaminem gimnazjalnym.

Informacj o gotowoci dziecka do podjcia nauki w szkole podstawowej wydaje si

na podstawie dokumentacji obserwacji pedagogicznych dzieci objtych wychowaniem

przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole

podstawowej, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego.

wiadectwa, dyplomy, zawiadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje

przedszkolne dla dzieci niepenosprawnych s drukami cisego zarachowania.

Szkoa prowadzi imienn ewidencj wydanych wiadectw ukoczenia szkoy,

indeksw i legitymacji szkolnych, a take wiadectw dojrzaoci, aneksw do wiadectw

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 14

dojrzaoci, wiadectw potwierdzajcych kwalifikacj w zawodzie, dyplomw, zawiadcze

o szczegowych wynikach sprawdzianu i zawiadcze o szczegowych wynikach egzaminu

gimnazjalnego przekazywanych szkole przez komisj okrgow.

Ewidencja zawiera: imi (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta,

numer wydanego dokumentu, dat odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.

Placwka ksztacenia ustawicznego, placwka ksztacenia praktycznego, w ktrych

przeprowadzono egzamin potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie, lub pracodawca,

u ktrego przeprowadzono egzamin potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie, prowadzi

imienn ewidencj wydanych wiadectw potwierdzajcych kwalifikacj w zawodzie

i dyplomw przekazywanych przez komisj okrgow.

Ewidencja zawiera: imi (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta,

numer wydanego dokumentu, dat odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.

Komisja okrgowa prowadzi imienn ewidencj wydanych wiadectw ukoczenia

szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum oglnoksztaccego na podstawie egzaminw

eksternistycznych, wiadectw dojrzaoci, aneksw do wiadectw dojrzaoci, wiadectw

potwierdzajcych kwalifikacj w zawodzie, dyplomw i zawiadcze.

Ewidencja zawiera: imi (imiona) i nazwisko, dat urodzenia oraz numer PESEL osoby,

ktra otrzymaa dokument, numer wydanego dokumentu, a take:

1) w przypadku wiadectwa dojrzaoci, aneksu do wiadectwa dojrzaoci, zawiadczenia

o szczegowych wynikach sprawdzianu i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu

gimnazjalnego nazw i adres szkoy, do ktrej przekazano dokument;

2) w przypadku wiadectwa potwierdzajcego kwalifikacj w zawodzie i dyplomu,

przekazywanych do szkoy, placwki ksztacenia ustawicznego, placwki ksztacenia

praktycznego lub pracodawcy nazw i adres odpowiednio szkoy lub placwki, do ktrej

przekazano dokument, albo nazw i adres pracodawcy, do ktrego przekazano dokument;

3) w przypadku wiadectw ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum

oglnoksztaccego na podstawie egzaminw eksternistycznych, a take wiadectw

potwierdzajcych kwalifikacj w zawodzie, dyplomw i zawiadcze o zdaniu egzaminw

eksternistycznych z zakresu wymaga okrelonych w podstawie programowej ksztacenia

oglnego dla zasadniczej szkoy zawodowej, wydawanych osobom przystpujcym do

egzaminw zgodnie z przepisami w sprawie egzaminw eksternistycznych oraz osobom

przystpujcym do egzaminw potwierdzajcych kwalifikacje w zawodzie po ukoczeniu

kwalifikacyjnych kursw zawodowych dat odbioru dokumentu oraz podpis osoby, ktra

otrzymaa dokument, albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeeli dokument

przesano poczt.

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 15

Kurator owiaty prowadzi imienn ewidencj wydanych wiadectw dojrzaoci,

o ktrych mowa w 10. Ewidencja zawiera: imi (imiona) i nazwisko, numer PESEL

absolwenta, numer wydanego wiadectwa dojrzaoci, dat odbioru wiadectwa dojrzaoci

oraz podpis absolwenta.

Przedszkole i szkoa podstawowa, w ktrej zorganizowano oddzia przedszkolny,

prowadz imienn ewidencj wydanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci

niepenosprawnych. Ewidencja zawiera: imi (imiona) i nazwisko dziecka, numer wydanej

legitymacji, dat odbioru legitymacji oraz podpis rodzica odbierajcego legitymacj.

Po ukoczeniu nauki w danej klasie, z wyjtkiem klasy programowo najwyszej,

ucze szkoy dla dzieci i modziey, zalenie od wynikw klasyfikacji rocznej, otrzymuje

wiadectwo szkolne promocyjne potwierdzajce uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do

klasy programowo wyszej.

Po ukoczeniu nauki w danym semestrze, z wyjtkiem semestru programowo

najwyszego, ucze szkoy policealnej dla modziey oraz suchacz szkoy dla dorosych,

zalenie od wynikw klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzajcy

uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyszy.

Poczwszy od klasy IV szkoy podstawowej, ucze szkoy dla dzieci i modziey, ktry

otrzyma promocj do klasy programowo wyszej z wyrnieniem, otrzymuje wiadectwo

szkolne promocyjne potwierdzajce uzyskanie promocji z wyrnieniem.

Ucze szkoy podstawowej, gimnazjum lub szkoy ponadgimnazjalnej, ktry ukoczy

dan szko, otrzymuje wiadectwo ukoczenia szkoy.

Ucze szkoy dla dzieci i modziey, ktry ukoczy szko z wyrnieniem, otrzymuje

wiadectwo ukoczenia szkoy potwierdzajce ukoczenie szkoy z wyrnieniem.

Uczniowi szkoy podstawowej, gimnazjum i szkoy ponadgimnazjalnej, ktry uzyska

odpowiednio tytu laureata konkursu przedmiotowego o zasigu wojewdzkim lub tytu

laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny

klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych, na wiadectwie ukoczenia szkoy wpisuje si z danych

zaj edukacyjnych celujc kocow ocen klasyfikacyjn.

Na wiadectwach ukoczenia szkoy, w czci dotyczcej wynikw klasyfikacji

kocowej, wpisuje si obowizkowe zajcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zaj

w klasie programowo najwyszej, a w szkoach policealnych dla modziey oraz w szkoach

dla dorosych - oceny semestralne uzyskane w semestrze programowo najwyszym, oraz te

obowizkowe zajcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne (semestralne), ktrych

realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakoczya si w klasach programowo

niszych (semestrach programowo niszych).

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 16

Absolwent szkoy ponadgimnazjalnej: liceum oglnoksztaccego, liceum

profilowanego, technikum, uzupeniajcego liceum oglnoksztaccego i technikum

uzupeniajcego oraz absolwent dotychczasowej ponadpodstawowej szkoy redniej, ktry

zda egzamin maturalny, otrzymuje wiadectwo dojrzaoci.

Na wiadectwie dojrzaoci wpisuje si imi (imiona) i nazwisko, dat

i miejsce urodzenia, numer PESEL absolwenta, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotw

zdawanych w czci ustnej i czci pisemnej, miejscowo i dat wydania wiadectwa

dojrzaoci, numer wiadectwa dojrzaoci oraz adnotacje okrelone w przepisach w sprawie

warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz

przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych.

Na wiadectwie dojrzaoci odnotowuje si oddzielnie wyniki uzyskane

z przedmiotw zdawanych w czci ustnej i wyniki uzyskane z przedmiotw zdawanych

w czci pisemnej egzaminu maturalnego oraz podaje si, z wyjtkiem czci ustnej

egzaminu maturalnego, poziom, na jakim by zdawany egzamin z danego przedmiotu.

W przypadku absolwentw niesyszcych, na wiadectwie dojrzaoci zamiast

wyniku egzaminu maturalnego z czci ustnej z jzyka obcego nowoytnego wpisuje si

odpowiednio zwolniony albo zwolniona".

W przypadku absolwentw szk lub oddziaw z nauczaniem jzyka mniejszoci

narodowej, na wiadectwie dojrzaoci, w czci dotyczcej wynikw czci ustnej i czci

pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotw obowizkowych, wpisuje si dodatkowo

jzyk danej mniejszoci narodowej oraz wynik uzyskany z egzaminu z tego jzyka.

W przypadku absolwentw szk lub oddziaw dwujzycznych, ktrzy w czci

pisemnej egzaminu maturalnego zdawali przedmiot, ktry by nauczany dwujzycznie,

i przystpili do rozwizywania dodatkowych zada egzaminacyjnych w jzyku obcym

nowoytnym bdcym drugim jzykiem nauczania, na wiadectwie dojrzaoci odnotowuje

si oddzielnie wynik uzyskany w czci zdawanej w drugim jzyku nauczania, oznaczajc j

jako "cz w jzyku ...." i wpisujc nazw drugiego jzyka nauczania.

W przypadku gdy absolwent zdawa na egzaminie maturalnym przedmioty

dodatkowe, na wiadectwie dojrzaoci odnotowuje si wyniki uzyskane z tych przedmiotw,

oddzielnie z przedmiotw zdawanych w czci ustnej i czci pisemnej, oraz podaje si,

z wyjtkiem czci ustnej egzaminu maturalnego, poziom, na jakim by zdawany egzamin

z danego przedmiotu.

W przypadku absolwentw szk lub oddziaw dwujzycznych, ktrzy w czci

ustnej egzaminu maturalnego zdawali jako przedmiot dodatkowy jzyk obcy nowoytny,

bdcy drugim jzykiem nauczania, na poziomie dwujzycznym, na wiadectwie dojrzaoci

obok nazwy tego jzyka wpisuje si poziom dwujzyczny.

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 17

Absolwent otrzymuje orygina wiadectwa dojrzaoci i jeden odpis.

Odpis wydaje si na druku wiadectwa dojrzaoci, umieszczajc na pierwszej stronie

w prawym grnym rogu wyraz "ODPIS".

Odpis, o ktrym mowa w ust. 9, jest wypeniany pismem komputerowym

i drukowany cznie z nadrukiem "ODPIS", wizerunkiem pieczci urzdowej oraz z pieczci

i podpisem dyrektora komisji okrgowej.

Absolwent, ktry ponownie przystpi do egzaminu maturalnego i podwyszy wynik

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotw lub zdawa egzamin

maturalny z przedmiotu lub przedmiotw dodatkowych, otrzymuje aneks do wiadectwa

dojrzaoci.

Na aneksie do wiadectwa dojrzaoci wpisuje si numer wiadectwa dojrzaoci,

imi (imiona) i nazwisko, dat i miejsce urodzenia, numer PESEL absolwenta, wyniki

egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotw, z ktrych absolwent podwyszy

wynik, lub wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotw dodatkowych,

miejscowo i dat wydania aneksu oraz numer aneksu.

Na aneksie do wiadectwa dojrzaoci odnotowuje si oddzielnie wyniki uzyskane

z przedmiotw zdawanych w czci ustnej i wyniki uzyskane z przedmiotw zdawanych

w czci pisemnej egzaminu maturalnego oraz podaje si, z wyjtkiem czci ustnej

egzaminu maturalnego, poziom, na jakim by zdawany egzamin z danego przedmiotu.

W przypadku absolwentw szk lub oddziaw dwujzycznych, ktrzy w czci

ustnej egzaminu maturalnego zdawali jako przedmiot dodatkowy jzyk obcy nowoytny,

bdcy drugim jzykiem nauczania, na poziomie dwujzycznym, na aneksie do wiadectwa

dojrzaoci obok nazwy tego jzyka wpisuje si poziom dwujzyczny.

Absolwent otrzymuje orygina aneksu do wiadectwa dojrzaoci i jeden odpis.

Odpis wydaje si na druku aneksu do wiadectwa dojrzaoci, umieszczajc na

pierwszej stronie w prawym grnym rogu wyraz "ODPIS".

Odpis jest wypeniany pismem komputerowym i drukowany cznie z nadrukiem

"ODPIS", wizerunkiem pieczci urzdowej oraz z pieczci i podpisem dyrektora komisji

okrgowej.

Osoba, ktra zdaa egzamin potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje

wiadectwo potwierdzajce kwalifikacj w zawodzie.

Na wiadectwie potwierdzajcym kwalifikacj w zawodzie wpisuje si: imi (imiona)

i nazwisko, dat i miejsce urodzenia, numer PESEL osoby, ktra zdaa egzamin

potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie, nazw kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacj zawodw

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 18

szkolnictwa zawodowego, i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstaw programow

ksztacenia w zawodach, nazw i symbol cyfrowy zawodu lub zawodw, w ktrych zostaa

wyodrbniona dana kwalifikacja, zgodnie z klasyfikacj zawodw szkolnictwa zawodowego,

wyniki egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie z czci pisemnej i czci

praktycznej, miejscowo i dat wydania wiadectwa oraz numer wiadectwa.

Osoba, ktra posiada:

1) wiadectwa potwierdzajce wszystkie kwalifikacje wyodrbnione w danym zawodzie,

zgodnie z klasyfikacj zawodw szkolnictwa zawodowego, oraz

2) wiadectwo ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoy

ponadpodstawowej lub zawiadczenie o zdaniu egzaminw eksternistycznych z zakresu

wymaga okrelonych w podstawie programowej ksztacenia oglnego dla zasadniczej

szkoy zawodowej

moe otrzyma dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe.

Dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie

technika, w ktrym wyodrbniono, zgodnie z klasyfikacj zawodw szkolnictwa

zawodowego, co najmniej jedn kwalifikacj wspln z zawodem nauczanym na poziomie

zasadniczej szkoy zawodowej, moe otrzyma rwnie:

1) osoba, ktra posiada:

a) dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie

zasadniczej szkoy zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje

zawodowe, ktrego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrbnionym

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wsplnym z zawodem nauczanym na

poziomie zasadniczej szkoy zawodowej, oraz

b) wiadectwo lub wiadectwa potwierdzajce kwalifikacje wyodrbnione wycznie

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz

c) wiadectwo ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoy

ponadpodstawowej, dajcych wyksztacenie rednie;

2) osoba, ktra:

a) ukoczya doksztacanie teoretyczne modocianych w zasadniczej szkole zawodowej

oraz posiada wiadectwo czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoy

zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, ktrego zakres odpowiada

kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrbnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

wsplnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoy zawodowej,

przeprowadzanego zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 19

wrzenia 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz

egzaminu sprawdzajcego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb

rzemielniczych (Dz. U. poz. 1117), oraz

b) spenia warunki, o ktrych mowa w pkt 1 lit. b i c.

Dyplom wydaje si na wniosek osoby speniajcej warunki wymienione wyej

zoony do dyrektora komisji okrgowej, ktry wyda wiadectwo potwierdzajce ostatni

kwalifikacj wyodrbnion w danym zawodzie. Do wniosku docza si dokumenty

wymienione wyej.

Absolwentom szkoy prowadzcej ksztacenie zawodowe, ktrzy w danym roku

szkolnym otrzymali wiadectwo ukoczenia tej szkoy oraz wiadectwo potwierdzajce

ostatni kwalifikacj wyodrbnion w zawodzie, w ktrym ksztaci ta szkoa, dyplom wydaje

si na podstawie, przekazanego przez dyrektora tej szkoy do komisji okrgowej, wykazu

absolwentw w danym roku szkolnym zawierajcego: imiona i nazwiska absolwentw oraz

ich numery PESEL wraz z informacj o posiadanych przez absolwenta wiadectwach

potwierdzajcych kwalifikacje w zawodzie, uzyskanych w trakcie ksztacenia w szkole.

Wykaz, jak wyej, dyrektor szkoy przekazuje komisji okrgowej w terminie 7 dni od

dnia zakoczenia rocznych zaj dydaktyczno-wychowawczych.

Na dyplomie wpisuje si: imi (imiona) i nazwisko, dat i miejsce urodzenia, numer

PESEL osoby, ktra otrzymuje dyplom, nazw zawodu, w ktrym zostay potwierdzone

kwalifikacje, i nazw kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacj zawodw szkolnictwa zawodowego,

a w przypadku zawodw, w ktrych, zgodnie z klasyfikacj zawodw szkolnictwa

zawodowego, wyodrbniono wicej ni jedn kwalifikacj nazwy wszystkich kwalifikacji

wyodrbnionych w tym zawodzie, wyniki egzaminu lub egzaminw potwierdzajcych

kwalifikacje w zawodzie, oddzielnie z czci pisemnej i czci praktycznej, miejscowo i dat

wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

Absolwent szkoy ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoy zawodowej, technikum,

technikum uzupeniajcego i szkoy policealnej oraz absolwent dotychczasowej szkoy

zasadniczej i szkoy redniej zawodowej, ktry zda egzamin potwierdzajcy kwalifikacje

zawodowe, otrzymuje dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe.

Na dyplomie wpisuje si: imi (imiona) i nazwisko, dat i miejsce urodzenia, numer

PESEL absolwenta, nazw zawodu, w ktrym zostay potwierdzone kwalifikacje, wyniki

egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe z etapu pisemnego i etapu

praktycznego, miejscowo i dat wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

Na wniosek osoby posiadajcej dyplom, komisja okrgowa, ktra wydaa dyplom,

wydaje suplement do dyplomu sporzdzony odpowiednio na podstawie opisu kwalifikacji

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 20

albo opisu zawodu, okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w danym zawodzie,

albo na podstawie opisu ksztacenia w danym zawodzie okrelonym w podstawie

programowej ksztacenia w zawodach.

Wniosek zawiera:

- imi i nazwisko,

- adres zamieszkania oraz

- numer PESEL osoby posiadajcej dyplom, a w przypadku braku numeru PESEL - seri

i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo.

Na suplemencie do dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w miejscu

przeznaczonym na zamieszczenie opisu oficjalnie uznanych sposobw uzyskania dyplomu,

podaje si informacje o moliwych sposobach nabywania kwalifikacji w zawodzie, udzia

ksztacenia teoretycznego i ksztacenia praktycznego dla danego zawodu okrelony

w procentach oraz informacje o czasie trwania ksztacenia prowadzcego do uzyskania

dyplomu.

Na suplemencie do dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w miejscu

przeznaczonym na zamieszczenie opisu przebiegu ksztacenia zakoczonego uzyskaniem

dyplomu, podaje si informacje o odbytym przez absolwenta ksztaceniu zawodowym,

okrelony w procentach udzia ksztacenia teoretycznego i ksztacenia praktycznego dla

danego zawodu oraz cakowity czas trwania ksztacenia zakoczonego uzyskaniem dyplomu.

Na suplemencie, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji dotyczcych

krajowego punktu informacyjnego, wpisuje si adres strony internetowej instytucji

wyznaczonej przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania do penienia funkcji

Krajowego Centrum Europass.

Ucze szkoy podstawowej i gimnazjum, ktry przystpi do sprawdzianu albo

egzaminu gimnazjalnego, otrzymuje odpowiednio zawiadczenie o szczegowych

wynikach sprawdzianu albo zawiadczenie o szczegowych wynikach egzaminu

gimnazjalnego.

Na zawiadczeniu wpisuje si: imi (imiona) i nazwisko, dat i miejsce urodzenia, nu-

mer PESEL ucznia, wyniki uzyskane odpowiednio ze sprawdzianu i z poszczeglnych czci

egzaminu gimnazjalnego, miejscowo i dat wydania zawiadczenia oraz kod

zawiadczenia.

Osoba, ktra zdaa egzaminy eksternistyczne z zakresu wymaga okrelonych

w podstawie programowej ksztacenia oglnego dla zasadniczej szkoy zawodowej,

otrzymuje zawiadczenie o zdaniu egzaminw eksternistycznych z zakresu wymaga

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 21

okrelonych w podstawie programowej ksztacenia oglnego dla zasadniczej szkoy

zawodowej.

Na zawiadczeniu, o ktrym mowa wyej, wpisuje si: imi (imiona) i nazwisko,

dat i miejsce urodzenia, numer PESEL osoby, ktra zdaa egzaminy eksternistyczne, wyniki

egzaminw z poszczeglnych obowizkowych zaj edukacyjnych, miejscowo i dat

wydania zawiadczenia oraz numer zawiadczenia.

wiadectwa i inne druki szkolne wypenia si czytelnie, bez poprawek, pismem

komputerowym, maszynowym lub rcznym.

Imi (imiona) i nazwisko, miesic i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klas

(semestr), oceny z zaj edukacyjnych, ocen zachowania oraz miesic wydania wiadectwa

lub innego druku szkolnego wpisuje si sowami w penym brzmieniu, bez stosowania

skrtw. Nazw szkoy wpisuje si w penym brzmieniu, zgodnie z nazw ustalon

w statucie szkoy, z tym e w nazwie szkoy wchodzcej w skad zespou szk lub specjalnego

orodka szkolno-wychowawczego mona pomin nazw zespou lub specjalnego orodka

szkolno-wychowawczego.

W wierszach, ktre nie s wypenione, wstawia si poziom kresk, a w przypadku:

1) zwolnienia ucznia z zaj edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny

z tych zaj wpisuje si wyraz odpowiednio zwolniony" albo zwolniona";

2) nieklasyfikowania ucznia z zaj edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie

oceny z tych zaj wpisuje si wyraz odpowiednio nieklasyfikowany" albo

nieklasyfikowana".

3) zwolnienia ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego w wierszu

przeznaczonym na wpisanie tematu projektu edukacyjnego wpisuje si wyraz odpowiednio

zwolniony albo zwolniona.

W przypadku niewypenienia kilku kolejnych wierszy mona je przekreli ukon

kresk, z wyjtkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w ktrych wstawia si

poziome kreski.

Nazwy zaj edukacyjnych wpisuje si w penym brzmieniu. Dopuszcza si

wpisywanie nazwy zaj edukacyjnych w dwch wierszach, z tym e w pierwszym wierszu

przeznaczonym na wpisanie oceny z zaj edukacyjnych wstawia si poziom kresk.

Jako dat wydania wiadectwa przyjmuje si dat zakoczenia rocznych zaj

dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku ucznia, ktry przystpowa do egzaminu

poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego po zakoczeniu rocznych zaj dydaktyczno-

wychowawczych, jako dat wydania wiadectwa przyjmuje si dat podjcia przez rad

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 22

pedagogiczn uchway w sprawie wynikw odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji

tego ucznia.

Jako dat wydania wiadectwa dojrzaoci wydawanego po zdaniu egzaminu

dojrzaoci przyjmuje si dat ustalonego przez kuratora owiaty terminu wydania

absolwentom wiadectw dojrzaoci.

wiadectwa wydawane przez szko oraz legitymacje szkolne opatruje si wyranym

odciskiem pieczci urzdowej szkoy.

wiadectwo dojrzaoci wydawane po zdaniu egzaminu dojrzaoci opatruje si

wyranym odciskiem pieczci urzdowej kuratorium owiaty.

wiadectwa wydawane przez szko podpisuj osoby wskazane na drukach. Odcisk

pieczci dyrektora szkoy powinien by wyrany.

Przepisy jw. stosuje si odpowiednio przy wypenianiu arkuszy ocen i indeksw.

wiadectwa szkolne promocyjne i wiadectwa ukoczenia szkoy mona wypenia

pismem komputerowym i drukowa z pominiciem zawartych we wzorze wiadectwa:

1) linii przerywanych oznaczajcych miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion)

i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL ucznia, roku szkolnego, klasy, nazwy,

numeru i imienia szkoy, nazwy miejscowoci i wojewdztwa, w ktrym znajduje si szkoa,

profilu, zawodu, w ktrym ksztaci si ucze, okresu nauczania, przedmiotw ujtych

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, roku szkolnego, w ktrym ucze

realizowa projekt edukacyjny, tematu projektu edukacyjnego, miejscowoci i daty wydania

wiadectwa, numeru wiadectwa, ocen zachowania i religii / etyki, nazw obowizkowych

i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz ocen z tych zaj, nazw zaj w profilu oraz ocen

z tych zaj, informacji dotyczcej indywidualnego programu lub toku nauki oraz

szczeglnych osigni ucznia; w miejscu linii przerywanych wpisuje si odpowiednie dane;

2) linii przerywanych oznaczajcych miejsca przeznaczone na piecz i podpis dyrektora

(kierownika) oraz podpis wychowawcy (opiekuna) klasy;

3) linii przerywanych w wyrazach uczszcza...", Uczszcza...", ukoczy...",

Realizowa...", realizowa...", zrealizowa..." i otrzyma..."; w przypadku absolwentki

w miejscu linii przerywanych wpisuje si a";

4) linii przerywanej w wyrazie promocj..." - w miejscu linii przerywanej wpisuje si

odpowiedni liter;

5) linii przerywanej przed wyrazem uzyska..." oznaczajcej miejsce przeznaczone na

wpisanie informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyszej; w przypadku

uzyskania promocji do klasy programowo wyszej nie drukuje si linii przerywanej;

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 23

6) oznaczenia miejsca, w ktrym umieszcza si piecz urzdow.

wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum

oglnoksztaccego na podstawie egzaminw eksternistycznych, wiadectwo dojrzaoci,

aneks do wiadectwa dojrzaoci, wiadectwo potwierdzajce kwalifikacj w zawodzie,

dyplom, suplement i zawiadczenie, wydawane przez komisje okrgowe, s wypeniane

pismem komputerowym.

wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum

oglnoksztaccego na podstawie egzaminw eksternistycznych, wiadectwo dojrzaoci,

aneks do wiadectwa dojrzaoci, wiadectwo potwierdzajce kwalifikacj w zawodzie,

dyplom i zawiadczenie s drukowane cznie z wizerunkiem pieczci urzdowej oraz

z pieczci i podpisem dyrektora komisji okrgowej.

wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum oglno-

ksztaccego na podstawie egzaminw eksternistycznych oraz zawiadczenie o zdaniu

egzaminw eksternistycznych z zakresu wymaga okrelonych w podstawie programowej

ksztacenia oglnego dla zasadniczej szkoy zawodowej wypenia si i drukuje z pominiciem

zawartych we wzorze wiadectwa albo zawiadczenia:

1) linii przerywanych oznaczajcych miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion)

i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL osoby, ktra zdaa egzaminy

eksternistyczne, nazwy miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba komisji okrgowej, nazwy

jzyka obcego nowoytnego, ocen uzyskanych z egzaminw eksternistycznych

z obowizkowych zaj edukacyjnych, miejscowoci i daty wydania wiadectwa albo za-

wiadczenia, numeru wiadectwa albo zawiadczenia oraz linii przerywanej oznaczajcej

miejsce, w ktrym drukuje si piecz i podpis dyrektora komisji okrgowej; w miejscu linii

przerywanych wpisuje si odpowiednie dane;

2) wyrazw imi (imiona) i nazwisko, miejscowo oraz piecz i podpis dyrektora

okrgowej komisji egzaminacyjnej;

3) linii przerywanych w wyrazach ukoczy..., uzyska... i zda; w przypadku

absolwentki lub zdajcej w miejscu linii przerywanych wpisuje si a;

4) oznaczenia miejsca, w ktrym umieszcza si piecz urzdow.

wiadectwo potwierdzajce kwalifikacj w zawodzie wypenia si i drukuje

z pominiciem zawartych we wzorze wiadectwa:

1) linii przerywanych oznaczajcych miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion)

i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL osoby, ktra zdaa egzamin, nazwy

i oznaczenia kwalifikacji, nazwy i symbolu cyfrowego zawodu lub zawodw, w ktrych

zostaa wyodrbniona kwalifikacja, wyniku uzyskanego z czci pisemnej i czci praktycznej

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 24

egzaminu, miejscowoci i daty, numeru wiadectwa oraz linii przerywanej oznaczajcej

miejsce, w ktrym drukuje si piecz i podpis dyrektora komisji okrgowej; w miejscu linii

przerywanych wpisuje si odpowiednie dane;

2) wyrazw imi (imiona) i nazwisko, miejscowo oraz piecz i podpis dyrektora

okrgowej komisji egzaminacyjnej;

3) linii przerywanych w wyrazach zda... i uzyska...; w przypadku zdajcej w miejscu linii

przerywanych wpisuje si a;

4) linii przerywanej w wyrazie zawod; w przypadku kwalifikacji wyodrbnionej w jednym

zawodzie w miejscu linii przerywanej wpisuje si zie, a w przypadku kwalifikacji

wyodrbnionej w wicej ni jednym zawodzie wpisuje si ach;

5) oznaczenia miejsca, w ktrym umieszcza si piecz urzdow.

Dyplom wypenia si i drukuje z pominiciem zawartych we wzorze dyplomu:

1) linii przerywanych oznaczajcych miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion)

i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, nazwy zawodu, nazwy kwalifikacji,

wyniku uzyskanego z czci pisemnej i czci praktycznej egzaminu, miejscowoci i daty,

numeru dyplomu oraz linii przerywanej oznaczajcej miejsce, w ktrym drukuje si piecz

i podpis dyrektora komisji okrgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje si odpowiednie

dane;

2) wyrazw imi (imiona) i nazwisko, miejscowo oraz piecz i podpis dyrektora

okrgowej komisji egzaminacyjnej;

3) linii przerywanych w wyrazach otrzyma... i uzyska; w przypadku zdajcej w miejscu

linii przerywanych wpisuje si a;

4) linii przerywanej w wyrazie wiadectw; w przypadku uzyskania wiadectwa

potwierdzajcego kwalifikacj w zawodzie wpisuje si o, a w przypadku uzyskania wicej

ni jednego wiadectwa potwierdzajcego kwalifikacj w zawodzie wpisuje si a;

5) linii przerywanej w wyrazie kwalifikacj; w przypadku uzyskania wiadectwa

potwierdzajcego kwalifikacj w zawodzie wpisuje si , a w przypadku uzyskania wicej

ni jednego wiadectwa potwierdzajcego kwalifikacj w zawodzie wpisuje si e;

6) oznaczenia miejsca, w ktrym umieszcza si piecz urzdow.

W przypadku osoby, ktra nie posiada numeru PESEL, na wiadectwie ukoczenia

szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum oglnoksztaccego na podstawie egzaminw

eksternistycznych, wiadectwie dojrzaoci, aneksie do wiadectwa dojrzaoci, wiadectwie

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 25

potwierdzajcym kwalifikacj w zawodzie, dyplomie i zawiadczeniu zamiast wyrazw

numer PESEL wpisuje si wyrazy numer dokumentu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala dat wydania przez komisje okrgowe

wiadectw ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum oglnoksztaccego na

podstawie egzaminw eksternistycznych, wiadectw dojrzaoci, aneksw do wiadectw

dojrzaoci, dyplomw i zawiadcze. Dat wydania dyplomu przyjmuje si jako dat zdania

egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe.

Komisja okrgowa ustala dat wydania wiadectw potwierdzajcych kwalifikacj

w zawodzie oraz dyplomw.

Dat wydania wiadectwa potwierdzajcego kwalifikacj w zawodzie przyjmuje si

jako dat zdania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie.

Arkusze ocen uczniw (suchaczy) wypeniane pismem komputerowym s

zakadane na drukach wedug wzorw okrelonych w zaczniku nr 3 do rozporzdzenia.

W przypadku osoby, ktra nie posiada numeru PESEL, na wiadectwie, dyplomie,

zawiadczeniu i innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru

PESEL wpisuje si seri i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajcego

tosamo.

Druki wiadectw, dyplomw i zawiadcze posiadaj na pierwszej stronie mikrodruk

(mikrotekst).

Szkoa, z wasnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, w treci

wiadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonuje sprostowania bdu

i oczywistej omyki.

Jeeli szkoa zostaa zlikwidowana lub przeksztacona, sprostowania dokonuje

organ, o ktrym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia

1991 r. o systemie owiaty, zwanej dalej ustaw".

Sprostowania dokonuje si na podstawie odpowiedniego dokumentu przez

skrelenie kolorem czerwonym nieprawidowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem

czerwonym nad skrelonymi wyrazami waciwych danych. Na kocu wiadectwa szkolnego

promocyjnego lub indeksu naley umieci adnotacj Dokonano sprostowania" oraz

czytelny podpis dyrektora szkoy lub osoby przez niego upowanionej oraz dat i piecz

urzdow.

Informacj o dokonanym sprostowaniu umieszcza si na arkuszu ocen.

Nie dokonuje si sprostowa w treci wiadectw ukoczenia szkoy, wiadectw

dojrzaoci i ich odpisw, aneksw do wiadectw dojrzaoci i ich odpisw, wiadectw

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 26

potwierdzajcych kwalifikacj w zawodzie, dyplomw, suplementw oraz zawiadcze.

Dokumenty te podlegaj wymianie.

Nie dokonuje si zmiany imienia (imion) lub nazwiska na wiadectwie, dyplomie,

zawiadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szko, jeeli

zmiana ta nastpia po:

1) ukoczeniu szkoy,

2) zdaniu egzaminw eksternistycznych z zakresu wymaga okrelonych w podstawie

programowej ksztacenia oglnego dla zasadniczej szkoy zawodowej,

3) zdaniu egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie albo egzaminu

potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe,

4) otrzymaniu dyplomu

chyba e zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastpia na podstawie orzeczenia

sdowego wydanego w postpowaniu w sprawie zmiany pci.

W tym przypadku wydaje si wiadectwo, dyplom lub zawiadczenie na nowe imi

(imiona) lub nazwisko, a jeeli ich wydanie nie jest moliwe duplikat wiadectwa, dyplomu

lub zawiadczenia, po przedstawieniu orzeczenia sdowego i za zwrotem wiadectwa,

dyplomu lub zawiadczenia wydanego na poprzednie imi (imiona)

lub

W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastpia przed ukoczeniem

szkoy, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szko naley przekreli

kolorem czerwonym dotychczasowe imi (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisa kolorem

czerwonym nowe imi (imiona) lub nazwisko.

Na dole strony naley umieci adnotacj Dokonano zmiany imienia

(imion)/nazwiska", dat i czytelny podpis osoby upowanionej do podpisywania

dokumentacji przebiegu nauczania.

Nowe imi (imiona) lub nazwisko moe by wpisane na podstawie odpisu aktu

maestwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska albo orzeczenia

sdowego.

W przypadku utraty oryginau wiadectwa, dyplomu lub zawiadczenia osoba, ktra

otrzymaa dokument, moe wystpi odpowiednio do szkoy, komisji okrgowej lub kuratora

owiaty, ktrzy wydali ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 27

W przypadku utraty suplementu osoba, ktra otrzymaa suplement, moe wystpi

do komisji okrgowej, ktra wydaa ten suplement, z pisemnym wnioskiem o wydanie

nowego suplementu.

Szkoa, komisja okrgowa lub kurator owiaty sporzdza duplikat zawiadczenia albo

nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania,

dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu

potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje

zawodowe, egzaminw eksternistycznych.

Duplikat wydaje si na druku wedug wzoru obowizujcego w dniu wydania

oryginau wiadectwa, dyplomu lub zawiadczenia, z zastrzeeniem ust. 4. Na pierwszej

stronie u gry naley umieci wyraz Duplikat", a na kocu dokumentu doda wyrazy

orygina podpisali" i wymieni nazwiska osb, ktre podpisay orygina wiadectwa,

dyplomu lub zawiadczenia, lub stwierdzi nieczytelno podpisw oraz zamieci dat

wydania duplikatu i opatrzy pieczci urzdow.

Na duplikacie nie umieszcza si fotografii absolwenta.

Duplikaty wiadectw ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum

oglnoksztaccego na podstawie egzaminw eksternistycznych, aneksw do wiadectw

dojrzaoci i odpisw aneksw do wiadectw dojrzaoci, wiadectw potwierdzajcych

kwalifikacj w zawodzie, dyplomw i zawiadcze, wydawanych przez komisje okrgowe, s

wypeniane pismem komputerowym i drukowane cznie z wizerunkiem pieczci urzdowej.

Na dokumencie, na ktrego podstawie wydano duplikat wiadectwa, dyplomu lub

zawiadczenia, a w przypadku dyplomu na kopiach dokumentw, na ktrych podstawie

wydano duplikat tego dyplomu, przechowywanych w komisji okrgowej, naley umieci

adnotacj o wydaniu duplikatu i odnotowa tosamo osoby odbierajcej duplikat,

stwierdzon na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajcego

tosamo.

W przypadku przesyania duplikatu poczt dorczenie nastpuje listem poleconym

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, ktre docza si do dokumentu, na ktrego

podstawie wydano duplikat.

Duplikat ma moc oryginau i moe by wydany ponownie.

W przypadku likwidacji lub przeksztacenia szkoy duplikat wiadectwa szkolnego

promocyjnego, wiadectwa ukoczenia szkoy i wiadectwa dojrzaoci wydaje organ

okrelony w ustawie o systemie owiaty.

W przypadku likwidacji komisji okrgowej duplikat wiadectwa ukoczenia szkoy

podstawowej, gimnazjum i liceum oglnoksztaccego na podstawie egzaminw

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 28

eksternistycznych, aneksu do wiadectwa dojrzaoci, odpisu aneksu do wiadectwa

dojrzaoci, wiadectwa potwierdzajcego kwalifikacj w zawodzie, dyplomu lub

zawiadczenia, a take nowy suplement wydaje komisja okrgowa wskazana przez ministra

waciwego do spraw owiaty i wychowania.

Jeeli brak dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje

w zawodzie, egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe, egzaminw

eksternistycznych lub egzaminu dojrzaoci albo dokumentacja nie jest wystarczajca do

wydania duplikatu, odtworzenie oryginau wiadectwa, dyplomu lub zawiadczenia moe

nastpi na podstawie przepisw o odtworzeniu dyplomw i wiadectw ukoczenia nauki,

w drodze postpowania sdowego.

W tym przypadku szkoa, komisja okrgowa, kurator owiaty albo organ waciwy

do wydania duplikatu, wydaje zawiadczenie stwierdzajce, e wydanie duplikatu nie jest

moliwe.

Przepisy jw. stosuje si odpowiednio przy sporzdzaniu duplikatw innych

dokumentw dotyczcych przebiegu nauczania, z zastrzeeniem jak niej.

Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wydaje si z fotografi.

Duplikat legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepenosprawnego wydaje

przedszkole lub szkoa podstawowa, w ktrej zorganizowano oddzia przedszkolny, na

pisemny wniosek rodzicw dziecka niepenosprawnego.

Dyrektor szkoy powiadcza zgodno kopii z oryginaem wiadectwa, zawiadczenia

lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezbdne dla zoenia kopii w aktach tej szkoy.

Dyrektor gimnazjum powiadcza zgodno od jednej do trzech kopii z oryginaem

wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu

gimnazjalnego rwnie wtedy, gdy jest to niezbdne dla celw rekrutacji.

Na kadej stronie kopii naley umieci adnotacj "Stwierdzam zgodno

z oryginaem", dat, piecz urzdow szkoy oraz podpis i piecz dyrektora szkoy lub

upowanionej przez niego osoby.

Ucze przyjty do szkoy otrzymuje legitymacj szkoln. Wano legitymacji

szkolnej potwierdza si w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty wanoci

i pieczci urzdowej szkoy.

Dziecko niepenosprawne przyjte do przedszkola lub oddziau przedszkolnego

zorganizowanego w szkole podstawowej otrzymuje legitymacj przedszkoln.

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 29

Wano legitymacji przedszkolnej potwierdza si w kolejnym roku przez

umieszczenie daty wanoci i pieczci podunej przedszkola lub szkoy podstawowej.

W legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepenosprawnego

nie dokonuje si skrele i poprawek.

Legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepenosprawnych

zawierajce bdy lub omyki podlegaj wymianie.

Legalizacji wiadectw i indeksw przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic,

wydawanych przez szkoy, dokonuje kurator owiaty waciwy ze wzgldu na siedzib szkoy.

Legalizacji wiadectw ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum

oglnoksztaccego na podstawie egzaminw eksternistycznych, wiadectw

potwierdzajcych kwalifikacj w zawodzie, dyplomw i zawiadcze, wydawanych przez

komisje okrgowe, oraz wiadectw wydawanych przez szkoy, zespoy szk i szkolne punkty

konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzdach konsularnych

i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do obrotu

prawnego z zagranic, dokonuje minister waciwy do spraw owiaty i wychowania.

Legalizacji dokonuje si przez umieszczenie na wiadectwie, dyplomie,

zawiadczeniu lub indeksie:

1) klauzuli w brzmieniu Stwierdza si autentyczno wiadectwa (dyplomu, zawiadczenia,

indeksu)";

2) podpisu osoby upowanionej do legalizacji wiadectwa, dyplomu, zawiadczenia lub

indeksu oraz pieczci imiennej; odcisk pieczci powinien by wyrany;

3) pieczci urzdowej organu;

4) nazwy miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba organu;

5) daty dokonania legalizacji.

Przedoone do legalizacji wielostronicowe wiadectwa i indeksy powinny by

zszyte.

W miejscach zszycia umieszcza si piecz urzdow organu, w sposb

uniemoliwiajcy wymian kart wiadectwa lub indeksu.

Przepisy j.w. stosuje si odpowiednio do innych dokumentw przeznaczonych do

obrotu prawnego z zagranic wydawanych przez szkoy.

Dokumentacja przebiegu nauczania jej rodzaje i sposb prowadzenia. wiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

26-600 Radom, ul Sowackiego 17, 48 360 00 65 Strona 30

wiadectwa, dyplomy, suplementy, zawiadczenia, indeksy, legitymacje szkolne

i legitymacje dla dzieci niepenosprawnych, a take kopie s wydawane odpowiednio przez

szkoy, kuratora owiaty, komisje okrgowe i przedszkola nieodpatnie.

Nie pobiera si opat za sprostowania wiadectwa szkolnego promocyjnego,

indeksu oraz za stwierdzenie rwnowanoci.

Za wydanie duplikatu wiadectwa, dyplomu, zawiadczenia i indeksu oraz za

legalizacj dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranic pobiera si opat

w wysokoci rwnej kwocie opaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie

duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepenosprawnego

pobiera si opat w wysokoci rwnej kwocie opaty skarbowej od powiadczenia

wasnorcznoci podpisu. Opat wnosi si na rachunek bankowy wskazany odpowiednio

przez dyrektora przedszkola, szkoy lub komisji okrgowej, kuratora owiaty albo inny organ

dokonujcy odpowiedniej czynnoci.

Rwnowan