burgerlijk wetboek aruba

Download Burgerlijk Wetboek Aruba

Post on 21-Jan-2016

412 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Civil Law of Aruba

TRANSCRIPT

 • *************************

  AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 *************************

  ====================================================================

  Intitul : Burgerlijk Wetboek van Aruba

  Citeertitel: Burgerlijk Wetboek van Aruba

  Vindplaats : AB 1989 no. GT 100

  Wijzigingen: AB 1989 no. GT 100A; AB 1992 nos. 78 en 86; AB 1995 no. 49; AB 1998 no. 74; AB 2007 no. 73

  ====================================================================

  EERSTE BOEK

  VAN PERSONEN

  EERSTE TITEL

  Van het genot en het verlies der burgerlijke rechten

  Artikel 1

  Het genot der burgerlijke rechten is onafhankelijk van de staat-kundige rechten welke alleen overeenkomstig de Staatsregeling van Aruba (AB 1987 no. GT 1) worden verkregen.

  Artikel 2

  Allen die zich op het grondgebied van Aruba bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot der burgerlijke rechten. Slavernij en alle andere persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke be-naming ook bekend, worden in Aruba niet geduld.

  Artikel 3

  Het kind van hetwelk een vrouw zwanger is, wordt als reeds ge-boren aangemerkt, zo dikwijls deszelfs belang zulks vordert. Dood ter wereld komende, wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

  Artikel 4

  Generlei straf heeft de burgerlijke dood of het verlies van al de burgerlijke rechten ten gevolge.

  TWEEDE TITEL

  Van de akten van de burgerlijke stand

  EERSTE AFDELING

  Van de registers van de burgerlijke stand in het algemeen

  Artikel 5

  1. Er bestaan registers van geboorten, van huwelijksaangiften, van toestemmingen tot het huwelijk, van huwelijken en echtscheidingen en van overlijden. 2. Deze registers worden afzonderlijk gehouden door een of meer ambtenaren van de burgerlijke stand, die daartoe door de minister van Algemene Zaken worden benoemd.

 • *************************

  AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 *************************

  ====================================================================

  2

  3. Met vergunning van de minister van Algemene Zaken kunnen twee of meer registers van elke soort worden gehouden, indien daaraan be-hoefte blijkt te bestaan.

  Artikel 6

  Van alle registers van de burgerlijke stand, die der huwelijks-aangiften en der toestemmingen tot het huwelijk alleen uitgezonderd, zal een dubbel worden gehouden.

  Artikel 7

  De eerste en laatste bladzijde van de registers van de burger-lijke stand moeten door de rechter in eerste aanleg gekanttekend, en voorts al de bladen door dezelve gewaarmerkt zijn.

  Artikel 8

  De akten zullen achter elkander in de registers worden ingeschre-ven, zonder dat enig wit vak tussen beide zal mogen worden opengela-ten. Al hetgeen mocht worden doorgehaald, tussen beide of op de kant geschreven, zal moeten worden goedgekeurd en, evenals de akte zelf, getekend worden; zullende niets bij verkorting of met cijfers mogen worden uitgedrukt.

  Artikel 9

  De ambtenaren van de burgerlijke stand zullen in de door hen op te maken akten niets mogen invoegen, hetzij bij aantekening hetzij door enige inlassingen, hoe ook genaamd, buiten hetgeen door de ver-schijnende partijen, overeenkomstig de wet, moet worden verklaard.

  Artikel 10

  1. Bij de akten van de burgerlijke stand zullen worden uitgedrukt het jaar en de dag harer inschrijving, mitsgaders de namen, de voorna-men, de ouderdom, het beroep en de woonplaats, zowel der verschijnende partijen als der getuigen. 2. In de akten van de burgerlijke stand worden steeds de namen geplaatst voor de voornamen. De namen worden door een komma van de voornamen afgescheiden.

  Artikel 11

  In al de gevallen waarin de belanghebbende partijen niet ver-plicht zijn in persoon te verschijnen, zullen zij zich door een ge-machtigde, daartoe bij authentieke akte aangesteld, mogen laten ver-tegenwoordigen.

  Artikel 12

  1. De getuigen van welke men bij de akten van de burgerlijke stand gebruik maakt, zullen daartoe door de belanghebbende personen worden gekozen en moeten zijn meerderjarig en in Aruba hun woonplaats hebbende. 2. Ook nabestaanden zullen als getuigen worden toegelaten.

 • *************************

  AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 *************************

  ====================================================================

  3

  Artikel 13

  1. De ambtenaren van de burgerlijke stand zullen aan de ver-schijnende partijen, mitsgaders aan de getuigen, de akten voorlezen en daarin vermelden dat aan die formaliteit is voldaan. 2. Iedere akte moet door de ambtenaar van de burgerlijke stand, de verschijnende partijen en de getuigen worden getekend; wanneer de ene of andere der partijen of der getuigen niet mocht kunnen tekenen, moet van de oorzaak des beletsels in de akte melding worden gemaakt.

  Artikel 14

  De registers zullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand op het einde van ieder jaar worden afgesloten. In de maand januari daar-opvolgende zullen een dubbel, mitsgaders de registers der huwe-lijksaangiften en der toestemmingen tot het huwelijk, alsmede de ge-schriften der huwelijksafkondigingen worden overgebracht ter griffie van het gerecht in eerste aanleg.

  Artikel 15

  De volmachten en andere stukken, welke bij de akten van de bur-gerlijke stand worden gevorderd, zullen aangehecht blijven aan de re-gisters welke ter griffie van het gerecht in eerste aanleg moeten wor-den overgebracht.

  Artikel 16

  1. Een ieder is bevoegd om zich door de bewaarders der registers van de burgerlijke stand uittreksels uit die registers te doen afge-ven. Die uittreksels zullen, wanneer zij met de registers over-eenstemmen, geloof verdienen tot op het ogenblik dat de valsheid daar-van, met inachtneming der regelen bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba voorgeschreven, zal zijn beweerd. De legali-satie der handtekening van de bewaarder der registers van de burger-lijke stand op door hem als zodanig uitgegeven stukken geschiedt, in-dien zij vereist of door belanghebbenden verlangd wordt, door de rech-ter in eerste aanleg. 2. Van de akten van geboorten worden door de bewaarders slechts uittreksels overeenkomstig het derde lid afgegeven, tenzij de aan-vrager uitdrukkelijk een uittreksel uit het register verzoekt, gelijk bedoeld in het derde lid van artikel 17. 3. Het uittreksel, bedoeld in het tweede lid, vermeldt: jaar en dag der geboorte, kunne, naam en voornamen, alsmede naam en voornamen van vader en moeder; een en ander zoals het blijkt uit de akte of uit latere kantmeldingen. Het uittreksel moet vermelden, dat het overeen-stemt met de toestand op het ogenblik van afgifte. 4. In elk uittreksel, in welke vorm ook af te geven, geschiedt de vermelding van naam en voornamen op dezelfde wijze als zij in het re-gister zelf heeft plaats gehad.

  Artikel 17

  1. Wanneer op de kant van een reeds ingeschreven akte moet worden melding gemaakt van een andere akte, tot de burgerlijke stand be-trekkelijk, wordt zulks gedaan bij te ondertekenen en te dagtekenen kantmelding door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de lopende onder hem berustende registers en door de griffier van het gerecht in

 • *************************

  AB 1989 no. GT 100 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 21 april 2008 *************************

  ====================================================================

  4

  eerste aanleg in die, welke ter griffie berusten. 2. De zorg voor de eenvormige inschrijving is aan het openbaar ministerie opgedragen, aan hetwelk de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen tien dagen na de aantekening, daarvan kennis geeft. 3. Geen uittreksels uit registers van de burgerlijke stand zullen mogen worden afgegeven, tenzij daarbij worden gevoegd de aantekeningen welke zich op de kant van de akte mogen bevinden; alles behoudens het bepaalde in het vierde lid van artikel 16.

  Artikel 18

  1. Men kan, zowel door getuigen als door bescheiden, bewijzen dat registers van de burgerlijke stand nooit hebben bestaan of verloren zijn geraakt, of wel dat een ingeschreven akte daaraan ontbreekt. 2. In geval van vervalsing, verandering, verscheuring, vernie-tiging of verdonkering ener akte van de burgerlijke stand, zal het vonnis waardoor van het misdrijf blijkt, de kracht hebben, welke aan gewijsden in strafzaken ten aanzien van burgerlijke rechtsgedingen bij dit wetboek is toegekend.

  Artikel 19

  1. De ambtenaren van de burgerlijke stand of andere bewaarders zijn, ieder voor zoveel hem aangaat, aansprakelijk voor het richtig houden en bewaren der registers. 2. Elke verandering, elke vervalsing in de akten, elke in-schrijving op een los blad, mitsgaders alle overtreding tegen de voor-schriften van deze titel begaan, kunnen aan de partijen grond opleve-ren om tegen die ambtenaren of bewaarders schadevergoeding te eisen. 3. Van de overtredingen tegen de voorschriften van deze titel door de ambtenaren van de burgerlijke stand begaan, waartegen bij de artikelen 490, 491 en 492, onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is voorzien, neemt de burgerlijke rechter kennis. 4. In geval van overtreding tegen die voorschriften door andere bewaarders begaan, kunnen deze door de burgerlijke rechter worden ver-wezen in een geldboete van ten hoogste honderd florin.

  Artikel 20

  Het openbaar ministerie is verplicht de ter griffie van het ge-recht in eerste aanleg overgebrachte registers en de daaraan gehechte stukken te onderzoeken en van deszelfs bevinding procesverbaal op te maken.

  TWEEDE AFDELING

  Van

Recommended

View more >